Tổ chức thông tin kế toán trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại trường đại học kinh tế đà nẵng

164 23 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:58

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ THU HÀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ THU HÀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng ẫn o ọ : PGS TS NGUYỄN MẠNH TOÀN Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả Phan Thị Thu Hà MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TẠI CÁC ĐVSNCT 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ THƠNG TIN KẾ TỐN 1.1.1 Khái niệm thơng tin kế tốn 1.1.2 Bản chất thông tin kế toán 1.1.3 Phân loại thơng tin kế tốn 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TRONG CÁC ĐVSNCT 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm phân loại ĐVSNCT 1.2.2 Các hoạt động ĐTXDCB ĐVSNCT 1.2.3 Đặc điểm quản lý hoạt động ĐTXDCB ĐVSNCT 11 1.2.4 Các văn pháp lý liên quan đến hoạt động ĐTXDCB ĐVSNCT 12 1.3 THƠNG TIN KẾ TĨAN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐTXDCB TRONG CÁC ĐVSNCT 12 1.3.1 Vai trò thơng tin kế toán hoạt động ĐTXDCB ĐVSNCT 12 1.3.2 u cầu thơng tin kế tốn hoạt động đầuxây dựng ĐVSNCT 15 1.3.3 Các yếu tố cấu thành thông tin kế toán hoạt động ĐTXDCB ĐVSNCT .17 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ XDCB TẠI TRƢỜNG ĐHKT-ĐHĐN 29 2.1 TỔNG QUAN VỀ TRƢỜNG ĐHKT-ĐHĐN .29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Đặc điểm hoạt động tổ chức quản lý 32 2.1.3 chế quản lý tài hoạt động đầu tƣ XDCB 37 2.2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN CHUNG TẠI TRƢỜNG ĐHKT-ĐHĐN .38 2.2.1 Bộ máy kế toán 38 2.2.2 Phƣơng tiện kỹ thuật 40 2.2.3 Hệ thống chứng từ, tài khoản báo cáo kế toán .41 2.2.4 Hệ thống kiểm soát 44 2.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐTXDCB TẠI TRƢỜNG ĐHKT-ĐHĐN 45 2.3.1 Tình hình CSVC Trƣờng ĐHKT-ĐHĐN 45 2.3.2 Các hoạt động liên quan đến hoạt động đầu tƣ XDCB trƣờng ĐHKT-ĐHĐN .45 2.3.3 Mối quan hệ chức Phòng CSVC Phòng KHTC giai đoạn hoạt động ĐTXDCB 50 2.3.4 Thực trạng tổ chức thông tin kế toán hoạt động ĐTXDCB Trƣờng ĐHKT-ĐHĐN .60 2.3.5 Những tồn nguyên nhân 65 CHƢƠNG HỒN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ XDCB TẠI TRƢỜNG ĐHKT-ĐHĐN 68 3.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TĨAN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐTXDCB TẠI TRƢỜNG ĐHKT-ĐHĐN 68 3.1.1 Chiến lƣợc phát triển trƣờng ĐHKT-ĐHĐN 68 3.1.2 Nhu cầu thông tin nhà quản lý trƣờng ĐHKT-ĐHĐN 71 3.2 PHƢƠNG HƢỚNG HỒN THIỆN THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ XDCB TẠI TRƢỜNG ĐHKT-ĐHĐN 73 3.2.1 Phù hợp đặc điểm hoạt động trƣờng ĐHKT-ĐHĐN 73 3.2.2 Đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng nhà quản lý trƣờng ĐHKT-ĐHĐN .74 3.2.3 Đáp ứng mục tiêu hiệu tiết kiệm 75 3.3 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TĨAN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐTXDCB TẠI TRƢỜNG ĐHKT-ĐHĐN 75 3.3.1 Hoàn thiện máy kế toán .75 Hoàn thiện phƣơng tiện kỹ thuật 76 3.3.3 Hoàn thiện hệ thống chứng từ, tài khoản báo cáo kế tốn 77 3.3.4 Hồn thiện hệ thống dự toán .81 3.3.5 Hồn thiện hệ thống kiểm sốt 83 3.4 CÁC ĐIỀU KIỆM CHỦ YẾU NHẰM TRIỂN KHAI XÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐTXDCB TẠI TRƢỜNG ĐHKT-ĐHĐN 84 3.4.1 Đối với trƣờng ĐHKT-ĐHĐN 85 3.4.2 Đối với ĐHĐN 86 3.4.3 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo .86 3.4.4 Đối với Bộ Tài 86 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT HCSN Hành nghiệp KTQT Kế tốn quản trị KTTC Kế tốn tài CSVC sở vật chất ĐTXDCB Đầuxây dựng ĐHĐN Đại học Đà Nẵng ĐHKT-ĐHĐN Đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng ĐVSNCT Đơn vị nghiệp thu KHTC Kế hoạch Tài DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Các bƣớc thực giai đoạn lập kế hoạch 51 2.2 Các bƣớc thực giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 53 2.3 Các bƣớc thực gói thầu tƣ vấn giai đoạn đầu tƣ 55 2.4 Các bƣớc thực gói thầu thi cơng giai đoạn đầu tƣ 56 2.5 Các bƣớc thực giai đoạn nghiệm thu, bàn giao, toán 58 2.6 Các bƣớc thực toán 59 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số ệu sơ đồ Tên sơ đồ Trang 2.1 Sơ đồ phối hợp chức hoạt động ĐTXDCB trƣờng 48 2.2 Các giai đoạn hoạt động đầuxây dựng 50 2.3 Giai đoạn đầu tƣ 54 2.4 Giai đoạn nghiệm thu, ban giao, tốn 58 3.1 Quy trình lập dự tốn trƣờng ĐHKT-ĐHĐN 83 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Đầu tƣ XDCB đơn vị hành nghiệp hoạt động phức tạp đời sống kinh tế xã hội cần đƣợc quản lý chặt chẽ dƣới nhiều góc độ khác nhằm đảm bảo chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội thời kỳ định, huy động sử dụng hiệu cao vốn đầu tƣ, đảm bảo chất lƣợng thời hạn xây dựng với chi phí hợp lý phù hợp với quy định nhà nƣớc Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế nay, bên cạnh hội, đơn vị hành nghiệp cơng lập phải đối mặt với nhiều thách thức công tác XDCB nhƣ số lƣợng dự án nhiều song chƣa xây dựng đƣợc quy trình quản lý phù hợp với tính chất đặc thù đơn vị Bên cạnh đó, hoạt động XDCB phức tạp, cần phối hợp nhiều chức năng, phận tuân thủ theo nhiều bƣớc Trong điều kiện đó, tổ chức thơng tin kế tốn đầu tƣ XDCB cách khoa học, hợp lý giúp cho đơn vị hành nghiệp hoạt động ngày hiệu Hiện Trƣờng ĐHKT-ĐHĐN với đặc thù trƣờng đại học công lập, nguồn thu từ học phí Nhà trƣờng bị giới hạn quy định mức trần học phí phủ Điều ảnh hƣởng mang tính định đến công tác đầu tƣ CSVC, nâng cao chất lƣợng giảng dạy, nghiên cứu khoa học theo chuẩn quốc tế Cơng tác tổ chức thơng tin kế tốn trƣờng tuân thủ theo chế độ quy định, chƣa hƣớng tới việc cung cấp thông tin để tăng cƣờng quản lý nội Trƣờng, chƣa thấy đƣợc kết nối hệ thống thông tin thông tin kế tốn kế tốn XDCB Chính Trƣờng ĐHKT-ĐHĐN gặp khó khăn, lúng túng q trình tổ chức, vận hành thơng tin kế tốn để cung cấp thơng tin hữu ích hoạt động đầu tƣ XDCB Xuất phát từ vấn đề nêu trên, chọn đề tài “Tổ chức thông tin ...ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHAN THỊ THU HÀ TỔ CHỨC THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN... vị toán vốn NSNN - Quy trình, tài liệu, số liệu hoạt động đầu tƣ XDCB Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm 2016 6 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU... tin kế tốn hoạt động đầu tƣ xây dựng ĐVSNCT 15 1.3.3 Các yếu tố cấu thành thông tin kế toán hoạt động ĐTXDCB ĐVSNCT .17 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG HOẠT
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức thông tin kế toán trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại trường đại học kinh tế đà nẵng , Tổ chức thông tin kế toán trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản tại trường đại học kinh tế đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn