Giải pháp marketing trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đông đăklăk

1,033 39 0
  • Loading ...
1/1,033 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN VĂN SƠN GII PHÁP MARKETING TRONG CHO VAY H KINH DOANH TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH Nð U PHÁT TRI N VI ᄂ T NAM - CHI NHÁNH ðÔNG ðĂKLĂK LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nng 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN VĂN SƠN GII PHÁP MARKETING TRONG CHO VAY H KINH DOANH TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH Nð U PHÁT TRI N VI ᄂ T NAM - CHI NHÁNH ðƠNG ðĂKLĂK LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã ngành: 60.34.02.01 Ng ᄂ i h ᄂ ng dn khoa hc: PGS.TS Lê Văn Huy ðà Nng - 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s li u, kt qu nêu lu n văn trung th c chưa tng đ c cơng b bt kỳ cơng trình khác Tác gi lu n văn Nguy ᄉ n Văn Sơn n văn thc sĩ kinh t, ði h,c Kinh t TP H7 Chí Minh [10] Phm Ng,c Phong (2005), Marketing Ngân Hàng, Nhà xut b n Thng Kê, Hà N!i [11] Philip Kotler (2008), Qu n Tr- Marketing, Nhà xut b n lao ñ!ng xã h!i [12] Tr$nh Quc Trung (2009), Marketing ngân hàng, Nhà xut b n Thng Kê Thành ph H7 Chí Minh [13] Trương ðình Chin (2008), Marketing kinh doanh ngân hàng, NXB Thng Kê Các website: [14] http://www.bidv.com.vn [15] http://www.hocmarketing.vn p ... U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI ᄂ T NAM - CHI NHÁNH ðÔNG ðĂKLĂK LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nng – 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN VĂN SƠN GII PHÁP MARKETING TRONG CHO VAY H KINH DOANH. .. ñ!ng Marketing cho vay HKD 33 K*T LU-N CHƯƠNG 35 CHƯƠNG NG 2.THC MARKETING TRNG HOT ð CHO VAY H KINH DOANH TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PH Nð U TƯ VÀ PHÁT TRI N VI ᄂ T NAM – CHI NHÁNH... hình hot đ!ng kinh doanh ca Ngân hàng Thương mi c ph4n ñ4u tư phát tri'n Vi t Nam – Chi nhánh ðông ðăklăk 41 2.2 TH5C TRNG HOT ð NG MARKETING TRONG CHO VAY H KINH DOANH TI BIDV – ðÔNG ðĂKLĂK
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đông đăklăk , Giải pháp marketing trong cho vay hộ kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh đông đăklăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn