Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đăk glong tỉnh đăk nông

1,460 22 0
  • Loading ...
1/1,460 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ XN MINH HỒN THI N CƠNG TÁC KIM SỐT THANH TOÁN V N ðU XÂY D NG B N QUA KHO BC NHÀ N C ð ᄂ K GLONG, TNH ð ᄂ K NÔNG LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà N ᄂ ng - 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ XN MINH HỒN THI N CƠNG TÁC KIM SOÁT THANH TOÁN V N ðU XÂY D NG B N QUA KHO BC NHÀ N C ð ᄂ K GLONG, TNH ð ᄂ K NÔNG LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã s ᄂ: 60.34.02.01 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS Lâm Chí Dũng ðà N ᄂ ng - 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c công b b t kỳ công trình khác Tác gi Lê Xuân Minh MC LC M ðU 1 Tính cp thi t ca đ tài M c tiêu nghiên c u Câu h i nghiên c u ð n đ liên quan; Kho bc Nhà n ᄉ c & D án c i cách qu n lý tài cơng, Nhà xut bn Tài chính, Hà N)i [7] ðồn Kim Khun, “Hồn thin cơng tác kim sốt đu xây dng b n ti Kho bc Nhà n ᄉ c ðà N'ng”, Lun văn thc sĩ kinh t [8] Lê Th/ Thanh Nhàn (2016), “Kim soát chi th ng xuyên ngân sách nhà n ᄉ c qua Kho bc Nhà n ᄉ c huyn Phú Vang, tnh Th a Thiên Hu” Lun văn thc s@ [9] Nguyn ð c Thanh, “Gi i pháp hồn thin ch qu n lý, tốn đu cơng theo h p đ-ng”, Tp chí Qun lý ngân qu@ qu c gia s 1+2/2012 ... bn qua Kho bc Nhà n !c ðăk Glong 46 2.2.3 K t qu th ᄉ c hin công tác ki(m sốt tốn v n đ"u tư xây d ᄉ ng bn qua Kho bc Nhà n !c ðăk Glong 55 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KI%M SỐT THANH. .. 35 CHƯƠNG TH C TRNG TOÁN V N ðU TƯ NG CƠ B N TI KHO BC NHÀ N CƠNG TÁC KIM SỐT THANH XÂY D C ðĂK GLONG 36 2.1 KHÁI QUÁT V- KHO BC NHÀ N 'C ðĂK GLONG 36 2.1.1 L/ch s0... K GLONG, TNH ð ᄂ K NÔNG LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà N ᄂ ng - 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ XUÂN MINH HOÀN THI N CƠNG TÁC KIM SỐT THANH TỐN V N ðU TƯ XÂY D NG CƠ B N QUA KHO
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đăk glong tỉnh đăk nông , Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn ñầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước đăk glong tỉnh đăk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn