Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc quảng bình

909 35 0
  • Loading ...
1/909 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:57

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T TRN HI N NGA TO ðNG L C LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN TI NGÂN HÀNG TMCP ðU PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH B C QU ᄂ NG BÌNH LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH ðà N ᄂ ng – Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T TRN HI N NGA TO ðNG L C LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN TI NGÂN HÀNG TMCP ðU PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH B C QU ᄂ NG BÌNH LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Mã s: 60.34.01.02 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN PHÚC NGUYÊN ðà N ᄂ ng – Năm 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b Phân tích EFA 3.1 Phân tích EFA c(a bi%n đ4c lTp Rotated Component Matrixa Component TL1 TL3 819 816 TL4 786 TL2 780 TL5 623 DDCV1 820 DDCV3 819 DDCV2 746 DDCV4 742 CT2 790 CT3 750 CT1 745 CT4 663 DTTT3 930 DTTT1 862 DTTT2 699 DN1 862 DN3 776 DN2 770 SCN3 803 SCN2 780 SCN1 DKCV1 709 820 DKCV3 756 DKCV2 723 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 3.2 Phân tích EFA c(a bi%n ph- thu4c KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .683 Approx Chi-Square 1048.76 Bartlett's Test of Sphericity df 300 Sig .000 Total Variance Explained Compon ent Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % 2.335 459 77.834 15.303 77.834 93.137 206 6.863 100.000 Total 2.335 % of Cumulative Variance % 77.834 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa 77.834 Component HL2 HL1 927 887 HL3 830 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted HGi quy Sum of Squares df Model Regression 119.259 17.037 Residual Total 24.357 143.616 85 92 286 Mode l R R a 791 Mean Square F 125.689 Std Error of Adjusted R the Estimate Square Square 626 619 Sig .000 a DurbinWatson 388 1.985 Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients t Sig Collinearity Statistics Model B Std Error TL DDCV -.793 392 269 125 047 042 CT 338 DTTT Beta Tolerance VIF 352 262 -5.553 000 5.998 000 4.006 000 428 462 2.939 2.864 040 259 4.941 000 465 2.149 135 041 135 872 000 477 2.795 DN 141 034 159 3.248 001 564 1.673 SCN 155 042 183 3.713 000 508 1.968 DKCV 141 038 186 2.944 125 490 2.767 ... ðNG L C LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN TI NGÂN HÀNG TMCP ðU TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM – CHI NHÁNH B C QU ᄂ NG BÌNH 31 2.1 KHÁI QUÁT V NGÂN HÀNG TMCP ðU TƯ VÀ PHÁT TRI+N VIT NAM – CHI NHÁNH... l"c làm vic cho nhân viên t i BIDV – Chi nhánh B2c Qu/ng Bình 63 KT LUN CHƯƠNG 70 CHƯƠNG MT S" GI ᄂ I PHÁP TO ðNG L C LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN TI NGÂN HÀNG TMCP ðU TƯ VÀ PHÁT... ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T TRN HI N NGA TO ðNG L C LÀM VI C CHO NHÂN VIÊN TI NGÂN HÀNG TMCP ðU TƯ VÀ PHÁT TRI N VI T NAM CHI NHÁNH B C QU ᄂ NG BÌNH LUN VĂN THC SĨ QU ᄂ N TR KINH DOANH Mã s: 60.34.01.02
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc quảng bình , Tạo động lực làm việc cho nhân viên tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn