Phát triển dịch vụ khám chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố kon tum

1,188 23 0
  • Loading ...
1/1,188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGÔ VĂN MINH PHÁT TRIN D CH V KHÁM CH AB NH CÔNG L P TRÊN ð A BÀN THÀNH PH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T Kon Tum, Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGÔ VĂN MINH PHÁT TRIN D CH V KHÁM CH AB NH CÔNG L P TRÊN ð A BÀN THÀNH PH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s ᄃ: 60.31.01.05 Ng i h ng dn khoa hc: PGS TS BÙI QUANG BÌNH Kon Tum- Năm 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s li u, kt qu nêu lu n văn trung th c chưa tng ñ c cơng b bt kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Ngô Văn Minh MC LC M ð-U 1 Tính cp thit ca đ ᄉ tài M ᄉ c tiêu nghiên cu 3 Câu hi hay gi thuyt nghiên cu ði t ng phm vi nghiên cu Phương pháp nghiên cu Ý nghĩa khoa hc th u ưu ñãi phát trin dch v khám cha bnh c a s y t công lp, Báo Thanh niên [17] UBND UBND t9nh Kon Tum (2011), Báo cáo quy hoch tng th& phát tri&n kinh t - xã hi t9nh Kon Tum ñn năm 2020 Ti&ng Anh [18] Debas HT, Gosselin R, McCord C (2006) Surgery In: Jamison D, Breman J, Measham A, Alleyne G, Claeson M, Evans D et al (eds) Disease control priorities in developing countries, vol Oxford University Press, New York; [19] Jayasuriya, Rohan (1993), tages of growth in end-user computing: applications in the health sector of developing countries in AsiaPacific, Journal of Information Technology8.3 (Sep 1993): 151-159 [20] Kruk, Margaret E; Galea, Sandro; Prescott, Marta; Freedman, Lynn P (2007), Health care financing and utilization of maternal health services in developing countries, Health Policy and Planning22.5, (Sep 2007): 303-10 [21] Sam Luboga, Moses Galukande, Jacqueline Mabweijano, Doruk Ozgediz, Sudha Jayaraman (2010), Key Aspects of Health Policy Development to Improve Surgical Services in Uganda, World J Surg (2010) 34:2511–2517 [22] UNICEF (2003) Status of emergency obstetric care in Uganda Ministry of Health, Kampala [23] Weiser TG, Regenbogen SE, Thompson KD et al (2008) An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data Lancet 372(9633):139–144 Website [24] http://www.baomoi.com/Nghien-cuu-chinh-sach-cho-y-te-ngoai-conglap/ 82/7269780.epi [25] http://www.tinkinhte.com/viet-nam/phan-tich-du-bao/thi-truong-hoadich-vu-y-te-o-viet-nam-den-dau-la-vua.nd5-dt.38674.113121.html ...NH CÔNG L P TRÊN ð A BÀN THÀNH PH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T Kon Tum, Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGÔ VĂN MINH PHÁT TRIN D CH V KHÁM CH AB NH CÔNG L P TRÊN ð A BÀN THÀNH PH KON. .. h 6ng phát tri&n y t thành ph Kon Tum 67 3.2 CÁC GI,I PHÁP PHÁT TRI)N D!CH V" KHÁM CH-A B#NH CÔNG L*P TRÊN ð!A BÀN THÀNH PH+ KON TUM 68 3.2.1 Gi i pháp gia tăng s l ng d$ch v ᄉ khám. .. VÀ GI!I PHÁP PHÁT TRIN D CH V KHÁM CH AB NH CÔNG L P TRÊN ð A BÀN THÀNH PH KON TUM 67 3.1 CƠ S ð RA GI,I PHÁP 67 3.1.1 Quy hoch phát tri&n thành ph Kon Tum 67
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ khám chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố kon tum , Phát triển dịch vụ khám chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn