Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại công ty cổ phần dược phẩm ĐANAPHA

104 29 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:58

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MỸ HÀ HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM DANAPHA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MỸ HÀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM DANAPHA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng n o : PGS TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu ngh a h a h c v thực ti n đề t i Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TR NH DOANH THU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 GIỚI THIỆU VỀ CHU TRÌNH DOANH THU .6 1.1.1 Mục tiêu chu trình doanh thu 1.1.2 Các chức chu trình doanh thu 1.1.3 Mối quan hệ phận chu trình doanh thu 15 1.1.4 iể 1.2 TỔ CHỨC át chu t nh H NG IN anh thu 16 N NG CH NH NH THU 20 1.2.1 Hệ thống bán hàng 22 1.2.2 Hệ thống giao hàng 24 1.2.3 Hệ thống lập hóa đơn 24 1.2.4 Hệ thống theo dõi công nợ thu tiền 26 CH NG 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM DANAPHA 30 ỢC PHẨ 2.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DANAPHA 2.2 30 2.1.1 Sự hình thành chức năng, nhiệm vụ Công ty 30 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty 31 2.1.3 Tổ chức quản lý Công ty 31 HỰC ẠNG HỆ NH H H NG ẠI C NG 2.2.1 Đặc điể H NG CỔ PHẦN đối tượng hách h ng 2.2.2 hực t ạng tổ chức ữ iệu v 2.2.3 hực t ạng chu t nh IN N CH NH ỢC DANAPHA 35 35 h đối tượng 37 anh thu 41 2.2.4 hực t ạng u t nh đơn đặt h ng 43 2.2.5 hực t ạng u t nh uản c ng nợ v thu tiền 2.2.6 hực t ạng tả h ng án 2.2.7 hực t ạng u t nh iể ại át nội ộ chu t nh 55 anh thu 56 2.2.8 Đánh giá tổ chức th ng tin ế t án t ng chu t C ng t 48 nh anh thu anapha 57 CH 58 NG CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN CHU TR NH ÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM DANAPHA 3.1 H ÀN HIỆN H CỦ C NG C 59 N NG CH ựng cá th NH 59 3.1.1 Thêm liệu lô hàng hạn sử dụng 3.1.2 NH nhu cầu uản 59 60 3.2 H ÀN HIỆN GI N ẢN PHẨ P ỤNG CH ỪNG Đ I ỢNG H CH HÀNG .63 3.2.1 H n thiện anh ục đối tượng hách h ng 63 3.2.2 Hoàn thiện danh mục giá bán 64 3.3 H ÀN HIỆN H IỂ NG CH NH NH THU 67 3.4 H ÀN Đ NĐ HIỆN NH IỂ N ỤNG HI Ử HÀNG 72 3.4.1 Hoàn thiện c ng nợ anh ục hách h ng hi tạ ới 72 3.4.2 Hồn thiện khâu nhập hóa đơn 73 3.5 NHỮNG ĐIỀ NH H ÀN NG CH CH IỆN CẦN HI HIỆN HỆ NH H NG ĐỂ HỰC HIỆN C C GIẢI PH P Ổ CHỨC H NG IN N NH H .77 NG 79 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN ( ản s o) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP CSDL DP Cổ phần ữ iệu ược phẩ GTGT Giá t gia tăng HH H ng hóa HTTT Hệ thống th ng tin ế t án KH hách h ng KT ế t án MST ố thuế NVL Ngu ên vật iệu TB TNHH TP CĐ h ng ách nhiệ hữu hạn h nh phẩ i ản cố đ nh DANH MỤC CÁC Số ệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 ẢNG Tên bảng Trang anh ục ố ượng hách h ng chi nhánh c ng t nă 2015-2016 chi nhánh 37 Danh sách khách hàng nhó anh 38 thuốc ục nhó 36 39 ản phẩ 40 2.6 Hợp đ ng inh tế 44 2.7 Đơn đặt h ng 46 2.8 Phiếu uất h 47 2.9 cá c ng nợ th 2.10 cá án h ng th ặt h ng 49 2.11 cá án h ng th hách h ng 50 2.12 cá án h ng th hách h ng – 2.13 cá án h ng th ặt h ng – 2.14 th i hạn t cá h ng án 3.1 anh 3.2 cá tổng hợp c ng nợ t nh hách h ng 3.3 ảng phạt hạn 3.4 cá 51 hách h ng 52 55 t ả ại 55 ục ản phẩ 58 ược viên – ức c ng nợ ản ượng tiêu thụ chi nhánh đối tượng 48 ặt h ng ảng c ng nợ với hách h ng 2.15 3.5 án 61 62 63 64 Số ệu bảng Tên bảng Trang 3.6 anh ách đối tượng 65 3.7 ảng đơn giá án 66 3.8 ảng th ng tin ản phẩ 67 3.9 ảng đối chiếu c ng nợ 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Số ệu hình 1.1 Tên hình Các chức v thu tiền Trang ột chu t nh án h ng 1.2 u t nh án h ng 1.3 u t nh gia h ng 10 1.4 u t nh ập hóa đơn 12 1.5 u t nh thu tiền 14 1.6 uan hệ h ng v thu tiền ng ộ phận t ng chu t ữ iệu t ng chu t nh nh án anh thu 16 1.7 ơđ 1.8 ối uan hệ tập tin C án h ng t ng hệ thống 23 1.9 ối uan hệ tập tin C gia h ng t ng hệ thống 25 1.10 ối uan hệ tập tin C t t nh ập hóa đơn v th i c ng nợ 1.11 ối uan hệ doanh thuphận t 21 ng chu 27 ng chu t nh 28 2.1 đ tổ chức uản c ng t 32 2.2 ộ ng t anapha 33 2.3 ổ chức ộ i chi nhánh 34 2.4 ế t án tổng c uản Quy trình bán hàng 2.5 u t nh uản 3.1 ưu đ hách h 42 c ng nợ v thu tiền nthiện uá t nh thu tiền 53 ặt 71 78 ục tiêu uản đó, cần phải thực , vậ tính ả iện pháp nh ật th ng tin đ i h ả ật th ng tin i ất ca 79 T M TẮT CHƢƠNG hạn chế nêu a au CH NG 2, CH chu t nh NG đ đưa a hi nghiên cứu thực t ạng ột ố giải pháp nh anh thu C ng t Cổ phần ược chức th ng tin t vụ uản ng chu t nh anh thu t tổ chức c ng tác anapha nh th nh đả ả ch tổ ột c ng cụ đ c ực phục C ng t Các giải pháp tập t ung v nhất, h c ng t a g án h ng n thiện thê cá ữ iệu ác đ nh u ết hợp ; ế t án t ng chu t h ng v nh anh thu hạn ụng để ua ế t án ặt h ng gần đến hạn để phương pháp giải ựng cá th nhu cầu uản từ h t ợ ch việc a u ết đ nh hai, h hách h ng phẩ n thiện giá để ế t án t u ch đối tượng inh ạch t ng uản án ản phẩ hách h ng áp ụng ch đối tượng uất t ên chương t nh giá hác ua đó, tăng cư giá thuốc v h t ợ ch việc t u ược ng tính uất ữ iệu giá án nhanh chóng a, h n thiện h u iể chặn át t ng chu t nh ót v gian ận thư ng ả anh thu gi p ngăn a thực tế chu t nh anh thu thư ng gặp tư, h a g h n thiện u t nh iể n thiện c ng nợ anh t a tín ụng hi ục hách h ng hi tạ đơn đặt h ng ới v h n thiện h u nhập hóa đơn Nhìn chung, qua giải pháp nêu t ên, để hệ thống th ng tin thực ự ự tha c ng cụ đ c ực t ng hệ thống uản gia tích cực ộ phận, cá nh n t cần phải ột ố iện pháp iể ận t ng chu t nh n át nh C ng t đ ế t án i h i phải ng C ng t Đ ng th i, c ng phát ót v gian 80 KẾT LUẬN ng u hội nhập với inh tế giới, hệ thống th ng tin nói chung v hệ thống th ng tin t ng chu t nh anh thu nói iêng cần phải t p với ự phát t iển tổ chức Cải tiến chất t án t ng phần h nh án h ng, th nh p nh ng v ượng hệ thống th ng tin ế anh thu gi p ch ộ phận chức t ng việc i t án v thu tiền hách h ng thực c ng việc hiệu uả đó, h t ợ ch h ạt động t i doanh nghiệp Hiện na , ng c ng t ng chu t nh th ng tin nh u h ạt động C ng t ược anapha ộng, việc thực cải tiến chất ượng hệ thống th ng tin anh thu t ng C ng t ế t án t ng chu t nh gi p nh Cổ phần uản C ng t điều tất anh thu đ i h iể át v đơn v từ góp phần h n th nh ếu h đó, tổ chức i ng c ng chất ượng, đánh giá tốt t nh h nh t i ục tiêu chung C ng t DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO T ếng v ệt [1] Phạ ê H i (2014), “ oàn thiện t chức thơng tin kế tốn chu trình doanh thu t i công ty c ph n ymepharco uản t [2] Ngu n inh , uận văn hạc anh, Đại h c Đ N ng h Phương 2014 , “ ây dựng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp t i iệt am , ạp chí t i 2014, ố 4, tr.57-60 [3] Ng h hu H ng, ê h i ơn, Ngu hu ung 2013 , “Tác đ ng hệ thống thông tin kế tốn đến mức đ gian lận sai sót doanh nghiệp nh n h vừa t i i , h ahc thuật N ng nghiệp 2013, ố 4, tr.565-573 [4] Ngu n ạnh n v Hu nh h thống thơng tin kế tốn H ng Hạnh 2011 , Giá t nh ệ ... tiêu chu trình doanh thu 1.1.2 Các chức chu trình doanh thu 1.1.3 Mối quan hệ phận chu trình doanh thu 15 1.1.4 iể 1.2 TỔ CHỨC át chu t nh H NG IN anh thu 16 N NG CH NH NH THU. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ MỸ HÀ HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CHU TRÌNH DOANH THU TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DƢỢC PHẨM DANAPHA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng n o... tổ chức th ng tin ế t án chu t nh doanh thu Chương hực t ạng hệ thống th ng tin C ng t Cổ phần ược phẩ Chương Giải pháp h nh doanh thu anapha n thiện hệ thống th ng tin doanh thus C ng t Cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại công ty cổ phần dược phẩm ĐANAPHA , Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong chu trình doanh thu tại công ty cổ phần dược phẩm ĐANAPHA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn