Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công TNHH kiểm toán AFA

116 28 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN KHƢƠNG ĐẠI HOÀN THIỆN KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 ị Ngọc Trai Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu Bố cục đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .8 1.1 KHÁI QUÁT VỀ KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm kiểm tốn báo cáo tài 1.1.2 Quy trình kiểm tốn báo cáo tài 1.1.3 Các kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán báo cáo tài 12 1.2 KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT .18 1.2.1 Lập kế hoạch chọn mẫu 18 1.2.2 Thực kỹ thuật chọn mẫu 22 1.2.3 Đánh giá kết mẫu 22 1.3 KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG THỬ NGHIỆM CƠ BẢN 23 1.3.1 Lập kế hoạch chọn mẫu 24 1.3.2 Thực kỹ thuật chọn mẫu 25 1.3.3 Đánh giá kết mẫu 26 CHƢƠNG 2: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA 29 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA 29 2.1.1 Các thơng tin chung cơng ty kiểm tốn AFA 29 2.1.2 Phƣơng châm hoạt động .29 2.1.3 Chức lĩnh vực hoạt động 31 2.1.4 Bộ máy tổ chức .34 2.1.5 Giới thiệu cấu nhóm kiểm tốn 35 2.2 QUY TRÌNH KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG THỰC TẾ TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFA 42 2.2.1 Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 42 2.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 44 2.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 45 2.3 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN AFA 46 2.3.1 Phỏng vấn khoản mục có áp dụng kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán BCTC .46 2.3.2 Khảo sát hồ sơ kiểm toán vấn KTV liên quan 49 2.3.3 Nhận xét thực tế áp dụng kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán BCTC AFA 66 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TỐN BCTC TẠI CƠNG TY AFA 71 3.1 SỬ DỤNG KỸ THUẬT CHỌN MẪU THUỘC TÍNH THỐNG KÊ TRONG THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁT 71 3.2 KẾT HỢP GIỮA CHỌN MẪU PHÂN TẦNG VÀ CHỌN MẪU THEO ĐƠN VỊ TIỀN TỆ LŨY KẾ TRONG THỬ NGHIỆM KIỂM TRA CHI TIẾT NGHIỆP VỤ 82 3.3 HOÀN THIỆN KỸ THUẬT CHỌN MẪU THEO ĐƠN VỊ TIỀN TỆ TRONG THỬ NGHIỆM KIỂM TRA CHI TIẾT SỐ DƢ 85 KẾT LUẬN 88 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT hiệu Diễn giải BCTC Báo cáo tài DN Doanh nghiệp KTV Kiểm tốn viên AFA Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA VSA Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam N Số lƣợng tổng thể n Số lƣợng mẫu chọn P Giá trị tổng thể PM Mức trọng yếu tổng thể MP Mức trọng yếu thực SUD Tổng sai sót bỏ qua EE Sai sót dự kiến AF Hệ số đảm bảo SI Khoảng cách mẫu DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Ví dụ thuộc tính sai lệch thử nghiệm kiểm soát 19 1.2 Tỷ lệ sai lệch cho phép mức đánh giá rủi ro kiểm soát 21 2.1 Trách nhiệm cụ thể thành viên nhóm kiểm tốn 36 2.2 Xác định hệ số đảm bảo 51 2.3 Hoạt động kiểm soát nghiệp vụ thu chi tiền mặt 53 2.3 Kết mẫu chọn thử nghiệm kiểm sốt chƣơng trình kiểm tốn tiền mặt 55 2.4 Kết mẫu chọn thử nghiệm chi tiết chƣơng trình kiểm tốn tiền mặt 59 2.5 Xác định cỡ mẫu thử nghiệm chi tiết chƣơng trình kiểm tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 61 2.5 Kết mẫu chọn thử nghiệm chi tiết chƣơng trình kiểm tốn chi phí quản lý doanh nghiệp 63 2.6 Xác định giá trị mẫu chọn thử nghiệm chi tiết chƣơng trình kiểm tốn khoản mục phải thu khách hàng 64 2.7 Xác định cỡ mẫu thử nghiệm chi tiết chƣơng trình kiểm tốn khoản mục phải thu khách hàng 65 3.1 Xác định thuộc tính sai phạm kỹ thuật chọn mẫu thuộc tính thống kê 72 3.2 Xác định hƣớng kiểm tra tổng thể chọn mẫu kỹ thuật chọn mẫu thuộc tính thống kê 74 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.3 Xác định tỷ lệ sai lệch chấp nhận đƣợc cho thuộc tính khoản mục tiền mặt 77 3.4 Xác định tỷ lệ sai phạm tổng thể dự kiến cho thuộc tính khoản mục tiền mặt 77 3.5 Xác định cỡ mẫu cho thuộc tính khoản mục tiền mặt 77 3.6 Xác định thứ tự mẫu đƣợc chọn chọn mẫu thuộc tính 79 3.7 Xác địnhgiới hạn xuất sai phạm chọn mẫu thuộc tính 80 3.8 Phân tích sai sót sai phạm chọn mẫu thuộc tính 81 3.9 Kết mẫu chọn áp dụng kỹ thuật chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ lũy kế khoản mục chi phí quản lý doanh 85 nghiệp DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình 2.1 Sơ đồ máy tổ chức Trang 34 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Từ năm 1990, hoạt động kiểm toán hình thành nƣớc ta Tuy ban đầu chƣa thực phát triển mạnh nhƣng với sách phát triển kinh tế Nhà nƣớc năm qua nhƣ khuyến khích nhà đầu tƣ nƣớc ngồi đầu tƣ vào Việt Nam, đời sàn giao dịch chứng khốn, nhu cầu thơng tin tài doanh nghiệp ngày tăng cao Từ đó, dịch vụ kiểm tốn trở thành dịch vụ theo luật định nhiều loại hình đơn vị hoạt động Hiện nay, lĩnh vực hoạt động cơng ty kiểm tốn dịch vụ kiểm tốn báo cáo tài Trong q trình kiểm tốn BCTC, việc thu thập chứng kiểm tốn có vai trò đặc biệt quan trọng Tính trung thực hợp lý báo cáo tài phụ thuộc vào chứng kiểm toánkiểm toán viên thu thập làm sở đƣa ý kiến kiểm toán Nhƣng biết số lƣợng tài liệu cần đƣợc kiểm tốn cơng ty khơng phải nhỏ, để kiểm tốn viên vừa thu thập đầy đủ tài liệu thích hợp, vừa đảm bảo đƣợc thời hạn kiểm toán đặt ra? Thu thập chứng kiểm tốn có nhiều phƣơng pháp khác lý mà kiểm tốn viên cần xác định kỹ thuật chọn mẫu thích hợp Kỹ thuật giúp kiểm toán viên tiết kiệm thời gian nhƣng đảm bảo thu thập đƣợc chứng kiểm toán cần thiết để thoả mãn mục tiêu kiểm tốn đặt Đánh giá thích hợp chứng kiểm tốn, kiểm tốn viên đƣa nhận xét hợp lý báo cáo tài doanh nghiệp Đến thời điểm tại, kỹ thuật chọn mẫu Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFA nhiều bất cập việc áp dụng vào kiểm tốn Cơng ty chƣa hƣớng dẫn cụ thể kỹ thuật chọn mẫu thử nghiệm kiểm soát, Quy mơ mẫu 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 120 160 200 10,9 8,8 7,4 6,4 5,6 5,0 4,5 4,1 3,8 3,2 2,8 2,5 2,3 1,9 1,4 1,1 Mức rủi ro độ tin cậy đáng 10% Số lƣợng lệch lạc thực tế phát 18,1 * * * * * * 14,7 19,9 * * * * * 12,4 16,8 * * * * * 10,7 14,5 18,1 * * * * 9,4 12,8 15,9 19,0 * * * 8,4 11,4 14,2 17,0 19,6 * * 7,6 10,3 12,9 15,4 17,8 * * 6,9 9,4 11,7 14,0 16,2 18,4 * 6,3 8,6 10,8 12,9 14,9 16,9 18,8 5,4 7,4 9,3 11,7 12,8 14,6 16,2 4,8 6,5 8,3 9,7 11,3 12,8 14,3 4,3 5,8 7,3 8,7 10,1 11,4 12,7 3,8 5,2 6,6 7,8 9,1 10,3 11,5 3,2 4,4 5,5 6,6 7,6 8,6 9,6 2,4 3,3 4,1 4,9 5,7 6,5 7,2 1,9 2,6 3,3 4,0 4,6 5,2 5,8 * * * * * * * * * 17,9 15,7 14,0 12,7 10,6 8,0 6,4 * * * * * * * * * 19,5 17,2 15,3 13,8 11,6 8,7 7,0 * Trên 20% Bảng trình bày tần số lệch lạc tính sẵn theo tỷ lệ % Bảng giá sử tổng thể lớn 10 * * * * * * * * * * 18,6 16,6 15,0 12,5 9,5 7,6 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bộ Tài chính, Chuẩn mực kiểm tốn VSA 500: Bằng chứng kiểm tốn, ban hành theo Thơng tƣ số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Bộ Tài [2] Bộ Tài chính, Chuẩn mực kiểm tốn VSA 530: Lấy mẫu kiểm tốn, ban hành theo Thơng tƣ số 214/2012/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012 Bộ Tài [3] VACPA, Chƣơng trình kiểm tốn mẫu, theo Quyết định số 368/QĐVACPA việc ban hành Bộ CTKiT mẫu năm 2013 [4] Bộ mơn Kiểm tốn, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trƣờng Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Giáo trình Kiểm tốn, NXB Lao động Xã hội [5] Dịch biên soạn: Đặng Kim Cƣơng, Phạm Văn Dƣợc, Trƣờng Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Kiểm toán, NXB Thống kê [6] Đỗ Quốc Tuyển (2004), Phương pháp chọn mẫu kiểm toán kiểm toán báo cáo tài Cơng ty Kiểm tốn Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn thực hiện, Khóa luận tốt nghiệp [7] Dƣơng Thị Vân Thanh (2009), Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu kiểm tốn BCTC Cơng ty Kiểm tốn Kế tốn AAC, Khóa luận tốt nghiệp [8] Lê Nguyễn Ngọc Anh (2010), Thực trạng giải pháp hồn thiện kỹ thuật chọn mẫu kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC, Khóa luận tốt nghiệp [9] TS Đoàn Thị Ngọc Trai (2012), “Cơ sở lý thuyết kỹ thuật chọn mẫu thống kê theo đơn vị tiền tệ sử dụng kiểm tốn báo cáo tài chính”, Tạp chí Kế tốn Kiểm tốn, số 110-111 Tiếng Anh [10] Thomas W Hall, James E Hunton, and Bethane Jo Pierce (2002), “Sampling Practices of Auditors in Public Accounting, Industry, and Government (Retracted)”, Accounting Horizons: June 2002, Vol 16, No 2, pp 125-136 [11] Randal J Elder, Abraham D Akresh, Steven M Glover, Julia L Higgs, and Jonathan Liljegren (2013), “Audit Sampling Research: A Synthesis and Implications for Future Research”, Auditing: A Journal of Practice & Theory 2013, Vol 32, No Supplement 1, pp 99-129 ... trạng kỹ thuật chọn mẫu kiểm tốn báo cáo tài áp dụng Cơng ty AFA Chƣơng 3: Hồn thiện kỹ thuật chọn mẫu kiểm tốn báo cáo tài Công ty AFA 8 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ THUẬT CHỌN MẪU TRONG KIỂM TOÁN... MẪU TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm kiểm tốn báo cáo tài 1.1.2 Quy trình kiểm tốn báo cáo tài 1.1.3 Các kỹ thuật chọn mẫu kiểm toán báo cáo tài 12 1.2 KỸ THUẬT... đơn vị đƣợc kiểm toán 15 c Các kỹ thuật chọn mẫu áp dụng thử nghiệm kiểm toán Các kỹ thuật chọn mẫu áp dụng thử nghiệm kiểm toán bao gồm kỹ thuật chọn mẫu thống kê kỹ thuật chọn mẫu phi thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công TNHH kiểm toán AFA , Hoàn thiện kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công TNHH kiểm toán AFA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn