Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk r’lấp – tỉnh đắk nông

1,086 22 0
  • Loading ...
1/1,086 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ TH NGC QUỲNH HỒN THI N CƠNG TÁC KIM SOÁT CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ N C QUA KHO BC NHÀ N Cð K R’L P, T NH ð K NÔNG LU ᄂ N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nng 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ TH NGC QUỲNH HỒN THI N CƠNG TÁC KIM SỐT CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ N C QUA KHO BC NHÀ N Cð K R’L P, T NH ð K NÔNG LU ᄂ N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã s: 60.34.02.01 Ng ᄂ i h ng dn khoa hc: TS ðNG TÙNG LÂM ðà Nng - 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng tơi Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng đ c cơng b b - ð ᄂ i h c Quc gia Hà N-i, Hà N-i [12] Tr5n Văn Vin, (2016), “Gii pháp hoàn thin cơng tác qun lý, kim sốt cam k t chi ngân sách nhà n c”, T ᄉ p chí Qu n lý Ngân qu" Quc gia, (164), tr 25-27 [13] Huỳnh Vũ (2014), Hồn thin cơng tác kim sốt chi th ᄉ ng xuyên Ngân sách Nhà n c qua Kho b ᄉ c Nhà n c C-m L, Lun văn th ᄂ c sĩ Qun tr kinh doanh, Tr ng ð ᄂ i h c Kinh t - ð ᄂ i h c ðà N@ng, ðà N@ng ... KSC Kho b ᄂ c Nhà n c Kim soát chi NSNN Ngân sách Nhà n c SDNS S2 dng Ngân sách Tabmis H thng Thông tin Qun lý Ngân sách Kho b ᄂ c DANH MC CÁC B S hi#u b!ng 2.1 NG Tên b!ng Doanh s chi th ng xuyên. .. Tng quan tài liu nghiên cu CHƯƠNG CƠ S LÝ LU ᄂ N V- KIM SOÁT CHI TH NG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ N C QUA KHO BC NHÀ N C 1.1 CHI TH NG XUYÊN NSNN 1.1.1 Tng quan... NH ð K NÔNG LU ᄂ N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà Nng – 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ TH NGC QUỲNH HOÀN THI N CƠNG TÁC KIM SỐT CHI TH NG XUN NGÂN SÁCH NHÀ N C QUA KHO BC NHÀ N Cð
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk r’lấp – tỉnh đắk nông , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước đắk r’lấp – tỉnh đắk nông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn