Phát triển nguồn nhân lực tại công ty hoàng anh attapeu, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

104 11 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:56

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KINGKEO PHUTBAXAY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY HỒNG ANH ATTAPEU NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KINGKEO PHUTBAXAY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY HỒNG ANH ATTAPEU NƢỚC CỘNG HỊA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số:60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng- Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Tác giả luận văn KINGKEO PHUTBAXAY MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰCPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực .14 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 15 1.2.1 Xác định cấu nguồn nhân lực 15 1.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ 17 1.2.3 Nâng cao kỹ nguồn nhân lực .19 1.2.4 Nâng cao nhận thức nguồn nhân lực 22 1.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 23 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 28 1.3.1 Các nhân tố thuộc mơi truờng bên ngồi 28 1.3.2 Các nhân tố bên tổ chức 31 1.3.3 Nhân tố thuộc thân ngƣời lao động 32 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY HỒNG ANH ATTAPEU .34 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 34 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức công ty Hoàng Anh Attapeu 34 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực công ty 37 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty 44 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY HỒNG ANH ATTAPEU .46 2.2.1 Thực trạng cấu nguồn nhân lực công ty 46 2.2.2 Thực trạng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nguồn nhân lực 53 2.2.3 Thực trạng nâng cao kỹ nguồn nhân lực .55 2.2.4 Thực trạng nâng cao nhận thức 59 2.2.5 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỜI GIAN QUA 64 2.3.1 Đánh giá thành công hạn chế 64 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế .66 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY HOÀNG ANH ATTAPEU 69 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP .69 3.1.1 Mục tiêu kinh doanh công ty 69 3.1.2 Mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công ty 69 3.1.3 Một số quan điểm có tính ngun tắc xây dựng giải pháp 70 3.2 GIẢI PHÁP CỤ THỂ .71 3.2.2.Phát triển trình độ chun mơn, nghiệp vụ 73 3.2.3 Phát triển kỹ ngƣời lao động 73 3.2.4 Nâng cao nhận thức ngƣời lao động 74 3.2.5 Hoàn thiện việc tạo động lực thúc đẩy 76 3.2.6 Có chƣơng trình hỗ trợ sinh viên thực tập để hấp dẫn sinh viên vào cơng ty từ tăng hội lựa chọn ngƣời giỏi 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CMNV NNL Chuyên môn nghiệp vụ Nguồn nhân lực DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Nguồn nhân lực công ty thời gian qua 37 2.2 Sự thay đổi nguồn nhân lực công ty qua năm 38 2.3 Nguồn lực tài cơng ty thời gian qua 40 2.4 thay đổi nguồn lực tài cơng ty qua năm 41 2.5 Nguồn lực sở vật chất 42 2.6 thay đổi nguồn lực tài cơng ty qua năm 43 2.7 Kết hoạt động kinh doanh công ty 44 2.8 So sánh tiêu doanh thu công ty qua năm 45 2.9 cấu nguồn nhân lực Công ty nhƣng năm qua 47 2.10 Cơ cấu lao động theo phận công ty 49 2.11 Cơ cấu lao động theo giới tính 51 2.12 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 52 2.13 Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn 54 2.14 Các kỹ năng cần có ngƣời lao động công ty 56 2.15 Kết khảo sát kỹ nguồn nhân lực công ty 58 2.16 Nhận thức lao động công ty 60 2.17 Mức lƣơng nhân viên công ty 62 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Số hiệu 2.1 Tên Sơ đồ Bộ máy quản lý công ty Trang 36 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu Tên biểu đồ Trang 2.1 Tổng lao động công ty năm qua 38 2.2 Nguồn lực tài cơng ty từ năm qua năm 41 2.3 Tổng nguồn lực sở vật chất 43 2.4 Tổng doanh thu công ty từ năm qua năm 45 2.5 Số lƣợng nguồn nhân lực Công ty 47 2.6 Nguồn nhân lực phân theo giới tính Cơng ty 51 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nguồn nhân lực nguồn lực quan trọng, có tính chất định tăng trƣởng phát triển kinh tế quốc gia nói chung tổ chức nói riêng Nhân lực nguồn nhân lực ln đóng vai trò quan trọng có tính định tồn phát triển tổ chức, doanh nghiệp Nhân lực nguồn lực quan trọng điểm mấu chốt để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Khi sản xuất phát triển, tốc độ đầu tƣ, tốc độ kinh doanh quay nhanh, công nghệ đại, phƣơng thức sản xuất đổi mới, trình độ sản xuất tiến đòi hỏi nguồn nhân lực cao Chính phát triển nguồn nhân lực trở thảnh nhiệm vụ hàng đầu tổ chức, doanh nghiệp Trong doanh nghiệp đáp ứng số lƣợng song chủ yếu lao động có tay nghề thấp, doanh nghiệp thiếu thợ lành nghề, thiếu lực lƣợng lao động có tác phong cơng nghiệp Điều cho thấy việc phát triển nguồn nhân lực cần thiết, nhằm phục vụ yêu cầu trƣớc mắt lâu dài tổ chức doanh nghiệp Lào quốc gia phát triển, theo định hƣớng phát triển kinh tế xã hội tầm nhìn đến năm 2020, Lào phấn đấu trở thành nƣớc công nghiệp Trong q trình phát triển lĩnh vực đƣợc ƣu tiên tập trung đầu tƣ lớn nguồn nhân lực, lĩnh vực đóng vai trò mấu chốt góp phần yếu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc dân đem lại hình ảnh văn minh, đại quốc gia phát triển Đây hội nhƣng thách thức nhà quản lý nguồn nhân lực Lào Quản lý nguồn nhân lực nhƣ để đạt đƣợc hiệu cao 80 Ngồi tiền bạc, thích đƣợc thăng chức, thích có chức dạnh Có chức danh nghĩa có tiền bạc, ngồi mang lại uy tín mạng lại quyền lực cho Thăng chức đƣợc coi mức độ cao nhốt khen thƣởng Thăng chức cho ngƣời định nhạy cảm việc tăng lƣơng nhiều Việc xem xét ngƣời đảm đƣơng đƣợc chức vụ cao không phụ thuộc vào cống hiến mặt chuyên môn họ cho Cơng ty mà phải xem xét phẩm chất cần thiết cho chức vụ Trong việc thăng chức cho nhân viên, doanh nghiệp cần ý đến cấp bậc cụ thể, nên ý đến nguyên tắc thăng chức cách tuần tự, từ chức vụ nhỏ đến chức vụ cao c Đối với công cụ phúc lợi: Trong tƣơng lai không xa, đời sống ngƣời lao động đƣợc nâng cao họ khơng quan tâm tới yếu tố vật chất mà yếu tố tinh thần đóng vai trò vơ quan trọng, để nâng cao động lực làm việc nhân viên hoạt động phúc lợi cần có số cải thiện nhƣ sau: Đối với phúc lợi bắt buộc: Công ty nên tiếp tục thực đầy đủ nghiêm chỉnh hình thức phúc lợi theo quy định nhà nƣớc Lào Đối với phúc lợi tự nguyên: lãnh đạo Cơng ty cần có sáng tạo làm phong phú hình thức phúc lợi 3.2.6 Có chƣơng trình hỗ trợ sinh viên thực tập để hấp dẫn sinh viên vào cơng ty từ tăng hội lựa chọn ngƣời giỏi Công ty nên liên kết với số trƣờng đại học có uy tín để tham gia vào trình đào tạo, bồi dƣỡng trình độ nhƣ có quyền thuyết trình quyền tuyển dụng trƣờng Muốn công ty cần xây dựng quỹ đào tạo trƣờng, hỗ trợ chun mơn cho trƣờng muốn có sinh viên tốt đƣợc đào tạo cho 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Việc phát triển nguồn nhân lực Công ty thời gian qua cho thấy nhiều bất cập, hạn chế, không sớm tìm sách ảnh hƣởng khơng nhỏ đến chiến lƣợc kinh doanh Công ty Xuất phát từ nhận thức luận văn đƣợc chọn để nghiên cứu Luận văn hệ thống hóa phát triển lý luận phát triển nguồn nhân lực từ việc làm rõ khái niệm nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực Trên sở đó, luận văn thu thập thơng tin, phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực Cơng ty thời gian qua, thành tựu hạn chế công tác Và đề xuất giải pháp để hoàn thiện việc phát triển nguồn nhân lực Công ty thời gian đến Với kết nghiên cứu nhƣ trên, tác giả hi vọng giúp cho nhà lãnh đạo cơng ty làm để có nhũng sách hợp lý để phát triển nguồn nhân lực cơng ty thời gian đến bƣớc hội nhập kinh tế giới Trong thời gian qua công ty đạt đƣợc thành tựu định công tác phát triển nguồn nhân lực, nhiên công tác phát triển nguồn nhân lực cần đƣợc trọng nhiều để công ty phát triển bền vững lớn mạnh DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực,NXB Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [2] PGS TS Nguyễn Ngọc Quân, ThS Nguyễn Văn Điềm (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực; Trƣờng ĐH Kinh tế Quốc dân [3] Trần Kim Dung ( 2006), Quản trị nguồn nhân lực, NXB Thống kê [4] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu Tồn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội [5] Nguyễn Đình Hiến, Hải Minh; Quản trị Nhân công ty Nhật Bản; NXB TP Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Văn Long, Phát huy nguồn nhân lực động lực thúc đẩy, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nang - số 4(39) – 2010 [7] Christian Batal (Phạm Quỳnh Hoa dịch), Quản lí nguồn nhân lực khu vực Nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia [8] George T Milkovich, John W Boudreau (2002), Quản trị nguồn nhân lực; Nhà Xuất Thống kê; 2002 [9] Dƣơng Anh Hoàng (2009), "Về khái nhiệm Nguồn nhân lực Phát triển nguồn nhân lực", NXB TP Hồ Chí Minh [10] PGS TS Bùi Quang Bình, Giáo trình Kinh tế phát triển, Nhà xuất Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2010 [11] Th.S Nguyễn Vân Điểm, PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân (2010), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội [12] Ngyễn Hữu Thân (2007),Quản trị nhân sự,NXB Lao động-Xã Hội [13] Nguyễn Hữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu nguồn nhân lực ngƣời Việt Nam, NXB Lao động – Xã hội, Hà Nội [14] TS Bùi Văn Danh, MBA Nguyễn Văn Dung, ThS Lê Quang Khơi (2011), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB Phƣơng Đông [15] Nguyễn Hữu Dũng (2004), Sử dụng hiệu nguồn lực ngƣời Việt Nam, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [16] PGS.TS Võ Xuân Tiến, Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực, Tạp chí Khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 5(40) – 2010 [17] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đồn Gia Dũng, ThS Đào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị Nguồn nhân lực, NXB Thống kê [18] Nguyễn Tiệp (2009), ―Cần đào tạo phát triển đội ngũ lao động quản lý kinh doanh”, Tạp chí Lao động Xã hội, số 351+352 từ 16/115/2/2009 [19] Quyết định số: 698/QĐ- TTg (2009), Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 định hƣớng đến năm 2020 Tiếng Anh: [20] Www VnEconomy.vn: Thời báo kinh tế Việt Nam [21] Human Resource Management, Garry Dessler 10-ed 2002, Prentice Hall [22] David Devins and Steven Johnson (2003), Training and Development Activities in SMEs: Some Findings from an Evaluation of the ESF Objective Programmes in Britain, International Small Business Journal 2003; Pages 21 & 213 [23] Tạ Ngọc Hải, Một số nội dung nguồn nhân lực phƣơng pháp đánh giá nguồn nhân lực, http://caicachhanhchinh.gov/uploads/N ews/2138 [24] Văn Đình Tấn, Nguồn nhân lực công việc CNH, HDDH nƣớc ta, http://truongchinhtrina.gov.vn/ArticleDetail.aspx?_Article_ID=212 [25] http://tsc.edu.vn/ Nguồn nhân lực Việt Nam ... thông qua yếu tố ngƣời cơng ty cần phát triển nguồn nhân lực Đó lý tác giả chọn đề tài "Phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Hồng Anh Attapeu, Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào" làm luận văn tốt nghiệp... số vấn đề lý luận phát triển nguồn nhân lực Chương Thực trạng phát triển nguồn nhân lực Công ty Hoàng Anh Attapeu Chương Các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Cơng ty Hồng Anh Attapeu Tổng... BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Ý nghĩa phát triển nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty hoàng anh attapeu, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty hoàng anh attapeu, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn