Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đô thị và môi trường đắk lắk

109 27 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  LÊ TRẦN HÀ NAM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƢỜNG ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  LÊ TRẦN HÀ NAM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƢỜNG ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài .4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm phát triển nguồn nhân lực 11 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.2.1 Nâng cao trình độ chun mơn ngƣời lao động .12 1.2.2 Nâng cao kỹ ngƣời lao động .13 1.2.3 Nâng cao phẩm chất cho ngƣời lao động 14 1.4 Ý NGHĨA CỦA PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG .21 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƢỜNG ĐẮK LẮK TRONG GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 .23 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƢỜNG ĐẮK LẮK .23 2.1.1 Giới thiệu chung 23 2.1.2 Chức 24 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty .25 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk 26 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty TNHH MTV đô thị môi trƣờng Đắk Lắk 27 2.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƢỜNG ĐẮK LẮK .32 2.2.1 Những nhân tố bên 32 2.2.2 Những nhân tố bên 37 2.3 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƢỜNG ĐẮK LẮK .39 2.3.1 Thực trạng phát triển trình độ chun mơn nguồn nhân lực cơng ty 39 2.3.2 Thực trạng phát triển kỹ ngƣời lao động 49 2.3.3 Thực trạng nâng cao phẩm chất ngƣời lao động 53 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MƠI TRƢỜNG ĐẮK LẮK 60 2.4.1 Thành cơng 60 2.4.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 61 KẾT LUẬN CHƢƠNG .64 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƢỜNG ĐẮK LẮK .66 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 66 3.1.1 Định hƣớng phát triển công ty thời gian tới .66 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực công ty 67 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC .69 3.2.1 Phát triển trình độ chun mơn nghiệp vụ 69 3.2.2 Phát triển kỹ ngƣời lao động 76 3.2.3 Nâng cao phẩm chất ngƣời lao động 77 KẾT LUẬN 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ CB-CNV Cán - công nhân viên MTV Một thành viên NNL Nguồn nhân lực TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2012-2016 23 2.2 Số lƣợng lao động Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk giai đoạn 2012-2016 24 2.3 Nguồn nhân lực phân bố theo phận năm 2016 25 2.4 Cơ cấu nguồn nhân lực Công ty trọng phát triển năm 2016 26 2.5 Quy trình tuyển dụng Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk 29 2.6 Yêu cầu tuyển dụng Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk 30 2.7 Cơ cấu nguồn nhân lực cần phát triển công ty năm 2016 35 2.8 Số lƣợng lao động theo trình độ chun mơn trụ sở cơng ty giai đoạn 2012-2016 38 2.9 Kết đánh giá thực công việc CB-CNV trụ sở Cơng ty qua năm 41 2.10 Các hình thức đào tạo chun mơn trụ sở cơng ty TNHH MTV Đơ thị Mơi trƣờng Đắk Lắk 44 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.11 Số lƣợng lao động có kỹ cần thiết trụ sở cơng ty giai đoạn 2012-2016 46 2.12 Số lƣợng khóa đào tạo kỹ cần thiết cho CBCNV trụ sở cơng ty giai đoạn 2012-2016 48 2.13 Số lƣợng lao động vi phạm nội quy trụ sở cơng ty giai đoạn từ năm 2012-2016 50 2.14 Số lƣợng lao động bị kỷ luật trụ sở công ty giai đoạn 2012-2016 52 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Số lƣợng ngƣời lao động Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk giai đoạn 2012-2016 24 2.2 Cơ cấu nguồn nhân lực theo hình thức lao động năm 2016 27 2.3 Số lƣợng lao động theo trình độ chun mơn trụ sở công ty giai đoạn 2012-2016 39 2.4 Việc làm theo ngành nghề CB-CNV trụ sở Công ty giai đoạn 2012-2016 40 2.5 Kết đánh giá thực công việc CB-CNV trụ sở Cơng ty năm 2016 42 2.6 Các khóa đào tạo chun mơn cho CB-CNV trụ sở công ty TNHH MTV Đô thị Môi 45 trƣờng Đắk Lắk năm 2016 2.7 Số lƣợng khóa đào tạo kỹ cần thiết cho CBCNV trụ sở cơng ty giai đoạn 2012- 48 2016 2.8 Lao động vi phạm nội quy trụ sở công ty giai đoạn từ năm 2012-2016 51 2.9 Lao động bị kỷ luật trụ sở cơng ty giai đoạn 2012-2016 52 84 Luận văn cho phát triển nguồn nhân lực, cần tiến hành đồng tất nội dung thực đồng hệ thống giải pháp phù hợp Đặc biệt, cần tập trung nỗ lực vào thực ba nội dung gồm nâng cao trình độ, phát triển kỹ nâng cao phẩm chất ngƣời lao động khâu quan trọng, mang tính đột phá việc phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đơ thị Mơi trƣờng Đắk Lắk nói riêng doanh nghiệp nƣớc ta nói chung Thực tiễn việc phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk cho thấy: Cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chế sách nhằm nâng cao trình độ, nâng cao kỹ cho ngƣời lao động; thực tốt công tác thi đua, khen thƣởng; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời lao động học tập quan trọng có chế, sách có hiệu phát huy tính tự giác, chủ động ngƣời lao động việc tự vƣơn lên việc nâng cao trình độ lao động, phát triển kỹ nâng cao phẩm chất ngƣời lao động Ngoài nỗ lực thân ngƣời lao động, cần có hƣớng dẫn hỗ trợ tích cực cấp Trung ƣơng địa phƣơng cho doanh nghiệp trình phát triển nguồn nhân lực./ 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo tình hình nhân 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Đắk Lắk [2] Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), Thông báo việc đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cán bộ, công chức, viên chức người lao động, Đắk Lắk [3] Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk (2012-2016), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trường Đắk Lắk , Đắk Lắk [4] Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk (2016), Phương hướng, kế hoạch hoạt động Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trường Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2020, Đắk Lắk [5] Đinh Văn Toàn (2009), Phát triển nguồn nhân lực EVN đến năm 2015: cần giải pháp đồng bộ, Tạp chí điện lực, tháng 9/2009 [6] George TMilkovich, John W.Boudreau, Quản trị nguồn nhân lực, ngƣời dịch: TS Vũ Trọng Hùng, hiệu đính biên tập: TS Phan Thăng, Nhà xuất thống kê, 12/2012 [7] Lê Thị Mỹ Linh (năm 2010), Luận văn “Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp vừa nhỏ” [8] Nguyễn Thị Anh Đào (5/2011), Vấn đề quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí cơng nghiệp [9] Nguyễn Tiệp (2008), Giáo trình Nguồn nhân lực, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội [10] PGS.TS Đỗ Minh Cƣơng TS Mạc Văn Tiến (2004), Phát triển lao động kỹ thuật Việt Nam – lý luận thực tiễn, Nhà xuất Lao động-xã hội, Hà Nội [11] PGS, TS Vũ Văn Hà (tháng 6/2014), Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ASEAN, Tạp chí Cộng sản [12] Phan Ngọc Trung (2011), Quản lý nguồn nhân lực: vấn đề đặt cho doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực, số 1(22)-2011 86 [13] Phạm Minh Hạc (2001), Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào cơng nghiệp hóa, đại hóa, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [14] Trần Kim Dung (2006), Quản trị nguồn nhân lực – Tp Hồ Chí Minh, Nhà xuất Thống kê [15] Thái Thảo Ngọc (2013), Phát triển nguồn nhân lực Công ty cổ phần Lilama 7, Luận văn tiến sỹ trƣờng Đại học kinh tế quốc dân [16] TS Phạm Thị Thu Hằng (2008), Doanh nghiệp Việt Nam 2007, Lao động phát triển nguồn nhân lực, Phòng Thƣơng mại cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) [17] TS Đặng Xuân Hoan (tháng 4/2015), Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2015-2020 đáp ứng u cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản [18] TS Hà Quang Ngọc ThS Trần Thị Hạnh (2016), Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công nước ta nay, Tạp chí Lý luận trị số [19] TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Ðoàn Gia Dũng, ThS Ðào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Nguyễn Thị Bích Thu (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất thống kê [20] Vũ Thị Ngọc Mai (2015), Luận văn “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Cơng ty TNHH MTV Khai thác Cơng trình Thủy lợi Nam Hà Nam” [21] Viện Kinh tế giới (2003), Phát triển nguồn nhân lực thông qua giáo dục đào tạo: Kinh nghiệm Đông Á, Nhà xuất Khoa học xã hội, Hà Nội [22] Cổng thông tin điện tử, Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk http://moitruongdothidaklak.com.vn/lt.aspx?cid=109&lgid=2 ... PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƢỜNG ĐẮK LẮK .66 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 66 3.1.1 Định hƣớng phát triển công ty. .. trạng phát triển nguồn nhân lực quản lý Công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2015 - Đề xuất giải pháp để phát triển phát triển nguồn nhân lực quản lý Công ty TNHH MTV Đô thị. .. doanh công ty TNHH MTV Đô thị Môi trƣờng Đắk Lắk 26 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty TNHH MTV đô thị môi trƣờng Đắk Lắk 27 2.2 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đô thị và môi trường đắk lắk , Phát triển nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đô thị và môi trường đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn