Quản trị vốn tại công ty viettronimex đà nẵng

130 19 0
  • Loading ...
1/130 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH XUÂN THỦY QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUỲNH XUÂN THỦY QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh Đà Nẵng – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố bất ký cơng trình khác Tác giả luận văn Huỳnh Xuân Thủy DANH MỤC VIẾT TẮT BTGĐ : Ban Tổng giám đốc CP : Cổ phần DT : Doanh thu HTK : Hàng tồn kho NCC : Nhà cung cấp TS : Tài sản TSCĐ : Tài sản cố định VLĐ : Vốn lưu động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kế hoạch doanh thu năm 2014 43 2.2 Kế hoạch doanh thu năm 2015 43 2.3 Bảng Phân tích tỷ vốn lưu động (2014 – 2015) 46 2.4 Bảng Phân tích nhu cầu vốn lưu động (2014 – 2015) 49 2.5 Tình hình nhập – xuất – tồn ngành điện tử năm 2014 – 2015 51 2.6 Tình hình nhập – xuất – tồn ngành điện lạnh năm 2014 – 2015 52 2.7 Tình hình nhập – xuất – tồn ngành gia dụng năm 2014 – 2015 52 2.8 Bảng Phân tích tình hình tăng giảm vốn tiền (2014 – 2015) 57 2.9 Bảng Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động (2014 – 2015) 57 2.10 Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho (2014 – 2015) 59 2.11 Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho theo ngành hàng (2014 – 2015) 60 2.13 Phân tích độ luân chuyển khoản phải thu năm 2014 – 2015 61 3.1 Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho theo mặt hàng ngành hàng điện lạnh (2014 – 2015) 73 3.2 Tình hình tồn kho tủ lạnh theo hãng (2014 - 2015) 75 3.3 Tỉ lệ công nợ theo tuổi công nợ nhóm khách hàng Quảng Nam ngày 1/12/2015 78 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Trình tự lập dự tốn vốn lưu động 16 1.2 Mơ hình định lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) 21 1.3 Mơ hình chi phí theo EOQ 22 1.4 Quy trình đánh giá tín dụng 26 1.5 Mơ hình Baumol 29 1.6 Mơ hình chi phí nắm giữ tiền theo mơ hình Baumol 30 1.7 Mơ hình Miller – Orr 31 2.1 Bộ máy quảnCông ty Viettronimex Đà Nẵng 37 2.2 Mơ hình máy kế toán 40 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Phương pháp phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ VỐN LƯU ĐỘNG 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động 1.1.2 Phân loại vốn lưu động 1.1.3 Chu kỳ luân chuyển tiền 12 1.1.4 Đặc điểm vốn lưu động 13 1.1.5 Vai trò vốn lưu động 14 1.2 QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 14 1.2.1 Lập dự toán vốn lưu động 15 1.2.2 Tổ chức thực quản trị vốn lưu động 19 1.2.3 Phân tích đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG 35 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG 35 2.1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Công ty 35 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty 36 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quảnCông ty 37 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 39 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG 43 2.2.1 Lập dự toán vốn lưu động 43 2.2.2 Tổ chức thực quản trị vốn lưu động Cơng ty 46 2.2.3 Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty 57 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG 61 2.3.1 Những kết đạt 61 2.3.2 Những hạn chế 63 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG 65 3.1 CÁC CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 65 3.1.1 Đánh giá tình hình triển vọng phát triển ngành điện máy thời gian tới 65 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Công ty Viettronimex Đà Nẵng thời gian tới 68 3.1.3 Phương hướng quản trị vốn lưu động 69 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIETTRONIMEX ĐÀ NẴNG 70 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quản trị hàng tồn kho 70 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện quản trị khoản phải thu 76 3.2.3 Giải pháp hoàn thiện quản trị vốn tiền 79 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản chính) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ việc sử dụng vốn Việc sử dụng vốn cách hiệu để đạt lợi ích cao giúp tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp thương mại, vốn lưu động thường chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Do việc phân tích quản trị vốn lưu động vấn đề nhiều nhà quản lý nhà kinh tế học quan tâm nghiên cứu Công ty Viettronimex Đà Nẵng doanh nghiệp thương mại kinh doanh lĩnh vực điện tử - điện lạnh Hiện nay, cạnh tranh ngành điện máy ngày khốc liệt với mở ạt chuỗi cửa hàng điện máy khắp nước Bên cạnh việc đổi cơng nghệ liên tục khiến cho sản phẩm nhanh chóng lỗi thời, khó bán Để tồn phát triển, Công ty cần quản lý việc sử dụng vốn lưu động cách hiệu để đạt kết cao với chi phí thấp Đồng thời sở cung cấp thơng tin hữu ích cho đối tượng quan tâm nhà đầu tư, tổ chức tín dụng… nhận biết tình hình tài thực tế để có định đầu tư hiệu Tuy nhiên công tác quản trị vốn lưu động Cơng ty nhiều bất cập cần giải qui trình phương pháp thực công tác quản trị vốn lưu động Xuất phát từ lý chọn đề tài “Quản trị vốn Công ty Viettronimex Đà Nẵng” để làm luận văn thạc sĩ, với mong muốn đóng góp ý kiến để tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Viettronimex Đà Nẵng nói riêng Cơng ty cổ phần nói chung Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích đánh giá thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng - Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu - Công tác Quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng thực nào? - Có giải pháp để nâng cao hiệu Quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng không? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản trị vốn lưu động Công ty - Phạm vi nghiên cứu: + Về không gian: nghiên cứu thực Công ty Viettronimex Đà Nẵng + Về thời gian: số liệu hoạt động quản trị vốn lưu động thu thập năm 2014 năm 2015 Về nội dung nghiên cứu - Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết: từ giáo trình tài liệu liên quan đề tài nghiên cứu, phương pháp giúp tác giả chọn lọc thông tin cần thiết phục vụ cho đề tài nghiên cứu hệ thống hóa lý thuyết quản trị vốn lưu động để làm sở lý luận cho đề tài nghiên cứu - Phương pháp điều tra thống kê: tác giả tiếp xúc vấn với nhân viên có liên quan đến thành phần vốn lưu động thu thập số liệu thứ cấp báo cáo tài chính, báo cáo nội để làm sở thực tiến cho đề tài nghiên cứu - Phương pháp so sánh, đánh giá: từ thông tin thu thập tác giả tổng hợp thành bảng biểu, tài liệu dùng phương pháp để xác định mối quan hệ xu hướng biến động tiêu liên quan đến hiệu quản DVDPA45GA DVDSSE6000 DVDBT838 DVD Bluray Panasonic DMP-45GA DVD Blu-ray Samsung BD-ES6000 DVD Boston Mini MD 838 4 0 0 0 1,590 1,890 1,250 6,360 5,670 1,250 DVDARI4500 2 0 3,020 6,040 2 2 0 0 5,450 1,150 10,900 2,300 1 0 790 790 DVDBEL1500 DVD Karaoke Arirang 4500 deluxe+Đĩa 36C DVD Karaoke Arirang AR 3600 + Đĩa DVD Karaoke Arirang AR-36+ Đĩa + mic DVD Karaoke Arirang AR-909A+ Đĩa909A DVD Karaoke Belco G-1500 3 0 1,290 3,870 DVDBEL555 DVDBELD2200 DVDARI990 DVDSSE360 DVDTVS388U LOABEL7300 LOADAT301 LOADAT550 LOAGL700 DVD Karaoke Belco MD 555 DVD Karaoke Belco MD-2200 DVD Player Arirang DH 990 DVD Samsung E360 DVD Trivision EVD 388U Loa Belco BS-7300 Loa Dalton WS-301 Loa Datton LX550 LOa Karaoke Guilex GX - 700 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 795 890 650 650 650 2,490 2,100 2,250 4,360 795 890 650 5,850 650 2,490 2,100 2,250 4,360 LOASSE650 Loa nghe nhạc không dây Samsung DAE650 Loa nghe nhạc không dây Samsung HWH751/XV Loa Nikochi 401A Loa Nikochi 606A Loa Nikochi 668A Loa Nikochi NK-403 1 0 4,090 4,090 1 0 14,990 14,990 1 1 1 1 0 0 0 0 2,100 3,990 2,500 1,700 2,100 3,990 2,500 1,700 DVDARIA3600 DVDARIR36 DVDARIA909 LOASSH751 LOANKC401A LOANK606A LOANKC668A LOANK403 Cũ, khơng thể sử dụng được, khơng có phụ kiện Cũ, khơng thể sử dụng được, khơng có phụ kiện Hàng cũ, trưng bày lâu, trầy xước Hàng cũ, trưng bày lâu, đứt dây nguồn LOANKA230 LOASSH551 LOASSH7501 MICARIB36 MICBRC2600 MICSSR525 MICSL728 Loa Nikochi NK-A230 Loa Samsung HW-H551 Loa Samsung HW-H7501 Micro Arirang AR 3.6B Micro BIRICI BN-2600 Micro không dây Ros A R525 Micro không dây Samlap 728 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5,000 8,990 8,990 550 1,290 725 5,000 8,990 8,990 2,750 9,030 725 MICSRSH200 MICSR688 TVBEL21XS44 TVTCL21F3EUS TVSHA52LE830M Micro không dây Shure SH200 Micro Shuri 688 Ti vi Belco 21XS44 Ti vi CRT TCL 21F3EUS Ti vi LCD Sharp LC-52LE830M 15 1 15 1 0 0 0 0 0 450 355 2,150 2,190 19,990 1,350 5,325 2,150 2,190 19,990 TVSS55HU7200 Ti vi Led Samsung UA55HU7200KXXV TVSSUA55HU8500 Ti vi LED Samsung UA55HU8500KXXV TV28B2500 Ti vi Led TCL 28B2500B TVTCL32B2610 Ti vi LED TCL 32B2610 1 TVTO39L4300 TVTO40L2450 TVPA50AS620 TVPA32XV6V TVSS32FH4003 TVTCL21J6 TVTCL40E5700 1 1 10 1 Ti vi LED Toshiba 39L4300 Ti vi LED Toshiba 40L2450 Ti vi Panasonic 50AS620 Ti vi Panasonic TH-L32XV6V Ti vi Samsung UA32FH4003 Ti vi TCL 21J6US Tivi 4K TCL 40E5700 0 0 57,500 57,500 0 0 3,790 4,500 7,580 4,500 1 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 7,900 7,150 15,490 6,490 4,900 2,290 13,090 7,900 7,150 15,490 6,490 49,000 2,290 13,090 Hàng cũ, trưng bày lâu, lỗi Lỗi PM : NK01780/10/14, LDC0070/10/14 (ST1 nhập nhầm sang kho ST2) Hàng trưng bày lâu, cũ TVTCL49E6700 TVTCL48B2600D TVSS60F6400 TVLG55UB820 TVLG60LB650 TVPA32A400V TVPA32A410V TVSS40H5303 TVSS40H5500 Tivi 4K TCL 49E6700 Tivi LCD TCL 48B2600D Tivi LED 3D Samsung UA60F6400 Tivi LED LG 55UB820 Tivi LED LG 60LB650 Tivi LED Panasonic TH-32A400V Tivi LED Panasonic TH-32A410V Tivi LED Samsung UA40H5303AK Tivi LED Samsung UA40H5500AKXXV TVSS40H5510 TVSS40H6400 TVSS48H5003 TVSS48H5203 TVSS60H6400 TVSHA32LE265 TVSHA60LE660 TVSHA70LE360 TVSHA70LE660 TVTCL40B2800D TVTCL40S4690 TVTCL48S4690 TVTCL55S4690 TVTO23S2400 TVTO32P2400 1 1 3 (1) 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21,990 9,990 28,900 25,500 28,490 4,990 5,290 9,900 21,990 9,990 28,900 25,500 28,490 14,970 15,870 9,900 Tivi LED Samsung UA40H5510 0 0 Tivi LED Samsung UA40H6400AKXXV Tivi LED Samsung UA48H5003 Tivi LED Samsung UA48H5203 Tivi LED Samsung UA60H6400AKXXV Tivi LED Sharp LC-32LE265X Tivi LED Sharp LC-60LE660X Tivi LED Sharp LC-70LE360X Tivi LED Sharp LC-70LE660X Tivi LED TCL 40B2800D Tivi LED TCL 40S4690 Tivi LED TCL 48S4690 Tivi LED TCL 55S4690 Tivi LED Toshiba 23S2400 Tivi LED Toshiba 32P2400 1 0 11,900 11,900 1 1 0 0 0 12,700 12,300 35,900 114,300 12,300 35,900 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 5,990 39,990 48,500 6,390 7,890 13,990 19,990 3,450 4,950 11,980 39,990 48,500 6,390 7,890 13,990 19,990 3,450 4,950 0 0 0 Lệch với 40H5510 Gửi kho 01, 01 lệch vớimã TVSS40H5500AK Lỗi PM: NK00654/12/14 Gửi kho 1C TVTO40L5450 TVTO47L2450 TVPA32U30 TIVI LED TOSHIBA 40L5450 Tivi LED Toshiba 47L2450 Tivi PanasonicLCD L32U30V TỔNG PHỊNG KẾ TỐN 1 165 QUẢN LÝ ST2 (đã kí) Trần Đại Quốc Chiến 1 0 0 0 162 KẾ TOÁN ST2 9,250 11,190 5,290 9,250 11,190 5,290 Hàng trưng bày lâu, xuống màu 1,031,345 GIÁM SÁT ST2 (đã kí) (đã kí) Đỗ Thị Nha Trang Nguyễn Đình Long (Nguồn: Phòng Kế toán Viettronimex Đà Nẵng) Phục lục 08: Bảng tổng hợp hàng tồn kho tủ lạnh Sharp (2014 – 2015) Mã sản Đvt Tồn phẩm ĐK TLSA 170S- SL TLSA SJcái 197P-HS TLSA SJcái 346S-SC TLSA SJcái T435-SL TLSA SJcái P585G-SL TLSA SJcái K70MK2-SL TLSA SJcái F70RV-SL TLSA SJcái F75PS-SL TLSA SJcái F75PV-SL TLSA SJcái F75RV-SL TLSA SJcái F78SP-BK TLSA SJcái FS79V-BK 2014 Số dƣ ĐKSL nhập 1,917 Tiền SL xuất Tiền xuất Tồn Số dƣ CK Tồn nhập CK ĐK 6,805,600 1,915 6,800,829 4,771 3,992 - 5,491 45 7,618 - 39,713 8,273 Tiền xuất Tồn CK Số dƣ CK 4,771 3,992 3,992 - - 3,992 254,208 10,599 10,599 - 5,300 5,300 - 7,618 7,618 - - 7,618 61,942 53,305 48,349 48,349 - 32,233 16,116 - - 8,273 8,273 - - 8,273 22,136 - - 22,136 22,136 - - 22,136 22,818 - - 22,818 22,818 - - 22,818 39,227 - - 39,227 39,227 - 19,614 19,614 36,343 - 18,172 18,172 18,172 - - 18,172 51,455 - 23,121 28,333 28,333 - - 28,333 102,273 - 51,136 51,136 51,136 - 25,568 25,568 259,316 - Số dƣ SL ĐK nhập 4,771 - 2015 Tiền SL nhập xuất - 44 TLSA SJcái FP79V-SL TLSA SJcái FP74V-SL TLSA SJcái F70PS-SL Tổng cộng 100,000 - 36,364 63,636 63,636 - 21,212 42,424 69,727 - 34,864 34,864 34,864 - 17,432 17,432 28,531 - - 28,531 28,531 - - 28,531 392,456 - - 29 568,219 1,968 7,126,857 1,973 7,271,999 24 392,456 24 121,358 17 271,098 Phụ lục 09: Bảng tổng hợp sản phẩm tủ lạnh Sharp tồn kho lâu (2014 – 2015) Tồn Số dƣ CK Giá Doanh Hàng thu KM lý 2,905 5,810 3,675 3,675 5,033 5,033 6,783 6,783 12,320 12,320 7,343 7,343 Đvt TLSA 170S-SL TLSA SJ-197P-HS TLSA SJ-346S-SC TLSA SJ-T435-SL TLSA SJ-P585G-SL TLSA SJ-K70MK2-SL cái cái cái 1 1 4,771 3,992 5,300 7,618 16,116 8,273 2,385 3,992 5,300 7,618 16,116 8,273 4,150 5,250 7,190 9,690 17,600 10,490 TLSA SJ-F70RV-SL TLSA SJ-F75PS-SL TLSA SJ-F75PV-SL TLSA SJ-F75RV-SL TLSA SJ-F78SP-BK TLSA SJ-FS79V-BK cái cái cái 1 1 1 22,136 22,818 19,614 18,172 28,333 25,568 22,136 22,818 19,614 18,172 28,333 25,568 24,990 25,300 22,650 21,950 32,990 30,050 17,493 17,710 15,855 15,365 23,093 21,035 TLSA SJ-FP79V-SL TLSA SJ-FP74V-SL TLSA SJ-F70PS-SL Tổng cộng cái 1 17 42,424 17,432 28,531 271,098 21,212 17,432 28,531 24,690 20,590 33,000 17,283 14,413 23,100 CK GVHB Giá bán Tên sản phẩm niêm yết Bộ ly 17,493 thủy 17,710 tinh 15,855 Sharp 15,365 23,093 21,035 34,566 14,413 23,100 223,594 Vị trí Tình hàng trạng ST1 ST2 ST2 ST3 ST3 ST2 ố vàng ST1 ST3 ST3 ST1 ST2 ST3 ST2 ST2 ST3 Móp bên hơng tủ Trầy cánh tủ Lãi/lỗ Hỗ trợ hãng 520 (317) (267) (835) (3,796) (930) 415 525 719 969 1,760 1,049 (4,643) (5,108) (3,759) (2,807) (5,240) (4,533) 2,499 2,530 2,265 2,195 3,299 3,005 (3,929) (3,019) (5,431) (44,094) 2,469 2,059 3,300 29,058 Phụ lục 10 – Hợp đồng nguyên tắc với khách hàng sỉ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BÁN HÀNG – MUA HÀNG Số: - Căn vào Luật thương mại Việt Nam năm 2005; - Căn vào Luật dân Việt Nam năm 2005 - Căn nhu cầu khả hai Bên Hôm nay, ngày … tháng … năm……, …………………, g ồm: Bên bán: (BÊN A) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC ĐÀ N ẴNG ( VIETTRONIMEX ĐN ) Địa chỉ: Số 06 Pasteur – Đà Nẵng Mã số thuế: 04 00385812 Điện thoại: 05113 659181 – 715421 Fax: 05113 715899 Đại diện: Ông TRẦN MINH DÕNG Chức vụ: Tổng Giám Đốc Bên mua: ( BÊN B ) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HIẾU HẰNG Địa chỉ: 38 Quang Trung, P Hải Đình, TP Đồng Hới, T Quảng Bình Mã số thuế: 3100243139 Điện thoại: 052.3844.246/248 fax: 052.3844.248 Đại diện: Ông LÊ XUÂN TẾ Chức vụ: Tổng Giám Đốc Hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng nguyên tắc bán hàng với điều khoản sau: Các điều khoản chung: 1.1 Hai Bên có quan hệ mua bán với theo hệ thống s hai Bên có l ợi 1.2 Trong khn khổ Hợp đồng này, hai Bên ký tiếp Đ ơn đ ặt hàng (B ằng văn b ản, ện thoại thư điện tử) lô hàng cụ thể Chi tiết hàng hóa, s ố l ượng, giá c ả, giao hàng, phương thức toán điều khoản khác (n ếu có) đ ược ch ỉ rõ đ ơn đặt hàng tương ứng thực thông qua Email, Fax, Điện thoại, Hàng hóa 2.1 Hàng hóa bên Bán cung cấp đ ảm bảo ch ủng lo ại, ch ất l ượng thông s ố kỹ thuật Hãng cấp hàng/Nhà sản xuất 2.2 Chi tiết hàng hóa Bên rõ đơn đặt hàng thông qua Email, Fax, Điện Thoại khuôn khổ Hợp đồng Giao nhận hàng hóa 3.1 Số lượng hàng hóa, địa điểm giao nhận, chi phí vận chuyển thỏa thuận theo đơn đặt hàng thời điểm 3.2 Hàng hóa giao lần hay nhiều lần tùy theo hai Bên thỏa thu ận ch ứng t giao hàng gồm có: o Hợp đồng vận chuyển ( có ) o Hóa đơn bán hàng hợp lệ oBiên giao nhận: ghi rõ số lượng hàng, số hóa đơn bán hàng, s ố kg/s ố kiện 3.3 Trường hợp giao hàng qua xe bên Mua định : Bên Bán giao hàng có ch ữ ký xác nh ận bên vận chuyển mà bên Mua yêu cầu Bên Bán không chịu trách nhi ệm v ề hàng hóa h hỏng, mát lỗi vận chuyển sau giao hàng 3.4 Khi nhận hàng bên Mua kiểm tra mặt hàng, mã hàng, linh ki ện, s ố l ượng, ch ất l ượng hàng Nếu xảy thất thốt, sai sót, hư hỏng, móp méo, bên Mua thông tin l ại cho bên Bán thời gian ngày kể từ ngày bên Bán giao hàng Sau thời h ạn trên, bên Bán hoàn tồn khơng chịu trách nhiệm việc thất thốt, hư hõng - Chi phí vận chuyển hai bên thỏa thuận theo đơn hàng Giá phương thức toán 4.1 Các doanh nghiệp thuộc hệ thống bên Bán hưởng chế độ mua theo giá thống với bạn hàng theo sách giá Hãng cung cấp / Nhà sản xuất 4.2 Đơn giá, tổng trị giá hàng hóa, thuế VAT, đ ược ghi c ụ th ể hóa đ ơn bán hàng ho ặc đơn đặt hàng ký kết hai Bên 4.3 Phương thức toán thời hạn toán qui đ ịnh cụ th ể th ỏa thu ận tín dụng bên bán áp dụng cấp tùy thời điểm 4.4 Thanh toán tiền VND 4.5 Bên Bán cấp cho bên Mua hạn mức tín dụng th ời h ạn toan tùy t ừng th ời điểm vào Doanh Thu mua hàng lịch s toan c Bên mua, đ ược thông báo văn thông qua email, Fax, Thỏa thuận tín d ụng n ằm khuôn kh ổ c Hợp đồng nguyên tắc bán hàng Trong Nếu bên Mua sử dụng hạn m ức tín dụng thỏa thuận, bên Bán có quyền từ chối cung cấp hàng cho đ ến Bên mua th ực hi ện vi ệc toán theo Thỏa thuận tín dụng 4.6 Bên Mua tốn cho bên Bán theo Phương thức chuy ển kho ản vào tài kho ản c bên Bán, cụ thể: Tên tài khoản : CÔNG TY CP ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC ĐÀ NẴNG Số tài khoản: 004.100.000.1035 ; Ngân hàng Ngoại thương Đà Nẵng Số tài khoản: 561.10.00.000.5174 ; Ngân hàng Đầu tư phát triển Đà Nẵng Số tài khoản: 1002.1485.100.9910; Ngân hàng Xuất nhập Đà Nẵng Số tài khoản: 377.32.049 ; Ngân hàng Á châu Đà Nẵng Số tài khoản: 04.000.153730.1 ; Ngân hàng Sài gòn thương tín chi nhánh Đà Nẵng Số tài khoản: 501.00.782.0261 ; Ngân hàng TMCP nhà Hà nội chi nhánh Đà Nẵng Số tài khoản: 10201.0000.87801.4; Ngân hàng Công thương Việt Nam, CN Đà Nẵng Số tài khoản: 104.2188.0277.018 ; Ngân hàng Kỹ thương CN Đà Nẵng Số tài khoản: 2000.311.03.01.53 ;tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Đà Nẵng Trách nhiệm Bên 5.1 Bên bán: 5.1.1 Đảm bảo cung cấp hàng hóa chủng loại, chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật Hãng cấp hàng/Nhà sản xuất 5.1.2 Định kỳ cung cấp cho Bên mua thông tin s ản phẩm như: Danh m ục Catalogue sản phẩm có, giá sản phẩm, dịch vụ khách hàng…vv 5.1.3 Tư vấn cho Bên mua sản phẩm dịch vụ Nhà cung cấp/Nhà sản xuất 5.1.4 Đào tạo, giới thiệu sản phẩm (nếu có) 5.1.5 Hỗ trợ Bên mua cơng tác tìm hiểu xúc tiến thị tr ường, qu ảng bá s ản phẩm… vv 5.1.6 Thực cam kết ghi Hợp đồng 5.1.7 Giới thiệu bên Mua với nhà cung cấp đ ể đ ược hưởng quyền l ợi h ợp tác kinh doanh, Hội Nghị, Du Lịch, Bảng Hiệu, Quầy Kệ Chương Trình Khuy ến Mãi,… 5.2 Bên mua: 5.2.1 Đảm bảo toán thời hạn thỏa thuận Hợp đồng Thỏa thuận tín dụng 5.2.2 Thực nghiêm chỉnh qui định Pháp luật Việt nam quản lý lưu thông hàng hóa Bên bán khơng chịu trách nhiệm vi phạm pháp luật bên mua 5.2.3 Thực cam kết ghi Hợp đồng Cung cấp trao đổi thông tin hai Bên 6.1 Để lập hồ sơ Bạn hàng, hai bên cung cấp cho thông tin sau:  Tên doanh nghiệp  Địa giao dịch thức  Tên tài khoản  Số tài khoản  Tên ngân hàng  Người cử Đại diện giao dịch trực tiếp hai Bên (họ tên, chức vụ, ch ữ ký) Bên mua cung cấp thêm cho Bên bán giấy tờ công chứng sau:  Giấy phép đăng ký kinh doanh  Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kế toán trưởng  Quyết định ủy quyền ký thay Giám đốc Kế toán trưởng (nếu có) 6.2 Hai bên thống trao đổi thơng tin thông qua Đ ại di ện liên l ạc Trong tr ường h ợp nhân viên ủy quyền giao dịch không quy ền ti ếp t ục đ ại di ện vi ệc giao d ịch với Bên kia, hai bên cần có thơng báo k ịp th ời, th ức b ằng văn b ản/email/fax, g ửi ng ười đại diện liên lạc bên phải đại diện liên lạc Bên xác nh ận nhận thông báo đó, khơng, Bên gây thi ệt hại ph ải ch ịu hoàn toàn trách nhi ệm b ồi hồn chi phí thiệt hại cho Bên việc chậm thông báo gây 6.3 Trong trường hợp có thay đổi thơng tin liên quan đ ến trình giao d ịch hai Bên như: thay đổi trụ sở làm việc, thay đổi mã s ố thu ế, thay đ ổi tài kho ản vv hai Bên phải có trách nhiệm thơng báo văn cho tr ước phát sinh vi ệc mua bán Bảo hành sản phẩm 7.1 Bên Bán bảo hành tất sản phẩm bán theo tiêu chuẩn bảo hành Hãng c ấp hàng/Nhà sản xuất bảo hành sản phẩm Để đ ược bảo hành, s ản ph ẩm ph ải có phi ếu bảo hành Hãng cấp hàng / Nhà sản xuất bảo hành sản ph ẩm Bên mua ph ải tuân thủ qui định ghi phiếu bảo hành 7.2 Dịch vụ hỗ trợ sửa chữa sản phẩm : Bên Bán hỗ trợ kỷ thuật, linh kiện,… đ ể s ửa ch ữa sản phẩm mà bên Bán mua bên Mua cho người tiêu dùng th ời h ạn b ảo hành nhà sản xuất / cung cấp Dừng giao hàng hủy bỏ Hợp đồng trước thời hạn 8.1 Bên bán có quyền dừng giao hàng Bên mua s d ụng hết h ạn m ức tín d ụng ho ặc Bên mua chưa hồn thành nghĩa vụ tốn khoản n ợ hạn đ ược ký k ết Thỏa thuận tín dụng hai Bên Trong trường hợp này, Bên mua có trách nhiệm tốn theo qui định Bên bán xác nh ận việc tốn H ợp đ ồng m ới đ ược tiếp tục thực 8.2 Nếu Bên muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn ph ải thông báo tr ước cho Bên hai Bên phải có xác nhận văn bản, đ ồng th ời hai bên ti ến hành quy ết toán hàng hóa cơng nợ Biên lý Hợp đồng có xác nh ận b ởi c ấp có th ẩm quy ền c Bên văn thức cho phép Hợp đồng chấm dứt 8.3 Nếu Bên đơn phương hủy bỏ Hợp đồng làm thi ệt h ại đ ến quy ền l ợi kinh t ế c Bên bên phải hồn tồn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên Cam kết chung 9.1 Bên Mua Bạn hàng Bên Bán không Bên đ ược thay m ặt hay mang danh nghĩa Bên giao dịch với khách hàng 9.2 Không Bên sử dụng tên gọi mà có th ể bao hàm r ằng tr ụ s Bên trụ sở 9.3 Hai Bên cam kết thực điều ghi Hợp đồng N ếu hai Bên cố ý vi phạm điều khoản Hợp đồng ph ải ch ịu trách nhi ệm tài s ản v ề hành vi vi phạm 9.4 Trong trường hợp xảy tranh chấp, hai Bên cố gắng bàn bạc bi ện pháp giải tinh thần hòa giải, có thiện chí hợp tác Nếu khơng th ống nh ất cách giải hai Bên đưa vụ việc Tòa án thành ph ố Đà Nẵng đ ể gi ải quy ết, toàn b ộ chi phí xét xử Bên thua chịu 9.5 Quyết định Tòa án mang tính chung thẩm có giá tr ị ràng bu ộc Bên thi hành Trong thời gian Tòa án thụ lý chưa đ ưa phán quy ết, Bên v ẫn ph ải ti ếp t ục thi hành nghĩa vụ trách nhiệm theo qui định Hợp đồng 10 Hiệu lực Hợp đồng 10.1 Hợp đồng nguyên tắc có giá trị 12 tháng kể t ngày ký k ết H ết th ời h ạn trên, n ếu hai Bên ý kiến Hợp đồng đ ược t ự động kéo dài 12 tháng ti ếp theo t ối đa không 25 tháng 10.2 Hợp đồng thức hết hiệu lực hai Bên quy ết tốn xong tồn b ộ hàng hóa cơng nợ theo điều 8.2 nói 10.3 Các Hợp đồng bán hàng, Thỏa thuận tín dụng s ửa đ ổi, b ổ sung đ ược coi phụ lục phần tách rời Hợp đồng Hợp đồng Nguyên tắc bán hàng lập thành 04 bản, bên gi ữ 02 b ản có giá tr ị pháp lý BÊN BÁN BÊN MUA Phụ lục 11: Bảng theo dõi công nợ khách hàng sỉ Quảng Nam ngày 31/12/2015 BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHÂN TÍCH QUÁ HẠN ten_kh TC 3,412,979 Nợ Đầu Tên KH NVQL Bình Lực 219,486 ĐM Chiếc 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C 3KHANHNGO C DUYLIEM Chí Trực DUYLIEM ĐM Hải DUYLIEM Hồng Lựu DUYLIEM Điện Máy Định Ngân Hợp Lực Nguyễn Đắc Hòa Nguyên Ngọc Ninh Trang Tiến Dũng NS Hưng Thịnh Điện Máy Thiên Trang Thanh Toàn Việt Chương Kỳ 60,650 47,110 3,171,270 2,575,560 Tổng mua hàng Tổng trả 98,000 33,240 12,650 46,260 tiền 110,000 30,000 25,000 105,050 75,000 108,510 31,440 50,000 39,640 48,670 28,940 53,850 30,000 47,510 4,008,689 Nợ HT 947,430 165,000 122,060 17,350 65,000 40,713 29,173 40,000 57,090 15,000 65,000 124,307 41,600 122,950 111,547 25,390 - 78,620 237,216 331,680 305,000 308,643 234,955 7-15 16-30 31-45 46-60 ngày ngày - 17,250 110,260 15,990 34,760 - 6,300 6,350 76,310 21,540 45,170 9,600 - - - 98,150 59,060 39,090 - - - - 50,110 - - 5,820 35,280 - - - 35,280 31,440 - - - - - 31,523 - 17,350 - 70,710 12,670 19,030 25,390 - 22,250 19,350 126,940 136,956 - 21,506 - 263,896 12,850 15,810 11,700 16,173 - - - 81,600 25,390 6,300 - - 97,773 136,937 - 20,230 132,170 - 42,957 30,650 - 59,460 233,680 33,206 - 5,086 Trên 60 13,450 - 61,950 867,465 16,740 207,486 63,890 21,820 213,450 11,700 866,539 Dưới 185,230 61,506 783,657 10,660 11,200 2,973 - 13,620 - - 1,357 - - 21,100 32,250 47,537 - - - Điện Máy Hừng Sáng Kim Mã DUYLIEM DUYLIEM Điện Máy Nhật Quang DUYLIEM Nhật Tuấn DUYLIEM Phan Sỹ Hân DUYLIEM Điện Máy Trực Tùng Thu Vĩnh Phúc Thành Xuân Sang Ti Ti Mỹ Hương Hải Âu Anh Ty Hòa Thu DUYLIEM DUYLIEM DUYLIEM DUYLIEM HUONG HUONG NTVINH NTVINH NTVINH ĐM Nguyên NTVINH Thế Vỹ NTVINH 157,741 84,808 154,810 100,000 212,551 223,810 205,000 103,618 140,257 110,460 80,000 170,717 148,434 50,870 149,040 134,250 163,224 69,530 90,000 5,935 114,140 90,000 100,220 50,000 66,370 51,080 28,850 20,000 20,000 30,400 177,210 - 89,310 104,150 84,340 81,620 183,615 52,810 Kim Phượng TIENDUNG 263,670 Việt Kim Phượng TIENDUNG 556,232 50,140 85,170 105,400 120,000 70,000 55,000 70,000 75,370 68,350 94,874 16,570 13,050 - 50,220 - 13,830 17,025 16,720 6,450 - 181,860 - 34,150 27,100 9,000 53,210 79,480 - 34,150 - 30,490 96,790 - 75,970 118,220 - - - - - - - - - - - - 22,400 61,650 22,480 36,500 104,130 41,000 40,970 - - - - 12,950 12,820 - 15,600 - 263,670 556,232 - - 26,190 2,847 - - 19,650 47,110 - - 20,600 - - - - 181,860 146,520 - 57,741 - 75,220 141,380 24,480 24,490 31,080 187,995 24,480 - - 10,300 - 14,360 120,000 - 10,600 59,998 107,410 50,220 124,380 - 43,620 47,400 30,075 - 287,260 - 24,480 17,100 - 40,110 - - 23,570 5,770 8,400 3,220 - 32,940 9,925 - - - - - - 35,640 23,030 263,670 473,082 Phụ lục 12: Đơn đặt hàng điều hòa Aqua ĐƠN ĐẶT HÀNG SANYO /AQUA Theo dõi số liệu theo tuần Số liệu từ 01/4 ĐH Ngày nhập Tên hàng hóa đến 30/4 N DH Aqua KC9BGS7T DH Aqua KC12BGS7T DH Aqua KCR9WGS inve Tổng cộng ĐẶT HÀNG X 10 T 10 12 22 19 TỶ LỆ THÀNH CÔNG CỦA ĐƠN HÀNG : TỔNG LỢI NHUẬN CỦA ĐƠN HÀNG TỔNG TỒN KHO CỦA ĐƠN HÀNG : SL đặt 111 20 30 161 Gía nhập (có VAT) 5,350 6,650 6,600 Gía cuối Thời gian Thành tiền 593,850 133,000 198,000 924,850 (có VAT) dự kiến bán 5,250 6,550 6,500 30 ngày - THÁNG SL bán Bán sỉ Tổng lợi Bán lẻ nhuận/sl Lợi bán nhuận 27,000 33,100 SL D.số 61 326,350 Lợi nhuận 6,100 10 10 67,000 67,500 1,500 2,500 10 20 72,400 143,800 6,900 13,800 8,400 16,300 460,850 10,100 80 505,700 47,700 57,800 81 SL D.số 50 289,500 Tồn lại/đh SL Thành tiền - - 57,800 : Ban TGĐ ký duyệt Đà Nẵng, ngày 02 tháng 05 năm 2016 Ngƣời đề nghị Đào Tiến Dũng (Nguồn: Phòng Kinh doanh Viettronimex Đà Nẵng) ... hiệu quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng Câu hỏi nghiên cứu - Công tác Quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng thực nào? - Có giải pháp để nâng cao hiệu Quản trị vốn. .. luận quản trị vốn lưu động doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà Nẵng - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quản trị vốn lưu động Công ty Viettronimex Đà. .. nhiên công tác quản trị vốn lưu động Công ty nhiều bất cập cần giải qui trình phương pháp thực cơng tác quản trị vốn lưu động Xuất phát từ lý chọn đề tài Quản trị vốn Công ty Viettronimex Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị vốn tại công ty viettronimex đà nẵng , Quản trị vốn tại công ty viettronimex đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn