Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty xăng dầu bắc tây nguyên

117 68 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ BÁ PHƢƠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ BÁ PHƢƠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 N ƣờ ƣớn n o ọ GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận văn Vũ Bá P ƣơn MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1 NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN, QUAN ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.1.1 Nhu cầu ngƣời 1.1.2 Lợi ích mong muốn .8 1.1.3 Động ngƣời 1.1.4 Động lực làm việc ngƣời lao động 1.1.5 Tạo động lực làm việc 10 1.1.6 Vai trò tạo động lực làm việc 12 1.2 CÁC HỌC THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 13 1.2.1 Học thuyết nhu cầu Abraham Maslow 13 1.2.2 Học thuyết tăng cƣờng tích cực B.F.Skinner .16 1.2.3 Học thuyết kỳ vọng Victor H.Vroom 17 1.2.4 Học thuyết công J.Stacy Adams 19 1.2.5 Học thuyết hệ thống hai yếu tố Frederick Herzberg 19 1.2.6 Học thuyết đặt mục tiêu Edwin Locker 20 1.3 ĐỊNH HƢỚNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC .21 1.4 CÁC CÔNG CỤ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 22 1.4.1 Tạo động lực làm việc biện pháp tài 22 1.4.2 Tạo động lực làm việc biện pháp phi tài 25 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 28 1.5.1 Nhân tố thuộc cá nhân ngƣời lao động 29 1.5.2 Nhân tố thuộc doanh nghiệp 30 1.5.3 Nhân tố thuộc môi trƣờng bên 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN 34 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN .34 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 2.1.2 Đặc điểm mơ hình tổ chức quản lý công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên 35 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực cơng ty xăng dầu Bắc Tây Ngun .38 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên thời gian qua 43 2.2 THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN .47 2.2.1 Thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động thơng qua cơng cụ sách tiền lƣơng, thƣởng phúc lợi Công ty 49 2.2.2 Thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động thơng qua cơng cụ bố trí sử dụng nhân lực Công ty 57 2.2.3 Thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động thông qua công cụ đánh giá kết thực công việc Công ty 58 2.2.4 Thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động thông qua công cụ điều kiện, môi trƣờng làm việc Công ty 61 2.2.5 Thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động thơng qua cơng cụ sách đào tạo, thăng tiến Công ty .64 2.2.6 Một số tiêu đánh giá tạo động lực làm việc Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên .66 2.3 ĐÁNH GIÁ ƢU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN 68 2.3.1 Ƣu điểm 68 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG .72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN 73 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .73 3.1.1 Triển vọng phát triển ngành 73 3.1.2 Xu hƣớng nâng cao chất lƣợng sống ngƣời lao động .74 3.1.3 Định hƣớng hoạt động Công ty 75 3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY 77 3.2.1 Hoàn thiện hệ thống thù lao lao động 77 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác đánh giá thành tích 79 3.2.3 Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn 80 3.2.4 Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động xếp, bố trí lao động .83 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Thuyết hai yếu tố Herzberg 20 2.1 Tài sản công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên 39 2.2 Nguồn vốn công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên 40 2.3 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn cơng ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên (2013-2015) 41 2.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 42 2.5 Cơ cấu lao động theo giới tính 43 2.6 Thị trƣờng tiêu thụ Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên theo khu vực từ 2013- 2015 45 2.7 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên 45 2.8 Tổng hợp thống kê mô tả mẫu điều tra 49 2.9 Bảng hệ số lƣơng 50 2.10 Tình hình thực sách cho nhân viên bán hàng 51 2.11 Đánh giá cán nhân viên thu nhập 53 2.12 Đánh giá ngƣời lao động mức thƣởng Công ty 55 2.13 Các khoản phúc lợi cho ngƣời lao động phát sinh 56 2.14 Mức độ thỏa mãn ngƣời lao động kết đánh giá thực công việc 60 2.15 Đánh giá ngƣời lao động điều kiện làm việc 63 2.16 Đánh giá ngƣời lao động môi trƣờng làm việc 63 2.17 Một số tiêu đánh giá tạo động lực lao động 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Tháp nhu cầu Maslow 15 2.1 Sơ đồ tổ chức công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên 36 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Nguồn lực ngƣời nguồn lực quý giá quốc gia nhƣ tổ chức Cơng ty có phát huy đƣợc mạnh vƣợt trội giành đƣợc lợi cạnh tranh thị trƣờng hay không nhờ vào việc biết cách khai thác sử dụng nguồn nhân lực cách phù hợp hiệu Tuy nhiên cơng ty huy động sử dụng có hiệu nguồn nhân lực, nhiểu cơng ty có nguồn nhân lực dồi số lƣợng, tốt chất lƣợng nhƣng tiềm Hiện nay, việc nhân viên bỏ việc để tìm công việc thƣờng xuyên xảy công ty, khiến cho công ty nhiều thời gian, chi phí để tuyển dụng, đào tạo lại nhân viên Đồng thời, việc nhân viên bỏ việc ảnh hƣởng không nhỏ tới tinh thần làm việc nhân viên lại, làm cho suất làm việc tồn cơng ty giảm xuống có thay đổi cấu nhân Để trì đội ngũ nhân viên trung thành tài giỏi lại với cơng ty tạo động lực cho nhân viên vấn đề quan trọng Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên đơn vị trực thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, hoạt động chủ yếu lĩnh vực kinh doanh xăng dầu sản phẩm hóa dầu địa bàn hai tỉnh Gia Lai Kon Tum Với đặc điểm kinh doanh hàng hóa xăng dầu sản phẩm thiết yếu phục vụ cho sống hàng ngày, hoạt động sản xuất kinh doanh kể an ninh quốc gia nên bƣớc phát triển công ty mang lại lợi ích vơ cho thân cơng ty xã hội Để phát triển kinh tế, nâng cao suất lao động cơng tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty đóng vai trò vơ quan trọng cần nhận đƣợc quan tâm sâu sắc Vì vậy, tơi chọn đề tài “Tạo động lực làm việ o n ƣờ l o động công ty xăn Nguyên” làm đề tài nghiên cứu ầu Bắc Tây 2 Mụ t n ên ứu Hệ thống hóa lại lý luận khoa học động lực làm việc, tạo động lực làm việc cách tạo động lực cho ngƣời lao động Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên Tiến hành điều tra ý kiến ngƣời lao động công tác tạo động lực làm việc Công ty Đề xuất giải pháp hồn thiện cơng tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên Đố tƣợn p ạm v n ên ứu Đối tƣợng nghiên cứu: động lực công tác tạo động lực làm việc ngƣời lao động Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên Phạm vi nghiên cứu: đánh giá công tác tạo động lực làm việc Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên năm gần (2013-2015) Đƣa giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Công ty thời gian tới P ƣơn p áp n ên ứu Cùng với việc nghiên cứu lý luận thuộc chuyên ngành kinh tế, quản trị nhân sự, đề tài đƣợc thực sở: - Phân tích hoạt động Cơng ty để có đánh giá ban đầu ngƣời lao động Công ty số liệu từ bảng tài năm gần - Thu thập số liệu, tài liệu từ Công ty, website - Phƣơng pháp thăm dò ý kiến, phiếu điều tra vấn - Xử lý số liệu thống kê phân tích Bố ụ luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, chữ viết tắt, mục lục PHỤ LỤC PHỤ LỤC KHỐI CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU VÀ GAS – DMN TRỰC THUỘC CÔNG TY XĂNG DẦU BẮC TÂY NGUYÊN Chi nhánh xăng dầu Gia Lai STT Đơn vị CHT SĐT (059) Địa CHXD số 01 Bành Hòa Hợp 824 113 01 Trần Phú, Pleiku, Gia lai CHXD số 04 Trần Văn Lập 825 130 Ql 14, Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai CHXD số 05 Trần Đình Khải 820 112 Đƣờng Trƣờng Chinh, Pleiku, Gia Lai CHXD số 07 Lê Văn Hòa 823 112 08 Lý Thái Tổ,, Pleiku, Gia lai CHXD số 08 Huỳnh Huy 845 565 QL 14 Xã Nghĩa hƣng, Chƣpảh, Thông Gia lai CHXD số 09 Châu Vĩnh Phúc 759 829 P Trà Bá, Pleiku, Gia Lai CHXD số 10 Hồ Văn Quang 851 104 805 Hùng Vƣơng, Chƣ Sê, Gia lai CHXD số 11 Vũ Thanh Hiếu 861 065 Pleiku, Gia Lai CHXD số 12 Ngơ Đình Chƣơng 845 344 Iamơnơng, Ialy, Gia Lai 10 CHXD số 14 Nguyễn Văn 846 180 561 Quang Trung, Đức Cơ, Gia Lai Tiến 11 CHXD số 15 Trần Văn Sơn 852 251 88 Trần Hƣng Đạo, Ayunpa, Gia lai 12 CHXD số 16 Lƣơng Châu 861 203 QL 19, Xã An phú, Pleiku, Gia Toàn 13 CHXD số 17 Huỳnh Ngọc Minh 14 CHXD số 18 Đàm Văn lai 825 966 QL 14, Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai 843 314 Hùng Vƣơng, ChƣPrông, Gia lai STT Đơn vị CHT SĐT (059) Địa Phong 15 CHXD số 19 Đoàn Ngọc Tuấn 850 014 Xã Phú Nhơn, Chƣ Sê, Gia lai 16 CHXD số 20 Lê Duy Ánh 871 536 P Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai 17 CHXD số 21 Trƣơng Thị 537 234 Song An, An Khê, Gia Lai Thu Hiền 18 CHXD số 22 Phạm Đình Lệ 875 208 64 Hùng Vƣơng, Pleiku, Gia lai 19 CHXD số 24 Nguyễn Thị Tâm 715 565 P Thống Nhất, Pleiku, Gia lai 20 CHXD số 25 Nguyễn Mạnh 842 373 QL 14 Xã Hòa Phú, Chƣpảh, Gia Hà lai 21 CHXD số 26 Hà Quốc Huy 655 466 IaPa, Ayun Pa, Gia Lai 22 CHXD số 27 Hoàng Văn 870 136 QL 14, Iale, Chƣ sê, Gia lai Đức 23 CHXD số 28 Võ Quốc 538 517 Đƣờng Đỗ Trạc, An Khê, Gia lai Thƣởng 24 CHXD số 29 Phạm Đình Thủy 25 CHXD số 30 Nguyễn Thuận 738 530 QL 19, Đăk Pơ, Gia Lai 26 CHXD số 32 Lê Văn Hiến 748 876 QL 14, xã Iakênh, Pleiku, Gia lai 27 CHXD số 34 Trần Đình Dũng 897 547 QL 19, Đăk đoa, Gia lai 28 CHXD số 35 Nguyễn Thanh 841 110 Iasao, Iagrai, Gia Lai 848 929 Iadom, Đức Cơ, Gia Lai Hải 29 CHXD số 36 Vũ Ngọc Nam 893 539 QL 14, Nghĩa Hƣng, ChƣPăh, Gia Lai 30 CHXD số 37 Ngô Huy Hƣờng 824 202 Bến xe Đức Long, Pleiku, Gia lai STT Đơn vị CHT SĐT (059) Địa 31 CHXD số 38 Nguyễn Văn Phƣợng 882 532 Thị trấn Phú Thiện, Ayunpa, Gia lai 32 CHXD số 40 Dƣơng Minh Hải 838 840 QL 19, xã Hà tam, Đắkpơ, Gia lai 33 CHXD số 42 Chu Văn Hải 847 044 QL 14, xã Iabăng, Chƣrông, Gia lai 34 CHXD số 44 Đào Quốc Hội 868 110 Lê Đại Hành, Pleiku, Gia Lai 35 CHXD số 45 Nguyễn Mạnh Hà 794 031 QL 14, IaKhƣơl, Chƣ Pẳh, Gia Lai 36 CHXD số 46 Võ Thành Quýt 863 555 Xã Biển Hồ, Pleiku, Gia Lai 37 CHXD số 47 Lƣơng Châu Toàn 747 075 Tổ dân phố 9, ĐăkĐoa, Gia Lai 38 CHXD số 48 Ngô Huy Hƣờng Làng Khƣơng, đƣờng nguyễn 851 669 chí thanh, p trà bá, pleiku, gia lai 39 188 đƣờng Hùng Vƣơng, Thôn CHXD số 49 Dƣơng Công lý 851 669 Hồ Nƣớc - TT trấn Chƣ Sê - Chƣ Sê - Gia lai 40 CHXD số 51 Phan Nam Tiến 41 Cửa hàng Gas, Nguyễn Sỹ DMN Tiến 42 43 Đội xe Hoàng Văn Tám Kho xăng dầu Trƣơng Văn Bắc Tây Nguyên Quang 834 449 Đƣờng Quang Trung, TT Kbang, Huyện Kbang, Gia Lai 823 309 01 Trần Phú, Pleiku, Gia Lai 501 242 Tổ 15, P Trà Bá, Pleiku, Gia Lai 847 009 Xã IaTiêm, Chƣ Sê, Gia Lai Chi nhánh xăng dầu Kon Tum STT Đơn vị CHT SĐT (060) Địa CHXD số Đào Minh Tuấn 863 010 Giao lộ Nguyễn Huệ - Phan Đình Phùng - Tp.Kon Tum CHXD số Hạ Ngọc Sinh 868 037 283 Phan Đình Phùng - Tp Kon Tum CHXD số Nguyễn Thị Chén 831 328 đƣờng Hùng Vƣơng - TT.Đăk Tô - Đăk Tô - Kon Tum CHXD số Lê Văn Lực 821 145 Thôn - TT Sa Thầy - Sa Thầy Kon Tum CHXD số Bùi Trọng Việt 832 180 TT.Plei kần - Ngọc Hồi - Kon Tum CHXD số Châu Quang Hải 822 085 TT Đăk Hà - Đăk Hà - Kon Tum CHXD số Nguyễn Đình Luận 824 094 TT Đăkrve - Kon Rẫy - Kon Tum CHXD số Trƣơng Ba 866 760 B15 - Phạm Văn Đồng - Tp Kon Tum CHXD số 10 Bùi Trọng Việt 833 557 TT Đăkglei - Đăkglei - Kon Tum 10 CHXD số 11 Đặng Văn Sự 932 123 QL14 - xã Tân Cảnh - Đăk Tô Kon Tum 11 CHXD số 12 Phan Văn Bảy 885 226 Cửa Bờ Y - Ngọc Hồi - Kon Tum 12 CH Gas Trần Hoài Hƣng 866 291 Giao lộ Nguyễn Huệ - Phan Đình Phùng - Tp.Kon Tum PHỤ LỤC BÁO CÁO CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Đơn vị tính: triệu đồng Doanh thu Tổng chi phí bán hàng QLDN Chi phí tiền lƣơng Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ Chi phí cơng cụ, dụng cụ, bao bì Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí sửa chữa TSCĐ Chi phí nguyên nhiên vật liệu Chi phí bảo quản Chi phí vận chuyển Chi phí bảo hiểm 10 Chi phí hoa hồng, mơi giới 11 Chi phí đào tạo tuyển dụng 12 Chi phí dịch vụ mua ngồi 13 Chi phí văn phòng CP cơng tác 14 Chi phí dự phòng 15 Chi phí theo chế độ cho NLĐ 16 Chi phí Q.cáo, tiếp thị giao dịch 17 Chi phí thuế, phí lệ phí Năm 2013 Giá trị %DT 934 360 100.00 154 900 3.14 26 832 0.54 631 0.06 731 0.06 836 0.18 671 0.20 46 410 0.01 71 222 1.44 692 0.01 26 750 0.02 179 0.19 081 0.08 (105) 184 0.11 11 101 0.22 406 0.03 Năm 2014 Giá trị %DT 030 545 100.00 172 705 3.43 Năm 2015 Giá trị %DT 692 324 100.00 196 921 5.33 33 108 0.90 500 0.09 470 0.12 11 889 0.32 16 810 0.46 222 0.01 196 0.03 72 487 1.96 815 0.02 279 0.01 281 0.03 12 375 0.34 628 0.21 (4) 11 372 0.31 17 425 0.47 063 0.06 06 t án đầu năm 2016 Giá trị %DT 407 918 100.00 98 275 6.98 17 833 1.27 991 0.14 221 0.16 105 0.43 345 0.52 89 581 0.04 34 886 2.48 414 0.03 323 0.02 225 0.44 636 0.33 (6) 700 0.40 891 0.49 012 0.21 (Nguồn: Trích báo cáo chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2016) PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh/chị! Tôi Vũ Bá Phƣơng, học viên cao học trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng Hiện nay, thực đề tài nghiên cứu khoa học: “Tạo động lực làm việc cho n ƣờ l o động tạ ôn ty xăn ầu Bắc Tây Nguyên” Để có đƣợc kết nghiên cứu tốt, mong đƣợc hỗ trợ anh/chị việc trả lời câu hỏi dƣới Trong phiếu khảo sát khơng có quan điểm, thái độ hay sai mà tất thơng tin hữu ích Rất mong nhận đƣợc hợp tác chân tình anh/chị Xin chân thành cảm ơn anh/chị! I Thông tin chung: Anh/chị thuộc giới tính: Nam ữ Độ tuổi anh/chị: ới 30 tuổi 40 đến 50 tuổi Từ 30 đến 40 tuổi 50 tuổi Tình trạng nhân anh/chị: ập gia đình ập gia đình Trình độ chun mơn nghiệp vụ anh/chị: ại học ĐH Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp LĐPT 5.Thời gian làm việc anh/chị công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên: ới năm đến dƣới năm đến dƣới 10 năm 10 năm trở lên 6.Vị trí cơng việc anh/chị: Lãnh đạo, quản lý Nhân viên văn phòng Nhân viên bán hàng ục vụ II Phần nội dung: A Nhận xét củ n ƣờ l o động yếu tố tạo động lự l o động công ty Xin cho biết ý kiến anh/chị vui lòng đánh dấu “X” vào mức độ thích hợp phát biểu sau với quy ƣớc sau: 1- Rất khơng hài lòng; 2Khơng hài lòng; 3- Bình thƣờng; 4- Hài lòng; 5- Rất hài lòng STT P át b ểu Ý ến đáp v ên I T ền lƣơn p ú lợ Tiền lƣơng đƣợc trả tƣơng xứng với lực      Trả lƣơng công nhân viên      Chế độ khen thƣởng Công ty áp dụng có cơng      phù hợp với tình hình SXKD khơng? Cơng ty tham gia đóng đầy đủ loại bảo hiểm theo quy      định Tiền lƣơng ngang với doanh nghiệp khác      lĩnh vực Mức lƣơng mà anh/chị nhân đƣợc tƣơng xứng phù      hợp với công việc chƣa? II Đặ đ ểm ơn v ệ Cơng việc đòi hỏi nhiều kỹ      Ngƣời lao động hiểu rõ công việc làm      Công việc phù hợp với khả NLĐ      Việc bố trí xếp cơng việc Cơng ty có phù      hợp với lực làm việc anh/ chị không? III Đ ều ện làm v ệ Cơng ty có đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ      công việc Nơi làm việc đảm bảo an toàn thỏa mái      Việc phân ca xếp thời gian làm việc phù hợp?      Đào tạo t ăn t ến IV Công ty trọng đào tạo nâng cao trình độ, kỹ nghề      nghiệp Nhân viên đƣợc đào tạo bồi dƣỡng kỹ cần      thiết Anh/chị đánh giá ntn nội dung lớp đào tạo chuyên môn mà Công ty tổ chức? Việc cử NLĐ tham gia lớp đào tạo có đƣợc cơng khai, minh bạch? Cơ hội thăng tiến công cho nhân viên      V Đáná t àn tí 1 Thành tích đƣợc đánh giá cơng làm sở biểu      dƣơng, khen thƣởng Đánh giá thành tích xác, kịp thời đầy đủ      Các tiêu chí đánh giá hợp lý, rõ ràng minh bạch?      B Câu ỏ bổ sun Nhu cầu anh/chị cơng việc gì? Thu nhập cao Phúc lợi tốt Đƣợc tự chủ công việc Công việc phù hợp với lực Thăng tiến công việc ều kiện làm việc tốt Đƣợc tôn trọng tự khẳng định ối quan hệ tốt với đồng nghiệp Đề xuất anh/chị công tác tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Dự định gắn bó anh/chị cơng ty xăng dầu Bắc Tây Ngun: ắn bó lâu dài ẽ tìm việc khác có điều kiện ệc khác Chƣa xác định Trân trọng cảm ơn hợp tác anh/chị Chúc anh/chị sức khỏe thành đạt! PHỤ LỤC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA A Thông tin cá nhân I C ứ vụ ôn tá Số n ƣờ Ban giám đốc Cơng ty, trƣởng, phó phòng, cửa hàng trƣởng 15 Nhân viên văn phòng, cán kỹ thuật, nhân viên bán hàng 120 Lái xe, bảo vệ, tạp vụ Tổn 140 II Độ tuổ Số n ƣờ Dƣới 30 tuổi 30 Từ 30 tuổi - dƣới 40 tuổi 67 Từ 40 tuổi - dƣới 50 tuổi 28 Từ 50 tuổi trở lên 15 III Trìn độ Số n ƣờ Thâm niên công tác Số n ƣờ Đại học sau đại học Cao đẳng trung cấp Sơ cấp LĐPT IV < Năm 29 Từ - năm 37 Từ -10 năm 40 > 10 năm 17 ... tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên Đố tƣợn p ạm v n ên ứu Đối tƣợng nghiên cứu: động lực công tác tạo động lực làm việc ngƣời lao động Công ty xăng dầu Bắc. .. luận tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Chƣơng 2: Thực trạng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên Chƣơng 3: Giải pháp tạo động lực làm việc cho ngƣời lao. .. để nghiên cứu việc tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động cơng ty xăng dầu Bắc Tây Ngun Từ đƣa giải pháp để tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên 7 CHƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty xăng dầu bắc tây nguyên , Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty xăng dầu bắc tây nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn