Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước đắk lắk

1,178 21 0
  • Loading ...
1/1,178 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN TH THU BA HỒN THI N CƠNG TÁC KIM SỐT CHI V N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA QUA KHO BC NHÀ N CðᄂKLᄂK LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nng – 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN TH THU BA HỒN THI N CƠNG TÁC KIM SỐT CHI V N CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA QUA KHO BC NHÀ N CðᄂKLᄂK LUN VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã s ᄂ: 60.34.02.01 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS Lâm Chí Dũng ðà Nng - 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác ðà Nng, ngày tháng năm 2017 Tác gi Nguyn Th Thu Ba M CL C M ðU 1 Tính cp thi t ca ñ tài M c tiêu nghiên c u Câu h ᄂ i nghiên c DANH M C TÀI LI U THAM KH [1] O Phm Bình (2012), M s dng tài khon chi CTMTQG hành H thng Tabmis – Nh!ng kin ngh t thc t, Tp chí Qun lý Ngân qu% Quc gia (S 12), Hà N&i [2] Phm Bình (2016), Gii pháp hồn thin cơng tác kim sốt chi CTMTQG, Tp chí Qun lý Ngân qu% Quc gia (S 10), Hà N&i [3] Lâm Chí Dũng (2008), Nghip v Kho b ᄉ c Nhà n ᄉ c, Nxb Tài chính, Hà N&i [4] Tr;n Mnh Hà (2012), Mt s ñim m ᄉ i v ch KSC th ng xuyên ca NSNN qua KBNN theo quy đnh t ᄉ i Thơng tư 161/2012/TTBTC, Tp chí Qun lý Ngân qu% Quc gia (S 12), Hà N&i [5] Nguyn Văn Hoan (2012), Mt s trao đ"i v quy trình kim sốt chi mt c a qua KBNN, Tp chí Qun lý Ngân qu% Quc gia (S 5), Hà N&i [6] KBNN, (2016), K ho ᄉ ch phát trin KBNN giai ño ᄉ n 2016 – 2020 [7] KBNN ð3k L3k, (2015), Báo cáo kt qu kim tra t ᄉ i KBNN ð-k L-k năm 2015 [8] KBNN, (2014,2015, 2016), Tài liu Hi ngh t"ng kt h thng KBNN năm 2014,2015, 2016 [9] ðoàn Kim Khun “Hồn thin cơng tác kim sốt tốn ñ#u tư xây dng bn t ᄉ i KBNN ðà Nng, Lun văn thc s% Tr
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước đắk lắk , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn chương trình mục tiêu quốc gia qua kho bạc nhà nước đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn