Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại dược phẩm vi bảo ngọc

128 48 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VI BẢO NGỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VI BẢO NGỌC LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN Đà Nẵng- Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết qủa nêu đề cương trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Tuyền MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn 6 Kết cấu luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN LƢU ĐỘNGSỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 17 1.1 VỐN LƢU ĐỘNG 17 1.1.1 Khái niệm 17 1.1.2 Phân loại vốn lƣu động 19 1.1.3 Vai trò vốn lƣu động 20 1.2 SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG 20 1.2.1 Ƣớc tính nhu cầu vốn lƣu động doanh nghiệp 21 1.2.2 Nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lƣu động 22 1.2.3 Hoạch định thực thi sách quản trị phận vốn lƣu động 23 1.2.4 Hiệu sử dụng vốn lƣu động .37 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 44 1.3.1 Nhân tố bên .44 1.3.2 Nhân tố bên 45 KẾT LUẬN CHƢƠNG .47 CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VI BẢO NGỌC 48 2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VI BẢO NGỌC 48 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 48 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 49 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh 50 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VI BẢO NGỌC .54 2.2.1 Đặc điểm kinh doanh công ty .54 2.2.2 Phân tích kết cấu chung vốn lƣu động .57 2.2.3 Phân tích tình hình ƣớc tính nhu cầu nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lƣu động công ty 60 2.2.4 Phân tích tình hình sử dụng vốn tiền 61 2.2.5 Phân tích tình hình sử dụng vốn khoản phải thu 64 2.2.6 Phân tích tình hình sử dụng vốn cho tồn kho 66 2.2.7 Phân tích hiệu sử dụng vốn lƣu động 69 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG CỦA CƠNG TY 78 2.3.1 Thành công 78 2.3.2 Tồn nguyên nhân .79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 82 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VI BẢO NGỌC 83 3.1 CĂN CỨ KHUYẾN NGHỊ 83 3.1.1 Định hƣớng hoạt động công ty 83 3.1.2 Phƣơng hƣớng sử dụng vốn lƣu động .84 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG CỦA CÔNG TY 85 3.2.1 Khuyến nghị công ty 85 3.2.2 Khuyến nghị Cục Quản lý Dƣợc 100 KẾT LUẬN CHƢƠNG 102 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp EOQ Economic Odering Quantity VLĐ Vốn lƣu động VLĐR Vốn lƣu động ròng NVTX Nguồn vốn thƣờng xuyên NVNH Nguồn vốn ngắn hạn TSNH Tài sản ngắn hạn TSDH Tài sản dài hạn TSLĐ Tài sản lƣu động HTK Hàng tồn kho SXKD Sản xuất kinh doanh DTT Doanh thu VKD Vốn kinh doanh LNTT Lợi nhuận trƣớc thuế LNST Lợi nhuận sau thuế VLĐR Vốn lƣu động ròng NQR Ngân quỹ ròng NCVLĐR Nhu cầu vốn lƣu động ròng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng tổng hợp kết kinh doanh giai đoạn 20122016 50 2.2 Bảng phân tích kết cấu vốn lƣu động 56 2.3 Bảng tiêu phân tích cân tài 59 2.4 Bảng phân tích vốn tiền giai đoạn 2012-2016 60 2.5 Bảng lƣu chuyển tiền tệ năm 2016 62 2.6 Bảng phân tích vốn khoản phải thu giai đoạn 2012-2016 64 2.7 Bảng phân tích vốn hàng tồn kho giai đoạn 2012-2016 66 2.8 Hiệu suất sử dụng VLĐ cá biệt 69 2.9 Hiệu suất sử dụng VLĐ tổng hợp TSSL VLĐ 71 2.10 Hiệu suất sử dụng VLĐ cá biệt công ty Vi Bảo Ngọc so với đối thủ cạnh tranh trung bình ngành 72 2.11 Ảnh hƣởng nhân tố đến tỉ suất sinh lợi vốn lƣu động 74 2.12 Ảnh hƣởng nhân tố đến tỉ suất sinh lợi vốn bình quân 76 3.1 Bảng phân tích tỷ lệ phần trăm so với doanh thu tiêu biến động theo doanh thu 86 3.2 Bảng dự toán lịch thu tiền theo tuần 89 3.3 Bảng dự toán lịch thu tiền theo quý 89 3.4 Bảng kế hoạch chi 89 3.5 Bảng kế hoạch ngân quỹ 90 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.6 Bảng báo cáo nội khoản phải thu khách hàng 92 3.7 Bảng đề xuất biện pháp thu hồi khoản phải thu 95 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình Baumol xác định mức dự trữ tiền mặt tối ƣu 25 1.2 Mơ hình quản lý tiền mặt Miller Orr 27 1.3 Xác định mức dự trữ tồn kho trung bình tối thiểu 34 1.4 Sự biến động tổng chi phí dự trữ tồn kho 36 2.1 Cơ cấu vốn khoản phải thu 66 103 KẾT LUẬN Vốn kinh doanh nói chung, vốn lƣu động nói riêng yếu tố đảm bảo cho trình sản xuất doanh nghiệp diễn thƣờng xuyên liên tục Tuy nhiên, việc sử dụng vốn lƣu động nhƣ để mang lại hiệu vấn đề không đơn giản Đồng vốn sử dụng không hiệu kéo dài trì trệ hoạt động sản xuất kinh doanh vậy, doanh nghiệp phải có định đắn phƣơng thức sử dụng vốn Qua phân tích tình hình sử dụng vốn lƣu động Cơng ty, tác giả hoàn thành luận văn cao học với đề tài: “Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Vi Bảo Ngọc” Với nỗ lực thân nghiên cứu vấn đề lý luận nhƣ sâu tìm hiểu thực tế, với giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn T.S Hồ Hữu Tiến, luận văn giải đƣợc số trình bày số vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn đƣa lý luận tổng quát tƣơng đối đầy đủ tình hình sử dụng vốn lƣu động doanh nghiệp, thể tầm quan trọng vai trò vốn lƣu động doanh nghiệp, góp phần định tồn phát triển doanh nghiệp Thứ hai, luận văn phân tích tình hình sử dụng vốn lƣu động công ty Thƣơng mại Dƣợc phẩm Vi Bảo Ngọc giai đoạn vừa qua, từ có kết luận, đánh giá, nhận xét thành đạt đƣợc tồn cần phải giải Thứ ba, luận văn đƣa số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động Cơng ty Mặc dù có nhiều cố gắng nghiên cứu, tìm tòi nhƣng trình độ hiểu biết hạn chế, cộng với tìm hiểu tình hình sử dụng vốn lƣu động Công ty thời gian ngắn nên đánh giá khuyến nghị khó tránh 104 khỏi thiếu sót, tác giả đƣa đƣợc số nhận xét, đánh giá tình hình sử dụng vốn lƣu động Cơng ty từ đƣa số khuyến nghị nhằm nâng cao tình hình sử dụng vốn lƣu động Cơng ty Tuy nhiên, với nội dung thực luận văn, tác giả hy vọng phần giúp ích cho cơng ty thực tốt nội dung phân tích tình hình hiệu sử dụng vốn lƣu động công ty nhằm giúp nhà quản lý đối tƣợng quan tâm đến công ty có đƣợc thơng tin hữu ích, kịp thời để từ đƣa đƣợc định đắn, phù hợp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Báo cáo tài Cơng ty TNHH Thƣơng mại Dƣợc phẩm Vi Bảo Ngọc từ năm 2012 đến năm 2016 [2] Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2017 [3] Hồ Nguyễn Hồng Ân (2015), Phân tích hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [4] Nguyễn Văn Dung (2009), Chiến lược quản trị dòng tiền mặt tạo lợi nhuận, nhà xuất Tài chính, HCM [5] Trần Ngọc Hòa (2016), Quản trị vốn lưu động công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên – Chi nhánh xăng dầu Kon Tum Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [6] Nguyễn Đình Hồn (2016), Thực trạng sử dụng vốn lƣu động doanh nghiệp xây dựng niêm yết, Tạp chí Tài kỳ tháng 8/2016 [7] Lƣu Thị Hƣơng (2005), Giáo trình Tài doanh nghiệp, nhà xuất Thống kê [8] Nguyễn Minh Kiều (2006), Giáo trình Tài doanh nghiệp, nhà xuất Thống Kê [9] Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Thị Mỹ Hƣơng (2009), Giáo trình Quản trị tài chính, nhà xuất Thống Kê [10] Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài doanh nghiệp, nhà xuất Tài chính, Hà Nội [11] Nguyễn Năng Phúc (2010), Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh, nhà xuất Thời Đại, Hà Nội [12] Lê Thị Thu Phƣơng (2016), Phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp khách sạn nhà hàng địa bàn quận Thanh Khê Thành phố Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [13] Hà Quốc Thắng (2016), Một số kiến nghị nâng cao hiệu sử dụng vốn lƣu động doanh nghiệp - Tổng công ty 319, Tạp chí Tài kỳ tháng 2/2016 [14] Lê Thị Thanh Thảo (2015), Hồn thiện cơng tác phân tích hiệu hoạt động cơng ty thơng tin di động (VMS-Mobifone) Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng [15] Nguyễn Thị Phƣơng Trang (2014), Phân tích cơng nợ khả tốn cơng ty cổ phần Kim khí Miền Trung Luận văn Thạc sĩ Tài Ngân hàng, Đại học Đà Nẵng [16] Đàm Văn Tuệ (2006), Hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp vừa nhỏ, nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội [17] Nguyễn Hồ Diệu Uyên (2014), Quản trị hàng tồn kho Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng Tiếng Anh [18] Davig Begg (2008), Giáo trình Kinh tế học mô, NXB Thống kê [19] Hagberg, Niklas, Johansson, Viktor (2014), Working Capital Management: A study about how Swedish companies manage working capital in relation to revenue growth over time, Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Uppsala, Thụy Điển [20] Hrishikesh Bhattacharya (2004), Giáo trình Working Capital Management: Strategies and Techniques, Prentice-Hall of India Pvt.Ltd, Ấn Độ [21] James Sagner (2010), Giáo trình Essentials of Working Capital Management Wiley; edition [22] Lorenzo A.Preve, Virginia Sarria Allende (2010), Working Capital Management: Đại học Oxford, Anh [23] Sitharamayya (2002), Giáo trình Working Capital Management in Small Enterprise, Sanskriti Website [24] https://www.stockbiz.vn ... CHƢƠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƢU ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VI BẢO NGỌC 48 2.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DƢỢC PHẨM VI BẢO NGỌC 48 2.1.1 Lịch sử hình. .. tình hình sử dụng vốn khoản phải thu 64 2.2.6 Phân tích tình hình sử dụng vốn cho tồn kho 66 2.2.7 Phân tích hiệu sử dụng vốn lƣu động 69 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN... góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Công ty Chính vậy, tơi chọn đề tài: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dược phẩm Vi Bảo Ngọc làm luận văn tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại dược phẩm vi bảo ngọc , Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại dược phẩm vi bảo ngọc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn