Vận dụng chính sách kế toán ở các công ty xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

139 23 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:58

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu sử dụng đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 10 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN (CSKT) 10 1.2 VAI TRỊ CỦA CHÍNH SÁCH TỐN 11 1.3 VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.3.1 Các khía cạnh việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp 12 1.3.2 Vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp 16 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 42 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 43 2.1 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 43 2.2 CHỌN MẪU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU 45 2.2.1 Đặc điểm công ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh 45 2.2.2 Chọn mẫu thu thập liệu 47 2.3 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH 47 2.4 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 55 3.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH TP HỒ CHÍ MINH 55 3.2 ĐÁNH GIÁ VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CÁC CÔNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH 56 3.2.1 Đánh giá việc vận dụng sách kế tốn hàng tồn kho 56 3.2.2 Đánh giá việc vận dụng sách kế tốn TSCĐ 61 3.2.3 Đánh giá việc vận dụng sách kế toán doanh thu 65 3.2.4 Đánh giá việc vận dụng sách kế tốn chi phí 68 3.3 XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HỒ CHÍ MINH 71 3.3.1 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng CSKT công ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch TP Hồ Chí Minh 71 3.3.2 Kết phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng CSKT công ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh 72 3.4 CÁC KẾT LUẬN 81 3.4.1 Ưu điểm 82 3.4.2 Những tồn nguyên nhân 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3………………………………………………….84 CHƯƠNG GỢI Ý CHÍNH SÁCH 85 4.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KẾ TỐN HỢP LÝ CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 85 4.2 GỢI Ý CHÍNH SÁCH 87 4.2.1 Đối với doanh nghiệp 87 4.2.2 Đối với Nhà nước quan quản lý chức 94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN CHUNG 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CSKT : Chính sách kế tốn DN : FIFO : First – in, first – out HTK : Hàng tồn kho IAS : International Accounting Standard IFRS : International Financial Reporting Standards LIFO :Last – in, first - out NVL : ROA : Return on total Assets ROE : SPDD : Sản phẩm dở dang TSCĐ : Tài sản cố định VAS : Viet Nam Accounting Standard Doanh nghiệp Nguyên vật liệu Return on Equity DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng CSKT công ty nghiên cứu 51 2.2 Kiểm tra việc tuân theo quy luật phân phối chuẩn biến 52 2.3 Phân loại CSKT theo hướng gia tăng giảm lợi nhuận 54 3.1 Đặc điểm thông tin công ty mẫu nghiên cứu 56 3.2 Thực trạng vận dụng CSKT HTK công ty nghiên cứu 58 3.3 Thực trạng vận dụng CSKT TSCĐ công ty nghiên cứu 64 3.4 Thực trạng vận dụng CSKT doanh thu công ty nghiên cứu 67 3.5 Thực trạng vận dụng CSKT chi phí công ty nghiên cứu 70 3.6 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng CSKT 72 3.7 Hệ số tương quan r 73 3.8 Phân tích hồi quy đơn biến 75 3.9 Các thông số thống mơ hình 77 3.10 Bảng phân tích tượng tự tương quan phương pháp Durbin – Watson 78 Kết phân tích thực nghiệm ảnh hưởng nhân tố mơ hình đến tiêu CSKT 79 3.11 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh thị trường có điều tiết Nhà nước, để tồn phát triển doanh nghiệp phải có phương án sản xuất kinh doanh có hiệu kinh tế nhằm đạt mục tiêu cuối lợi nhuận Kinh tế Việt Nam ngày phát triển hội nhập với kinh tế giới, có nhiều hội có khơng khó khăn thách thức doanh nghiệp ln ln phải có biện pháp để đối phó kịp thời với tình Báo cáo tài sản phẩm cuối kế toán, phản ánh trung thực tình hình tài chính, kết hoạt động sản xuất kinh doanh dòng tiền doanh nghiệp Với loại giao dịch, nghiệp vụ phát sinh chuẩn mực, chế độ kế tốn đưa lựa chọn nhằm mục đích cho phép doanh nghiệp cân nhắc chọn lựa sách kế tốn phù hợp để phản ánh thông tin trung thực, hợp lý Tuy nhiên, người quản lý doanh nghiệp vận dụng sách kế tốn nhằm đạt mục tiêu quản trị lợi nhuận, thuế thu nhập doanh nghiệp…Từ đó, với phương pháp kế tốn lựa chọn thơng tin trình bày Báo cáo tài khác Vấn đề đặt sách kế tốn vận dụng nhằm mục đích gì? Chính vậy, nghiên cứu vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp giúp đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn có đánh giá khách quan hành vi mục đích doanh nghiệp có ảnh hưởng đến thơng tin kế tốn cung cấp; từ đưa định đầu tư đắn Đồng thời giúp cho quan quản lý Nhà nước có nhìn rõ nét tính hữu hiệu chuẩn mực hành vi hội doanh nghiệp Nhận thức vai trò vị trí sách kế tốn doanh nghiệp nói chung, đồng thời nhận thấy chưa có nhiều nghiên cứu việc đánh giá khía cạnh việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp phạm vi rộng, cụ thể cơng tyniêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh Đó lý tơi chọn đề tài: “ Vận dụng sách kế tốn cơng ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP.Hồ Chí Minh ” làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Luận văn thực nhằm đạt mục tiêu sau: Trình bày kết thực trạng đánh giá hành vi vận dụng sách kế tốn công ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh, từ nhận diện tính thích hợp sách kế tốn vận dụng cơng ty Bên cạnh đó, xác định nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế tốn cơng ty Đề xuất giải pháp nhằm vận dụng sách kế tốn hiệu cơng ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh Câu hỏi nghiên cứu Các sách kế tốn vận dụng cơng ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh nào? Dựa khía cạnh hiệu quả, hội hay thói quen? Những nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế tốn cơng ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh? Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài sách kế tốn, khía cạnh việc vận dụng sách kế tốn nhân tố có liên quan đến việc vận  Nhập  trước xuất trước (FIFO) Bình quân cuối kỳ trước  Nhập  Giá sau xuất trước (LIFO) thực tế đích danh  Bình quân gia quyền kỳ dự trữ  Bình quân sau lần nhập (tức thời, thời điểm) Doanh nghiệp có thay đổi phương pháp tính giá hàng xuất kho suốt kỳ kế tốn khơng ?  Có  Khơng Nếu doanh nghiệp thay đổi phương pháp tính giá hàng xuất kho suốt kỳ kế tốn ngun nhân sau (có thể chọn nhiều phương án):  Cảm thấy khơng phù hợp với đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh thực tế doanh nghiệp  Do luân chuyển HTK qua phận khác có mức độ sử dụng HTK hoàn toàn khác so với phận ban đầu  Không đáp ứng mục tiêu quản trị lợi nhuận tình hình quản lý cơng tác kế toán HTK doanh nghiệp  Phương án khác Sau thay đổi phương pháp tính giá hàng xuất kho, doanh nghiệp có trình bày chất ảnh hưởng thay đổi có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán hành kỳ kế toán thuyết minh Báo cáo tài hay khơng ?  Có  Khơng Cách thức ước tính kế tốn giá trị sản phẩm dở dang (SPDD) doanh nghiệp gì? (có thể chọn nhiều phương án):  Theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  Theo khối lượng sản phẩm hồn thành tương đương  Theo chi phí sản xuất định mức Doanh nghiệp có lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không ?  Không → Tiếp câu 10  Có Xin vui lòng đánh giá tầm quan trọng yếu tố sau trích lập dự phòng giảm giá HTK cách tích vào ô tương ứng: Phương án Cơ sở để doanh nghiệp tiến hành trích lập dự phòng giảm giá HTK Rất đồng ý Đồng Bình ý thường Khơng đồng Ý Rất không đồng ý Nhằm bù đắp khoản thiệt hại thực tế xảy HTK bị giảm giá                Lập hội đồng thẩm định mức độ giảm giá vật tư, hàng hóa tồn kho      Theo quy định chuẩn mực, chế      thị trường phản ánh giá trị thực HTK lập Báo cáo tài Được tiến hành giá trị thực < giá gốc HTK có chứng đáng tin cậy việc giám giá HTK Được lập vào niên độ kế toán (đối với cơng ty niêm yết) cuối niên độ kế tốn lập Báo cáo tài độ kế tốn ban hành; mức trích lập dự phòng giảm giá HTK không vượt số lợi nhuận phát sinh doanh nghiệp Trường hợp mức dự phòng giảm giá HTK phải lập cuối kỳ kế toán lớn mức dự phòng giảm giá HTK lập cuối kỳ kế toán trước           chưa sử dụng hết số chênh lệch lớn ghi tăng dự phòng ghi tăng giá vốn hàng bán Trường hợp mức dự phòng giảm giá HTK phải lập cuối kỳ kế tốn nhỏ mức dự phòng giảm giá HTK ghi sổ kế tốn số chênh lệch nhỏ hồn nhập, ghi giảm dự phòng ghi giảm giá vốn hàng bán 10.Doanh nghiệp tính khấu hao Tài sản cố định (TSCĐ) theo phương pháp (có thể chọn nhiều phương án):  Phương pháp khấu hao đường thẳng  Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh  Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm 11 Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao TSCĐ dựa vào văn pháp quy sau đây: ‫ٱ‬ Thông tư số 203/2009/TT-BTC ban hành 20/10/2009  Thông tư số 45/2013/TT-BTC ban hành 25/04/2013  Chuẩn mực kế tốn số 03 TSCĐ hữu hình 12.Tại doanh nghiệp lại chọn phương pháp khấu hao TSCĐ trên? (có thể chọn nhiều phương án):  Phương pháp đơn giản, dễ thực  Do đăng ký với quan có thẩm quyền nên khơng thể thay đổi  Khơng có nhu cầu thay đổi  Các phương pháp khác khó thực 13 Doanh nghiệp có thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ suốt q trình sử dụng TSCĐ hay khơng?  Có  Khơng 14.Sau thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ, doanh nghiệp có trình bày chất ảnh hưởng thay đổi có ảnh hưởng trọng yếu đến kỳ kế toán hành kỳ kế toán thuyết minh BCTC hay khơng? Có  Khơng 15 Trong q trình vận hành thường phát sinh chi phí sửa chữa  TSCĐ, doanh nghiệp xử lý chi phí này: Phương án Khơng trích Tăng Chỉ tiêu Tăng chi phí Treo nguyên kinh phân bổ giá doanh dần Trích trước trước phân kỳ Chi phí sửa chữa thường xuyên   bổ    Chi phí sửa chữa lớn mang tính phục hồi      Chi phí sửa chữa lớn mang tính nâng cấp      16 Khi doanh nghiệp treo phân bổ chi phí sửa chữa lớn có nhiều nguyên nhân Xin vui lòng đánh giá tầm quan trọng yếu tố sau phân bổ cách tích vào tương ứng Phương án Cơ sở để doanh nghiệp tiến hành phân bổ Chi phí sửa chữa phát sinh lớn liên quan đến nhiều kỳ kinh Bình Khơng Rất khơng Rất Đồng đồng ý ý                thường đồng ý đồng ý doanh Đảm bảo điều chỉnh lợi nhuận theo yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp Chi phí kế tốn để theo dõi việc phân bổ nhỏ 17 Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng theo phương pháp đây? 18  Phương pháp theo tiến độ kế hoạch  Phương pháp theo giá trị khối lượng thực Doanh nghiệp sử dụng phương pháp để xác định phần cơng việc hồn thành?  Đánh giá phần cơng việc hồn thành  Tỷ lệ % chi phí phát sinh phần cơng việc hồn thành thời điểm so với tổng chi phí dự tốn  Tỷ lệ % khối lượng phần cơng việc hồn thành so với tổng khối lượng cơng việc phải hồn thành hợp đồng 19 Doanh nghiệp phân bổ tiền lãi đầu tư chứng khoán khác (lãi tiền gửi) theo phương pháp sau đây?  Lãi nhận trước  Lãi nhận (định kỳ)  Lãi nhận sau (khi đáo hạn) 20.Doanh nghiệp có tiến hành trích trước chi phí phải trả khơng?  Có  Khơng 21.Doanh nghiệp phân bổ chi phí lãi vay kỳ theo phương pháp sau đây?  Lãi trả trước  Lãi trả (định kỳ)  Lãi trả sau (khi đáo hạn) 22.Theo anh/ chị, nhân tố sau ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế tốn doanh nghiệp (có thể lựa chọn nhiều phương án):     Chi phí Thuế doanh nghiệp Mức vay nợ doanh nghiệp Tài trợ nội doanh nghiệp Quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp  Trình độ kế toán viên Chân thành cảm ơn hợp tác tận tình anh/ chị! Table - Quy mo DN Frequency Percent Von tu 100-200 ty & LD 200-500 nguoi Von tu 200-500 ty & LD 5001000 nguoi Valid Von tu 500-1000 ty & LD 10002000 nguoi Von > 1000 ty & LD > 2000 nguoi Total Valid Percent Cumulative Percent 31 62.0 62.0 62.0 10 20.0 20.0 82.0 8.0 8.0 90.0 10.0 10.0 100.0 50 100.0 100.0 Table – Thoi gian hoat dong Frequency Percent – nam Valid – 10 nam Tren 10 nam Total Valid Percent Cumulative Percent 11 22.0 22.0 22.0 37 74.0 74.0 96.0 4.0 4.0 100.0 50 100.0 100.0 Table – Loi nhuan tren dthu Frequency Percent Nho hon 5% – 10% Valid Percent Cumulative Percent 12 12.0 24.0 12.0 24.0 12.0 36.0 Valid 10 – 20% 28 56.0 56.0 92.0 Tren 20% 8.0 8.0 100.0 50 100.0 100.0 Total Table - CSKT HTK Count Nguyen tac xac dinh gia tri HTK Phuong phap tinh gia hang xuat kho Uoc tinh ke toan ve gia tri SPDD Trich lap du phong giam gia HTK Column N % Theo gia goc Theo gia tri hop ly 50 100.0% 0.0% Thuc te dich danh 8.0% 37 18.0% 74.0% Nhap truoc xuat truoc Binh quan gia quyen Theo chi phi NVL truc tiep tieu hao Theo khoi luong san pham hoan tuong duong Theo chi phi san xuat dinh muc Co Khong 2.0% 16.0% 41 82.0% 50 100.0% 0.0% Table - CSKT Chi phi Responses N Phan Lai tra truoc bo chi phi lai vay Lai tra dinh ky Lai tra sau Trich Co truoc chi phi Khong phai tra Total Percent of Cases Percent 2.0% 1.0% 12 37 24.0% 12.0% 37.0% 74.0% 46 92.0% 46.0% 4.0% 8.0% 50 100.0% 50.0% Table - CSKT TSCD Responses N Phuong Phuong phap KH duong thang Phuong phap KH theo so du giam phap dan co dieu chinh khau Phuong phap KH theo so luong, hao khoi luong san pham TSCD Chinh Sua chua thuong xuyen sach sua chua TSCD Total Percent of Cases Percent 42 84.0% 10.0% 42.0% 5.0% 6.0% 3.0% 47 94.0% 47.0% Sua chua mang tinh phuc hoi 8.0% 4.0% Sua chua mang tinh nang cap 6.0% 3.0% 50 100.0% 50.0% Table - CSKT Doanh thu Count Phuong phap ghi nhan doanh thu Phuong phap xac dinh phan cong viec da hoan Theo tien ke hoach Theo gia tri khoi luong thuc hien Danh gia phan cong viec hoan Ty le % chi phi phat sinh cua phan cong viec hoan so voi tong chi phi du toan Ty le % khoi luong cong viec da hoan so voi tong khoi luong cong viec phai hoan Lai nhan truoc Column N % 8.0% 46 92.0% 45 90.0% 6.0% 4.0% 10.0% 42 84.0% 6.0% Phan bo tien lai dau tu chung khoan Lai nhan dinh ky Lai nhan sau Tests of Normality a Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnov Statistic Df Sig Statistic Df Sig Y X1 X2 X3 119 171 978 119 50 50 50 50 073 171 460 079 926 900 305 752 50 50 50 50 064 128 113 059 X4 X5 981 144 50 50 611 112 911 664 50 50 071 186 a Lilliefors Significance Correction Correlations Y Pearson Y X1 X2 X3 X4 X5 647 073 376 -.401 031 015 035 014 50 49 50 50 50 647 ** 085 Correlations Sig (2-tailed) N X1 Pearson ** ** 264 322 000 066 024 49 49 49 357 556 50 267 Correlations Sig (2-tailed) N 031 49 49 063 49 ** X2 Pearson 073 357 ** 271 055 082 057 704 571 Correlations X3 Sig (2-tailed) 015 000 N 50 49 50 50 50 Pearson 376 264 271 255 165 Sig (2-tailed) 035 066 057 074 251 N 50 49 50 50 50 50 055 255 402 50 Correlations X4 Pearson -.401 ** 322 * Correlations X5 Sig (2-tailed) 014 024 704 074 N 50 49 50 50 ** 000 50 ** Pearson 085 267 082 165 402 Correlations 556 063 571 251 000 Sig (2-tailed) N 50 49 50 50 50 50 50 ** * Correlations is significants at the 0.05 level (2 – tailed) ** Correlations is significants at the 0.01 level (2 – tailed)  X1 Model Summary Model R R Square Adjusted R Square a 418 647 a Predictors: (Constant) X1 406 11.929313 Coefficients a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model Std Error of the Estimate (Constan) X1 109.562 29.358 6.678 5.002 t Sig 16.407 000 5.869 031 647 a Dependent Variable: Y  X2 Model R Model Summary R Square Adjusted R Square a 094 306 a Predictors: (Constant) X2 076 Coefficients Model (Constant) X2 15.014151 a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta 35.621 6.623 a Dependent Variable: Y Std Error of the Estimate 16.372 2.977 306 t Sig 2.176 035 2.225 015  X3 Model Model Summary R Square Adjusted R Square R a 022 147 a Predictors: (Constant) X3 001 15.464056 Coefficients a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model Std Error of the Estimate (Constant) X3 77.544 5.702 6.129 5.530 147 T Sig 12.653 000 1.031 035 a Dependent Variable: Y  X4 Model R Model Summary R Square Adjusted R Square a 12 110 a Predictors: (Constant) X4 021 Coefficients 14.316939 a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model Std Error of the Estimate (Constant) X4 75.614 2.410 0.008 106 402 T Sig 31.377 000 079 014 a Dependent Variable: Y  X5 Model R 083 a Model Summary R Square Adjusted R Square 007 013 Std Error of the Estimate 15.577441 Model Model Summary R Square Adjusted R Square R a 007 083 a Predictors: (Constant) X5 013 Coefficients 15.577441 a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error Beta Model (Constant) X5 Std Error of the Estimate 75.566 6.977 431 727 085 T Sig 10.831 000 0.593 556 a Dependent Variable: Y Coefficients Model (Constant) X1 X3 X4 X5 Unstandardized Coefficients a Standardized Coefficients B 83.267 20.685 Std Error 18.354 5.300 Beta 9.907 -5.696 259 T Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 454 4.537 3.903 000 000 675 1.480 4.307 2.623 238 -.266 2.300 -2.172 026 035 858 612 1.166 1.634 115 228 2.244 030 815 1.228 ... SÁCH KẾ TỐN Ở CÁC CƠNG TY XÂY DỰNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP. HỒ CHÍ MINH 71 3.3.1 Đặc điểm nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng CSKT công ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch TP. .. việc vận dụng sách kế tốn công ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài công ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP Hồ. .. ảnh hưởng đến việc vận dụng sách kế tốn cơng ty Đề xuất giải pháp nhằm vận dụng sách kế tốn hiệu cơng ty xây dựng niêm yết Sở giao dịch chứng khốn TP. Hồ Chí Minh Câu hỏi nghiên cứu Các sách kế tốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng chính sách kế toán ở các công ty xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh , Vận dụng chính sách kế toán ở các công ty xây dựng niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn