Nghiên cứu tác ñộng của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh kon tum

1,033 11 0
  • Loading ...
1/1,033 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN TH QUÝ NGHIÊN C U TÁC ðNG C Að U ð IV I TĂNG TR NG KINH T TNH KON TUM LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng – 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN TH QUÝ NGHIÊN C U TÁC ðNG C Að U ð IV I TĂNG TR NG KINH T TNH KON TUM LUN VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s: 60.31.01.05 Ng i h ng dn khoa h-c: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH ðà Nng - 2017 LI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñ tài “Nghiên c u tác ñng ca ñu ñi vităng tr ng kinh t t nh Kon Tum” cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu n văn hoàn toàn trung th c chưa t k t qu nêu lu ng đ ᄂ c cơng b bt kỳ cơng trình nghiên cu khác Kon Tum, ngày tháng năm 2017 Tác gi Nguy n Th! Quý M"C L"C Mð PH" L"C Ph l.c 1: tsset sum n time variable: n, to 33 delta: unit gyi ggi gpi gli ghi Variable Obs Mean Std Dev Min gyi 33 9.259759 5.23546 4449011 18.56324 ggi gpi gli ghi 33 33 33 33 11.23568 14.10273 3.013487 11.802 42.46261 28.68347 10.10981 4.644837 -75.22764 66.83258 -38.49854 65.8392 -12.98168 22.98168 2.21 21.43 cor gyi ggi gpi gli ghi (obs=33) gyi gyi 1.0000 ggi gpi gli ghi 0.8418 0.8454 0.8061 0.4974 ggi gpi 1.0000 0.7757 0.6056 0.2988 1.0000 0.6530 0.3671 gli ghi 1.0000 0.4750 1.0000 Max reg gyi Source ggi gli ghi SS df MS Model Residual 795.739785 81.3816323 265.246595 29 2.80626318 Total 877.121417 32 27.4100443 gyi Coef ggi gli ghi _cons P>|t| [95% Conf Interval] 009562 5.47 0.000 0327508 0718639 1366542 04417 3689901 0852715 3.760063 9728893 3.09 4.33 3.86 0.004 0.000 0.001 0463163 1945902 1.770281 226992 54339 5.749845 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of gyi chi2(1) = 0.07 Prob > chi2 = 0.7870 dwstat Durbin-Watson d-statistic( 4, 33) = vif Variable VIF 1/VIF ghi 2.55 0.392290 gli ggi 2.27 0.439781 1.88 0.531943 Mean VIF 33 94.52 0.0000 0.9072 0.8976 1.6752 t 0523073 Std Err Number of obs = F( 3, 29) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = 2.23 1.024672 reg gyi ggi gli ghi Source gpi SS df MS Model Residual 808.327994 68.793423 202.081998 28 2.45690796 Total 877.121417 32 27.4100443 gyi Coef Std Err Number of obs = F( 4, 28) = Prob > F = R-squared = Adj R-squared = Root MSE = t P>|t| [95% Conf Interval] ggi 0389047 0107289 3.63 0.001 0169276 0608819 gli ghi gpi _cons 1194685 3181976 0386563 4.036743 0420209 0828828 0170778 9184889 2.84 3.84 2.26 4.39 0.008 0.001 0.032 0.000 0333927 1484199 0036739 2.155304 2055444 4879753 0736386 5.918182 hettest Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity Ho: Constant variance Variables: fitted values of gyi chi2(1) = 0.48 Prob > chi2 = 0.4892 dwstat Durbin-Watson d-statistic( 5, 33) = vif 33 82.25 0.0000 0.9216 0.9104 1.5675 Variable VIF 1/VIF gpi 3.13 0.319971 ghi ggi gli 2.75 2.70 2.35 0.363536 0.369928 0.425424 Mean VIF 2.73 1.148412 ... t/nh Kon Tum Tăng tr ng giá tr2 gia tăng c t t/nh Kon Tum a ngành n n kinh 3.3 Tăng tr ng giá tr2 gia tăng c t t/nh Kon Tum a ngành n n kinh 3.4 Cơ cu kinh t theo ngành c 46 3.5 a t/nh Kon Tum. .. d2ch cu kinh t 45 3.2 TÌNH HÌNH ð U TƯ TRONG NN KINH T$ T1NH KON TUM 52 3.3 TÁC ð-NG CA ð U TƯ T"I TĂNG TR NG KINH T$ T1NH KON TUM 56 3.3.1 Tác ñ'ng ti tăng tr ng kinh. .. Tình hình ñ%u tư c 52 3.9 a t/nh Kon Tum Tình hình ngu&n đ%u tư c a t/nh Kon 53 3.10 Tum Phân b ᄉ ñ%u tư cho ngành kinh t t/nh Kon Tum 54 3.11 M c ñ%u tư cho ñ&ng tăng tr ng kinh t c Tum Vi ᄉ t
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tác ñộng của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh kon tum , Nghiên cứu tác ñộng của đầu tư đối với tăng trưởng kinh tế tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn