Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại chi nhánh xăng dầu kon tum trực thuộc công ty xăng dầu bắc tây nguyên

126 20 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH QUÍ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM TRỰC THUỘC CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THANH QUÍ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM TRỰC THUỘC CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 N ƣờ ƣớn n o ọ TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Ngƣời viết luận văn Nguyễn Thanh Quí MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN 1.1 KHÁI QUÁT VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò tạo động lực làm việc 1.2 CÁC HỌC THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC .9 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow 1.2.2 Thuyết hai yếu tố Frederick Herzberg 11 1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victo Vroom .13 1.2.4 Học thuyết công J Stacy Adam 14 1.2.5 Thuyết nhu cầu David Mc.Clelland 12 1.3 CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN 15 1.3.1 Cơng cụ kích thích vật chất 15 1.3.2 Cơng cụ kích thích tinh thần 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG .25 CHƢƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM .26 2.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 27 2.1.3 Chức nhiệm vụ Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum 29 2.1.4 Đặc điểm kinh doanh Chi nhánh 30 2.2 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CHI NHÁNH 31 2.2.1 Cơ cấu nhân theo giới tính, độ tuổi 31 2.2.2 Cơ cấu nhân theo trình độ học vấn .32 2.2.3 Cơ cấu nhân theo số năm làm việc .33 2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊNCHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 34 2.3.1 Cơng cụ kích thích vật chất 34 2.3.2 Cơng cụ kích thích tinh thần 44 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM .59 2.4.1 Những thành công .59 2.4.2 Những hạn chế 61 2.4.3 Nguyên nhân .63 KẾT LUẬN CHƢƠNG .65 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 66 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI .66 3.1.1 Định hƣớng điều hành kinh doanh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam .66 3.1.2 Định hƣớng hoạt động Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum giai đoạn 2015 - 2020 66 3.1.3 Định hƣớng hoạt động công tác tạo động lực cho ngƣời lao động Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum .68 3.2 CÁC GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN TẠI CHI NHÁNH 69 3.2.1 Chú trọng sách lƣơng, thƣởng tƣơng xứng với mức độ cống hiến ngƣời 69 3.2.2 Xây dựng môi trƣờng làm việc thân thiện 72 3.2.3 Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhân viên lãnh đạo 74 3.2.4 Phân tích, mở rộng cơng việc 75 3.2.5 Xây dựng chƣơng trình đào tạo, tạo hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp cho nhân viên 78 3.2.6 Hồn thiện cơng tác cơng đánh giá thành tích nhân viên 81 3.2.7 Một số công tác khác 82 KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI .85 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC BẢNG Số ệu Tên Trang 2.1 Cơ cấu nhân theo giới tính 31 2.2 Cơ cấu nhân theo độ tuổi 32 2.3 Cơ cấu nhân theo học vấn 33 2.4 Cơ cấu nhân theo số năm làm việc 33 2.5 Mức chi phúc lợi cho nhân viên chi nhánh 37 2.6 Đánh giá nhân viên công tác tiền lƣơng, thƣởng, phúc lợi 38 2.7 So sánh mức thu nhập bình quân nhân viên so với đơn vị địa bàn 40 2.8 Đánh giá nhân viên môi trƣờng làm việc 45 2.9 Đánh giá của nhân viên lãnh đạo Chi nhánh 47 2.10 Đánh giá nhân viên đặc điểm công việc 50 2.11 Số lƣợng nhân viên đƣợc bổ nhiệm 53 2.12 Đánh giá nhân viên đào tạo thăng tiến 54 2.13 Thực trạng cơng tác đánh giá thành tích 57 3.1 Kế hoạch nghỉ phép nhân viên năm 2018 71 3.2 Mức hoa hồng tƣơng ứng với số lƣợng sản phẩm 72 3.3 Yêu cầu chức vụ quản lý 80 DANH MỤC HÌNH Số ệu hình Tên hình Trang 1.1 Hệ thống nhu cầu Maslow 10 2.1 Cơ cấu máy quản lý 27 2.2 Thực trạng tiền lƣơng tƣơng xứng với kết làm việc 39 2.3 Thực trạng công tác khen thƣởng 41 2.4 Thực trạng chế độ nghỉ phép 42 2.5 Thực trạng công khai, minh bạch sách 43 2.6 Thực trạng mơi trƣờng làm việc 46 2.7 Thực trạng lãnh đạo Chi nhánh 48 2.8 Thực trạng đặc điểm công việc 51 2.9 Số lƣợng nhân viên đƣợc cử đào tạo 53 2.10 Thực trạng công tác đào tạo thăng tiến 55 2.11 Thực trạng công tác đánh giá thành tích 57 2.13 Đánh giá chung công cụ tạo động lực Chi nhánh 59 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Hiện cạnh tranh quy luật tất yếu lĩnh vực kinh doanh kinh tế thị trƣờng Doanh nghiệp muốn đứng vững phát triển thị trƣờng phải phát huy mạnh nguồn lực Trƣớc đây, vốn đầu vào vững chắc, cơng nghệ cơng cụ cạnh tranh đắc lực lợi cạnh tranh hiệu nguồn nhân lực Nguồn nhân lực đƣợc xem nhƣ tài sản quý giá định thành bại doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp có nguồn nhân lực đƣợc đánh giá cao trình độ chun mơn đồng nghĩa với khả cạnh tranh, thành cơng mang tính ổn định bền vững Do đó, doanh nghiệp phải giữ chân nhân giỏi, thu hút nhân tài có trình độ, chun mơn cao, từ đó, tạo động lực để tận dụng tối đa tiềm mà nguồn nhân lực mang lại Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum trực thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên không ngừng mở rộng hệ thống cửa hàng địa bàn tỉnh Nhƣng vào báo cáo biến động nhân Phòng Tổ chức hành chính, năm gần có biến động số lƣợng lao động Chi nhánh, số lƣợng lao động nghỉ việc nhiều Theo đó, thống kê lý nghỉ việc Chi nhánh chƣa đánh giá khả năng, thành tích, khơng có hội thăng tiến chƣa đáp ứng đƣợc thỏa đáng tiền lƣơng, điều kiện việc làm,… Đây đƣợc xem vấn đề nghiêm trọng Chi nhánh, ảnh hƣởng đến trình hoạt động nhƣ doanh thu chi nhánh Vì thế, nhằm ổn định, giảm tỷ lệ biến động nhân sự, nhƣ tạo động lực, nâng cao chất lƣợng làm việc nhân viên Chi nhánh phải tìm hiểu đƣợc nguyên nhân hay lý xác Từ đó, Chi nhánh có thay đổi điều chỉnh quản lý nhằm đáp ứng đƣợc mong muốn, nguyện vọng nhân viên, qua đó, tạo động lực làm việc cho nhân viên để nâng cao chất lƣợng hoạt động đáp ứng đƣợc yêu cầu phát triển Chi nhánh giai đoạn Đây nguyên nhân tác giả chọn đề tài: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum trực thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên Mụ t n ên ứu - Hệ thống hóa lý luận liên quan đến việc tạo động lực làm việc cho nhân viên - Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên Chi nhánh Xăng đầu Kon Tum; từ rút ƣu điểm, nhƣợc điểm nguyên nhân vấn đề - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc nhân viên Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum tình hình Đố tƣợn p ạm v n ên ứu - Đối tƣợng nghiên cứu động lực làm việc nhân viên Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum - Phạm vi nghiên cứu Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum - Thời gian nghiên cứu: từ năm 2014-2016 P ƣơn p áp n ên ứu Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu sau: - Phƣơng pháp thu thập thông tin: + Thu thập liệu thứ cấp: Dữ liệu sở lý thuyết động lực làm việc (thu thập từ giáo trình, từ Internet, nghiên cứu, báo, tạp chí…); liệu, báo cáo Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế tốn – Tài + Thu thập liệu sơ cấp: bao gồm vấn khảo sát liệu từ nhân viên Chi nhánh - Phƣơng pháp xử lý thông tin: Sử dụng phƣơng pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, thống kê số liệu thu thập đƣợc Excel để đánh giá thực ... công tác tạo động lực thúc đẩy nhân viên Chi nhánh, từ đƣa giải pháp để nâng cao động lực làm việc nhân viên Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum 7 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN... yêu cầu phát triển Chi nhánh giai đoạn Đây nguyên nhân tác giả chọn đề tài: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum trực thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên Mụ t n ên ứu... thực trạng việc tạo động lực thúc đẩy nhân viên Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao việc tạo động lực thúc đẩy nhân viên Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum Tổn qu n tà l ệu n
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại chi nhánh xăng dầu kon tum trực thuộc công ty xăng dầu bắc tây nguyên , Tạo động lực thúc đẩy nhân viên tại chi nhánh xăng dầu kon tum trực thuộc công ty xăng dầu bắc tây nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn