Đào tạo nguồn nhân lực cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết kon tum

118 34 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:59

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THẾ VŨ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THẾ VŨ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Đà Nẵng - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn .4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 10 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 10 1.1.2 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực .11 1.1.3 Mục đích đào tạo nguồn nhân lực .13 1.1.4 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực 13 1.1.5 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực 14 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 15 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 16 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 20 1.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo 21 1.2.4 Xây dựng chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 21 1.2.5 Tổ chức quản lý trình đào tạo .25 1.2.6 Dự tốn chi phí cho đào tạo .29 1.2.7 Đánh giá kết đào tạo 29 1.3 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐẶC THÙ CỦA NGÀNH XỔ SỐ KIẾN THIẾT ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 32 1.3.1 Đặc điểm ngành nghề 32 1.3.2 Đặc điểm sản phẩm xổ số kiến thiết 32 1.3.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết 33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT KON TUM 35 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐƠN VỊ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 35 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển .35 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 36 2.1.3 Đặc điểm tổ chức Công ty 37 2.1.4 Về nguồn lực Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum 39 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh công ty XSKT Kon Tum 46 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẠO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TNHH MTV XSKT KON TUM THỜI GIAN QUA 47 2.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 47 2.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 49 2.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo 49 2.2.4 Xây dựng nội dung, chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 50 2.2.5 Tổ chức quản lý trình đào tạo 53 2.2.6 Kinh phí đào tạo 54 2.2.7 Đánh giá kết đào tạo 55 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TNHH MTV XSKT KON TUM 57 2.3.1 Kết đạt đƣợc .57 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế 57 2.3.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 58 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÀO TẠO NGUỒNNHÂN LỰC CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MTV XSKT KON TUM 60 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 60 3.1.1 Dự báo xu hƣớng phát triển thị trƣờng lao động ngành XSKT .60 3.1.2 Chiến lƣợc phát triển Công ty XSKT Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn 2030 61 3.1.3 Mục tiêu, phƣơng hƣớng đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty 62 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÔNG TY TRÁCH NHIỆMHỮU HẠN MTV XSKT KON TUM 62 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định nhu cầu đào tạo 62 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo 65 3.2.3 Hoàn thiện việc lựa chọn đối tƣợng đào tạo .67 3.2.4 Hoàn thiện việc xây dựng nội dung chƣơng trình đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 69 3.2.5 Hoàn thiện việc tổ chức quản lý trình đào tạo .75 3.2.6 Xác định kinh phí cho đào tạo 78 3.2.7 Hồn thiện cơng tác đánh giá kết đào tạo 80 3.2.8 Hồn thiện sách khác 85 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 86 3.3.1 Đối với nhà nƣớc, bộ, ngành TW 86 3.3.2 Đối với UBND tỉnh Kon tum 86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Nội dung đầy đủ Từ viết tắt Đào tạo nguồn nhân lực ĐTNNL Nguồn nhân lực NNL Ngƣời lao động NLĐ Trách nhiệm hữu hạn thành viên TNHH MTV Xổ số kiến thiết XSKT Doanh nghiệp DN DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình lao động qua năm 2013- 2015 39 2.2 Số lƣợng cấu lao động công ty năm 2015 41 2.3 Phân loại lao động theo trình độ chun mơn 2013-2015 42 2.4 Cơ cấu lao động theo giới tính, độ tuổi năm 2015 42 2.5 Tổng hợp sở vật chất công ty năm 2013-2015 45 2.6 Tóm tắt nguồn vốn, tài sản công ty năm 2013-2015 46 2.7 Một số tiêu sản xuất kinh doanh công ty năm 20132015 46 2.8 Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực công ty 2013-2015 48 2.9 Đào tạo theo kiểu kèm cặp, dẫn 2013-2015 51 2.10 Đào tạo theo phƣơng pháp cử học 2013 - 2015 52 2.11 Tổng hợp kinh phí đào tạo cơng ty 2013-2015 55 3.1 Đánh giá kỹ năng, kiến thức nhân viên 65 3.2 Định hƣớng nội dung đào tạo 70 3.3 Phiếu đánh giá ngƣời học chƣơng trình đào tạo 83 3.4 Phiếu nhận xét kết công việc nhân viên 84 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Khung logic tiến trình xây dựng chƣơng trình đào tạo 16 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Công ty XSKT Kon Tum 38 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Tình hình lao động phân theo nhóm qua năm 40 2.2 Cơ cấu lao động theo giới tính năm 2015 43 2.3 Cơ cấu lao động theo độ tuổi năm 2015 44 3.1 Nhu cầu mong muốn đƣợc tiếp tục đào tạo 64 3.2 Kỹ mong muốn đƣợc đào tạo ngƣời lao động 72 3.3 Phƣơng pháp đào tạo 73 3.4 Hình thức đào tạo 77 3.5 Kinh phí đào tạo 79 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU KHẢO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO Thưa Anh/chị, Được cho phép Ban lãnh đạo Công ty, thực khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum Mọi ý kiến Anh/chị hữu ích, đóng góp vào việc hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty thời gian đến phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục đích khảo sát: Nhằm thu thập thông tin cần thiết liên quan đến công việc yêu cầu kiến thức, kỹ để đánh giá phân tích nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên Cơng ty Trên sở đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Công ty đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề cho cán bộ, cơng nhân viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công việc Tôi xin cam kết kết điều tra phục vụ cho việc thực viết luận văn, không sử dụng vào mục đích khác Rất mong hợp tác quý anh /chị Xin chân thành cảm ơn Học viên: Trần Thế Vũ THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam  Tuổi:  18-25  26-35 Nữ   36-45  >45 Nghề nghiệp/chuyên môn đƣợc đào tạo: …………………………… Trình độ học vấn: Trên đại học  Cao đẳng, đại học  Khác  Trung cấp  Bộ phận công tác: ………………………………………………… CÂU HỎI KHẢO SÁT Câu Anh/chị có biết kế hoạch đào tạo Cơng ty là: Theo định kỳ đào tạo hàng năm  Xuất phát từ yêu cầu thực tế công việc  Theo đăng ký cán bộ, công nhân viên  Khác (vui lòng ghi rõ)……………………………………… Câu Trong 03 năm trở lại Anh/chị có đƣợc đào tạo hay khơng? Có  Khơng  Câu Anh/chị có hài lòng với cơng việc khơng? Rất hài lòng  Hài lòng  Khơng hài lòng  Bình thƣờng  Hồn tồn khơng hài lòng  Câu Anh/chị có mong muốn đƣợc tiếp tục đào tạo hay không? Rất mong muốn  Rất muốn Không muốn  Rất không muốn   Câu Nếu đƣợc đào tạo, Anh/chị mong muốn đƣợc đào tạo về? Chuyên môn nghiệp vụ Đào tạo mở rộng   Đào tạo khác  Nâng cao tay nghề Kỹ mềm   Câu Theo Anh/chị Công ty nên áp dụng phƣơng pháp đào tạo nào? Nơi làm việc  Ngoài làm việc  Phƣơng pháp tình  Phƣơng pháp đóng vai  Phƣơng pháp hành vi  Câu Hình thức đào tạo? Chính quy  Tại chức  Tập huấn  Hội thảo  Khác (Vui lòng ghi rõ)…………………………………………… Câu Anh/chị cho biết thời gian tổ chức khóa đào tạo phù hợp nhất? Dƣới tháng  Từ tháng đến dƣới năm  Từ 1-6 tháng  Từ năm đến năm  Câu Nhu cầu mong muốn Cơng ty hỗ trợ kinh phí cho đào tạo: 100%  50%  70%  30%  Xin cám ơn hợp tác Anh/chị! PHỤ LỤC II: PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY TNHH MTV XSKT KONTUM PHIẾU KHẢO SÁT Đánh giá công tác đào tạo Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum Được cho phép Ban lãnh đạo công ty, thực khảo sát nhằm đánh giá công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty TNHH MTV XSKT Kon Tum Mọi ý kiến Anh/chị hữu ích đóng góp vào việc hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty thời gian đến Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý báu anh chị Anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi sau THƠNG TIN CÁ NHÂN Giới tính: Nam Nữ  Tuổi:  18-25  26-35  36-45 Nghề nghiệp/chuyên môn: Trình độ học vấn: PTTH  Trung cấp  Cao đẳng, đại học  Trên đại học  Vị trí cơng tác…………………………………………………… CÂU HỎI KHẢO SÁT   >45 Xin anh/chị vui lòng đánh dấu ( ) vào câu trả lời Anh/chị cho nhất: Câu 1: Anh/chị có biết kế hoạch đào tạo Công ty là: Theo định kỳ đào tạo hàng năm  Xuất phát từ yêu cầu thực tế công việc  Theo đăng ký cán bộ, cơng nhân viên  Khác (vui lòng ghi rõ)……………………………………… Câu 2:Trong 03 năm trở lại Anh/chị có đƣợc đào tạo hay khơng: Có  Khơng  (Vui lòng ngƣng trả lời) * Nếu có, trước đào tạo Anh/chị là:  - Là ngƣời làm việc Công ty  - Là ngƣời vừa đƣợc tuyển dụng  - Đối tƣợng khác Câu 3: Khi đƣợc đào tạo, Anh/chị đƣợc đào tạo theo hình thức: * Anh/chị cán làm công tác quản lý, lao động gián tiếp: - Cử học trƣờng chuyên nghiệp  - Công ty tự tổ chức đào tạo  - Học chức  - Các hình thức đào tạo khác  * Anh/chị nhân viên, công nhân lao động trực tiếp: - Gửi học trƣờng dạy nghề  - Đào tạo theo phƣơng pháp dẫn công việc  - Công ty tổ chức tập huấn  - Các hình thức đào tạo khác  * Theo Anh/chị phương pháp đào tạo mang lại hiệu cao nhất: Câu 4: Theo Anh/chị Công ty tiếp tục tổ chức đào tạo nên tập trung vào đào tạo: - Chuyên môn nghiệp vụ  - Nâng cao tay nghề    - Đào tạo mở rộng - Kỹ mềm  - Đào tạo khác Câu 5: Anh/chị cho biết thời gian khóa đào tạo mà Anh/chị đƣợc tham gia?   - Dƣới tháng - Từ 1- tháng   - Từ tháng đến dƣới năm - Từ trở lên Câu 6: Chi phí đào tạo khố học do:  - Cơng ty chi trả tồn  - Bản thân phải tự chi trả  - Công ty hỗ trợ phần * Nếu Công ty hỗ trợ phần Cơng ty hỗ trợ là: 30%  50%  70%  Hỗ trợ khác Câu 7: Theo Anh/chị với chi phí đào tạo nhƣ trên, kiến thức thu đƣợc có tƣơng xứng hay khơng? Có  Khơng  Câu 8: Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến với phát biểu dƣới công tác đào tạo công ty XSKT Kon Tum, với quy ƣớc: Rất không đồng ý 8.1 - Không đồng ý Bình thƣờng Đồng ý Các tiêu chí Xác định nhu cầu đào tạo Cơng ty có cách thức xác định nhu cầu đào tạo rõ ràng, khoa học Công ty xác định nhu cầu đào tạo dựa vào yêu cầu tổ chức Công ty xác định nhu cầu đào tạo vào thực tế kết công việc nhân viên Rất đồng ý 8.2 8.3 Công ty xác định nhu cầu đào tạo cho việc phát triển tƣơng lai cá nhân Xác định mục tiêu đào tạo Công ty xác định mục tiêu đào tạo có theo nhu cầu tổ chức Công ty xác định mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể Lựa chọn đối tƣợng đào tạo 8.4 Công ty lựa chọn đối tƣợng đào tạo phù hợp với định hƣớng, chiến lƣợc Công ty lựa chọn đối tƣợng đào tạo đảm bảo công bằng, hiệu Xây dựng nội dug chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo * Xây dựng nội dung chƣơng trình đào tạo - * Chƣơng trình đào tạo kích thích đƣợc nhân viên tham gia Chƣơng trình đào tạo phù hợp, đáp ứng với khả nhân viên Chƣơng trình đào tạo tận dụng đƣợc nhân lực, sở, trang thiết bị có cơng ty Chƣơng trình đào tạo đƣợc thiết kế phong phú, đa dạng Phƣơng pháp đào tạo 8.5 Công ty thiết kế phƣơng pháp đào tạo phù hợp với đặc thù công việc Công ty thiết kế phƣơng pháp đào tạo phù hợp với lực nhân viên Tổ chức quản lý trình đào tạo * Lựa chọn giáo viên đào tạo - Ngƣời huấn luyện có đủ khả đào tạo - Ngƣời huấn luyện có nhiều kinh nghiệm - Ngƣời huấn luyện có phƣơng pháp đào tạo hiệu Cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo - - * - Cơ sở vật chất, phƣơng tiện giảng dạy cần thiết phù hợp với chƣơng trình đào tạo Tài liệu, sách, giáo trình, tƣ liệu học tập khác cung cấp đầy đủ cho học viên tham gia * Thời gian địa điểm đào tạo - Thời gian đào tạo phù hợp với chƣơng trình đào tạo Thời gian đào tạo thuận tiện cho nhân viên tham gia Địa điểm đào tạo thuận tiện cho nhân viên tham gia Kinh phí cho đào tạo 8.6 8.6 Cơng ty chi trả mức kinh phí cho đào tạo phù hợp Công tác tổ chức đào tạo - Công ty xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể - Công ty thực tốt công tác tổ chức đào tạo 8.7 Đánh giá hoạt động đào tạo - Công ty tiến hành tổ chức đánh giá nhân viên trƣớc đào tạo Công ty tiến hành đánh giá hiệu nhân viên sau đào tạo phƣơng pháp đánh giá phù hợp Câu 9: Anh/chị nhận thấy cần phải đƣợc đào tạo để phục vụ cho nhiệm vụ tốt khơng? Có  Khơng  * Nếu có, anh/chị cần đào tạo thêm về: - Ngoại ngữ  - Tin học  - Chuyên môn, nghiệp vụ  - Nâng cao tay nghề  - Đào tạo khác Xin chân thành cảm ơn quý Anh/chị! - ... động kinh doanh chung Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xổ số kiến thiết Kon Tum (sau viết tắt là: Công ty XSKT Kon Tum) Tác giả nhận thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực ln giữ vai trò quan... sát với lực thực nhân viên dừng lại mức cá nhân nhu cầu cá nhân Từ thân xin chọn đề tài Đào tạo nguồn nhân lực cho Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên xổ số kiến thiết Kon Tum làm đề tài nghiên... tài Đào tạo nguồn nhân lực cho công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Kon Tum nhằm đƣa giải pháp có lợi đào tạo nguồn nhân lực cơng ty Từ mang lại hiệu sử dụng nhân lực nhƣ hiệu kinh tế giá trị cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết kon tum , Đào tạo nguồn nhân lực cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn