Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện đắk hà tỉnh kon tum

1,176 31 0
  • Loading ...
1/1,176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T HOÀNG ANH SƠN QUN LÝ CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HUYN ðĂK HÀ, T NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN ðà Nng - 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T HOÀNG ANH SƠN QUN LÝ CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HUYN ðĂK HÀ, T NH KON TUM LU N VĂN THC SĨ KINH T PHÁT TRIN Mã s ᄉ: 60.31.01.05 Ng i h ng dn khoa hc: PGS.TS BÙI QUANG BÌNH ðà Nng - 2017 L I CAM ðOAN ð tài cơng trình nghiên cu ca riêng tơi, kt qu nghiên cu có tính đc l p riêng, khơng chép bt kỳ tài li u chưa đ c cơng b ᄂ tồn b ni dung bt kỳ đâu Ni dung ca lu n văn có tham kho s dng mt s ᄂ thông tin, tài li u t ᄂ ngu ᄂ n sách, chí đ c li t kê danh mc tài li n công tác chi th ng xuyên qua KBNN Khánh Hòa, lun văn thc sC qun tr4 kinh doanh h9c ðà NTng [15] NguyGn Hồng Tun, “Nâng cao hi u qu qun lý ngân sách nhà n c tnh An Giang giai ñon 2006-2010” Lun văn thc sĩ kinh t Tr ng ði h9c kinh t Thành ph H6 Chí Minh [16] UBND huy n ðDk Hà (2015), “ Ngh4 quy t ði hi ði biu l8n th XV ðng b Huy n ðDk Hà, giai ñon 2011-2015” [17] UBND huy n ðDk Hà (2012), “Báo cáo quyt toán Ngân sách năm 2011” [18] UBND huy n ðDk Hà (2013), “Báo cáo quyt toán Ngân sách năm 2012” [19] UBND huy n ðDk Hà (2014), “Báo cáo quyt toán Ngân sách năm 2013” [20] UBND huy n ðDk Hà (2015), “Báo cáo quyt toán Ngân sách năm 2014” [21] UBND huy n ðDk Hà (2016), “Báo cáo quyt toán Ngân sách năm 2015” [22] Lê Th4 Hi Vân (2013), “ Kim soát chi th ng xuyên ngân sách xã qua Kho bc Nhà n c chi nhánh Tnh Kon Tum”, lun văn thc sC ði h9c ðà NTng, ðà NTng ... 1.2.2 Chp hành d$ toán chi th ng xuyên ngân sách huy n .21 1.2.3 Quy t toán chi th ng xuyên ngân sách huy n 23 1.2.4 Công tác tra, kim tra vi c qun lý chi th ng xuyên ngân sách huy n... QU"N LÝ CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYN ð-K HÀ 38 2.2.1 Qun lý lp d$ toán chi ngân sách huy n 43 2.2.2 Qun lý chp hành d$ toán chi ngân sách, cơng tác kim sốt chi KBNN ... nghiên cu CHƯƠNG M-T S V N V! QUN LÝ CHI N ð! V! LÝ LU TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYN 11 1.1 TNG QUAN V CHI NGÂN SÁCH VÀ CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYN 11 1.1.1 Mt s khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện đắk hà tỉnh kon tum , Quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước huyện đắk hà tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn