Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các DN trên địa bàn tỉnh gia lai

141 17 0
  • Loading ...
1/141 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TIẾN PHƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ÐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN TIẾN PHƢƠNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Ðà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP DỰ TOÁNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC LẬP DỰ TOÁN TRONG CÁC DN 10 1.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN TỔNG THỂ TRONG DN .10 1.1.1 Khái niệm dự toán 10 1.1.2 Phân loại dự toán 10 1.1.3 Tầm quan trọng lập dự toán tổng thể DN .12 1.1.4 Nội dung dự toán tổng thể DN 15 1.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI VIỆC LẬP DỰ TỐN .28 1.2.1 Qui mơ DN 28 1.2.2 Thời gian hoạt động DN .29 1.2.3 Cạnh tranh 29 1.2.4 Phân cấp quản lý DN 29 1.2.5 Công nghệ sản xuất .30 1.2.6 Giáo dục 30 1.2.7 Lĩnh vực hoạt động 31 1.2.8 Ứng dụng cơng nghệ thơng tin lập dự tốn 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG .33 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 34 2.1 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU, MƠ HÌNH NGHIÊN CỨUGIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU .34 2.1.1 Câu hỏi nghiên cứu 34 2.1.2 Xây dựng giả thuyết 34 2.1.3 Mơ hình nghiên cứu .38 2.2 ĐO LƢỜNG NHÂN TỐ 39 2.2.1 Mức độ vận dụng công cụ lập dự toán 40 2.2.2 Quy mô DN 40 2.2.3 Thời gian hoạt động 41 2.2.4 Lĩnh vực hoạt động 41 2.2.5 Cạnh tranh 41 2.2.6 Sự phân cấp quản lý 42 2.2.7 Trình độ nhân viên kế tốn 42 2.2.8 Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin việc lập dự tốn 42 2.2.9 Công nghệ sản xuất .42 2.3 THU THẬP DỮ LIỆU 43 2.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 43 2.3.2 Thu thập liệu 43 2.3.3 Phƣơng pháp phân tích xử lý số liệu 44 KẾT LUẬN CHƢƠNG .50 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 51 3.1.1 Số lƣợng, quy mô DN 51 3.1.2 Phân bố DN theo ngành nghề, địa bàn 52 3.1.3 Đóng góp DN 52 3.2 MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CƠNG CỤ LẬP DỰ TỐN CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI 53 3.2.1 Mức độ vận dụng công cụ lập dự tốn theo quy mơ DN 54 3.2.2 Mức độ vận dụng cơng cụ lập dự tốn xét theo thời gian hoạt động DN 56 3.2.3 Mức độ vận dụng cơng cụ lập dự tốn xét theo lĩnh vực hoạt động 59 3.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN .62 3.3.1 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach‟s alpha 62 3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 64 3.3.3 Phân tích tƣơng quan hồi qui tuyến tính bội 66 3.3.4 Tổng kết kết kiểm định giả thuyết 73 3.4 TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 73 3.4.1 Mức độ vận dụng công cụ lập dự toán DN địa bàn tỉnh Gia Lai 73 3.4.2 Các nhân tố tác động đến việc lập dự toán 74 KẾT LUẬN CHƢƠNG .79 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 80 4.1 KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 80 4.1.1 Kết luận .80 4.1.2 Hàm ý sách 82 4.2 ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU, HẠN CHẾ VÀ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 83 4.2.1 Đóng góp nghiên cứu 83 4.2.2 Hạn chế phƣơng hƣớng phát triển đề tài .84 KẾT LUẬN CHƢƠNG .85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT KTQT Kế toán quản trị DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ QLDN Quản lý doanh nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Bảng 1.1 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Tên bảng Tóm lƣợc nhân tố ảnh hƣởng đến việc vận dụng cơng cụ lập dự tốn Mơ hình nghiên cứu Phân loại doanh nghiệp Thống kê mẫu nghiên cứu Kiểm định Levene theo quy mô Mức độ vận dụng công cụ lập dự tốn Kiểm định Anova theo quy mơ DN Kết kiếm định khác biệt vận dụng cơng cụ lập dự tốn theo số năm hoạt động Trung bình yếu tố Kiểm định Levene theo lĩnh vực hoạt động Kiểm định Anova theo lĩnh vực hoạt động Hệ số tin cậy Cronbach‟s alpha nhân tố Tổng hợp kết phân tích EFA lần Tổng hợp kết phân tích EFA lần Kết phân tích nhân tố nhân tố ảnh hƣởng đến mức độ vận dụng công cụ lập dự tốn Ma trận tƣơng quan Pearson Tóm tắt mơ hình ANOVAb Kết hồi qui Ma trận tƣơng quan Spearman phần dƣ với biến độc lập Kết kiểm định giả thuyết Trang 32 39 40 53 54 55 56 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 69 71 73 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Hình 3.1 Hình 3.2 Tên bảng Biểu đồ phân tán phần dƣ Biểu đồ tần số Histogram Trang 70 72 - Kiểm định Anova biến yếu tố vận dụng công cụ lập dự toán theo lĩnh vực hoạt động Du toan tieu thu Between Groups Within Groups Total Du toan chi phi san Between xuat Groups Within Groups Total Du toan cung ung Between vat lieu Groups Within Groups Total Du toan gia Between Groups Within Groups Total Du toan gia von hang ban Between Groups Within Groups Total Du toan CPBH va Between CP QLDN Groups Within Groups ANOVA Sum of Squares 5.911 Mean df Square F 1.970 2.125 128.900 139 134.811 142 7.179 91.479 139 98.657 142 11.871 88.199 139 100.070 142 7.932 87.816 139 95.748 142 6.200 72.625 139 78.825 142 7.307 104.358 139 Sig .100 927 2.393 3.636 015 658 3.957 6.236 001 635 2.644 4.185 007 632 2.067 3.956 010 522 2.436 3.244 751 024 Total Du toan chi phi tai Between chinh Groups Within Groups Total Du toan BCKQKD Between Groups Within Groups Total Du toan von bang Between tien Groups Within Groups Total Du toan BCDKT Du toan linh hoat Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total 111.664 13.513 142 101.578 139 115.091 142 13.509 97.582 139 111.091 142 4.105 78.105 139 82.210 142 8.675 86.136 139 94.811 142 9.524 114.085 139 123.608 142 4.504 6.164 001 731 4.503 6.414 000 702 1.368 2.435 067 562 2.892 4.666 004 620 3.175 3.868 821 011 PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH HỆ SỐ CRONBACH ALPHA - Cạnh tranh Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 856 Item Statistics Nguyen lieu, nguon hang Nguon nhan luc Ban hang va phan phoi Chat luong san pham va dich vu Su da dang cua san pham Gia ca Cac khia canh khac Nguyen lieu, nguon hang Nguon nhan luc Ban hang va phan phoi Chat luong san pham va dich vu Su da dang cua san pham Gia ca Cac khia canh khac Mean 3.85 3.69 3.79 3.82 Std Deviation 971 891 1.087 1.072 3.80 3.94 3.59 1.085 1.043 1.090 N 143 143 143 143 143 143 143 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 22.62 21.238 681 828 22.78 21.960 661 832 22.68 20.755 641 833 22.65 20.891 636 834 22.67 20.631 657 831 22.53 22.88 21.335 22.105 608 487 838 856 - Phân cấp quản lý Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 840 Item Statistics Mean Phat trien san pham, dich vu moi Thue va sa thai nhan vien Chon lua viec dau tu Quyet dinh ve gia Phan bo ngan sach Phat trien san pham, dich vu moi Thue va sa thai nhan vien Chon lua viec dau tu Quyet dinh ve gia Phan bo ngan sach Std Deviation N 3.99 792 143 3.91 3.80 3.84 4.03 813 951 917 787 143 143 143 143 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 15.58 7.231 769 776 15.66 7.661 625 813 15.77 15.73 15.55 7.306 7.351 7.503 568 592 699 832 823 794 - Công nghệ sản xuất Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 717 Item Statistics He thong san xuat tu dong May moc cong nghe so Cong nghe khac He thong san xuat tu dong May moc cong nghe so Cong nghe khac Mean 2.83 2.89 3.58 Std Deviation 1.055 935 817 N 143 143 143 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 6.47 2.265 538 638 6.41 2.385 632 507 5.72 3.090 462 714 - Mức độ vận dụng cơng cụ lập dự tốn Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 933 11 Item Statistics Du toan tieu thu Du toan chi phi san xuat Du toan cung ung vat lieu Du toan gia Du toan gia von hang ban Du toan CPBH va CP QLDN Du toan chi phi tai chinh Du toan BCKQKD Du toan von bang tien Du toan BCDKT Du toan linh hoat Mean 2.72 2.59 2.61 2.50 2.58 2.71 2.64 2.64 2.66 2.64 2.53 Std Deviation 974 834 839 821 745 887 900 884 761 817 933 N 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 Du toan tieu thu Du toan chi phi san xuat Du toan cung ung vat lieu Du toan gia Du toan gia von hang ban Du toan CPBH va CP QLDN Du toan chi phi tai chinh Du toan BCKQKD Du toan von bang tien Du toan BCDKT Du toan linh hoat Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Deleted 26.09 43.858 637 931 26.22 43.569 796 923 26.20 43.571 790 923 26.31 45.200 648 929 26.23 45.165 730 926 26.10 43.151 780 923 26.17 44.272 663 929 26.17 26.15 26.17 26.28 44.230 45.596 43.422 43.287 681 667 928 928 830 722 922 926 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA - Kết chạy lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 801 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 960.093 Sphericity df 105 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings % of % of Cumul Comp Varianc Cumulat Varian ative onent Total e ive % Total ce % 5.301 35.338 35.338 5.301 35.338 35.338 2.223 14.821 50.158 2.223 14.821 50.158 1.487 9.913 60.071 1.487 9.913 60.071 984 6.561 66.631 804 5.357 71.989 659 4.390 76.379 630 4.197 80.576 554 3.696 84.272 506 3.375 87.648 10 422 2.813 90.460 11 384 2.561 93.021 12 377 2.511 95.532 13 322 2.147 97.679 14 229 1.524 99.202 15 120.798 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings % of Varian Cumulati Total ce ve % 3.709 24.725 24.725 3.287 21.914 46.639 2.015 13.432 60.071 Rotated Component Matrixa Component Chat luong san pham va dich vu 784 Nguyen lieu, nguon hang 781 Ban hang va phan phoi 748 Su da dang cua san pham 722 Nguon nhan luc 716 Gia ca 713 Cac khia canh khac Phat trien san pham, dich vu moi 844 Phan bo ngan sach 818 Quyet dinh ve gia 756 Thue va sa thai nhan vien 741 Chon lua viec dau tu 662 May moc cong nghe so Cong nghe khac He thong san xuat tu dong Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations - Kết chạy lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity Df Sig .807 865.756 91 000 829 766 714 Total Variance Explained Extraction Sums of Initial Eigenvalues Squared Loadings % of % of Cum Comp Varian Cumulativ Varian ulativ onent Total ce e % Total ce e% 4.926 35.185 35.185 4.926 35.185 35.18 2.223 15.879 51.064 2.223 15.879 51.06 1.486 10.615 61.678 1.486 10.615 61.67 863 6.164 67.842 756 5.399 73.241 658 4.699 77.940 571 4.077 82.017 549 3.920 85.937 439 3.134 89.071 10 392 2.797 91.869 383 2.734 11 94.603 12 331 2.364 96.967 13 302 2.160 99.127 14 122 873 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Sums of Squared Loadings % of Varian Cumulati Total ce ve % 3.493 24.949 24.949 3.148 22.486 47.435 1.994 14.244 61.678 Rotated Component Matrixa Component Nguyen lieu, nguon hang 793 Chat luong san pham va dich vu 791 Ban hang va phan phoi 743 Nguon nhan luc 719 Su da dang cua san pham 718 Gia ca 711 Phat trien san pham, dich vu moi 853 Phan bo ngan sach 823 Quyet dinh ve gia 751 Thue va sa thai nhan vien 741 Chon lua viec dau tu 668 May moc cong nghe so Cong nghe khac He thong san xuat tu dong Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 832 767 715 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH CRONBACH ALPHA SAU KHI LOẠI BIẾN SD SD Pearson Correlation Sig (2-tailed) TDK Pearson T Correlation Sig (2-tailed) CNT Pearson T Correlation Sig (2-tailed) CT Pearson Correlation Sig (2-tailed) QL Pearson Correlation Sig (2-tailed) CN Pearson Correlation Sig (2-tailed) Correlationsa TDKT CNTT CT QL CN 621** 547** 700** 437** 456** 000 000 000 000 621** 000 389** 496** 396** 303** 000 000 000 000 451** 206* 327** 000 013 000 326** 353** 000 000 000 547** 389** 000 000 700** 496** 451** 000 000 000 437** 396** 206* 326** 000 000 013 000 456** 303** 327** 353** 321** 000 000 000 000 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2tailed) a Listwise N=143 321** 000 Model R 813a Model Summaryb Adjusted R Std Error of DurbinR Square Square the Estimate Watson 661 648 39268 1.872 a Predictors: (Constant), CN, TDKT, CNTT, QL, CT b Dependent Variable: SD ANOVAb Sum of Model Squares Regression 41.105 Residual 21.125 Total 62.231 Df 137 142 Mean Square 8.221 154 F 53.315 Sig .000a a Predictors: (Constant), CN, TDKT, CNTT, QL, CT b Dependent Variable: SD Model (Consta nt) TDKT Coefficientsa Standardi zed Unstandardized Coefficie Collinearity Coefficients nts Statistics Std Toleran B Error Beta t Sig ce VIF -.626 230 -2.726 007 179 042 259 4.240 000 662 1.511 CNTT CT 123 333 036 052 200 394 3.443 6.355 001 000 737 644 1.357 1.552 QL 121 056 122 2.167 032 788 1.269 CN 118 049 134 2.406 017 795 1.258 a Dependent Variable: SD Correlationsa ABSR ES TDKT CNTT CT Spearman' ABSR Correlation 1.000 001 012 043 s rho ES Coefficient Sig (2-tailed) 992 891 611 TDKT Correlation 001 Coefficient Sig (2-tailed) 992 CNTT Correlation 012 QL 114 CN -.039 176 641 1.000 427** 490** 352** 307** 427** 000 000 000 000 1.000 501** 205* 364** 000 CT Coefficient Sig (2-tailed) 891 Correlation 043 490** 501** 000 014 000 1.000 289** 368** 000 QL Coefficient Sig (2-tailed) 611 Correlation 114 CN 000 352** 205* 289** 000 000 1.000 313** Coefficient Sig (2-tailed) 176 000 014 000 000 Correlation -.039 307** 364** 368** 313** 1.000 Coefficient Sig (2-tailed) 641 000 000 000 000 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) a Listwise N = 143 ... nghiên cứu Nghiên cứu cung cấp chứng thực nghiệm việc sử dụng công cụ dự toán DN địa bàn tỉnh Gia Lai Đồng thời nghiên cứu đóng góp vào việc bổ sung nhân tố ảnh hƣởng đến lập dự toán DN địa bàn. .. cơng cụ lập dự toán DN địa bàn tỉnh Gia Lai Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Cơng cụ lập dự tốn nhân tố ảnh hƣởng đến việc vận dụng công cụ DN Phạm vi nghiên cứu: Các DN hoạt động... cụ lập dự tốn DN địa bàn tỉnh Gia Lai - Thứ ba, xác định nhân tố ảnh hƣởng đến việc lập dự toán DN địa bàn tỉnh Gia Lai, qua đề xuất hàm ý sách phù hợp góp phần thúc đẩy việc vận dụng cơng cụ lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các DN trên địa bàn tỉnh gia lai , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập dự toán ở các DN trên địa bàn tỉnh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn