Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng 597

144 27 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:59

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ KIM DUYÊN ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ KIM DUYÊN ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHUẨN MỰC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS TRẦN ĐÌNH KHƠI NGUN Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Phương pháp nghiên cứu .3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 1.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG .8 1.1.1 Đặc điểm hoạt động xây dựng 1.1.2 Những vấn đề hợp đồng xây dựng .10 1.2 KẾ TOÁN DOANH THU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 13 1.2.1 Nội dung doanh thu hợp đồng xây dựng 13 1.2.2 Phương pháp đo lường doanh thu hợp đồng xây dựng .15 1.2.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng 17 1.2.4 Trình tự kế tốn doanh thu hợp đồng xây dựng 19 1.3 KẾ TỐN CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 20 1.3.1 Nội dung chi phí hợp đồng xây dựng 20 1.3.2 Đo lường ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng 23 1.3.3 Trình tự kế tốn chi phí hợp đồng xây dựng 25 1.4 TRÌNH BÀY THƠNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 33 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 33 2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh máy quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng 597 34 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn Cơng ty Cổ phần Xây dựng 597 38 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 40 2.2.1 Đặc điểm hợp đồng xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng 597 40 2.2.2 Kế toán doanh thu HĐXD Công ty Cổ phần Xây dựng 597 41 2.2.3 Kế tốn chi phí HĐXD Cơng ty Cổ phần Xây dựng 597 50 2.2.4 Trình bày thơng tin có liên quan đến HĐXD Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần Xây dựng 597 69 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 69 2.3.1 Những đặc trưng việc vận dụng chuẩn mực Hợp đồng xây dựng công ty 69 2.3.2 Những vấn đề cần hoàn thiện 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 75 3.1 HOÀN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 75 3.1.1 Hoàn thiện việc xác định nội dung doanh thu hợp đồng xây dựng 75 3.1.2 Hoàn thiện thời điểm ghi nhận doanh thu khối lượng cơng việc hồn thành kỳ .76 3.2 HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 78 3.2.1 Hoàn thiện nội dung chi phí hợp đồng xây dựng 78 3.2.2 Hoàn thiện phương pháp đo lường giá vốn hợp đồng xây dựng ứng với thời điểm ghi nhận doanh thu 83 3.3 HỒN THIỆN VIỆC TRÌNH BÀY CÁC THƠNG TIN CĨ LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 88 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản chính) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (Bản chính) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCHCT Ban huy cơng trường BCTC Báo cáo tài BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CT Cơng trình GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hợp đồng HĐXD Hợp đồng xây dựng KDC Khu dân cư KPCĐ Kinh phí cơng đồn NTBG Nghiệm thu bàn giao NTTN Nghiệm thu toán TK Tài khoản DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 1.1 Tên bảng Trang Mối quan hệ cách phân loại chi phí theo chuẩn mực Hợp đồng xây dựng tài khoản chi phí theo Thơng tư 28 200/2014/TT-BTC 2.1 Hồ sơ toán đợt Dự án KDC Đơng Nam thị trấn Châu Ổ, Bình Sơn, Quảng Ngãi 42 2.2 Các dự án có thay đổi thiết kế khối lượng công việc thực năm 2015 43 2.3 Bảng xác định giá trị khối lượng cơng việc hồn thành theo hợp đồng đề nghị toán (hạng mục San nền) Hồ sơ 46 tốn đợt 7, dự án KDC Đơng Nam thị trấn Châu Ổ 2.4 Sổ chi tiết TK 511 – CT 00045 48 2.5 Bảng tổng hợp doanh thu năm 2015 49 2.6 Sổ chi tiết TK 621 – CT 00045 52 2.7 Sổ chi tiết TK 622 – CT 00045 55 2.8 Sổ chi tiết TK 623 – CT 00045 59 2.9 Sổ chi tiết TK 627 – CT 00045 62 2.10 Sổ chi tiết TK 154 – CT 00045 65 2.11 Bảng tính giá vốn – CT 00045 67 2.12 Bảng tổng hợp giá vốn cơng trình năm 2015 68 3.1 Bảng tổng hợp doanh thu HĐXD ghi nhận năm 2015 sau điều chỉnh 77 3.2 Bảng trích lập chi phí bảo hành cơng trình năm 2015 80 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.3 Bảng tổng hợp chi phí xây lắp thực tế phát sinh năm 2015 sau bổ sung nội dung chi phí thuộc HĐXD 82 3.4 Bảng tổng hợp doanh thu lũy kế HĐXD năm 2015 86 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu Tên bảng Trang sơ đồ 1.1 Sơ đồ kế tốn doanh thu, chi phí theo chuẩn mực HĐXD 29 2.1 Quy trình sản xuất kinh doanh Cơng ty Cổ phần Xây dựng 597 35 2.2 Mơ hình tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Xây dựng 597 36 2.3 Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty Cổ phần Xây dựng 597 38 ... THU, CHI PHÍ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG THEO CHUẨN MỰC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 75 3.1 HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 597 75... Những vấn đề hợp đồng xây dựng a Hợp đồng xây dựng doanh nghiệp xây dựng Theo chuẩn mực Hợp đồng xây dựng, HĐXD định nghĩa sau: Hợp đồng xây dựng hợp đồng văn việc xây dựng tài sản tổ hợp tài sản... cập chuẩn mực Hợp đồng xây dựng Đánh giá thực trạng công tác kế tốn doanh thu chi phí Cơng ty Cổ phần Xây dựng 597 Đề xuất số giải pháp nhằm vận dụng phù hợp chuẩn mực Hợp đồng xây dựng vào việc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng 597 , Đánh giá việc vận dụng chuẩn mực hợp đồng xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng 597

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn