Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại công ty cổ phần dệt may hòa thọ

125 12 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN MINH NHẬT NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GẮN CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HỒ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN MINH NHẬT NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GẮNCỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60 34 01 02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học : GS.TS Lê Thế Giới Đà Nẵng, năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Câu hỏi nghiên cứu Tổng quan đề tài nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GẮN CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC 1.1 SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Khái niệm gắn nhân viên với tổ chức 1.1.2 Tầm quan trọng việc trì gắn nhân viên 1.1.3 Các lý thuyết liên quan đến gắn nhân viên với tổ chức 10 1.2 SỞ THỰC TIỄN 17 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP DỆT MAY HỊA THỌ 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 31 2.1.3 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty CP Dệt May Hòa Thọ 31 2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 32 2.2.1 Dữ liệu nghiên cứu 32 2.2.2 Tiến trình nghiên cứu 32 2.2.3 Mơ hình nghiên cứu .33 2.2.4 Thiết kế nghiên cứu 38 2.2.5 Triển khai nghiên cứu 39 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 3.1 MÔ TẢ MẪU 47 3.1.1 Về giới tính 47 3.1.2 Về tuổi 48 3.1.3 Về vị trí cơng tác 48 3.1.4 Về thâm niên công tác 49 3.1.5 Về học vấn .49 3.1.6 Về thu nhập 50 3.2 THỦ TỤC PHÂN PHÂN TÍCH MƠ HÌNH 50 3.2.1 kiểm định độ tin cậy thang đo 50 3.2.2 Phân tích nhân tố biến độc lập 52 3.2.3 Xây dựng mơ hình thang đo nhân tố ảnh hƣởng đến gắn nhân viên Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ .56 3.2.4 kiểm định mối tƣơng quan nhân tố với gắn nhân viên Cơng ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ 60 3.2.5 đánh giá độ phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến .61 3.2.6 kiểm định độ phù hợp mô hình nghiên cứu .62 3.2.7 Phân tích hồi quy 62 3.2.8 Kiểm định khác biệt theo đặc tính cá nhân đến gắn nhân viên 65 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 72 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 72 4.1.1 Cải thiện yếu tố tác động 72 4.1.2 Đóng góp đề tài .77 4.1.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 78 4.2 KIẾN NGHỊ 78 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Doanh thu qua năm từ năm 2013 – 2015 31 2.2 Thang đo Thu nhập 40 2.3 Thang đo Điều kiện môi trƣờng làm việc 40 2.4 Thang đo ản chất công việc 41 2.5 Thang đo Đào tạo 41 2.6 Thang đo Khen thƣởng thăng tiến 42 2.7 Thang đo Trao quyền giám sát 42 2.8 Thang đo gắn ngƣời lao động 43 3.1 Bảng phân tích mẫu theo giới tính 46 3.2 Bảng phân tích mẫu theo độ tuổi 48 3.3 Bảng phân tích mẫu theo vị trí cơng tác 48 3.4 Bảng phân tích mẫu theo thâm niên cơng tác 49 3.5 Bảng phân tích mẫu theo trình độ học vấn 49 3.6 Bảng phân tích mẫu theo Thu nhập 50 3.7 Kiểm định độ tin cậy thang đo b ng hệ số Cronbach‟s alpha 51 3.8 Kết kiểm định KMO and artlett‟s test 53 3.9 kết trích rút nhân tố 53 3.10 Ma trận xoay nhân tố 53 3.11 Kết kiểm định KMO and artlett‟s test lần 54 3.12 kết trích rút nhân tố lần 54 3.13 Ma trận xoay nhân tố lần 55 3.14 phân tích EFA biến gắn ngƣời lao động 58 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.15 Ma trận mối tƣơng quan nhân tố 60 3.16 Kết đánh giá độ phù hợp mơ hình nghiên cứu 61 3.17 Kết kiểm định độ phù hợp mô hình 62 3.18 Kết phân tích hồi quy đa biến 63 3.19 Kiểm định khác biệt mức độ gắn nam nữ 66 3.20 Phân tích khác biệt mức độ gắn đối tƣợng độ tuổi khác 66 3.21 Phân tích khác biệt mức độ gắn đối tƣợng thâm niên khác 68 3.22 Phân tích khác biệt mức độ gắn đối tƣợng trình độ học vấn khác 68 3.23 Phân tích khác biệt mức độ gắn đối tƣợng mức thu nhập khác 70 3.24 Phân tích khác biệt mức độ gắn tối tƣợng vị trí cơng tác khác 71 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu Hình Tên Hình Trang 1.1 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hacman & Oldham 17 1.2 Mơ hình lòng trung thành nhân viên -trƣờng hợp công ty cổ phần beton 18 1.3 Mô hình gắn kết nhân viên với tổ chức đơn vị vận tải đƣờng địa bàn TP HCM 19 1.4 Mơ hình lòng trung thành nhân viên khu vực miền Nam Vietnam Airline 20 1.5 Mơ hình Quản trị nguồn nhân lực tác động đến gắn kết ngƣời lao động với doanh nghiệp Công ty Cổ phần 21 Đông 1.6 Mơ hình nghiên cứu Ảnh hƣởng yếu tố động viên đến gắn ngƣời lao động với tổ chức Công ty 22 Cổ phần Du lịch Cơng Đồn Tp.HCM 1.7 Mơ hình gắn nhân viên công ty Cổ phần Vinaconex – VCN 23 2.1 Giá trị cốt lõi 29 2.2 Sơ đồ tổ chức cơng ty 30 2.3 Tiến trình nghiên cứu 33 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 36 3.1 Mơ hình nhân tố ảnh hƣởng đến gắn ngƣời lao động Cơng ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ 59 3.2 Sự khác biệt gắn đối tƣợng độ tuổi khác 67 3.3 Sự khác biệt gắn đối tƣợng THU NHẬP khác 70 MỞ ĐẦU Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Chúng ta biết r ng hoạt động kinh doanh, quản lý doanh nghiệp không tể thiếu vắng bàn tay ngƣời doanh nghiệp muốn phát triển vững bền, trƣờng tồn khơng thể khơng nhân tài nhƣng nhƣ không chƣa đủ mà doanh nghiệp cần gắn lâu dài nhân tài doanh nghiệp Thêm vào khắc nghiệt thƣơng trƣờng ngày làm cho doanh nghiệp hiểu rỏ giá trị nguồn nhân lực Chính cạnh tranh nguồn nhân lực ln vấn đề nóng bỏng doanh nghiệp Và vậy, để thu hút nhân tài, doanh nghiệp khơng ngừng hồn thiện sách phát triển nguồn nhân lực mà theo đó, mức lƣơng thƣởng nhiều chế độ đãi ngộ khác đƣợc lãnh đạo doanh nghiệp đặc biệt quan tâm Vấn đề quản lý ngƣời bao gồm nhiều khía cạnh : chấm cơng, tính lƣơng, sàng lọc, tuyển dụng nhân viên, đào tạo, huấn luyện, đánh giá công việc nhân viên, soạn thảo sách lƣơng thƣởng, chế độ đãi ngộ lao động… Nhƣng vấn đề quan trọng mà chuyên gia quản trị nhân bỏ qua việc hoạch định thực chiến lƣợc phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài làm việc cho công ty đồng thời không để họ thấp với tâm lý “đứng núi trông núi nọ” Tất nhà quản lý, chủ doanh nghiệp nhìn nhận r ng họ phải trả giá cao cho việc cộng then chốt Một tác hại thƣờng thấy cộng then chốt kéo theo khách hàng sang trọng Các nghiên cứu cho thấy đến 70% lý khách hàng rời bỏ doanh nghiệp liên quan đến ANOVA SGB Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.526 842 Within Groups 90.599 196 462 Total 93.125 199 F Sig 1.822 144 BIẾN HỌC VẤN Test of Homogeneity of Variances SGB Levene Statistic df1 2.141 df2 Sig 197 120 ANOVA SGB Sum of Squares Between Groups df Mean Square 557 279 Within Groups 92.568 197 470 Total 93.125 199 F Sig .593 554 BIẾN THU NHẬP Test of Homogeneity of Variances SGB Levene Statistic 1.241 df1 df2 Sig 196 296 ANOVA SGB Sum of Squares Between Groups df Mean Square 6.367 2.122 Within Groups 86.758 196 443 Total 93.125 199 F 4.795 Sig .003 BIẾN NGHỀ NGHIỆP Test of Homogeneity of Variances SGB Levene Statistic 062 df1 df2 Sig 197 940 ANOVA SGB Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.458 1.229 Within Groups 90.667 197 460 Total 93.125 199 F 2.671 Sig .072 ... hƣớng tác động nhân tố đến gắn bó nhân viên Cơng ty Cổ phần Dệt May Hồ Thọ Mức độ tác động nhân tố đến gắn bó nhân viên Cơng ty Cổ phần Dệt May Hoà Thọ Tổng quan đề tài nghiên cứu Trên giới Việt... nhân tố ảnh hƣởng đến gắn bó nhân viên doanh nghiệp Đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng số nhân tố đến gắn bó nhân viên Đề xuất giải pháp nh m nâng cao mức độ gắn bó nhân viên Cơng ty Cổ phần Dệt May Hòa. .. ngành dệt may nhiều năm qua ngành xuất chủ lực Việt Nam lý tơi chọn đề tài “NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ GẮN BĨ CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ” Mục tiêu nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại công ty cổ phần dệt may hòa thọ , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của nhân viên tại công ty cổ phần dệt may hòa thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn