Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng

147 27 0
  • Loading ...
1/147 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:58

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ QUANG HƯNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ QUANG HƯNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phư ng ph p nghiên cứu .4 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN SỰ VỀ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC .10 1.1 SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC .10 1.1.1 Định nghĩa 10 1.1.2 Lợi ích việc hài lòng cơng việc nhân viên .11 1.1.3 Lợi ích việc đ nh gi hài lòng nhân viên cơng việc 12 1.2 MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 13 1.2.1 Thuyết hai nhân tố Herzberg (1959) 13 1.2.2 Lý thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964) 14 1.2.3 Lý thuyết ERG (Existence, Relatedness, Growth) Clayton P Alderfer (1969) 16 1.2.4 Gi trị đo lường công việc Edwin Locke (1976) 17 1.2.5 Chỉ số mô tả công việc JDI (Job Descriptive Index) Smith, Kendall Hulin (1969) 17 1.2.6 Tiêu chí đo lường hài lòng cơng việc MSQ Weiss (1967) 18 1.3 CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ SỰ HÀI LỊNG CỦA NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CƠNG VIỆC 20 1.4 MÔ TẢ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 24 1.4.1 Tổng quan Công ty Cổ phần Môi Trường Đô thị Đà Nẵng 24 1.4.2 Chính s ch nhân viên 28 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 32 2.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 33 2.2.1 Đề xuất mô hình nghiên cứu .33 2.2.2 Mối quan hệ c c kh i niệm nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 34 2.3 XÂY DỰNG THANG ĐO .37 2.4 NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 40 2.4.1 Phỏng vấn tham khảo ý kiến chuyên gia 40 2.4.2 Kết 41 2.4.3 Mã hóa thang đo 42 2.4.4 Thiết kế bảng câu hỏi 44 2.5 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC .45 2.5.1 Mẫu nghiên cứu 45 2.5.2 Phư ng ph p thu thập xử lý số liệu 46 2.5.3 Phư ng ph p phân tích liệu 47 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU 51 3.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY BẰNG HỆ SỐ CRONBACH’S ANPHA 53 3.2.1 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Tiền lư ng” 53 3.2.2 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Đặc điểm công việc” 53 3.2.3 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Lãnh đạo – Cấp trên” 54 3.2.4 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Đồng nghiệp” 54 3.2.5 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Phúc lợi” 55 3.2.6 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Đào tạo – Thăng tiến” 55 3.2.7 Kiểm định tin cậy thang đo nhân tố “Điều kiện làm việc” 56 3.2.8 Kiểm định tin cậy thang đo biến phụ thuộc “Hài lòng cơng việc” 56 3.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 57 3.3.1 Phân tích nhân tố kh m ph lần biến độc lập: 57 3.3.2 Phân tích nhân tố kh m ph lần biến độc lập 60 3.3.3 Phân tích kh m ph nhân tố với biến phụ thuộc “Hài lòng cơng việc” 63 3.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU – GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU THANG ĐO SAU KHI PHÂN TÍCH EFA 64 3.5 PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH 68 3.5.1 Phân tích tư ng quan 68 3.5.2 Kết hồi quy tuyến tính bội 69 3.6 KIỂM ĐỊNH T-TEST VÀ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA 72 3.6.1 Kiểm định kh c biệt hài lòng cơng việc nam nữ 72 3.6.2 Kiểm định kh c biệt hài lòng cơng việc nhân viên có độ tuổi kh c 73 3.6.3 Kiểm định kh c biệt hài lòng cơng việc nhân viên theo thâm niên công tác 73 3.6.4 Kiểm định kh c biệt hài lòng cơng việc nhân viên theo trình độ chun môn 74 3.6.5 Kiểm định kh c biệt hài lòng công việc nhân viên theo đối tượng công việc .75 3.7 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC 76 3.7.1 Kết thống kê mơ tả mức hài lòng cơng việc 76 3.7.2 Kết thống kê mô tả mức hài lòng nhân tố .77 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 4.1 ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT KẾT QUẢ 81 4.1.1 Kết nghiên cứu .81 4.1.2 Đ nh gi hài lòng cơng việc nhân viên Cơng ty 81 4.2 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 82 KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ANOVA Phân tích phư ng sai CFA Phân tích nhân tố khẳng định CT Lãnh đạo – Cấp CV Đặc điểm công việc DK Điều kiện làm việc DN Đồng nghiệp DT Đào tạo - thăng tiến EFA Phân tích nhân tố kh m ph HL Sự hài lòng cơng việc JDI Job Descriptive Index JDS Job Diagnostic Survey JSS Job Satisfaction Survey MSQ Minnesota Satisfaction Questionnaire OLS Ordinary Least Square PL Phúc lợi SPSS TL Phần mềm dùng để phân tích c c kết điều tra lĩnh vực Tiền lư ng VIF Hệ số phóng đại phư ng sai XNMT Xí nghiệp mơi trường DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 1.1 Thuyết hai nhân tố Herzberg Trang 13 1.2 Doanh thu b n hàng cung cấp dịch vụ qua c c năm 28 1.3 C cấu số lượng nhân viên qua c c năm 28 2.1 Thang đo s 37 2.2 Mã hóa thang đo 42 2.3 Phân loại mẫu theo c c tiêu chí 46 2.4 Mã hóa biến nhân hoc 47 3.1 Mô tả mẫu theo biến nhân học 51 3.2 Kết Cronbach’s Alpha thang đo “Tiền lư ng” 53 3.3 53 3.5 Kết Cronbach’s Alpha thang đo “Đặc điểm công việc” Kết Cronbach’s Alpha thang đo “Lãnh đạo – Cấp trên” Kết Cronbach’s Alpha thang đo “Đồng nghiệp” 3.6 Kết Cronbach’s Alpha thang đo “Phúc lợi” 55 3.7 55 3.10 Kết Cronbach’s Alpha thang đo “Đào tạo – Thăng tiến” Kết Cronbach’s Alpha thang đo “Điều kiện làm việc” Kết Cronbach’s Alpha thang đo “Hài lòng cơng việc” Tóm tắt kết kiểm định tin cậy c c thang đo 3.11 Kiểm định KMO Bartlett test lần cho c c biến độc lập 57 3.12 Tổng phư ng sai trích biến độc lập 58 3.13 Kết lần ma trận thành phần sau xoay 59 3.14 Kiểm định KMO Bartlett test lần cho c c biến độc lập 60 3.15 Tổng phư ng sai trích biến độc lập lần 60 3.4 3.8 3.9 54 54 56 56 57 Số hiệu Tên bảng bảng 3.16 Kết lần ma trận thành phần sau xoay Trang 62 3.17 Kết kiểm định KMO Bartlett cho biến phụ thuộc 63 3.18 Tổng phư ng sai trích biến phụ thuộc 64 3.19 Ma trận xoay biến phụ thuộc 64 3.20 66 3.21 Thang đo hiệu chỉnh sau phân tích nhân tố khám phá EFA Ma trận hệ số tư ng quan c c biến mơ hình 3.22 Kết phân tích hồi quy 70 3.23 71 3.24 Đ nh gi độ phù hợp mơ hình theo R2 DurbinWatson Kết kiểm định ANOVA 3.25 Kiểm định kh c biệt hài lòng cơng việc nam nữ 72 3.26 Kiểm định Levene phư ng sai đồng theo độ tuổi 73 3.27 Kiểm định Levene phư ng sai đồng theo thâm niên 74 3.28 74 3.30 Kiểm định Levene phư ng sai đồng theo trình độ chun mơn Kiểm định Levene phư ng sai đồng theo đối tượng công việc Thống kê mơ tả hài lòng cơng việc 3.31 Thống kê mức độ hài lòng theo nhân tố Tiền lư ng 77 3.32 77 3.34 Thống kê mức độ hài lòng theo nhân tố Đặc điểm cơng việc Thống kê mức độ hài lòng theo nhân tố Lãnh đạo – Cấp Thống kê mức độ hài lòng theo nhân tố Đồng nghiệp 3.35 Thống kê mức độ hài lòng theo nhân tố Phúc lợi 79 3.36 Thống kê mức độ hài lòng theo nhân tố Điều kiện làm việc 79 3.37 Thống kê mức độ hài lòng theo nhân tố Hài lòng chung 80 3.29 3.33 68 71 75 76 78 78 KIỂM ĐỊNH T-TEST VÀ PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA GIỚI TÍNH Group Statistics GioiTinh HL N nam Mean Std Deviation Std Error Mean 102 2.9412 43603 04317 94 3.3901 55657 05741 nu Independent Samples Test Levene's Test for Equality t-test for Equality of Means of Variances F Sig t df Sig (2- Mean 95% Confidence Std Error Interval of the tailed) Difference Difference Difference Lower Equal variances 27.048 000 -6.311 Upper 194 000 -.44889 07113 -.58918 -.30861 -6.250 176.087 000 -.44889 07183 -.59065 -.30714 assumed HL Equal variances not assumed ĐỘ TUỔI Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic df1 696 df2 Sig 192 556 ANOVA HL Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within Groups 1.154 56.714 192 Total 57.868 195 385 295 F Sig 1.302 275 THÂM NIÊN Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic df1 df2 572 Sig 193 565 ANOVA HL Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within Groups 571 57.297 193 Total 57.868 195 286 297 F Sig .962 384 TRÌNH ĐỘ Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic 2.433 df1 df2 Sig 193 090 ANOVA HL Sum of Squares df Mean Square Between Groups Within Groups 337 57.532 193 Total 57.868 195 F 168 298 Sig .565 569 ĐỐI TƯỢNG CÔNG VIỆC Test of Homogeneity of Variances HL Levene Statistic df1 df2 1.449 Sig 193 237 ANOVA HL Sum of Squares df Between Groups Within Groups 2.450 55.418 193 Total 57.868 195 Mean Square 1.225 287 F 4.267 Sig .015 Descriptives HL N Mean Std Std Deviatio Error 95% Confidence Minimu Maximum Interval for Mean m n Lower Bound Upper Bound nhan vien truc tiep 105 3.1016 52323 05106 3.0003 3.2028 2.00 4.67 nhan vien gian 72 3.1481 57297 06752 3.0135 3.2828 2.00 4.33 19 3.4912 44953 10313 3.2746 3.7079 3.00 4.00 196 3.1565 54476 03891 3.0797 3.2332 2.00 4.67 tiep nhan vien thu Total THỐNG KÊ MƠ TẢ VỀ SỰ HÀI LỊNG Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TL01 TL02 196 196 1 5 2.79 2.77 1.079 964 TL03 196 2.80 981 TL04 196 2.66 1.002 CV1 196 3.57 1.048 CV2 196 3.42 1.032 CV3 196 3.51 1.035 CV4 196 3.52 1.020 CV5 196 3.49 984 CT1 196 3.45 1.039 CT2 196 3.40 1.031 CT3 196 3.46 1.034 CT4 DN1 196 196 1 5 3.47 3.02 1.045 1.072 DN2 196 3.06 990 DN3 196 3.08 1.073 PL1 196 3.39 1.035 PL2 196 3.56 983 PL3 196 3.46 1.059 DT1 196 3.40 1.065 DT2 196 3.45 1.024 DT3 196 3.45 1.039 DT4 196 3.38 1.029 DT5 196 3.44 1.063 DK1 196 3.02 1.055 DK2 196 3.04 1.085 DK3 196 3.08 1.032 DK4 196 3.39 800 Valid N 196 (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation HL1 HL2 196 196 2 5 3.37 3.55 535 575 HL3 196 3.67 604 Valid N 196 (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation TL CV 196 196 1.00 1.80 5.00 5.00 2.7526 3.5000 86417 81587 CT 196 1.75 5.00 3.4477 85380 DN 196 1.00 5.00 3.0544 91171 PL 196 1.33 5.00 3.4711 87300 DT 196 1.60 4.80 3.4265 84932 DK 196 1.33 5.00 3.0442 94298 HL 196 2.00 4.67 3.1565 54476 Valid N 196 (listwise) ... đến hài lòng nhân viên công việc nào? Mục tiêu nghiên cứu - Vận dụng mơ hình nghiên cứu thang đo hài lòng nhân viên công việc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng - Đ nh gi mức độ hài lòng. ..ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGÔ QUANG HƯNG ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN... t hài lòng cơng việc c c nhân tố khác hài lòng nói chung nhân viên cơng ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng - Nghiên cứu giúp nhận biết c c thang đo dùng để đo lường hài lòng cơng việc c c nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng , Đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần môi trường đô thị đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn