Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố đà nẵng

1,377 24 0
  • Loading ...
1/1,377 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T THÁI TH PHƯƠNG TH O PHÁT TRIN NGU N NHÂN L C CÔNG NGH THÔNG TIN TI THÀNH PH ðÀ N ᄂ NG LUN VĂN THC SĨ QU N LÝ KINH T ðà Nng - Năm 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T THÁI TH PHƯƠNG TH O PHÁT TRIN NGU N NHÂN L C CÔNG NGH THÔNG TIN TI THÀNH PH ðÀ N ᄂ NG LUN VĂN THC SĨ QU N LÝ KINH T Mã s ᄂ: 60.34.04.10 Ng i h ng dn khoa hc: TS NGUYN TH M HƯƠNG ðà Nng - Năm 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Tác gi lun văn Thái Th Phương Tho M-C L-C M ð U 1 Tính c p thit c a đ ᄂ tài Mc tiêu nghiên cu 3 Câu hi nghiên cu ði t ᄂ ng ph ᄂ m vi nghiên cu 5 Phương pháp nghiên cu 6 Ý nghĩa lý lun thc tin c a ñ ᄂ tài Kt c u lun văn Tng quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG M!T S V"N ð# LÝ LUN CƠ B N V# PHÁT TRIN NGU N NHÂN LC 1.1 TNG QUAN V PHÁT TRIN NGU-N NHÂN LC 1.1.1 M t s khái nim 14 14 14 1.1.2 Ý nghĩa c 19 a vic phát tri!n ngu"n nhân lc 1.1.3 ð#c ñi!m ngu"n nhân lc công ngh thông tin 21 1.2 N$I DUNG VÀ TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ PHÁT TRIN NGU-N NHÂN LC 26 1.2.1 Cơ c u ngu"n nhân lc 1.2.2 Phát tri!n trình đ chun mơn, nghip v cho ngu"n nhân lc 27 26 1.2.3 Nâng cao k% c a ngu"n nhân lc 1.2.4 Nâng cao nhn thc c a ngu"n nhân lc 1.2.5 Nâng cao ñ ng lc thúc ñ&y ngu"n nhân lc 29 1.3 CÁC NHÂN T' (NH H *NG ð+N VI,C PHÁT TRIN NGU-N 31 32 [21] UBND thành ph ðà N/ng (2012), Quyt ñ!nh 9749/Qð-UBND ngày 26/11/2012 v- vic ban hành k hoch phát trin công nghip CNTT ti thành ph ðà N.ng năm 2013 giai ñon 2013-2015, ðà N/ng [22] UBND thành ph ðà N/ng (2012), K hoch phát trin công nghip CNTT thành ph ðà N.ng năm 2013 giai ñon 2013-2015 ban hành kèm theo Quyt ñ!nh 9749/Qð-UBND ngày 26/11/2012, ðà N/ng [23] Nguyn Duy Viên (2016), Lun văn th ᄂ c sĩ Phát trin ngun nhân lc Kho bc Nhà n c t$nh ðc Lc, ðà N/ng Websites http://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/thieu-hut-nhan-luc-cong-nghethong-tin-o-muc-bao-dong-do-3241056.html Ngày truy cp ngày 19/01/2017 http://www.tienphong.vn/gioi-tre/da-nang-khat-nhan-luc-cong-nghethong-tin Ngày truy cp ngày 21/01/2017 http://www.cucthongke.danang.gov.vn Ngày truy cp ngày 12/02/2017 http://www.tttt.danang.gov.vn Ngày truy cp ngày 15/03/2017 ... ngành công ngh thông tin thành ph ðà N/ng 50 2.2 THC TRNG PHÁT TRIN NGU-N NHÂN LC CÔNG NGH, THÔNG TIN TI THÀNH PH' ðÀ NNG 54 2.2.1 Thc tr ᄂ ng c u ngu"n nhân lc công ngh thông tin ... M!T S GI N NHÂN L I PHÁP ð PHÁT TRIN NGU C CÔNG NGH THÔNG TIN TI THÀNH PH ðÀ N ᄂ NG 84 3.1 QUAN ðIM, M1C TIÊU, ð2NH H 3NG PHÁT TRIN NGU-N NHÂN LC CÔNG NGH, THÔNG TIN TI THÀNH PH'... 84 3.1.1 Quan ñi!m phát tri!n ngu"n nhân lc công ngh thông tin t ᄂ i thành ph ðà N/ng 84 3.1.2 Mc tiêu chung phát tri!n ngu"n nhân lc công ngh thông tin t ᄂ i thành ph ðà N/ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố đà nẵng , Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn