Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đăk tô tỉnh kon tum

1,265 27 0
  • Loading ...
1/1,265 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T TRƯƠNG THANH TÂN PHÁT TRIN NÔNG NGHI P TRÊN ðA BÀN HUY N ðĂK TÔ, T NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄂ ng - Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T TRƯƠNG THANH TÂN PHÁT TRIN NÔNG NGHI P TRÊN ðA BÀN HUY N ðĂK TÔ, T NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s ᄂ: 60.31.01.05 Ng i h ng dn khoa hc: TS LÊ BO ðà N ᄂ ng - Năm 2017 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lu n văn Trương Thanh Tân M-C L-C Mð U 1 Tính cp thit c tài Mc tiêu nghiên c u ð it ng ph ᄂ m vi nghiên c u Phương pháp nghiên c u B t nông nghip phù h p v!i ch th tr ng q trình cơng nghip hố hin hố n !c ta hin [17] NguyMn Tr,n Tr:ng (2012), Phát trin nơng nghip Vit Nam giai đon 2011 – 2020, ð ᄂ i h:c Kinh t qu c dân, Hà Ni [18] Tr,n Qu c Vinh Gi i pháp phát trin nơng nghip đa bàn huyn Phù M$, tnh Bình ðnh Phát trin kinh t - xã hi ðà N#ng [19] UBND huy ᄂ n ðăk (2010), Báo cáo t- ng h p quy hoch t- ng th phát trin kinh t xã hi huyn ðăk giai đon 2011-2020 tm nhìn đn năm 2025, Kon Tum [20] UBND huy ᄂ n ðăk (2014), Báo cáo t-ng kt tình hình hot đng s n xu t kinh doanh cơng tác kim kê quyt tốn tài ca h p tác xã nơng nghip ña bàn huyn ðăk Tô, Kon Tum [21] UBND huy ᄂ n ðăk (2015), Báo cáo tình hình phát trin gi!i hóa nơng nghip, Kon Tum [22] UBND huy ᄂ n ðăk (2014), Báo cáo tình hình phát trin kinh t trang tri ña bàn huyn, Kon Tum [23] UBND t-nh Kon Tum (2015), ð án tái c u ngành nông nghip tnh Kon Tum theo h !ng nâng cao giá tr gia tăng Phát trin bn v ng giai ñon 2015-2020, Kon Tum ...NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄂ ng - Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T TRƯƠNG THANH TÂN PHÁT TRIN NÔNG NGHI P TRÊN ðA BÀN HUY N ðĂK TÔ, T NH KON TUM LU N VĂN... 38 CHƯƠNG TH%C TRNG PHÁT TRIN NÔNG NGHI P HUY N ðĂK TÔ, T NH KON TUM 39 2.1 T/NG QUAN V ᄂ TÌNH HÌNH KINH T(-Xà HI HUYN ðĂK TÔ, T1NH KON TUM 39 2.1.1 V... nghĩa c a phát trin nông nghi ᄂ p 16 1.2 NI DUNG C-A PHÁT TRIN NÔNG NGHIP 16 1.2.1 Phát trin s l ng s sn xut nông nghi ᄂ p 18 1.2.2 Chuyn d ch cu sn xut nông nghi
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đăk tô tỉnh kon tum , Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đăk tô tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn