Tăng trưởng kinh tế xanh thành phố đà nẵng

150 28 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THÙY DƯƠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THÙY DƯƠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH 10 1.1 LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH 10 1.1.1 Các khái niệm 10 1.1.2 Vai trò tăng trưởng kinh tế xanh 13 1.2 NỘI DUNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH 16 1.2.1 Quản lý chất thải bền vững cho tăng trưởng kinh tế xanh 16 1.2.2 Giao thông xanh công cộng cho tăng trưởng kinh tế xanh 18 1.2.3 .Quản lý phát triển công nghiệp xanh cho tăng trưởng kinh tế xanh .19 1.2.4 Quản lý tài nguyên nước tổng hợp cho tăng trưởng kinh tế xanh 20 1.2.5 Nông nghiệp xanh gắn với sản xuất xanh du lịch sinh thái 21 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH 22 1.4 MỘT SỐ MƠ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH TRÊN THẾ GIỚI VÀ ĐÀ NẴNG 24 1.4.1 Kinh nghiệm số nước giới 24 1.4.2 Kinh nghiệm thành phố Seoul - Hàn Quốc 27 1.4.3 Bài học Đà Nẵng 30 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 33 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH .33 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .33 2.1.2 Đặc điểm kinh tế xã hội 36 2.1.3 Kết cấu hạ tầng 40 2.1.4 Các chế, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế xanh thành phố .43 2.1.5 Đánh giá chung 45 2.2 THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 46 2.2.1 Quản lý chất thải bền vững cho tăng trưởng kinh tế xanh 46 2.2.2 Giao thông xanh công cộng cho tăng trưởng kinh tế xanh 51 2.2.3 .Quản lý phát triển công nghiệp xanh cho tăng trưởng kinh tế xanh .58 2.2.4 Quản lý tài nguyên nước tổng hợp cho tăng trưởng kinh tế xanh 65 2.2.5 Nông nghiệp xanh gắn với sản xuất xanh du lịch sinh thái 71 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ SỰ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 77 2.3.1 Kết đóng góp tăng trưởng kinh tế xanh thành phố Đà Nẵng 77 2.3.2.Những tồn tại, hạn chế tăng trưởng xanh thành phố Đà Nẵng 80 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 84 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 87 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 87 3.1.1 Định hướng tăng trưởng kinh tế xanh 87 3.1.2 Mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh 88 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 89 3.2.1 Giải pháp theo nội dung 89 3.2.2 Giải pháp khác 105 KẾT LUẬN 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Thuật ngữ viết tắt Diễn giải CCN Cụm công nghiệp CTR Chất thải rắn KCN Khu công nghiệp KHCN NESCAP OECD PTKTXH Khoa học công nghệ Uỷ ban kinh tế xã hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Phát triển kinh tế – xã hội UBND Ủy ban nhân dân UNEP Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc TTKTX TTX Tăng trưởng kinh tế xanh Tăng trưởng xanh DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Ngân sách phủ Hàn Quốc dành cho tăng trưởng kinh tế xanh 27 2.1 Lao động việc làm thành phố Đà Nẵng 36 2.2 Thu gom rác thải thành phố Đà Nẵng 47 2.3 Lượng chất thải rắn nguy hại công nghiệp sở y tế địa bàn Đà Nẵng 50 2.4 Hiện trạng mạng lưới tuyến xe buýt địa bàn Đà Nẵng 53 2.5 Tổng hợp trạng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng xe buýt TP Đà Nẵng 53 2.6 Hiện trạng phương tiện tuyến xe buýt Đà Nẵng 54 2.7 Nguồn ngân sách thành phố cấp hỗ trợ kinh phí 57 2.8 Số lượng xanh địa bàn Đà Nẵng 58 2.9 Công suất nhà máy nước thành phố Đà Nẵng 67 2.10 Định hướng cấp nước thành phố Đà Nẵng 67 2.11 Số liệu thống kê khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng 75 DANH MỤC HÌNH Số hiệu Hình Tên hình Trang 2.1 Quy mô dân số tốc độ tăng dân số năm 2010 – 2015 35 2.2 Quy mô GDP tăng trưởng kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 – 2015 37 2.3 Cơ cấu GDP theo nhóm ngành kinh tế thành phố Đà Nẵng 38 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đà Nẵng thành phố cảng trung tâm thị lớn miền Trung, đóng vai trò chiến lược việc phát triển kinh tế - xã hội khu vực toàn quốc Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng tương lai xây dựng phát triển Đà Nẵng trở thành đô thị lớn nước, trung tâm kinh tế - xã hội miền Trung với vai trò trung tâm dịch vụ, cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng vận tải trung chuyển hàng hóa nước quốc tế; trung tâm bưu viễn thơng tài - ngân hàng; trung tâm y tế, văn hóa - thể thao, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ cao miền Trung Vì vậy, Đà Nẵng tập trung đầu tư khai thác lợi vị trí địa lý tiếp tục phát triển với vai trò động lực cho phát triển kinh tế khu vực miền Trung Tuy nhiên, q trình thị hóa, cơng nghiệp hóa đại hóa Đà Nẵng tài ngun thiên nhiên ngày cạn kiệt khai thác chuyển đổi sử dụng đất đai không hợp lý thành phố nỗ lực phát triển kinh tế – xã hội để bắt kịp thành phố khác Bên cạnh đó, tăng trưởng nhanh dân số cơng nghiệp mà khơng tính tới yếu tố môi trường, giới hạn tự nhiên phản ứng chậm trễ người trước biến cố môi trường, để đạt mục tiêu chuyển đổi cấu kinh tế sang công nghiệp dịch vụ, thành phố phải cải thiện ngành công nghiệp dịch vụ giá trị gia tăng thấp để tạo động lực phát cho thành phố Do vậy, mơ hình tăng trưởngtăng trưởng kinh tế xanh hay tăng trưởng cacbon trọng tới sử dụng hiệu tài nguyên thiên nhiên, tăng cường sử dụng lượng tái tạo cơng nghệ thân thiện với mơi trường hình thành Tăng trưởng kinh tế xanh công cụ giúp tái cấu kinh tế mang lại nguồn lực cần có để phát triển cách bền vững, nhằm dự án nhằm cải thiện chất lượng sống; (3) Các dự án chủ động ngăn chừa phát thải CO2 dự án nước cuối (4) dự án phát triển công nghiệp hạ tầng thông tin công nghệ để cải thiện hữu ích lượng chuẩn bị cho tương lai Các dự án “Thoả thuận Xanh” bao gồm: (1) dự án thân thiện môi trường sinh thái cao tạo công việc hiệu quả, dự án công nghiệp tăng trưởng mới; (2) ngành công nghiệp xanh với hiệu công việc cao Đó dự án đầu tư cơng cộng tạo việc làm diện rộng Các dự án chủ yếu cải tạo bốn sống chính, dự án mạng lưới giao thông xanh, hạ tầng thông tin xanh, dự án nhà máy thuỷ điện dự án đê đập (dự án thay nguồn tài nguyên nước), dự án lược sạch, ô tô xan; dự án mở rộng tái sử dụng tài nguyên, nhà xanh, văn phòng, trường học thân thiện mơi trường sinh thái Bài học Đà Nẵng Đà Nẵng cần xây dựng sách ưu đãi, ưu đãi thuế, phí, cho vay tài phù hợp cho khu vực doanh nghiệp nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi công nghệ theo hướng công nghệ xanh, việc làm xanh, tạo mạnh cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Điều cần thiết chi phí xây dựng, xử lý hệ thống giảm thiểu ô nhiễm môi trường để sản xuất thường lớn, gây khó khăn khơng nhỏ cho doanh nghiệp muốn triển khai hệ thống này, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ vốn chiếm đa số kinh tế Đà Nẵng Mặt khác ưu đãi thuế chưa đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp giảm Trang 32 Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp Nguyên nhân hạn chế thiểu ô nhiễm môi trường Cuối cùng, cần xem xét áp dụng chế tài xử phạt hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường Các doanh nghiệp có xu hướng chạy theo lợi nhuận mà cố tình bỏ qua tác hại mơi trường, chưa có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn hành vi bất lợi cho môi trường - Nhận thức doanh nghiệp người dân ô nhiễm bảo vệ môi trường hạn chế Đặc biệt việc sử dụng loại hóa chất vơ thấp, điều đồng nghĩa với chưa ý thức tác hại sức khỏe cộng động Việc lạm dụng phân bón, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc kháng sinh, chất cấm sản xuất nông nghiệp đnag diễn thực trạng đáng báo động vấn đề an tồn thực phẩm - Thành phố khơng dễ dàng thay đổi hành vi người dân việc sử dụng xe cá nhân sang phương tiện công cộng Nhận thức người dân an toàn giao thơng giao thơng vận tải cơng cộng hạn chế Các nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức không tích hợp hiệu vào hệ thống giáo dục Người dân quen sử dụng xe gắn máy đời sống hàng ngày từ lâu Họ không hiểu tầm quan trọng cần thiết việc phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng - Thành phố chưa đầu tư phát triển toàn diện hạ tầng trang thiết bị áp dụng công nghệ phù hợp Hiện thành phố gặp nhiều khó khăn việc phát triển lượng Trên hết việc thiếu sở liệu tiềm năng lượng tái tạo thông tin liên quan Đây lý nhà đầu tư doanh nghiệp gặp khó khăn Trang 84 Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp Định hướng tăng trưởng kinh tế xanh việc thu thập, phân tích thơng tin đánh giá tính khả thi dự án trước định đầu tư - Thiếu hụt mặt tài chính, kỹ thuật thể chế Chẳng hạn ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất nông nghiệp xanh du lịch sinh thái đòi hỏi vốn đầu tư lớn, hỗ trợ tài tín dụng lĩnh vực phù hợp với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có dự án, phương án sản xuất kinh doanh cụ thể - điều mà hầu hết người nông dân có độ tuổi cao, trình độ mức trung học sở khó đáp ứng Người nơng dân tiếp cận sách hỗ trợ tín dụng sản xuất nơng nghiệp xanh quy mô vốn nhỏ, chủ yếu để cải thiện thu nhập, phần vốn sử dụng sai mục đích - Đội ngũ cán làm cơng tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường ngành cơng thương hạn chế số lượng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, chun mơn nghiệp vụ chưa nên đảm bảo công tác quản lý nhà nước đạt hiệu mong muốn - Cơ chế quản lý hạn chế, chẳng hạn việc thu gom rác thành phố Đà Nẵng nâng cao nhận thức cộng đồng khuyến khích người dân tham gia thực hiện, chương trình có hạn chế gây khó khăn cho việc triển khai lâu dài mở rộng, nguyên nhân không thực tuyên truyền lâu dài, hoạt động kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực chưa tốt; chưa kiểm soát tốt hoạt động phân loại; bên chưa hợp tác, tham gia hỗ trợ hiệu Đà Nẵng thành phố phát triển sau, để rút ngắn khoảng cách phát triển tiếp cận với kinh tế đại, văn minh Trang 87 Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp phát triển bền vững cần hướng tới “nền kinh tế xanh” với lộ trình bước phù hợp Trong khuôn Quyết định số 1393/QĐTTg Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25 tháng năm 2012 phê duyệt “Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh”, ngày 10/9/2013, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức Định cư người Liên Hợp QUốc (UN – Habitat) Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) tổ chức Hội thảo “Chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng hướng tới tăng trưởng xanh”các đại biểu tập trung thảo luận vấn đề: sách phát triển kinh tế xanh bảo vệ mơi trường Đà Nẵng, khó khăn thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh Đà Nẵng, hội thách thức cho doanh nghiệp phát triển kinh tế xanh bền vững Khẳng định Đà Nẵng cần có biện pháp cụ thể phù hợp theo xu hướng hướng tới kinh tế xanh, từ nêu số định hướng thực kinh tế xanh Việt Nam a Về kinh tế Tái cấu kinh tế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững Đổi tiêu kinh tế vĩ mơ, xem xét lại hồn thiện tiêu GDP xanh b Về vấn đề xã hội Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân thành phố thơng qua tạo thêm việc làm, tăng trình độ lực lượng lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp c Về tài nguyên môi trường Nghiêm cấm, xử lý nghiêm khắc hoạt động sản xuất kinh tế tác động đến tài nguyên thiên nhiên gây kiệt quệ tài nguyên Bảo tồn trì đa dạng sinh học, tái tạo Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp Giải pháp theo nội dung - Quản lý chất thải bền vững cho tăng trưởng kinh tế xanh *Giải pháp định hướng: tài nguyên thiên nhiên d Về vấn đề sử dụng lượng Triển khai chương trình tiết kiệm lượng quốc gia kinh tế Phát triển lượng đời sống Tích cực hợp tác quốc tế tạo lượng tái tạo gây nhiễm Đà Nẵng, huy động nguồn lực hỗ trợ quốc tế e Về ý thức sản xuất Xây dựng nếp sống theo tiêu chuẩn thân thiện với môi trường cộng đồng sản xuất Vận động phát huy ý thức tự giác, tự túc f Về khoa học kỹ thuật, sở hạ tầng Tăng cường tiếp thu, học hỏi ứng dụng công nghệ từ quốc gia đầu lĩnh vực tăng trưởng kinh tế xanh Xây dựng hệ thống giao thơng với tiêu chí đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu Đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu lĩnh vực ngành nghề nội hàm “nền kinh tế xanh” sử dụng lượng tái tạo, công nghệ sản xuất tiết kiệm tài nguyên, tiêu hao lượng; định hướng lại đầu tư, hướng tới mức đầu tư khoảng 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho khôi phục hệ sinh thái bảo vệ môi trường… Đà Nẵng thành phố có tốc độ phát triển cơng nghiệp kinh tế nhanh, phát triển kéo theo hệ lụy lớn tình trạng nhiễm mơi trường Hiện nay, vấn đề xử lý rác thải thành phố tạm thời, chưa nghiêm ngặt để tình trạng chất thải nguy hại lẫn chất thải khơng nguy hại, xử lý theo hình thức chôn lấp Do vậy, cần thiết đưa vào triển khai hệ thống xử lý cao độ toàn chất thải đảm bảo yếu tố cacbon thấp sử dụng quay vòng tài Trang 89 Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thông tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp nguyên nhằm mục tiêu thực hóa hệ thống xử lý, tái chế phù hợp hơn, đồng thời phát huy hiệu mơ hình áp dụng ngun lí thị trường với loại rác thải có giá trị, sau tái sử dụng, tái chế Tiến hành thu gom, phân loại rác thải từ hộ gia đình doanh nghiệp thành rác thải không nguy hại, rác thải nguy hại (bao gồm loại rác thải máy móc, điện tử ) Giải pháp quản lý rác thải sinh hoạt: - Khu vực nông thôn: Để thực phân loại compost hóa rác sinh hoạt khu vực nơng thơn, tiến hành xây dựng sở xử lý rác trung gian (dây chuyền phân loại dây chuyền compost hóa) công suất 40t/ngày Cơ sở tiến hành tài nguyên hóa rác thải có giá trị sản xuất phân compost Phân compost sản xuất bán cho người nơng dân cho cơng ty phân bón nhằm phổ cập nông nghiệp xanh - Khu vực thị: Tiến hành vận hành nhà máy phân bón công suất 200t/ngày theo hướng phù hợp để sản xuất phân ủ từ rác thải rác từ chợ để bán cho người nông dân cho công ty phân bón Về dài han, tiến hành xây dựng hệ thống phân loại thu gom rác thải sinh hoạt, xúc tiến giảm bớt lượng rác phát sinh đồng thời tài nguyên hóa rác Xử lý hợp lý tái chế rác thải công nghiệp: Thúc đẩy tái chế rác thải cơng nghiệp hình thức xúc tiến xử lý hợp lý rác thải công nghiệp từ nhà máy, sử dụng tro từ nhà máy nhiệt điện đốt than làm nguyên liệu xi măng, nhiên liệu… Giải pháp * Giải pháp định hướng: 10 theo nội - Xây dựng hệ thống giao thông công dung cộng - Giao thơng - Phổ biến xe gây nhiễm Trang 93 Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp xanh công - Tăng cường sở hạ tầng giao thông cộng cho để giảm thiểu ùn tắc giao thơng tăng trưởng - Thúc đẩy hình thành đầu mối kinh tế xanh logistics đường bộ, đường biển, đường khơng - Chuyển đổi hình thức vận tải lớn - Thúc đẩy áp dụng giải pháp kiểm sốt khí thải giao thơng - Thúc đẩy quản lý giao thông - Xúc tiến xây dựng thành phố phát sinh cacbon vận dụng hiệu sách giao thông *Giải pháp cụ thể: - Thúc đẩy quản lý giao thông: + Quan điểm quản lý di động với phong trào kêu gọi xúc tiến chuyển đổi từ xe ô tô, xe máy sang xe bus Để nâng cao tính thuận tiện, dịch vụ xe bus cơng cộng, cần xem xét lại lộ trình xe bus, bố trí tuyến đường dành riêng cho xe bus, cải thiện trạm xe bus, phát hành bảng vận hành sơ đồ lộ trình xe bus, thúc đẩy người dân chuyển từ xe máy xe ô tô riêng sang xe bus + Giải tỏa lấn chiến vỉa hè, trả lại lối lại cho người bộ, xây dựng đường dành riêng cho xe đạp người bộ, thúc đẩy thực lối sống ECO thân thiện với môi trường, cải thiện sức khỏe cụ thể sử dụng xe đạp thay xe máy ô tô di chuyển nơi có khoảng cách gần - Xây dựng hệ thống giao thơng cơng cộng gây nhiễm: + Thúc đẩy chuyển đổi từ phương tiện phát sinh khí thải gây nhiễm khơng khí tơ, xe máy sang phương tiện xe bus công cộng, đồng thời ưu tiên đưa xe dạng gây nhiễm xe bus điện + Hướng tới hình thành hệ thống giao thông công cộng thân thiện với môi trường Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp Giải pháp theo nội dung 11 - Quản lý phát triển công nghiệp xanh cho tăng trưởng nhờ đưa vào xe bus điện nhiễm dạng nạp điện sử dụng nhiên liệu tái tạo phát điện mặt trời vv cải thiện quản lý vận hành + Về lâu dài cần tính tới xây dựng hệ thống phương tiện cơng cộng vận chuyển lớn theo đường ray tàu điện + Xây dựng giải pháp chuyển đổi dần từ xe máy sử dụng xăng sang xe máy sử dụng điện gây ô nhiễm - Phát triển hạ tầng giao thông đô thị: + Quy hoạch phát triển mạng lưới đường vành đai để hạn chế phương tiện vận tải vào nội thành + Xây dựng nút giao thông lập thể điểm giao có mật độ lưu lượng giao thơng lớn - Thúc đẩy giải pháp giảm thiểu khí thải: + Hướng tới nâng cấp tiêu chuẩn khí thải từ Euro II lên Euro IV để giải vấn đề khí thải từ xe tơvà xe máy đồng thời triệt để áp dụng quy chế xe hạn đăng kiểm, thúc đẩy chuyển đổi từ xe cũ khơng đạt tiêu chuẩn khí thải sang xe + Phổ cập hình thức lái xe sinh thái điển chức tắt máy tạm thời v.v triển khai hoạt động kêu gọi, tuyên truyền * Giải pháp định hướng: - Nâng cao suất sử dụng lượng sở công nghiệp địa bàn thành phố - Nâng cao suất sử dụng lượng cơng trình thương mại, tòa nhà văn phòng - Áp dụng sản xuất Trang 96 Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp kinh tế xanh nhà máy - Sử dụng lượng tái tạo - Tiết kiệm lượng cơng trình cơng cộng - Xúc tiến quản lý lượng - Củng cố thể chế thúc đẩy tiết kiệm lượng * Giải pháp cụ thể: -Tiết kiệm lượng: + Thúc đẩy sử dụng lượng tiết kiệm, có hiệu cơng trình cơng cộng, tòa nhà văn phòng quan làm việc quan quản lý nhà nước + Thúc đẩy sử dụng chiếu sáng tiết kiệm lượng đèn LED chiếu sáng đường phố, đèn đường, tận dụng ánh sáng tự nhiên cơng trình hữu xây - Sử dụng lượng hiệu quả: + Nâng cao suất sử dụng hiệu nhà máy: Tiến hành tính tốn tiết kiệm lượng phát huy vai trò Trung tâm tiết kiệm lượng nhằm đẩy mạnh nỗ lực tiết kiệm lượng doanh nghiệp tiêu thụ lượng lớn Tiết kiệm lượng, tái sử dụng lượng doanh nghiệp vừa nhỏ, nâng cao hiệu sử dụng lượng Nâng cao suất sử dụng lượng cơng trình thương mại, tòa nhà văn phòng - Áp dụng sản xuất nhà máy: + Điều chỉnh quy trình sản xuất để thực sử dụng lượng hiệu nguyên vật liệu nhà máy đặc biệt cơng trình phụ trợ (đúc, gia công kim loại) nhằm thúc đẩy tiết kiệm lượng + Tổ chức áp dụng kĩ thuật tăng cường tư vấn sản xuất Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp + Xây dựng tảng thúc đẩy sản xuất việc liên kết với quan đào tạo nghiên cứu thành phố + Bên cạnh giải pháp tối ưu hóa nhà máy, xúc tiến trao đổi dư nhiệt nhà máy để đẩy mạnh việc tiết kiệm lượng tài nguyên, tiến tới tối ưu hóa vùng - Thúc đẩy sử dụng nguồn lượng tái tạo phát điện lượng mặt trời, nhiệt mặt trời, lượng gió quy mơ nhỏ…trong khn khổ đưa vào nguồn điện dạng phân tán nhằm giải vấn đề thiếu điện - Xúc tiến quản lý lượng: +Áp dụng hệ thống quản lý lượng sử dụng đồng hồ điện thông minh nhà máy, tồ nhà văn phòng, cơng trình thương mại, nhà ở, tối ưu hóa sử dụng lượng trang bị chức tự điều khiển cao điểm 30 Tăng cường tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp người dân thúc đẩy mơ hình sử dụng lượng tiết kiệm hiệu *Giải pháp định hướng: Lĩnh vực cấp nước: Giải pháp - Xây dựng hệ thống cấp nước khu vực nông thôn, xây dựng nhà máy xử lý theo nội nước cấp quy mô nhỏ công nghệ dung tiên tiến - Quản lý tài - Xây dựng giả pháp bảo vệ nguồn nguyên 12 nước nước cấp khai thác tổng - Quy hoạch nguồn nước để hợp cho tăng chuẩn bị cho gia tăng nhu cầu tương trưởng kinh lai tế xanh - Cải thiện tỷ lệ thất thoát nước cấp Lĩnh vực thoát nước: - Tăng cường xử lý nước thải công nghiệp cụm công nghiệp, làng Trang 101 Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp Giải pháp theo nội 13 dung Nông nghiệp xanh gắn với sản nghề, nước thải y tế - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung - Xây dựng cơng trình nước cưỡng để chủ động chống ngập úng cho khu vực nội thành triều cường mưa lớn *Giải pháp cụ thể: - Bảo vệ nguồn tài nguyên nước hữu: + Sơng cấp nước bị nhiễm nước từ sinh hoạt, nước thải cơng nghiệp nước xả nông thôn (Đặc biệt vào mùa khô lượng nước sông giảm mạnh khiến ô nhiễm ngày gia tăng) + Tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp ban ngành, đoàn thể nhận thức việc bảo vệ nguồn nước cấp bách, có ý nghĩa định với sống + Ứng dụng mơ hình quản lý, bảo vệ tài ngun nước có tham gia cộng đồng dân cư, với quan điểm nước tài sản chung đồng thời hàng hóa kinh tế - Bảo đảm nguồn nước mới: + Để chuẩn bị cho gia tăng nhu cầu sử dụng nước dân số tăng kinh tế phát triển tương lai cần phát triển nguồn nước với tầm nhìn dài hạn - Cải thiện tỉ lệ thất thoát nước: + Nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiến tiến cấp nước để giảm lượng nước thất thoát *Giải pháp định hướng: - Xử lý, nước thải nơng nghiệp, nước thải làng nghề - Phát triển du lịch sinh thái - Khuyến khích từ quyền để tăng số hộ gia đình tham gia vào hoạt động nơng Trang 103 Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Bản giải trình chỉnh sửa luận văn kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo: Giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, Bản giải trình sửa chữa kèm theo trang thơng tin luận án để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp TIẾNG VIỆT TRANG THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SY Tên đề tài: Tăng trưởng kinh tế xanh thành phố Đà Nẵng Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: : 60.34.04.10 Họ tên học viên: LÊ THÙY DƯƠNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH Cơ sở đào tạo: Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Tóm tắt: Phát triển thành phố Đà Nẵng hướng tới tăng trưởng xanh nhằm sử dụng hiệu nguồn lực địa phương, lực thích ứng tham gia cộng đồng, công cụ giúp thực phát triển thành phố cách thực tế có hiệu quả, tối đa hóa tác động cải thiện chất lượng sống Kết luận văn làm rõ đặc trưng tăng trưởng kinh tế xanh địa bàn thành phố Đà Nẵng Đánh giá thực trạng tăng trưởng tổng quát ngành nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ từ năm 2010 đến năm 2015, tìm vấn đề tồn tại, khó khăn, thách thức q trình tăng trưởng Từ đưa đề xuất giúp Đà Nẵng phát triển bền vững cách cải thiện ưu tiên thực phát triển theo hướng khai thác nguồn lực hiệu kinh tế hơn, sản xuất hơn, giảm thiệt hại kinh tế tác động biến đổi khí hậu tạo thị trường dựa việc sử dụng sáng tạo nguồn lực tự nhiên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng thành phố cảng trung tâm đô thị lớn miền Trung, đóng vai trò chiến lược việc phát triển kinh tế – xã hội khu vực tồn quốc Tuy nhiên, q trình thị hóa, cơng nghiệp hóa đại hóa Đà Nẵng tài nguyên thiên nhiên ngày cạn kiệt Do vậy, mơ hình tăng trưởngtăng trưởng kinh tế xanh hay tăng trưởng cacbon trọng tới sử dụng hiệu tài nguyên thiên nhiên, tăng cường sử dụng lượng tái tạo công nghệ thân thiện với môi trường hình thành Tăng trưởng kinh tế xanh cơng cụ giúp tái cấu kinh tế mang lại nguồn lực cần có để phát triển cách bền vững, nhằm đảm bảo tăng trưởng nhanh, hiệu bền vững, đồng thời góp phần thực chiến lược phát triển Đà Nẵng biến đổi khí hậu Để Đà Nẵng phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng xanh cần phải có nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, lợi thế, thực trạng tăng trưởng xanh thành phố, từ đề xuất biện pháp đẩy mạnh tăng trưởng xanh thành phố Nghiên cứu góp phần thúc đẩy phát triển bền vững theo hướng tăng trưởng kinh tế xanh thành phố Đà Nẵng Nghiên cứu luận văn hạn chế mặt phạm vi thu thập số liệu, có điều kiện, nghiên cứu mở rộng phạm vi thu thập liệu (từ năm 2016 – năm 2017) Tăng số năm nghiên cứu để thấy rõ thay đổi tăng trưởng kinh tế xanh thành phố Đà Nẵng, thấy nhiều mặt hạn chế công tác quản lý tăng trưởng kinh tế xanh thành phố Đà Nẵng Từ đề xuất biện pháp cụ thể cho trình tăng trưởng kinh tế xanh thành phố Đà Nẵng tương lai TIẾNG ANH INFORMATION PAGE OF MASTER THESIS Name of thesis: Developing the green economic in Da Nang city Major: Economic Management Full name of Master student: LE THUY DUONG Supervisors: Assoc Prof BUI QUANG BINH Training institution: University of economic – The university of Da Nang Abstract Developing Da Nang city towards green growth in order to use the local resources, adaptability and community involvement effectively, which is the method that help the city develope in a practical and effective way as well as maximizing the impact on improving the life’s quality The main result of this thesis is to clarify the basic characteristics of green economic growth in Da Nang city To assess the true state of growth in the agriculture, industry, trade and services from 2010 to 2015 and to find out the problems, difficulties and challenges in the growth’s process Then set out proposals to help Da Nang develope more sustainably by improving the implementation of priority development direction towards the exploitation of primary resources more effectively and economically, producing product cleaner, reducing economic losses due to the impact of climate change and creating markets based on using natural resources creatively in Da Nang city Da Nang is a port city and is the biggest urban center in Central, it plays a strategic role in developing socio-economic of the region and nation However, in the process of urbanization, industrialization and modernization in Da Nang, the natural resources are more and more depleted Therefore, a new growth model-the Green economic growth or increase carbon less focused on the efficient use of natural resources, enhancing the use of renewable energy and environmentally-friendly technology was formed Green economic growth is a tool to help the economic restructure and make the required resources develop sustainably, to ensure the fast, efficient and sustainable growth, while contributing to perform the development strategy of Da Nang and the climate change To make Da Nang can develope sustainably towards green growth requires research, evaluating the potential and advantages, the status of the city green growth, then propose measures to promote green growth of the city The study has also contributed to promoting sustainable development towards green economic growth in Da Nang city at the present This thesis study is limited in terms of the scope of the data collection so if possible the study will expand the scope of data collection (from 2016 - mid 2017) Increasing the number of years of research to find more information about the change of green economic growth of Da Nang city, we will see many disadvantages in the management of the Green economic growth of the city From that we can propose more specific measures for the process of green economic growth of Danang city in the future Key words: Set 05 key words at least: green economic, the green economic in Da Nang city, developing the green economic, developing the green, developing the green economic in Da Nang city ... KINH TẾ XANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 87 3.1 ĐỊNH HƯỚNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 87 3.1.1 Định hướng tăng trưởng kinh tế xanh 87 3.1.2 Mục tiêu tăng trưởng kinh. .. xanh, đánh giá tiềm tăng trưởng xanh kinh tế Đà Nẵng 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH 1.1 LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ XANH 1.1.1 Các khái niệm a Tăng trưởng kinh tế Tăng. .. tăng trưởng kinh tế xanh thành phố Đà Nẵng - Phương pháp đối chiếu: để đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế xanh, rút vấn đề vướng mắc cơng tác quản lý thành phố Đà Nẵng tăng trưởng kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng trưởng kinh tế xanh thành phố đà nẵng , Tăng trưởng kinh tế xanh thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn