Tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh kon tum

142 21 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUỐC HÙNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUỐC HÙNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐOÀN GIA DŨNG Đà Nẵng - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Quốc Hùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1 CÁC KHÁI NIỆM, QUAN ĐIỂM VAI TRÒ CỦA TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Khái niệm động 1.1.2 Động lực làm việc 1.1.3 Tạo động lực làm việc 10 1.1.4 Vai trò tạo động lực làm việc doanh nghiệp 12 1.2 CÁC HỌC THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG 14 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Maslow (Abraham Maslow) 14 1.2.2 Học thuyết tăng cƣờng tích cực B.F.Skinner 20 1.2.3 Học thuyết nhu cầu E.R.G R.Alderfert 17 1.2.4 Học thuyết kỳ vọng Victor H.Vroom 17 1.2.5 Học thuyết công J.Stacy Adams 18 1.2.6 Học thuyết hệ thống hai yếu tố Frederick Herzberg 16 1.3 CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƢỞNG TỚI TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 21 1.3.1 Các nhân tố thuộc phía thân ngƣời lao động .21 1.3.2 Các nhân tố thuộc tổ chức, công ty 24 1.3.3 Các nhân tố thuộc mơi trƣờng bên ngồi 28 1.4 NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 30 1.4.1 Xác định mục tiêu tạo động lực lao động 30 1.4.2 Xác định nhu cầu ngƣời lao động 30 1.4.3 Các công cụ tạo động lực làm việc ngƣời lao động .32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 41 CHƢƠNG THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 42 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 42 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 43 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 45 2.1.4 Đặc điểm nguồn lực Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum47 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum thời gian qua 52 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 57 2.2.1 Thực trạng sách tài 58 2.2.2 Thực trạng sách phi tài 69 2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 82 2.3.1 Ƣu điểm 82 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 86 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 86 3.1.1 Sứ mệnh phát triển tầm nhìn Agribank 86 3.1.2 Giá trị cốt lõi 87 3.1.3 Mục tiêu, định hƣớng phát triển Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum 88 3.2 GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI AGRIBANK - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM 89 3.2.1 Các giải pháp tài 89 3.2.2 Các giải pháp phi tài 93 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUÂN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM Máy r t tiền tự động CBVC Cán viên chức CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DSCV Doanh số cho vay DSTN Doanh số thu nợ KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHNO&PTNT=AGRIBANK Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn NLĐ Ngƣời lao động NNL Nguồn nhân lực SPDV Sản ph m cho vay TCTD Tổ chức tín dụng VHĐ Vốn huy động DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình sở vật chất Agribank Kon Tum 48 2.2 Cơ cấu NNL theo trình độ chun mơn cán bộ, công nhân viên Agribank Kon Tum từ năm 2013- 49 2015 2.3 Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính độ tuổi Agribank Kon Tum từ năm 2013 – 2015 50 2.4 Hoạt động huy động vốn Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 52 2.5 Hoạt động cho vay vốn Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 53 2.6 Hoạt động dịch vụ Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 54 2.7 Kết hoạt động kinh doanh NHNo & PTNT tỉnh Kon Tum qua năm(2013-2015) 56 2.8 Mức phụ cấp khu vực 60 2.9 Mức phụ cấp độc hại, nguy hiểm 60 2.10 Mức phụ cấp trách nhiệm 61 2.11 Mức độ thoả mãn với mức lƣơng 62 2.12 Mức độ đảm bảo tiền lƣơng với sống ngƣời lao động 63 2.13 Mức độ hài lòng sách khen thƣởng cuả ngƣời lao động 66 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.14 Mức độ hài lòng sách ph c lợi ngƣời lao động 69 2.15 Kết đào tạo Agribank- Kon Tum 72 2.16 Mức độ hài lòng sách đào tạo cuả ngƣời lao động 73 2.17 Mức độ hài lòng sách đánh giá kết thực công việc cuả ngƣời lao động 79 2.18 Mức độ hài lòng điều kiện, môi trƣờng làm việc cuả ngƣời lao động 82 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Tháp nhu cầu Abraham Maslow 14 2.1 Cơ cấu tổ chức Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum 45 2.2 Cơ cấu lao động Agribank Kon Tum theo nhóm tuổi năm 2016 51 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: BẢNG A1: LƢƠNG CƠ BẢN CỦA LAO ĐỘNG QUẢN LÝ TT Chức danh Hệ số mức lƣơng Bậc I Trụ sở Trƣởng ban tƣơng đƣơng 3,78 3,98 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 12.530 13.230 13.930 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 11.098 11.718 12.338 3,2 3,4 3,6 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 11.235 11.865 12.495 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 9.951 10.509 11.067 3,94 4,15 4,36 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 13.790 14.525 15.260 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 12.214 12.865 13.516 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 10.638 11.205 11.772 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 9.456 9.960 10.464 3,53 3,72 3,91 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 12.355 13.020 13.685 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 10.943 11.532 12.121 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 9.531 10.044 10.557 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 8.472 8.928 9.384 3,58 3,78 3,98 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 12.530 13.230 13.930 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 11.098 11.718 12.338 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 9.666 10.206 10.746 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 8.592 9.072 9.552 3,21 3,39 3,57 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 11.235 11.865 12.495 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 9.951 10.509 11.067 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 8.667 9.153 9.639 Phó trƣởng ban tƣơng đƣơng Chi nhánh nhóm I Giám đốc III Bậc 3,58 II Bậc Phó giám đốc Chi nhánh nhóm II Giám đốc Phó giám đốc Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 7.704 8.136 8.568 IV Chi nhánh nhóm III Giám đốc 3,24 3,42 3,60 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 11.340 11.970 12.600 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 10.044 10.602 11.160 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 8.748 9.234 9.720 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 7.776 8.208 8.640 2,91 3,07 3,23 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 10.185 10.745 11.305 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 9.021 9.517 10.013 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 7.857 8.289 8.721 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 6.984 7.368 7.752 2,60 2,75 2,90 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 9.100 9.625 10.150 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 8.060 8.525 8.990 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 7.020 7.425 7.830 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 6.240 6.600 6.960 2,32 2,45 2,58 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 8.120 8.575 9.030 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 7.192 7.595 7.998 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 6.264 6.615 6.966 Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) 5.568 5.880 6.192 Phó giám đốc V Chi nhánh nhóm IV Giám đốc Phó giám đốc Ghi chú: - Lao động quản lý tƣơng đƣơng Trƣởng/Phó trƣởng ban bao gồm: + Giám đốc/Phó giám đốc Trung tâm; + Trƣởng/Phó trƣởng Kiểm tốn nội bộ; + Gíam đốc/Phó giám đốc đơn vị nghiệp; + Trƣởng/Phó trƣởng Văn phòng đại diện khu vực; + Chánh văn phòng/Phó chánh văn phòng Trụ sở - Phó chủ nhiệm Uỷ ban/Phó Trƣởng ban Uỷ ban hƣởng lƣơng tƣơng đƣơng Trƣởng ban - Thành viên chuyên trách Uỷ ban hƣởng lƣơng tƣơng đƣơng Phó trƣởng ban - Chức danh trợ lý bậc hƣởng lƣơng Phó trƣởng ban bậc 2; Trợ lý bậc hƣởng lƣơng Trƣơng ban bậc BẢNG A2: LƢƠNG CƠ BẢN CỦA LAO ĐỘNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ TT Chức danh Chuyên gia Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Kinh tế viên cao cấp Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Kinh tế viên Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Kinh tế viên Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Cán Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Hệ số, mức lƣơng Bậc Bậc 3,71 Bậc 3,33 Bậc 3,52 Bậc Bậc 11.655 12.320 12.985 10.323 10.912 11.501 8.991 9.504 10.017 7.992 8.448 8.904 2,88 3,06 3,24 10.080 10.710 11.340 8.928 9.486 10.044 7.776 8.262 8.748 6.912 2,28 7.344 2,46 7.776 2,64 2,82 7.980 8.610 9.240 9.870 7.068 7.626 8.184 8.742 6.156 6.642 7.128 7.614 5.472 1,40 5.904 1,57 6.336 1,74 6.768 1,91 2,08 2,25 4.900 5.495 6.090 6.685 7.280 7.875 4.340 4.867 5.394 5.921 6.448 6.975 3.780 4.239 4.698 5.157 5.616 6.075 3.360 1,17 3.768 1,31 4.176 1,45 4.584 1,59 4.992 1,73 5.400 1,87 4.095 4.585 5.075 5.565 6.055 6.545 3.627 4.061 4.495 4.929 5.363 5.797 3.159 3.537 3.915 4.293 4.671 5.049 2.808 3.144 3.480 3.816 4.152 4.488 BẢNG A3: LƢƠNG CƠ BẢN CỦA LAO ĐỘNG THỪA HÀNH PHỤC VỤ TT Chức danh Văn thƣ lƣu trữ Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Thừa hành , phục vụ Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Lái xe dƣới 20 ghế Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Lái xe từ 20- 40 ghế Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Mức lƣơng vùng (nghìn đồng) Hệ số, mức lƣơng Bậc Bậc 1,34 1,45 Bậc 1,12 Bậc 1,23 3.920 4.305 4.690 5.075 5.460 5.845 3.472 3.813 4.154 4.495 486 5.177 3.024 3.321 3.618 3.915 4.212 4.509 2.688 2.952 3.216 3.480 3.744 4.008 1,00 1,11 1,22 3.500 3.885 4.270 4.655 5.040 5.425 3.100 3.441 3.782 4.123 4.464 4.805 2.700 2.997 3.294 3.591 3.888 4.185 2.400 1,17 2.664 1,37 2.928 1,57 3.192 1,77 3.456 3.720 4.095 4.795 5.495 6.195 3.627 4.247 4.867 5.487 3.159 3.699 4.239 4.779 2.808 3.288 3.768 4.248 1,26 1,46 1,66 1,86 4.410 5.110 5.810 6.510 3.906 4.526 5.146 5.766 3.402 3.942 4.482 5.022 3.024 3.504 3.984 4.464 1,3 Bậc 1,56 1,4 Bậc 1,67 1,6 BẢNG A4: HỆ SỐ, MỨC PHỤ CẤP CHỨC VỤ LƢƠNG CƠ BẢN Mức phụ cấp chức vụ TT I Chức danh III IV V VI (nghìn đồng) Vùng Vùng Vùng Vùng 0,25 0,20 875 700 775 620 675 540 600 480 Trƣởng phòng 0,30 1.050 930 810 720 Phó trƣởng phòng 0,25 875 775 675 600 Trƣởng phòng 0,25 875 775 675 600 Phó trƣởng phòng 0,20 700 620 540 480 Trƣởng phòng 0,20 700 620 540 480 Phó trƣởng phòng 0,15 525 465 405 360 Chi nhánh IV, V - Trụ sở Trƣởng phòng Phó trƣởng phòng II Hệ số Chi nhánh I Chi nhánh II Chi nhánh III Giám đốc 0,25 875 775 675 600 Phó giám đốc 0,20 700 620 540 480 Trƣởng phòng 0,15 525 465 405 360 Phó trƣởng phòng 0,10 350 310 270 240 Giám đốc 0,25 875 775 675 600 Phó giám đốc 0,20 700 620 540 480 Tổ trƣởng 0,15 525 465 405 360 Giám đốc Phó giám đốc 0,20 0,15 700 525 620 465 540 405 480 360 Tổ trƣởng 0,10 350 310 270 240 Phòng giao dịch nhóm I VII Phòng giao dịch nhóm II Ghi chú: - Giám đốc/Phó giám đốc Chi nhánh loại I, loại II xếp nhóm IV hƣởng lƣơng lao động quản lý bảng A1, không đƣợc hƣởng phụ cấp chức vụ mục V nêu trên; PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Xin chào anh/chị! Tôi tên Nguyễn Quốc Hùng, học viên Cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Đại học Đà Nẵng Hiện nghiên cứu thực đề tài khoa học “Tạo động lực làm việc cho người lao động Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Kon Tum” Để thực đƣợc đề tài nghiên cứu này, xin phép đƣợc gửi đến anh/chị phiếu khảo sát mong nhận đƣợc hợp tác anh/chị Tôi xin cam đoan thông tin anh/chị cung cấp phiếu khảo sát sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài, khơng sử dụng vào mục đích khác đƣợc giữ bí mật hồn tồn Xin trân trọng cảm ơn! Hướng d n trả lời: nh/chị vui lòng đánh dấu X vào mà lựa chọn A Thơng tin đáp viên: Giới tính anh/chị: Độ tuổi anh/chị: Thời gian làm việc anh/chị Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum: Trình độ chun mơn anh/chị: c Vị trí cơng việc anh/chị: Tình trạng nhân anh/chị: B Câu hỏi khảo sát I Đánh giá công tác tạo động lực cho ngƣời lao động Anh/chị vui lòng cho biết ý kiến cách đánh dấu “X” vào ô mà anh chị cho phản ánh đ ng ý kiến với quy ƣớc nhƣ sau: 1- Hồn tồn khơng đồng ý; 2- Khơng đồng ý; 3- Trung lập/ Không ý kiến; 4- Đồng ý; 5- Hoàn toàn đồng ý STT Phát biểu Anh/ chị có hài lòng với mức lƣơng hay ko? Anh/ chị thấy việc trả lƣơng có đảm bảo công nhân viên? Mức lƣơng có đảm bảo sống gia đình anh/chị? Việc xác định thu nhập tăng thêm theo xếp loại lao động phù hợp Theo anh/ chị việc đánh giá thi đua khen thƣởng có cơng hay ko? Anh/ chị có hài lòng mức thƣởng tiêu thƣởng Ngân hàng anh chị làm việc? Chƣơng trình đào tạo, huấn luyện, bồi dƣỡng phù hợp đƣợc sử dụng hiệu sau đào tạo Chi nhánhtạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên thăng tiến lên vị trí cao chƣa? Ý kiến đáp viên STT Phát biểu Ý kiến đáp viên 10 11 12 13 14 15 16 Theo anh/chị hội thăng tiến công cho tất nhân viên? Hệ thống đánh giá xếp loại ngân hàng công Đánh giá thành tích xác, kịp thời đầy đủ Đƣợc trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc Anh/chị thấy điều kiện làm việc có đảm bảo ko? Anh/chị thấy việc phân bổ thời gian làm việc có phù hợp? Anh/ chị đƣợc làm việc môi trƣờng chuyên nghiệp chƣa? Bầu không khí, cách thức tổ chức nơi làm việc anh /chị có làm anh chị hài lòng chƣa? II Câu hỏi bổ sung Anh/chị có cần đƣợc tạo thêm động lực để làm việc khơng? Có.1 Không Trong điều kiện làm việc nay, anh/chị có muốn chuyển sang vị trí khác cơng ty khác làm việc khơng? Chuyển sang công việc khác Ngân hàng Chuyển sang công ty khác làm việc Không, tiếp tục làm việc Khác: …………………………………………………… Đề xuất anh/chị công tác tạo động lực cho ngƣời lao động Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum: ………………………………………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác anh/chị Chúc anh/chị sức khỏe thành đạt! Phụ lục Phiếu đánh giá kết thực công việc Họ tên: Đơn vị công tác: Chức danh công việc: Họ tên ngƣời đánh giá: Thời gian đánh giá từ ngày / /20 đến ngày / /20 I Đánh giá kết thực công việc kỳ: Điểm đánh giá TT Nội dung đánh giá Mức độ hồn thành cơng việc đƣợc giao Tối đa 60 Thƣờng xun hồn thành tốt cơng việc vƣợt tiến độ, đảm bảo chất lƣợng 57 đến 60 Thƣờng xuyên hoàn thành tốt công việc đ ng tiến độ đảm bảo chất lƣợng 50 đến 56 Thƣờng xuyên hoàn thành tốt công việc, không kịp tiến độ nghiêm t c nỗ lực làm việc 40 đến Thỉnh thoảng không hồn thành cơng việc, khơng kịp tiến độ đƣợc giao 30 đến 40 Nhiều lần khơng hồn thành nhiệm vụ đƣợc giao, có nhiều sai sót nhƣng khơng chịu sửa chữa 10 đến 50 30 Không chịu thực nhiệm vụ 10 Ý thức, thái độ làm việc 16 Chấp hành nội qui,công ty pháp luật nhà nƣớc Tinh thần trách nhiệm công việc Sẵn sàng làm việc thêm có yêu cầu Kiến thức kỹ Nắm vững vận dụng tốt kiến thức 10 Cá nhân tự đánh giá Lãnh đạo trực tiếp đánh giá Điểm đánh giá TT Nội dung đánh giá Tối đa chuyên môn, quy trình nghiệp vụ cơng việc Am hiểu kiến thức pháp luật vận dụng công việc Khả lập kế hoạch, tổ chức công việc cho thân Khả tổ chức, đôn đốc, phối hợp với đồng nghiệp khác để hoàn thành nhiệm vụ Khả giải vấn đề phức tạp Sử dụng tốt ngoại ngữ phục vụ cho cơng việc Trình độ, kỹ tin học đáp ứng tốt yêu cầu công việc Phẩm chất Ý thức cầu tiến Phấn đấu học tập nâng cao trình độ Khả làm việc độc lập , ý thức chủ động công việc Năng động, sáng tạo công việc Luôn cải tiến phƣơng pháp làm việc Quan hệ với đồng nghiệp Hợp tác, gi p đỡ đồng nghiệp đồng nghiệp Chía sẻ thơng tin, kinh nghiệm với đồng nghiệp Tổng cộng 100 Cá nhân tự đánh giá Lãnh đạo trực tiếp đánh giá II Xếp loại kết thực công việc hệ số thành tích Số điểm Xếp hạng Hệ số thành tích 92 đến 100 Xuất sắc 1,2 80 đến 89 A 65 đến 79 B 0,9 50 đến 64 C 0,8 40 đến 49 D 0,6 dƣới 40 Không xếp hạng 0,4 III Nhận xét ngƣời đánh giá Người đánh giá ký tên ... tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN QUỐC HÙNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH... tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Chƣơng 2: Thực trạng công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Agribank - Chi nhánh tỉnh Kon Tum Chƣơng 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tạo động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh kon tum , Tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn