Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách trên địa bàn tỉnh kon tum

133 32 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:57

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ A BRAO LINH ĐA QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DƯNGG̣ ̀ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUÔN NGÂN SÁCH TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ A BRAO LINH ĐA QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DƯNGG̣ ̀ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUÔN NGÂN SÁCH TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN KINH TẾ Mã số: 60 34 04 10 ̃̃ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYÊN TRUNG KIÊN Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa luận thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan nghiên cứu liên quan tới đề tài CHƯƠNG SỞ LUẬN VỀ QUẢN VỐN ĐẦU XÂY ̀ ̃̀ DƯNGG̣ SỞ HẠ TẦNG NGUÔN NGÂN SÁCH 11 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ SỞ HẠ TẦNGVỐN ĐẦU ̀ XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUÔN NGÂN SÁCH 11 1.1.1 Đặc điểm vàvai trò sở hạ tầng 11 1.1.2 Khái niệm, đăcc̣ điểm vàvai trò vốn đầu xây dưngc̣ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách 14 1.2 QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH 17 1.2.1 Khái niệm quản vốn đầu xây dưngc̣ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách 17 1.2.2 Đặc điểm quản vốn đầu xây dưngc̣ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách 17 1.2.3 Vai tròquản lývốn đầu xây dưngc̣ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách 20 1.2.4 Nội dung quản vốn đầu xây dựng sở hạ tầng từ nguồn ngân sách 22 1.2.5 Tiêu chí đánh giá quản vốn đầu xây dưngc̣ sở hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách 33 1.3 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH 36 1.3.1 Các nhân tố khách quan 36 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 38 KẾT LUẬN CHƯƠNG 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DƯNGG̣ ̀ ̃̀ ̀ ̉ SỞ HẠ TẦNG NGUÔN NGÂN SÁCH TRÊN ĐIẠ BAN TINH KON TUM 41 ́ 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐÊN QUẢN VỐN ĐẦU XÂY ̀ DỰNG SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUÔN NGÂN SÁCH TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH KON TUM 41 2.1.1 Các nhân tố khách quan 41 2.1.2 Các nhân tố chủ quan 48 ̀ 2.2 TÌNH HÌNH ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUÔN NGÂN SÁCH TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH KON TUM 52 2.2.1 Tình hình chi ngân sách nhà nước, chi đầu phát triển đầu sở hạ tầng địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 52 2.2.2 Tình hình chi đầu xây dựng sở hạ tầng từ ngân sách nhà nước theo nguồn vốn (trung ương địa phương) địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 54 2.2.3 Tình hình chi NSNN đầu sở hạ tầng theo huyện thành phố địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 55 2.3 TÌNH HÌNH QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM .56 2.3.1 Phân cấp quản vốn đầu xây dựng sở hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Kon Tum 56 2.3.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch vốn đầu xây dựng sở hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Kon Tum 57 2.3.3 Thực trạng công tác tổ chức thực kế hoạch vốn đầu xây dựng sở hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Kon Tum 62 2.3.4 Thực trạng công tác kiểm tra thực kế hoạch vốn đầu xây dựng sở hạ tầng từ nguồn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Kon Tum 65 2.3.5 Đánh giá chung quản vốn đầu xây dựng CSHT từ nguồn ngân sách địa bàn tỉnh Kon Tum thời gian qua 67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 79 3.1 SỞ CỦA CÁC GIẢI PHÁP 79 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 79 3.1.2 Quan điểm phương hướng hoàn thiện quản vốn đầu XDCSHT từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum 83 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN VỐN ĐẦU XÂY DỰNG SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM 85 3.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch vốn đầu xây dựng sở hạ tầng từ nguồn ngân sách địa bàn tỉnh Kon Tum 85 3.2.2 Cải thiện công tác thực kế hoạch vốn đầu xây dựng sở hạ tầng từ nguồn ngân sách 87 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát vốn đầu xây dựng sở hạ tầng từ nguồn ngân sách địa bàn tỉnh Kon Tum 89 3.2.4 Một số giải pháp khác 92 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BQLDA : Ban quản dự án CSHT : sở hạ tầng ĐTXD : Đầu xây dựng GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GNP : Tổng sản lượng quốc gia GRDP : Tổng sản phẩm địa bàn HĐND : Hội đồng nhân dân ICOR : Hệ số gia tăng - đầu KBNN : Kho bạc Nhà nước KT – XH : Kinh tế xã hội MTQG : Mục tiêu Quốc gia NSĐP : Ngân sách địa phương NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương ODA : Hỗ trợ phát triển thức PL : Phụ lục QLNN : Quản nhà nước TSCĐ : Tài sản cố định UBND : Ủy ban nhân dân UNESCO : Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hiệp quốc XSKT : Xổ số kiến thiết DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình thực dự án quy hoạch 58 2.2 Tình hình lập kế hoạch vốn đầu xây dựng sở hạ tầng 60 2.3 Kết thẩm định hồ dự án đầu 60 2.4 Tình hình thực vốn đầu xây dựng sở hạ tầng 64 2.5 Hệ số huy động tài sản cố định tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011– 2015 68 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Số hiệu hình Tên hình vẽ, biểu đồ Trang vẽ, biểu đồ 1.1 Quy trình quản vốn đầu xây dựng từ NSNN 18 1.2 Quy trình thực dự án đầu xây dựng CSHT 18 2.1 Tình hình chi NSNN, chi đầu phát triển đầu sở hạ tầng địa bàn tỉnh 53 Kon Tum giai đoạn 2011-2015 2.2 cấu vốn đầu xây dựng sở hạ tầng theo nguồn vốn (trung ương địa 54 phương) giai đoạn 2011-2015 2.3 Tình hình chi NSNN đầu sở hạ tầng theo huyện, thành phố địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Bùi Quang Bình (2011), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Nxb Thông tin Truyền thơng [2] Thái Bá Cẩn (2009), Giáo trình Phân tích Quản dự án đầu tư, Nxb Giáo dục [3] Bùi Mạnh Cường (2012), Nâng cao hiệu đầu phát triển từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế trị, Trường Đại học Kinh tế [4] David N Hyman (2005), Tài cơng, Nxb Tài chính, Nội [5] Nguyễn Đẩu (2005), Huy động sử dụng vốn đầu phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng - Thực trạng giải pháp, Luận án tiến sĩ kinh tế [6] Hờ Hồng Đức (2005), Quản nhà nước lĩnh vực đầu xây dựng chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Luận án tiến sĩ luật học [7] Trần Văn Hồng (2002), Đổi chế quản sử dụng vốn đầu xây dựng nhà nước, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hờ Chí Minh, Nội [8] Joseph Stiglitz (1995), Kinh tế học công cộng, Nxb Khoa học kỹ thuật, Nội [9] Tạ Văn Khoái (2009), Quản nhà nước dự án đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hờ Chí Minh, Nội [10] Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 [11] Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 [12] Luật Đầu số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2013 [13] Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 [14] Luật Đầu công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 [15] Phan Thanh Mão (2003), Giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu vốn đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Nội [16] Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước [17] Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 Chính phủ quy định nội dung giám sát, đánh giá đầu [18] Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/04/2004 Chính phủ tín dụng đầu phát triển nhà nước [19] Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản chi phí đầu xây dựng [20] Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng [21] Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng [22] Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quy định quản dự án đầu xây dựng [23] Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu cơng trung hạn năm [24] Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dân thi hành số điều Luật Đầu công [25] Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu [26] Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 20/4/2011 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2020 [27] Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum Về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2016-2020 [28] Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định số nội dung công tác quản dự án sử dụng vốn nhà nước tỉnh Kon Tum [29] Lê Thế Sáu (2012), Hiệu dự án đầu vốn ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Giang, Luận án tiến sĩ kinh tế [30] Thông số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính, Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [31] Thông số 22/2015/TT-BKH ngày 18/12/2015 Bộ Kế hoạch Đầu quy định chi tiết mẫu báo cáo giám sát đánh giá đầu [32] Cấn Quang Tuấn (2009), Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu xây dựng tập trung từ ngân sách nhà nước thành phố Nội quản lý, Luận án tiến sĩ, Học viện Tài chính, Nội [33] Võ Xuân Tiến (2014), Giáo trình Kinh tế Quản đô thị, Nxb Đà Nẵng [34] Võ Xn Tiến (2013), Chính sách cơng, Nxb khoa học xã hội [35] Trần Đình Ty (2003), Quản tài cơng, Nxb Lao động CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (theo Biên họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ họp vào ngày 08 tháng năm 2017) Thông tin chung học viên Họ tên học viên: A Brao Linh Đa Lớp: K31.QLK.KT Chuyên ngành: Quản kinh tế Ngày bảo vệ: 08/9/2017 Tên đề tài: Quản vốn đầu xây dựng sở hạ tầng từ nguồn ngân sách địa bàn tỉnh Kon Tum Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Trung Kiên Ý kiến đóng góp nội dung sửa chữa Nội dung chỉnh sửa TT Ý kiến đóng góp Hội đồng Hình thức theo quy định Giảm chương 2, tăng chương thuyết bổ sung cho đầy đủ Thực trạng: Bằng chứng Quản vốn đầu xây dựng Giải pháp: Chú ý đặc thù kết đánh giá thực trạng Đã tiếp thu, chỉnh sửa Vị trí tham chiếu luận văn chỉnh sửa Tồn luận văn Chương Chương Chương Đã tiếp thu, chỉnh sửa Chương Đã tiếp thu, chỉnh sửa Chương (nếu bảo lưu nội dung phải giải trình) Đã tiếp thu, chỉnh sửa Đã tiếp thu, chỉnh sửa Đà Nẵng, ngày……tháng…….năm 2017 Học viên A Brao Linh Đa Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp ... 1.2 QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH 1.2.1 Khái niệm quản lý vốn đầu tư xây dưngG̣ sở hạ tầng tư nguồn ngân sách Quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng tư nguồn ngân. .. vốn đầu tư xây dưngG̣ sở hạ tầng tư nguồn ngân sách a Khái niệm vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng tư nguồn ngân sách Vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng tư nguồn sách nhà nước phận quan trọng vốn đầu. .. thống hóa sở lý luận quản lý vốn đầu tư xây dưngc̣ sở hạ tầng tư nguồn ngân sách - Đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dưngc̣ sở hạ tầng tư nguồn ngân sách địa bàn tỉnh Kon Tum - Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách trên địa bàn tỉnh kon tum , Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn ngân sách trên địa bàn tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn