Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN buôn đôn, tỉnh đắk lắk

228 24 0
  • Loading ...
1/228 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN QUC TH NG HỒN THIN CƠNG TÁC KI M SOÁT CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ N C QUA KHO BC NHÀ N C BUÔN ðÔN, T NH ð K L K LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nng – 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T NGUYN QUC TH NG HỒN THIN CƠNG TÁC KI M SỐT CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ N C QUA KHO BC NHÀ N C BUÔN ðÔN, T NH ð K L K LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã s: 60.34.02.01 Ng ᄉ i h ᄉ ng dn khoa hc: PGS TS LÂM CHÍ DŨNG ðà Nng - 2017 LI CAM ðOAN Tơi xin cam đoan đ tài:“ Hồn thin cơng tác kim sốt chi th ng xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn, tnh ð k L k” cơng trình nghiên cu c a riêng Các s liu k [11] Lê Hùng Sơn - Lê Văn Hưng (2013), “Giáo trình Nghip v& Kho bc Nhà n c”, Tr ng ð+i hc Kinh doanh Công ngh Hà N,i [12] ðinh Th Thu Trang (2012) , Lun văn Th+c sO “Hồn thin cơng tác kim soát chi th ng xuyên qua KBNN Khánh Hòa”, ð+i hc ðà NPng [13] Ph+m Th Thanh Vân (2012), “M"t s gi ᄂ i pháp nhm nâng cao ch ᄂ t l ᄂ ng công tác KSC NSNN c a KBNN”, T+p chí Qun lý Ngân quO Qu!c gia, (102), tr 6-9 [14] Cao Th Thúy Vân (2016), Lun văn Th+c sO “Qu ᄂ n lý chi th ng xuyên Ngân sách nhà n c ti huyn Phú Vang” , Hc vin Hành [15] Nguyn Hi Yn (2013), “S c'n thi t m"t s gi ᄂ i pháp nhm mi chu trình NSNN”, T+p chí qun lý Ngân quO qu!c gia, (134), tr 12 ... KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN Chương 2: Thc trng công tác KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðơn Chương 3: Gi ᄂ i pháp hồn thin cơng tác KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn T7ng quan tài li%u... KBNN Buôn ðôn 48 2.2.4 N,i dung KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn .54 2.2.5 Kt qu công tác KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn 58 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG K T QU- CÔNG TÁC... ng xuyên NSNN qua KBNN huyn Buôn ðôn 44 2.2.2 Tình hình chung v thc hin cơng tác KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN Buôn ðôn 48 2.2.3 Quy trình KSC th ng xuyên NSNN qua KBNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN buôn đôn, tỉnh đắk lắk , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua KBNN buôn đôn, tỉnh đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn