Phát triển nguồn nhân lực y tế thành phố kon tum

1,340 27 0
  • Loading ...
1/1,340 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN VĂN QUY N PHÁT TRIN NGU N NHÂN L CYT THÀNH PH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄉ ng – 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN VĂN QUY N PHÁT TRIN NGU N NHÂN L CYT THÀNH PH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s ᄉ: 60.31.01.05 Ng i h ng dn khoa hc: TS LÊ BO ðà N ᄉ ng - 2017 LI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Nguyn Văn Quy n M!C L!C M" ð#U 1 Tính cp thit ca đ tài Mc tiêu nghiên c u ð n ñ v ñào to phát trin ngu ᄉ n nhân lc, T ᄂ p chí Khoa h9c Cơng ngh, ð ᄂ i h9c ðà nHng, S 5(40).2010 [29] NguyBn Th- Kim Tin, B tr 8ng B Y t, “B t cp ñãi ng ᄉ ny sinh tiêu cc”, Báo ñin t6 Vietnamnet [30] Hoàng Th- Thơi (2014), “Ch tl ng ngu ᄉ n nhân lc t"nh Kon Tum s nghip Cơng nghip hóa - Hin hóa” Lu!n văn th ᄂ c sĩ Tr ;ng ð ᄂ i h9c Khoa h9c, xã hi & Nhân văn [31] NguyBn Hoàng Thanh (2011), “Phát trin ngu ᄉ n nhân lc ngành Y t t"nh Qung Nam”, Lu!n văn th ᄂ c sĩ, ð ᄂ i h9c Kinh t ðà NHng [32] NguyBn Th- Ven (2011), “Thc trng nhu c%u ngu ᄉ n nhân lc ca h y t d phòng t"nh Kon Tum năm 2011” [33] NguyBn Tun Vũ (2014), “Phát trin ngu ᄉ n nhân lc ngành Y t t"nh ðăk L(k” Lu!n văn th ᄂ c sĩ, ð ᄂ i h9c Kinh t ðà NHng Tài li*u ñi*n tC: http://syt.kontum.gov Vn/ http://kontumcity.kontum.gov Vn/default.aspx http://jahr.org Vn/ ...CYT THÀNH PH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà N ᄉ ng – 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN VĂN QUY N PHÁT TRIN NGU N NHÂN L CYT THÀNH PH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT... ng phát trin nh!n th c ca nhân viên y t 61 2.2.5 Thc tr ᄂ ng phát trin ñng lc thúc ñ "y ngun nhân lc y t .62 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG V PHÁT TRI ᄂ N NGU ᄂ N NHÂN LC Y T' THÀNH PH# KON TUM. .. NGU ᄂ N NHÂN LC Y T' THÀNH PH# KON TUM GIAI ðON 2011-2015 47 2.2.1 Thc tr ᄂ ng v cu ngun nhân lc y t 47 2.2.2 Thc tr ᄂ ng phát trin trình đ chun mơn, nghip v ngun nhân lc y t
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực y tế thành phố kon tum , Phát triển nguồn nhân lực y tế thành phố kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn