Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kon rẫy, tỉnh kon tum

1,550 19 0
  • Loading ...
1/1,550 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T HOÀNG TH KIM NGÂN QUN LÝ NHÀ NƯ C V ð T ðAI TRÊN ð A BÀN HUY N KON R Y, T NH KON TUM LU ᄂ N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng – Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T HOÀNG TH KIM NGÂN QUN LÝ NHÀ NƯ C V ð T ðAI TRÊN ð A BÀN HUY N KON R Y, T NH KON TUM LU ᄂ N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s ᄂ: 60 31 01 05 Ng i h ng dn khoa hc: TS LÊ BO ðà Nng – Năm 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu c a riêng Các s li u, kt qu nêu lu n văn trung th c chưa tng đ c cơng b bt kỳ cơng trình Tác gi Hồng Th Kim Ngân MC LC M ð-U 1 Tính cp thit c a ñ ᄉ tài M ᄉ c tiêu nghiên cu câu hi nghiên cu ði t ng phm vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu ý nghĩa khoa hc, th t, Hà N-i Ti&ng Anh [37] World Bank (2006), Sustainable Land Management, Agriculture and rural development, Washington DC [38] World Bank (2003), Land policies for Growth and Poverty reduction, Oxford ...N KON R Y, T NH KON TUM LU ᄂ N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng – Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T HOÀNG TH KIM NGÂN QUN LÝ NHÀ NƯ C V ð T ðAI TRÊN ð A BÀN HUY N KON R Y, T NH KON TUM. .. CHƯƠNG CƠ S LÝ LU ᄂ N QUN LÝ NHÀ NƯ T ðAI16 CV ð 1.1 KHÁI NIM, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN T-C QUN LÝ NHÀ N !C V" ð#T ðAI 16 1.1.1 Khái ni m qu n lý nhà nư$c v ᄉ ñt ñai ... 2011 - 2015 58 2.3 TÌNH HÌNH QUN LÝ NHÀ N !C V" ð#T ðAI TRÊN ð8A BÀN HUYN KON R4Y 62 2.3.1 Tri+n khai thi hành Lu t ñt ñai ñ)a bàn huy n Kon R9y 62 2.3.2 Cơng tác k( thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kon rẫy, tỉnh kon tum , Quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện kon rẫy, tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn