Phát triển du lịch tại tỉnh sekong, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

108 34 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHEUA KHAM SING SACK SITH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TỈNH SE KONG, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHEUA KHAM SING SACK SITH PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TỈNH SE KONG, NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số : 60.31.01.05 Giáo viên hƣớng dẫnkhoa học: GS TS VÕ XUÂN TIẾN Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCHPHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Đặc điểm ngành du lịch 12 1.1.3 Ý nghĩa phát triển du lịch kinh tế - xã hội 13 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH 15 1.2.1 Gia tăng quy mô du lịch 15 1.2.2 Nâng cao chất lượng du lịch 19 1.2.3 Phát triển sản phẩm, loại hình du lịch 20 1.2.4 Mở rộng mạng lưới du lịch 21 1.2.5 Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch bảo vệ môi trường 22 1.2.6 Gia tăng kết kinh tế-xã hội môi trường thu từ du lịch 23 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 25 1.3.1 Nhóm nhân tố tự nhiên 25 1.3.2 Nhóm nhân tố xã hội 25 1.3.3 Nhóm nhân tố kinh tế 26 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TỈNH SE KONG, NƢỚC CHDCND LÀO 28 2.1 KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TỈNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH 28 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 28 2.1.2 Đặc điểm xã hội 34 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 37 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SE KONG, NƯỚC CHDCDN LÀO 41 2.2.1 Gia tăng quy mô du lịch 41 2.2.2 Nâng cao chất lượng du lịch 48 2.2.3 Phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch 51 2.2.4 Mở rộng mạng lưới du lịch 54 2.2.5 Bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch bảo vệ môi trường 57 2.2.6 Gia tăng kết kinh tế-xã hội môi trường thu từ du lịch 61 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TỈNH SE KONG, NƯỚC CHDCND LÀO THỜI GIAN QUA 65 2.3.1 Thành công hạn chế 65 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 66 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SE KONG 67 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SE KONG ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN 2030 67 3.1.1 Xu hướng phát triển du lịch giới 67 3.1.2 Bối cảnh định hướng phát triển du lịch tỉnh SeKong 69 3.1.3 Định hướng phát triển du lịch tỉnh SeKong 70 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SE KONG 70 3.2.1 Giải pháp gia tăng quy mô du lịch 70 3.2.2 Giải pháp nâng cao chất lượng du lịch 73 3.2.3 Giải pháp phát triển sản phẩm, loại hình du lịch 74 3.2.4 Giải pháp mở rộng mạng lưới du lịch 76 3.2.5 Giải pháp bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch bảo vệ môi trường 77 3.2.6 Giải pháp gia tăng kết xã hội thu từ du lịch 79 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 80 3.3.1 Kết luận 80 3.3.2 Kiến nghị 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ CHDCND Cộng hòa dân chủ nhân dân CN-XD Công nghiệp-xây dựng CSHT Cơ sở hạ tầng DL-DV Du lịch-dịch vụ DL Du lịch DN Doanh nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTSX Giá trị sản xuất IUCN Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên tài nguyên thiên nhiên quốc tế 10 KT-XH Kinh tế-xã hội 11 PTDL Phát triển du lịch 12 TM-DV Thương mại-dịch vụ 13 USD Đô la Mỹ 14 WTO Tổ chức thương mại quốc tế 15 KHKT Khoa học kỹ thuật 16 FDI Đầu tư trực tiếp nước 17 PTKT Phát triển kinh tế 18 VH-TT Văn hóa-thơng tin 19 KDDL Kinh doanh du lịch 20 LHQ Liên hiệp quốc 21 ODA Vốn viện trợ khơng thức 22 NN Nhà nước DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Diện tích đất tính theo đơn vị hành tính đến năm 2015 31 2.2 Diện tích, dân số, mật độ dân số năm 2015 theo huyện chia 34 2.3 Tình hình dân số, lao động tỉnh Se Kong đoạn 2011-2015 giai 35 2.4 Tài nguyên du lịch nhân văn Se Kong 36 2.5 Giá trị sản xuất ngành kinh tế tỉnh Se Kong từ giai đoạn năm 2011-2015 37 2.6 Lượt khách đến tham quan du lịch tỉnh Se Kong oạn 2011-2015 41 2.7 Cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Se Kong thời gian qua 43 2.8 Vốn đầu tư Nhà nước ngành du lịch tỉnh Se Kong thời gian qua 44 2.9 Nguồn vốn kinh doanh sở kinh doanh du lịch 44 2.10 Doanh nghiệp nhóm ngành dịch vụ phân theo ngành kinh tế cấp 45 2.11 Lực lượng lao động tham gia hoạt động du lịch Se Kong 46 2.12 Tài sản cố định đầu tư dài hạn doanh nghiệp nhóm ngành dịch vụ tỉnh Se 47 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.13 Đóng góp ngân sách du lịch dịch vụ hỗ trợ du lịch 47 2.14 Số lượng khách đến thời gian lưu trú trung bình Se Kong thời gian qua 49 2.15 Doanh thu sở kinh doanh du lịch dịch vụhỗ trợ du lịch thời gian qua 50 2.16 Các loại sản phẩm du lịch tỉnh Se Kong 53 2.17 Các điểm loại hình du lịch tỉnh Se Kong 55 2.18 Di tích, danh thắng công nhận, xếp hạng 58 2.19 Thực trạng khai thác tiềm loại tài nguyên du lịch 59 2.20 Lao động DN nhóm ngành dịch vụ tồntỉnh chia theo ngành cấp 64 DANH MỤC CÁC BIỂU VÀ HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Bản đồ tỉnh Se Kong 29 2.2 Biểu đồ tổng GTSX ngành kinh tế tỉnh Se Kong từ giai đoạn năm 2011-2015 38 2.3 Biểu đồ chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Se Kong năm 2011 39 2.4 Biểu đồ chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Se Kong năm2015 39 2.5 Biểu đồ lượt khách du lịch chia theo khách quốc tế khách nội địa 42 2.6 Biểu đồ thu nhập bình quân lao động DL hỗ trợ DL Se Kong 62 83 Đề xuất xây dựng Quỹ quảng cáo, xúc tiến du lịch tỉnh với đóng góp doanh nghiệp du lịch địa bàn với phần hỗ trợ từ ngân sách Trung ưong - Tạo hội thuận lợi để sở kinh doanh du lịch tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh du lịch, thực phân cấp quản lý ngân sách cho địa phương, sở (cấp huyện xã) để tăng tự chủ - Hồn thiện sách áp dụng tiến khoa học công nghệ vào kinh doanh du lịch làm để doanh nghiệp, người dân địa phươngSe Kong (4 huyện thuộc tỉnh) cạnh tranh thị trường Trong đó, tập trung vào hai vấn đề chủ yếu chất lượng dịch vụ du lịch sản phẩm du lịch DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt: [1] PGS.TS.Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Thông tin Truyền thống , Hà Nội [2] GS.TS Nguyễn Văn Đính, TS Trần Thị Minh Hòa (2004), Giáo trình kinh tế Du lịch, NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội [3] Đinh Phi Hồ,TS Lê Ngọc Uyển (2006), Kinh tế phát triển: Lý thuyết thực tiễn, NXB Thống kê, TP HCM [4] Khamphone Phatthanakan (2015), Phát triển nông nghiệp tỉnh Xekong, nước CHDCND Lào, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [5] Trương Quang Học, Phạm Minh Thư, Võ Thanh Sơn (2006), Phát triển bền vững - Lý thuyết Khái niệm, Đại học Quốc gia, Hà Nội [6] Nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu (2001), Du lịch bền vững, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội [7] Phạm Quốc Oai (2012), Phát triển bền vững du lịch thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng [8] PGS.TS Vũ Đình Thắng (2006), Giáo trình Kinh tế Phát triển,NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội [9] Vĩnh Tuấn (2014), Phát triển du lịch sinh thái Động Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Đà Nẵng Tài liệu Tiếng Lào: [10] Bộ kế hoạch đầu tư Lào (2010), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước Lào năm (2010-2015).Viên Chăn [11] Bộ Văn hóa, Thơng tin Du lịch- Tổng Cục Du lịch quốc gia(2010), Chiến lược phát triển Du lịch quốc gia, 2010.Viên Chăn [12] Bộ Văn hóa, Thơng tin Du lịch - Tổng Cục Du lịch quốc gia Lào, Cục kế hoạch hợp tác, phòng Thống kê Du lịch (2010), Báo cáo thống kê Du lịch nước CHDCND Lào 2010.Viêng Chăn [13] Cục Thống kê tinh Se Kong ( 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015), Niên giám Thống kê tỉnh Se Kong Sekong [14] Đảng DNCM Lào, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2010, Viêng Chăn [15] Đảng DNCM Lào, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2015, Viêng Chăn [16] Đảng tỉnh Se Kong (2010), Nghị Đại hội Đảng tỉnh Se Kong lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2010-2015, Se Kong [17] Đảng tỉnh Se Kong (2015), Nghị Đại hội Đảng tỉnh Se Kong lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020, Se Kong [18] Nghị Đại hội Trung ương Đảng Nhân dân Cách Mạng Lào lần thứ IX năm 2010, Viêng Chăn [19] Nghị Đại hội Trung ương Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào lần thứX năm 2015, Viêng Chăn [20] Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Se Kong (2015), Bóa cáo tổng kết 5năm kế hoạch tổ chức thực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Se Kong giai đoạn 2010-2015 Mục tiêu, phương hướng giai đoạn năm 2015-2020 [21] Sở Văn hóa, thơng tin Du lịch tỉnh Se Kong, năm 2014 Chiến lược phát triển Du lịch 2011-2015 2015-2020 [22] Sở Văn hóa, thông tin Du lịch tỉnh Se Kong, Báo cáo tổng kết 5năm hoạt động việc lĩnh vực Văn hóa, thông tin Du lịch (năm 2010-2015), Se Kong 2015 [23] Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Xê Kong (2015), Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Se Kong đến năm 2020 [24] Sở Giao thông vận tải tỉnh Se Kong (2015), Báo cáo tổng kết 5năm hoạt động việc lĩnh vực Giao thông - Vận tải giai đoạn 2010-2015 Tài liệu Tiếng Anh: [25] Leonard J Lickorish, Carson L Jenkins (1997), An introduction to Tourism, England [26] Lesley Pender Richard Sharpley (2005), The management of tourism, London [27] Raamam Weitz (1995), Development and growth, Yale University Press, London Các trang điện tử [28] http://www.laogov.gov.la [29] http://www.tourismlaos.org [30] http://www.ecotourismlaos.com [31] http://www.trekkingcentralláo.com [32] http://www.tapchicongsan.org.vn [33] http://www.goole.com.vn/search [34] http://www.Tailieuso.udn.vn [35] http://www.luanvan.net.vn [36] http://www.vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o [37] http://www.rightslinklao.org ... người dân tạo thu nhập chủ yếu cho PTKT quốc dân Đối với nghiên cứu nước, có nhiều tài liệu nghiên cứu quan điểm nội hàm phát triển du lịch Lào Luật Du lịch đưa khái niệm: Du lịch phát triển du lịch. .. Luật Du lịch Lào năm 2005 Chia làm hai loại như: + Khách du lịch quốc tế + Khách du lịch nội địa “ Khách du lịch quốc tế người nước ngoài, người Lào định cư nước ngồi vào nước Lào du lịch, cơng dân. .. LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1 KHÁI QUÁT VỀ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Đặc điểm ngành du lịch 12 1.1.3 Ý nghĩa phát triển du lịch kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch tại tỉnh sekong, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào , Phát triển du lịch tại tỉnh sekong, nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn