Đánh giá và vận dụng mức trọng yếu phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

169 34 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:58

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THỊ THANH VÂN ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THỊ THANH VÂN ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HOÀI HƯƠNG Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 1.1 KHÁI NIỆM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA MỨC TRỌNG YẾU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 1.1.1 Khái niệm trọng yếu kế toán kiểm toán 10 1.1.2 Tầm quan trọng mức trọng yếu kiểm toán báo cáo tài 12 1.2 ĐÁNH GIÁ MỨC TRỌNG YẾU 13 1.2.1 Xác định mức trọng yếu tổng thể báo cáo tài 13 1.2.2 Xác định mức trọng yếu thực 21 1.2.3 Xác định mức trọng yếu cho nhóm giao dịch, số dư tài khoản thông tin thuyết minh báo cáo tài 22 1.2.4 Ngưỡng sai sót bỏ qua 26 1.2.5 Điều chỉnh mức trọng yếu 27 1.2.6 Xác định mức trọng yếu kiểm tốn tập đồn .29 1.3 VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU ĐỂ ĐÁNH GIÁ SAI PHẠM PHÁT HIỆN ĐƯỢC 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 39 CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TOÁN AAC 40 2.1 KHÁI QT VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TOÁN AAC 40 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC 40 2.1.2 Tổ chức máy quản lý hoạt động kiểm toán báo cáo tài 41 2.2 KHÁI QT VỀ QUI TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 44 2.2.1 Cơ sở xây dựng quy trình kiểm tốn báo cáo tài AAC 44 2.2.2 Phương pháp tiếp cận kiểm toán chung nguyên tắc khác 44 2.2.3 Mục tiêu quy trình kiểm tốn báo cáo tài 44 2.2.4 Các nội dung quy trình kiểm tốn báo cáo tài AAC 45 2.3 CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TOÁN AAC 50 2.3.1 Xác lập mức trọng yếu tổng thể báo cáo tài 50 2.3.2 Xác định mức trọng yếu thực 59 2.3.3 Ngưỡng sai sót bỏ qua 61 2.3.4 Điều chỉnh mức trọng yếu thực q trình kiểm tốn 63 2.3.5 Vận dụng mức trọng yếu để đánh giá mức độ sai phạm phát 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 79 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC 81 3.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC 81 3.1.1 Những kết đạt công tác đánh giá vận dụng mức trọng yếu kiểm tốn báo cáo tài 81 3.1.2 Những hạn chế, tồn công tác đánh giá vận dụng mức trọng yếu 82 3.1.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 84 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC 87 3.2.1 Xác định tỷ lệ phần trăm (%) áp dụng để đánh giá mức trọng yếu mối liên hệ với rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát 87 3.2.2 Hướng dẫn cụ thể xác định mức trọng yếu trường hợp kiểm toán báo cáo tài tập đồn 88 3.2.3 Tổng hợp sai sót theo khoản mục tồn báo cáo tài 99 3.2.4 Quy định tiêu chí để xác định ảnh hưởng việc không thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn cho việc hình thành ý kiến kiểm toán 113 KẾT LUẬN CHƯƠNG 115 KẾT LUẬN 116 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) NHẬN XÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ (bản sao) NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ýnghĩa AAC Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC BCĐKT Bảng cân đối kế toán HĐKD Hoạt động kinh doanh BCTC Báo cáo tài BGĐ Ban Giám đốc CMKiT Chuẩn mực kiểm tốn Cty Cơng ty DT Doanh thu MACM Mức trọng yếu tổng hợp tối đa ISA Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế KH Khách hàng KSNB Kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên LNTT Lợi nhuận trước thuế SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TS Tài sản VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VCSH Vốn chủ sở hữu VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Bảng minh họa xác định tiêu chí 16 1.2 Xác định mức trọng yếu theo phương pháp bình qn 20 1.3 Ý kiến kiểm tốn khơng phải ý kiến chấp nhận tồn phần 35 3.1 Ma trận rủi ro phát mong muốn 87 3.2 Quy tắc Rule of thumb 90 3.3 Công ty Cổ phần TDDL 91 3.4 Tổng tỷ trọng đơn vị thành viên 92 3.5 Đơn vị thành viên quan trọng 93 3.6 Tổng hợp doanh thu Công ty Cổ phần TDDL 94 3.7 Bảng hệ số xác định MACM 96 3.8 Phân bổ mức trọng yếu 98 3.9 Mức trọng yếu thực ngưỡng sai sót bỏ qua 99 3.10 Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2016 103 3.11 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 106 3.12 Tổng hợp sai phạm theo khoản mục 107 3.13 Tổng hợp sai phạm theo tiêu tổng hợp 112 3.14 Bảng tổng hợp tỷ trọng khoản mục với giá trị so sánh 113 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ quy trình xác định mức trọng yếu 13 1.2 Sơ đồ loại đơn vị thành viên 30 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý AAC 42 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kiểm toán báo cáo tài 43 2.3 Sơ đồ quy trình kiểm tốn báo cáo tài AAC 49 PHỤ LỤC 09 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL Trụ sở Lơ 78-80 Đường 30 tháng 4, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: http://www.aac.com.vn Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 47-49 Hồng Sa (Tầng Tòa nhà Hồng Đan) Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@aac.com.vn Số: 035/2016/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các Cổ đơng, Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư GDPN Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Cơng ty Cổ phần đầu tư GDPN (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày 21/01/2016, từ trang đến trang 28, bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm tốn lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm soát nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến Kiểm tốn viên Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2015, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế toán AAC Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm PHỤ LỤC 10 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL Trụ sở Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: http://www.aac.com.vn Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 47-49 Hồng Sa (Tầng Tòa nhà Hồng Đan) Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@aac.com.vn Số: 35/2017/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH G Chúng kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Cơng ty TNHH G (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày 25/01/2017, từ trang đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2016, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm tốn lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm soát nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn chúng tơi Ý kiến Kiểm tốn viên Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2016, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế toán AAC Đà Nẵng, ngày 25 tháng năm 2017 Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang PHỤ LỤC 11 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL Trụ sở Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: http://www.aac.com.vn Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 47-49 Hồng Sa (Tầng Tòa nhà Hồng Đan) Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@aac.com.vn Số: 79/2015/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sách TBTH Chúng kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Cơng ty Cổ phần Sách TBTH (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày 15/01/2015, từ trang đến trang 25, bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2014, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Cơng ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm tốn viên Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế toán Ban Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn ngoại trừ Cơ sở ý kiến kiểm tốn ngoại trừ Cơng ty chuyển nhượng tồn phần vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV Khai Kim cho Ông Nguyễn Văn Tiến theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 17/12/2014 với giá chuyển nhượng 50.000.000 đồng Tuy nhiên, Cơng ty hạch tốn phần khoản lỗ từ chuyển nhượng vốn 200.000.000 đồng vào chi phí tài (tổng giá trị khoản lỗ từ chuyển nhượng vốn 400.000.000 đồng), phần lỗ lại khơng hạch tốn vào chi phí tài mà trình bày khoản mục “Đầu tư vào cơng ty con” chưa theo qui định chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang Ý kiến kiểm toán ngoại trừ Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2014, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2015 Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang PHỤ LỤC 12 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL \ Trụ sở Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Lơ 78-80 Đường 30 tháng 4, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: http://www.aac.com.vn 47-49 Hoàng Sa (Tầng Tòa nhà Hồng Đan) Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@aac.com.vn Số: 529/2016/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng ABC Chúng kiểm tốn Báo cáo tài kèm theo Công ty Cổ phần Xi măng ABC (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày 20/03/2016, từ trang đến trang 39, bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Ban Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài Cơng ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Tổng Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày Báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến Báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu Báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh Báo cáo tài Các thủ tục kiểm tốn lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội Công ty liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Tổng Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ chúng tơi Cơ sở ý kiến kiểm tốn ngoại trừ Một số khoản nợ phải thu hạn tốn chưa trích lập dự phòng theo quy định Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Bộ Tài Theo đó, số dự phòng trích lập thiếu so với quy định 5.556.671.538 đồng Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Phí cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ ngày 01/07/2011 đến ngày 31/12/2014, số tiền 768.103.600 đồng ghi nhận vào kết kinh doanh năm 2015 chưa phù hợp nguyên tắc kỳ chuẩn mực kế toán Việt Nam hành Theo đó, hạch tốn khoản chi phí nêu mục (1), (2) quy định Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, tiêu “Chi phí quản lý doanh nghiệp” tăng thêm 5.556.671.538 đồng, “Giá vốn hàng bán” giảm 768.103.600 đồng, “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” giảm 4.788.567.938 đồng Bảng cân đối kế tốn, tiêu “Dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi” tăng thêm 5.556.671.538 đồng, “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” giảm 5.556.671.538 đồng Ý kiến kiểm toán ngoại trừ Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2015 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm PHỤ LỤC 13 CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL Trụ sở Lơ 78-80 Đường 30 tháng 4, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: http://www.aac.com.vn Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 47-49 Hồng Sa (Tầng Tòa nhà Hồng Đan) Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@aac.com.vn Số: 906/2016/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các Cổ đơng, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần THVP Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài hợp kèm theo Công ty Cổ phần THVP (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày 09/09/2016, từ trang đến trang 40, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31/12/2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp Bản thuyết minh báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài hợp Cơng ty theo Chuẩn mực kế tốn, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài hợp chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Chủ tịch Hội đồng quản trị xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày Báo cáo tài hợp khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến Báo cáo tài hợp dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu Báo cáo tài hợp Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh Báo cáo tài hợp Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Báo cáo tài hợp gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài hợp Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm tốn ngoại trừ chúng tơi Cơ sở ý kiến kiểm tốn ngoại trừ Cơng ty chưa lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho sản phẩm gạch màng co chậm luân chuyển, khó tiêu thụ Tại thời điểm 31/12/2015, giá gốc lượng hàng tồn kho 993.277.818 đồng Với tài liệu kế tốn có, chúng tơi khơng có sở để xác định số dự phòng cần trích lập Do đó, chúng tơi khơng đưa ý kiến tính hợp lý giá trị hàng tồn kho ghi nhận Dự án “Trung tâm thương mại” đưa vào kinh doanh năm 2015 chi phí đầu tư trình bày khoản mục “Chi phí xây dựng dở dang” (số tiền 5.336.332.207 đồng) chưa phù hợp với quy định hành Chúng không cung cấp tài liệu kế toán liên quan đến việc giao Trung tâm Thương mại cho Cơng ty con; Do đó, kiểm tốn viên không xác định Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang liệu nghiệp vụ cho th tài sản hay góp vốn vào Cơng ty tài sản Theo đó, chúng tơi khơng đưa ý kiến ảnh hưởng nghiệp vụ đến báo cáo tài hợp cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2015 Ý kiến kiểm tốn ngoại trừ Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm tốn ngoại trừ”, báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2015, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài hợp Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC Đà Nẵng, ngày 09 tháng 09 năm 2016 Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang PHỤ LỤC 14 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL Trụ sở Lơ 78-80 Đường 30 tháng 4, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: http://www.aac.com.vn Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 47-49 Hồng Sa (Tầng Tòa nhà Hồng Đan) Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@aac.com.vn Số: 552/2016/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các Cổ đơng, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Cơng viên QN Chúng tơi kiểm tốn báo cáo tài kèm theo Cơng ty Cổ phần Công viên QN (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày 01/04/2016, từ trang đến trang 27, bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài Cơng ty theo chuẩn mực kế tốn, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm soát nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm tốn viên Trách nhiệm chúng tơi đưa ý kiến báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm toán bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh báo cáo tài Các thủ tục kiểm toán lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm sốt nội Cơng ty liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm tốn phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế toán Ban Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm toán mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp làm sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ Cơ sở ý kiến kiểm tốn ngoại trừ Cơng ty khơng thực việc kiểm kê tài sản cố định dùng cho hoạt động công ích (Nguyên giá: 99.137.372.241 đồng) thời điểm 31/12/2015 Hạn chế kiểm tốn viên khơng thể khắc phục thủ tục kiểm toán thay hạn chế từ phía Cơng ty Do đó, chúng tơi khơng đưa ý kiến tính hữu khoản mục ngày kết thúc niên độ kế toán Ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, ngoại trừ ảnh hưởng vấn đề nêu đoạn “Cơ sở ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2015 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2016 Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang PHỤ LỤC 15 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL Trụ sở Lơ 78-80 Đường 30 tháng 4, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: http://www.aac.com.vn Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 47-49 Hồng Sa (Tầng Tòa nhà Hồng Đan) Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@aac.com.vn Số: 314/2016/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Các Cổ đơng, Hội đồng quản trị Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học DEF Chúng kiểm tốn Báo cáo tài kèm theo Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học DEF (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày 25/01/2016, từ trang đến trang 27, bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Ban Giám đốc Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài Cơng ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm sốt nội mà Ban Giám đốc xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày Báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến Báo cáo tài dựa kết kiểm tốn Chúng tơi tiến hành kiểm tốn theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Các chuẩn mực yêu cầu tuân thủ chuẩn mực quy định đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch thực kiểm toán để đạt đảm bảo hợp lý việc liệu Báo cáo tài Cơng ty có sai sót trọng yếu hay khơng Cơng việc kiểm tốn bao gồm thực thủ tục nhằm thu thập chứng kiểm toán số liệu thuyết minh Báo cáo tài Các thủ tục kiểm tốn lựa chọn dựa xét đoán kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu Báo cáo tài gian lận nhầm lẫn Khi thực đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội Công ty liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài trung thực, hợp lý nhằm thiết kế thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, nhiên khơng nhằm mục đích đưa ý kiến hiệu kiểm sốt nội Cơng ty Cơng việc kiểm tốn bao gồm đánh giá tính thích hợp sách kế tốn áp dụng tính hợp lý ước tính kế tốn Ban Giám đốc đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài Chúng tơi tin tưởng chứng kiểm tốn mà chúng tơi thu thập đầy đủ thích hợp để làm sở cho ý kiến kiểm toán trái ngược chúng tơi Cơ sở ý kiến kiểm tốn trái ngược Công ty chưa ghi nhận vào Báo cáo tài khoản lãi chậm trả từ khoản nợ cổ phần hóa Tổng Cơng ty Đầu tư Kinh doanh vốn Nhà Nước tính đến ngày 31/12/2015 501.344.520 đồng (trong số phát sinh năm 2015 12.250.000 đồng) Tại thời đểm 31/12/2015, Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh theo quy định với số tiền 669.147.930 đồng, phần giảm giá năm 2014 trở trước 908.967.930 đồng, phần hoàn nhập năm 2015 239.820.000 đồng Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang Một số khoản nợ phải thu hạn tốn chưa trích lập dự phòng theo quy định Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 Bộ Tài chính, theo số dự phòng trích lập thiếu so với quy định tính đến ngày 31/12/2015 3.373.465.066 đồng, số cần trích lập năm 2015 188.443.371 đồng Nếu hạch toán đầy đủ khoản chi phí nêu mục (1), (2) (3) vào Báo cáo tài Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015, tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (3.916.502.466 đồng) 519.429.344 đồng; đồng thời Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015, tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lỗ (4.104.180.724) đồng lãi 331.751.086 đồng trình bày Báo cáo tài đính kèm Ý kiến kiểm toán trái ngược Theo ý kiến chúng tơi, xét khía cạnh trọng yếu, tầm quan trọng vấn đề nêu “Cơ sở ý kiến kiểm toán trái ngược”, Báo cáo tài khơng phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2015 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC Đà Nẵng, ngày 22 tháng 03 năm 2016 Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang PHỤ LỤC 16 CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL Trụ sở Lơ 78-80 Đường 30 tháng 4, Q Hải Châu, Tp Đà Nẵng Tel: 84.511.3655886; Fax: 84.511.3655887 Email: aac@dng.vnn.vn Website: http://www.aac.com.vn Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 47-49 Hồng Sa (Tầng Tòa nhà Hồng Đan) Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel: 84.8.39102235; Fax: 84.8.39102349 Email: aac.hcm@aac.com.vn Số: 469/2016/BCKT-AAC BÁO CÁO KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính gửi: Chủ tịch Cơng ty TNHH Đà Nẵng XYZ Chúng tơi kiểm tốn Báo cáo tài kèm theo Cơng ty TNHH Đà Nẵng XYZ (sau gọi tắt “Công ty”) lập ngày 26/03/2016, từ trang đến trang 25, bao gồm: Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày Trách nhiệm Chủ tịch Công ty Chủ tịch Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài Cơng ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày Báo cáo tài chịu trách nhiệm kiểm sốt nội mà Chủ tịch Công ty xác định cần thiết để đảm bảo cho việc lập trình bày Báo cáo tài khơng có sai sót trọng yếu gian lận nhầm lẫn Trách nhiệm Kiểm toán viên Trách nhiệm đưa ý kiến Báo cáo tài dựa kết kiểm toán thực theo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Tuy nhiên, vấn đề mô tả đoạn “Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến”, thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để làm sở đưa ý kiến kiểm toán Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến Hệ thống phần mềm kế toán để theo dõi Hàng tồn kho Cơng ty bị lỗi dẫn đến có nhiều sai sót việc theo dõi nhập, xuất tính giá hàng xuất kho Tại ngày lập Báo cáo kiểm tốn này, Cơng ty q trình chỉnh sửa khiếm khuyết phần mềm Chúng kiểm tra phương pháp thay khác Hàng tồn kho ghi nhận Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2015 38.564.309.339 đồng giá vốn ghi nhận vào Kết kinh doanh năm 57.051.106.298 đồng Do đó, xác định giá trị cần thiết phải điều chỉnh cho khoản mục ảnh hưởng đến khoản mục khác trình bày Báo cáo tài Từ chối đưa ý kiến Do tầm quan trọng vấn đề nêu đoạn “Cơ sở việc từ chối đưa ý kiến”, thu thập đầy đủ chứng kiểm tốn thích hợp để làm sở đưa ý kiến kiểm tốn Do đó, chúng tơi khơng thể đưa ý kiến kiểm tốn Báo cáo tài đính kèm Cơng ty TNHH Kiểm toán Kế toán AAC Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2016 Báo cáo đọc đồng thời với Báo cáo tài Thuyết minh báo cáo đính kèm Trang ... VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN AAC 81 3.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH... trạng đánh giá vận dụng mức trọng yếu phục vụ kiểm toán báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC Chương 3: Giải pháp hồn thiện đánh giá vận dụng mức trọng yếu phục vụ kiểm tốn báo cáo tài Cơng... THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ VÀ VẬN DỤNG MỨC TRỌNG YẾU PHỤC VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TOÁN AAC 40 2.1 KHÁI QT VỀ CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ KẾ TOÁN AAC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá và vận dụng mức trọng yếu phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC , Đánh giá và vận dụng mức trọng yếu phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn