Hoàn thiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị của sản phẩm rau an toàn trên địa bàn TP đà nẵng

155 37 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN CHÂU VIÊN HỒN THIỆN HÌNH LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN CHÂU VIÊN HỒN THIỆN HÌNH LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60 34 01 02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Trƣờng Sơn Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2.Mục tiêu cụ thể 3 Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI GIÁ TRỊLIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ 13 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ 13 1.1.1 Chuỗi giá trị 13 1.1.2 Chuỗi giá trị doanh nghiệp 14 1.1.3 Chuỗi giá trị ngành 15 1.1.4 Chuỗi giá trị nông sản – thực phẩm 16 1.2 XÁC ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁ TRỊ 18 1.3 LẬP SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ 19 1.4 CƠNG CỤ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ 20 1.5 LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ 21 1.5.1 Khái niệm liên kết .21 1.5.2 Liên kết ngang chuỗi giá trị hàng nông sản .27 1.5.3 Liên kết dọc chuỗi giá trị hàng nông sản 29 TÓM TẮT CHƢƠNG .37 CHƢƠNG CHUỖI GIÁ TRỊ RAU AN TỒN CỦA TP ĐÀ NẴNG VÀ CÁC HÌNH LIÊN KẾT TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ 38 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, TIÊU THỤ RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG .38 2.1.1 Tình hình ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng .38 2.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ RAT địa bàn TP Đà Nẵng 42 2.2 CHUỖI GIÁ TRỊ RAU AN TOÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 52 2.2.1 Sơ đồ tả chuỗi giá trị rau an tồn 52 2.2.2 Phân tích tác nhân tham gia chuỗi giá trị RAT quan hệ liên kết tác nhân 54 2.3 HÌNH LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG .73 2.3.1 Giới thiệu hình 73 2.3.2 Phân tích hình 74 2.3.3 Nhận xét chung 79 TÓM TẮT CHƢƠNG .83 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HÌNH LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 84 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 84 3.1.1 Định hƣớng phát triển rau an toàn địa bàn TP Đà Nẵng .84 3.1.2 Phân tích điểm mạnh, yếu, hội thách thức rau an toàn địa bàn TP Đà Nẵng 86 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN LIÊN KẾT NGANG TRONG HÌNH LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG .95 3.3.1 Tăng cƣờng liên kết nông dân – hợp tác xã 95 3.3.2 Hỗ trợ thành lập vận hành hoạt động Liên hiệp HTX RAT 98 3.3.3 Đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cho HTX 100 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN LIÊN KẾT DỌC TRONG HÌNH LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 101 3.3.1 Đẩy mạnh thực liên kết dọc theo hình hợp đồng liên kết “4 nhà” với vai trò chủ đạo HTX nơng nghiệp tổ hợp tác vùng chuyên canh rau an toàn 101 3.3.2 Xây dựng thƣơng hiệu nông sản .105 3.3.3 Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm 107 3.3.4 Tăng cƣờng hiệu lực quản lý thực phẩm an toàn 108 3.3.5.Tăng cƣờng hồ trợ từ tác nhân hỗ trợ chuỗi giá trị 109 TÓM TẮT CHƢƠNG 110 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATTP An toàn thực phẩm BVTV Bảo Vệ Thực Vật CT Công Ty DNTN Doanh Nghiệp Tƣ Nhân GTZ Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức HTX Hợp Tác Xã IPM Quản lý dịch hại tổng hợp NNo & PTNT Nông nghiệp phát triển nơng thơn RAT Rau an tồn UBND Ủy ban nhân dân VietGAP Quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt WHO Tổ chức y tế giới WTO Tổ Chức Thƣơng Mại Thế Giới DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tỷ trọng ngành nông nghiệp cấu GDP thành phố 38 2.2 Giá trị sản xuất trồng trọt theo giá hành 40 2.3 Cơ cấu diện tích gieo trồng qua năm 41 2.4 So sánh sản xuất rau an toàn rau thƣờng 42 2.5 Danh sách vùng rau đƣợc cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất RAT 45 2.6 Cơ cấu điều tra 120 hộ nông dân khảo sát vùng rau 55 2.7 Một số khách hàng hợp tác xã 63 2.8 Yêu cầu tiêu dùng rau khách hàng 72 2.9 Lợi nhuận GTGT thành phần tham gia chuỗi liên kết truyền thống 75 2.10 Lợi nhuận GTGT thành phần tham gia chuỗi liên kết nông dân – HTX – doanh nghiệp tiêu thụ 76 2.11 Giá trị gia tăng ngành hàng rau an toàn 82 3.1 Giải pháp tăng cƣờng liên kết nông dân HTX 96 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Tên bảng Trang hình 1.1 Chuỗi giá trị tổng quát 14 1.2 Hệ thống giá trị 15 1.3 Chuỗi giá trị nông sản – thực phẩm 16 1.4 Chuỗi giá trị nông sản điển hình 17 1.5 Các hoạt động giá trị 19 1.6 Sơ đồ tả chuỗi giá trị rau an toàn 20 1.7 Sơ đồ mối quan hệ ngành hàng thủ cơng chiếu cói 22 1.8 hình tập trung 23 1.9 hình trang trại hạt nhân 24 1.10 hình đa chủ thể 25 1.11 hình phi thức 25 1.12 hình trung gian 26 1.13 Phƣơng thức liên kết 26 2.1 Chuỗi giá trị rau an toàn thành phố Đà Nẵng 53 2.2 Quy trình canh tác rau an tồn 56 2.3 Các kênh tiêu thụ RAT nông dân 57 2.4 Ngƣời thu gom mối quan hệ 59 2.5 Ngƣời bán lẻ mối quan hệ 61 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài An toàn thực phẩm (ATTP) vấn đề quan trọng sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trƣờng, phát triển kinh tế xã hội Trong năm qua, tình hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhiều nơi nƣớc nói chung rau nói riêng khơng đảm bảo an tồn, ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời tiêu dùng.Sở dĩ ngộ độc thực phẩm rau đƣợc xếp vào hàng đặc biệt rau loại thực phẩm thiết yếu bữa ăn hàng ngày nhƣng rau loại nơng sản dễ bị ô nhiễm Theo số liệu Cục Quản lý chất lƣợng Nông lâm sản Thủy sản, kết giám sát quốc gia ATTP tháng đầu năm 2015 cho thấy số tiêu không an toàn, cụ thể: Tỷ lệ mẫu rau chứa hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vƣợt ngƣỡng cho phép chiếm 10,3% tổng mẫu kiểm tra Thông tin đƣợc đƣa làm dấy lên mối quan tâm đặc biệt từ ngƣời dân việc tìm nguồn RAT đáp ứng nhu cầu ngày nhƣ hội để doanh nghiệp hộ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh RAT Trong năm qua, đời sống kinh tế ngƣời dân Việt Nam nói chung ngƣời dân thành phố Đà Nẵng nói riêng không ngừng đƣợc cải thiện, nhu cầu thực phẩm chất lƣợng thực phẩm theo ngày tăng cao Trong đó, nhu cầu tiêu thụ RAT lớn Hiện nay, sản xuất RAT thành phố phát triển thành vùng chuyên biệt với chất lƣợng ngày đảm bảo, nhiên phần lớn manh mún, nhỏ lẻ, chƣa đƣợc tổ chức chuyên nghiệp Liệu sản phẩm RAT có thực “sạch” ngƣời tiêu dùng chƣa có nhiều thơng tin rõ ràng, công khai minh bạch chuỗi cung ứng rau từ nơi sản xuất đến điểm tiêu thụ Hệ thống phân phối RAT thành phố bƣớc đầu đƣợc tổ chức lại cho văn minh, hợp lý nhiên ... PHÁP HOÀN THIỆN LIÊN KẾT DỌC TRONG MƠ HÌNH LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨM RAU AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG 101 3.3.1 Đẩy mạnh thực liên kết dọc theo mơ hình hợp đồng liên kết. .. nghiên cứu đề tài chuỗi giá trị rau an toàn thành phố Đà Nẵng, quan hệ liên kết chuỗi giá trị rau an toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng, từ quan hệ liên kết tác nhân chuỗi giá trị, tác giả sâu vào... sản phẩm rau an toàn địa bàn TP Đà Nẵng thực tiễn 13 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ 1.1.1 Chuỗi giá trị Chuỗi giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị của sản phẩm rau an toàn trên địa bàn TP đà nẵng , Hoàn thiện mô hình liên kết theo chuỗi giá trị của sản phẩm rau an toàn trên địa bàn TP đà nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn