Phát triển nguồn nhân lực tại quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh kon tum

128 37 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN KIM QUY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 52 Ðà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN KIM QUY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Nhƣ Liêm Ðà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm phát triển nguồn nhân lực 14 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 16 1.2.1 Nâng cao trình độ chun mơn ngƣời lao động 18 1.2.2 Nâng cao kỹ ngƣời lao động 21 1.2.3 Nâng cao phẩm chất cho ngƣời lao động 25 1.2.4 Phát triển môi trƣờng học tập 27 1.2.5 Nâng cao động thúc đẩy ngƣời lao động 27 1.3 Ý NGHĨA CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2014-2016 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM 33 2.1.1 Giới thiệu chung 33 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 34 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 35 2.1.4 Tình hình hoạt động thu, chi Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum 36 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum 38 2.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM 43 2.2.1 Những nhân tố bên 43 2.2.2 Những nhân tố bên 44 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM 46 2.3.1 Thực trạng phát triển trình độ chuyên môn nguồn nhân lực quan 47 2.3.2 Thực trạng phát triển kỹ ngƣời lao động 54 2.3.3 Thực trạng nâng cao thái độ, nhận thức ngƣời lao động 57 2.3.4 Thực trạng nâng cao phẩm chất ngƣời lao động 59 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM 65 2.4.1 Về cấu tổ chức nhân 65 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 67 2.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM 71 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 71 3.1.1 Định hƣớng phát triển quan thời gian tới .71 3.1.2 Định hƣớng phát triển nguồn nhân lực Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng 73 3.1.3 Quan điểm, mục tiêu phát triến nguồn nhân lực quan 74 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 75 3.2.1 Phát triển trình độ chun mơn nghiệp vụ 75 3.2.2 Nâng cao kỹ ngƣời lao động 82 3.2.3 Hoàn thiện việc tạo lập môi trƣờng học tập cho ngƣời lao động 86 3.2.4 Nâng cao việc sử dụng công cụ tạo động làm việc cho ngƣời lao động 88 KẾT LUẬN CHƢƠNG 92 KẾT LUẬN 93 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2014-2016 37 2.2 Số lƣợng lao động Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng giai đoạn 2014-2016 38 2.3 Nguồn nhân lực phân bố theo phận năm 2016 40 2.4 Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính quan giai đoạn từ năm 2014-2016 41 2.5 Cơ cấu nguồn nhân lực theo hình thức lao động năm 2016 42 2.6 Cơ cấu nguồn nhân lực cần phát triển công ty giai đoạn 2014-2016 47 2.7 Số lƣợng lao động theo trình độ đào tạo trụ sở công ty giai đoạn 2014-2016 48 2.8 Kết đánh giá thực cơng việc nhân viên trụ sở Cơng ty giai đoạn 2014-2016 50 2.9 Các hình thức đào tạo chun mơn trụ sở Cơng ty giai đoạn 2014-2016 53 2.10 Kết khảo sát mức độ đáp ứng kỹ nghề nghiệp ngƣời lao động Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng 55 2.11 Kết khảo sát mức độ đáp ứng thái độ làm việc ngƣời lao động Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng 58 2.12 Số lƣợng lao động vi phạm nội quy trụ sở Công ty giai đoạn từ năm 2014-2016 60 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.13 Số lƣợng lao động bị kỷ luật trụ sở quan giai đoạn 2012-2016 61 2.14 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực 77 2.15 Trách nhiệm trình phát triển ngƣời lao động 81 2.16 Phƣơng pháp nâng cao kỹ làm việc cấp độ Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng giai 82 đoạn 2016 – 2020 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình lực KSA 17 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum năm 2016 36 2.2 Quy trình hoạt động thi đua, khen thƣởng nhân viên quan 64 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Số lƣợng ngƣời lao động Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng giai đoạn 2014-2016 39 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo hình thức lao động năm 2016 42 2.3 Việc làm theo ngành nghề nhân viên trụ sở Cơng ty giai đoạn 2014-2016 49 2.4 Kết đánh giá thực công việc nhân viên trụ sở Cơng ty năm 2016 51 2.5 Các khóa đào tạo chun mơn cho nhân viên trụ sở Cơng ty năm 2016 54 2.6 Lao động vi phạm nội quy trụ sở quan giai đoạn từ năm 2014-2016 61 2.7 Lao động bị kỷ luật trụ sở quan giai đoạn 2014-2016 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Đỗ Minh Cƣơng Mạc Văn Tiến (2004), Phát triển lao động kỹ thuật Việt Nam - lý luận thực tiễn, Nhà xuất Lao động-xã hội, Hà Nội [2] Trần Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực - Tp Hồ Chí Minh, Nhà xuất Thống kê [3] Nguyễn Thị Anh Đào (5/2011), “Vấn đề quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí công nghiệp [4] George TMilkovich, John W.Boudreau, Quản trị nguồn nhân lực, ngƣời dịch: TS Vũ Trọng Hùng, hiệu đính biên tập: TS Phan Thăng, Nhà xuất thống kê, 12/2012 [5] Vũ Văn Hà (tháng 6/2014), “Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lƣợng cao ASEAN”, Tạp chí Cộng sản [6] Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề người nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [7] Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [8] Phạm Thị Thu Hằng (2008), Doanh nghiệp Việt Nam 2007, Lao động phát triển nguồn nhân lực, Phòng Thƣơng mại cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) [9] Đặng Xuân Hoan (tháng 4/2015), “Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế”, Tạp chí Cộng sản [10] Lê Thị Mỹ Linh (2010), Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa nhỏ, Luận văn thạc sĩ [11] Nguyễn Văn Lƣu (2014), Phát triển nguồn nhân lực - Yếu tố định phát triển ngành Du lịch Việt Nam, Nhà xuất Thông [12] Vũ Thị Ngọc Mai (2015),Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Khai thác Cơng trình Thủy lợi Nam Hà Nam, Luận văn thạc sĩ [13] Thái Thảo Ngọc (2013), Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Lilama 7, Luận án tiến sỹ trƣờng Đại học kinh tế quốc dân [14] Hà Quang Ngọc Trần Thị Hạnh (2016), “Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lƣợng cao khu vực công nƣớc ta nay”, Tạp chí Lý luận trị số [15] ThS Nguyễn Thanh Sơn (2015), “Đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nơng thơn Việt Nam”, Tạp chí Con số Sự kiện số 12/2015 (504) [16] Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng, 5(40) [17] Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình Nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội [18] Đinh Văn Toàn (2009), “Phát triển nguồn nhân lực EVN đến năm 2015: cần giải pháp đồng bộ”, Tạp chí điện lực, tháng 9/2009 [19] Phan Ngọc Trung (2011), “Quản lý nguồn nhân lực: vấn đề đặt cho doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực số 1(22)-2011 [20] Nguyễn Quốc Tuấn, TS Ðồn Gia Dũng, ThS Ðào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Nguyễn Thị Bích Thu (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất thống kê [21] Viện Kinh tế giới (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo: Kinh nghiệm Đông Á, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội [22] Phan Thị Thanh Xuân, Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành da - giày Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, tầm nhìn 2020 Trang web [23] Trang thơng tin điện tử Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum http://www.kontumfpdf.vn.com [24] http://www.ncseif.gov.vn/sites/en/Pages/dubaokinhtethegioi-nd8698.html [25] http://vpid.vn/cua-so-vpid/moi-tuan-mot-van-de/1038-lam-th-naothu-hut-nhan-tai-cho-cong-ty-.html CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (theo Biên họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ họp vào ngày tháng năm 2017) Thông tin chung học viên Họ tên học viên: Nguyễn Kim Quy Lớp: K31QTR.KT Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Ngày bảo vệ: 08/09/2017 Tên đề tài: Phát triển nguồn nhân lực Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Nguyễn Thị Như Liêm Ý kiến đóng góp nội dung sửa chữa Ý kiến đóng góp Nội dung chỉnh sửa (nếu Vị trí tham chiếu TT bảo lưu nội dung phải luận văn Hội đồng giải trình) chỉnh sửa Chỉnh sửa theo góp ý Bổ sung phần trích dẫn tài Tài liệu tham khảo nhận xét phản biện liệu tham khảo theo quy định - Chỉnh sửa bổ sung, viêt lại - Mục 1.1.1 từ trang nội dung mục 1.1.1; phần đến trang 14; Mục dẫn nhập mục 1.2; 1.3 1.2 trang 16 đến - Bỏ kinh nghiệm phát triền trang 18; mục 1.3 từ nguồn nhân lực công ty trang 29 đến trang FBT Colgate chưa thể 32 nội dung tiến - Bỏ kinh nghiệm trình phát triển NNL phát triển 02 - Bổ sung phụ lục định nghĩa công ty FBT cấp độ kỹ quy định Colgate trang 32 cho Quỹ Bảo vệ Phát triển - Bổ sung phần rừng tỉnh Kon Tum phụ lục Bổ sung tiêu chí đánh - Bổ sung thêm số tiêu giá phát triển nguồn chí đánh giá phát triền Trang 18 đến 28 nhân lực nguồn nhân lực -Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Học viên đóng kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện tài liệu sau: Bản giải trình sửa chữa, Biên họp Hội đồng đánh giá luận văn, Bản nhận xét hai phản biện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo Bản giải trình sửa chữa kèm theo hai giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn, trang thơng tin luận án để hồn thành thủ tục xét tốt nghiệp ... CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2014-2016 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM ... chi Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum 36 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum 38 2.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN... nhân lực - Phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực quản lý Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2016 - Đề xuất giải pháp để phát triển phát triển nguồn nhân lực Quỹ Bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh kon tum , Phát triển nguồn nhân lực tại quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn