Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh bắc đầ nẵng

118 22 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THỊ THANH THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THỊ THANH THỦY QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60 34 01 02 Ngƣờ ƣớng n o ọ GS TS TRƢƠNG BÁ THANH Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu .4 CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .7 1.1.1 Khái niệm rủi ro rủi ro hoạt động NHTM 1.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động NHTM .10 1.1.3 Rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp NHTM .15 1.2 NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 17 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp 17 1.2.2 Nhận dạng rủi ro 17 1.2.3 Đo lƣờng rủi ro 21 1.2.4 Kiểm soát rủi ro 25 1.2.5 Tài trợ rủi ro 26 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 27 1.3.1 Nhân tố bên 27 1.3.2 Nhân tố bên 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 33 2.1.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng .33 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Vietinbank - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng từ 2013 đến 2015 39 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK- CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 42 2.2.1 Qui trình cấp tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng 42 2.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank 44 2.2.3 Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Vietinbank – CN Bắc Đà Nẵng .46 2.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK- CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 61 2.3.1 Kết đạt đƣợc 61 2.3.2 Những vấn đề tồn 67 2.4 NGUYÊN NHÂN CỦA TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 70 2.4.1 Nguyên nhân khách quan 70 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan 71 KẾT LUẬN CHƢƠNG 74 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 75 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 75 3.1.1 Định hƣớng chung Vietinbank 75 3.1.2 Định hƣớng tín dụng cho vay doanh nghiệp chi nhánh Vietinbank Bắc Đà Nẵng .77 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 78 3.2.1 Nâng cao hiệu công tác nhận diện rủi ro 78 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng kiểm soát rủi ro 79 3.2.3 Tăng cƣờng hiệu tài trợ rủi ro 88 3.3 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI TRỤ SỞ CHÍNH VIETINBANK 89 3.3.1 Hoàn thiện đo lƣờng rủi ro tín dụng 89 3.3.2 Nâng cao hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội hoạt động tín dụng 92 3.3.3 Một số đề xuất khác 92 KẾT LUẬN CHƢƠNG 94 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản s o) DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM Automated Teller Machine AMC Công ty quản lý nợ khai thác tài sản BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam CN Chi nhánh CTCP Công ty cổ phần DMTD Danh mục tín dụng DPRR Dự phòng rủi ro EWS Hệ thống cảnh báo sớm rủi ro FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc KH Khách hàng KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHCT Ngân hàng công thƣơng NHNN Ngân hàng Nhà Nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại PGD Phòng giao dịch PKH Phòng khách hàng QHKH Quan hệ khách hàng QLRRTD Quản lý rủi ro tín dụng ROA Hệ số thu nhập ròng tài sản ROE Hệ số thu nhập ròng vốn chủ sở hữu RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thƣơng mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSBĐ Tài sản bảo đảm VAT Thuế giá trị gia tăng VCRM Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng Vietinbank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần công thƣơng Việt Nam VVN Vừa nhỏ WTO Tổ chức thƣơng mại giới XHTD Xếp hạng tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số ệu Tên bảng Trang 1.1 Mơ hình xếp hạng Standard & Poor 23 2.1 Hoạt động huy động vốn từ 2013- 2015 39 2.2 Hoạt động cho vay từ 2013 - 2015 40 2.3 Kết hoạt động kinh doanh từ 2013 – 2015 41 2.4 Quy trình cho vay doanh nghiệp Vietinbank 42 2.5 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng Vietinbank 45 2.6 Bảng phân loại xếp hạng tín dụng doanh nghiệp Vietinbank 52 2.7 Tình hình nợ xấu khách hàng doanh nghiệp 2013- 2015 62 2.8 Tình hình nợ cần ý KHDN 2013 - 2015 62 2.9 Kết phân loại nợ KHDN 2013- 2015 63 2.10 Cơ cấu nợ có vấn đề khối KHDN theo quý – năm 2014 64 2.11 Cơ cấu nợ có vấn đề khối KHDN theo quý – năm 2015 65 2.12 Mức giảm tỷ lệ nợ xử lý rủi ro 2013 - 2015 66 2.13 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro KHDN 2013 - 2015 67 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số ệu 2.1 Tên ìn vẽ Tổ chức máy quản lý Vietinbank Bắc Đà Nẵng Trang 36 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng 3, nêu đƣợc mục tiêu phát triển tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng TMCP Công Thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng thời gian tới Trên sở hạn chế ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng hàng TMCP Công Thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng, chƣơng đƣa giải pháp cụ thể sách tín dụng, quy trình tín dụng, kiểm tra, kiểm sốt nội bộ, trình độ chun mơn phẩm chất đạo đức cán tín dụng… nhằm thực tốt công tác QTRR chi nhánh Bên cạnh đó, chƣơng đề xuất kiến nghị trụ sở ngân hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngân hàng TMCP Công Thƣơng chi nhánh Bắc Đà Nẵng thực có hiệu cơng tác QTRR tín dụng cho vay doanh nghiệp 95 KẾT LUẬN Hoạt động cho vay hoạt động đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng thƣơng mại Ngồi ra, đóng góp vào q trình thực thi, bình ổn sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nƣớc, thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Thực tế hoạt động cho vay doanh nghiệp Vietinbank chi nhánh Bắc Đà Nẵng thời gian qua tăng trƣởng tƣơng đối cao nhƣng tồn số mặt hạn chế, hiệu hoạt động chƣa cao, rủi ro cho vay doanh nghiệp cao đƣợc thể tỷ lệ nợ q hạn nợ xấu cao chƣa kiểm sốt mức tốt nhất, tập trung tín dụng Việc tìm giải pháp tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp vấn đề quan trọng Chi nhánh Trên sở vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu, đề tài trình bày đƣợc vấn đề sau: - Trình bày vấn đề lý luận quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại, nội dung công tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp - Trình bày phân tích thực trạng hoạt động cho vay doanh nghiệp Vietinbank chi nhánh Bắc Đà Nẵng Từ đó, nêu mặt đạt đƣợc, tồn đƣa số nguyên nhân dẫn đến tồn - Trên sở phân tích thực trạng đó, đƣa số giải pháp tăng cƣờng cơng tác quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Các gợi ý, giải pháp đề xuất luận văn dựa sở lý luận nhƣ tính thực tiễn hoạt động cho vay doanh nghiệp Chi nhánh thông qua việc tham khảo tài liệu, tạp chí liên quan đến hoạt động cho vay ngân hàng TÀI LIỆU THAM KHẢO I T ếng V ệt [1] Lê Văn Chƣơng (2013), Quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [2] Nguyễn Thị Diệu (2016), Quản trị rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh Đắk Lắk, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [3] Nguyễn Đăng Dờn (chủ biên) (2012), Quản trị ngân hàng thương mại đại, Nhà xuất phƣơng đơng, Thành phố Hồ Chí Minh [4] Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh, tr.1084-1086 [5] Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức Tín dụng, Hà Nội [6] Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng Nhà Nước, Hà Nội [7] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam chi nhánh Bắc Đà Nẵng (2016), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013- 2015 phương hướng kinh doanh 2016, Đà Nẵng [8] Ngân hàng TMCP Cơng thƣơng Việt Nam (2016), Định hướng tín dụng năm 2016 lần 2, Hà Nội [9] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (2016), Khung quản lý rủi ro tín dụng hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Hà Nội [10] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (2015), Quy định phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro hệ thống ngân hàng cơng thương Việt Nam, Hà Nội [11] Ngân hàng Nhà Nƣớc (2005), Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội [12] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (2016), Quy trình cấp tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Hà Nội [13] Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam (2016), Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp, Hà Nội II T ếng An [14] Altman, Edward I (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, Journal of Finance: p.189– 209 [15] Gup, Avram, Beal, Lambert, and Kolari (2007), Commercial Banking – The management of Risk, Willey, p.234 [16] Frank H Knight (1921), Risk, Uncertainty and Profit, Houghton Mifflin Company, Boston USA, p.233 [17] Irving Pfeffer (1956), Insurance and Economic Theory, Homeword III: Richard Di Irwin, Inc USA, p.42 [18] Allan Willett (1951), The Economic Theory of Risk and Insurance, University of Pensylvania Press, USA, p.6 III Các trang web: [19] http://investar.edu.vn/2015/08/12/sp-moodys-va-fitch-xep-hang-tinnhiem-credit-rating-nhu-the-nao-phan-1/ [20] http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/gioi-thieu/tong-quan.html ... QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 75 3.1 ĐỊNH HƢỚNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI VIETINBANK - CHI NHÁNH... QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG... luận quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp ngân hàng thƣơng mại - Chƣơng 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam - CN Bắc Đà Nẵng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh bắc đầ nẵng , Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh bắc đầ nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn