Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần bia sài gòn miền trung

119 32 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ TẤN SINH HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN - MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ TẤN SINH HOÀN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Nƣ ƣ ọ PGS.TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luậ vă ĐỖ TẤN SINH MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG LÝ LUẬN BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên 1.1.2 Tầm quan trọng công tác ĐGTT nhân viên 1.1.3 Nguyên tắc ĐGTT nhân viên 1.1.4 Một số lỗi cần loại bỏ ĐGTT nhân viên .8 1.2 TIẾN TRÌNH ĐGTT NHÂN VIÊN .11 1.2.1 Xác định mục tiêu công tác ĐGTT nhân viên 11 1.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn ĐGTT nhân viên 15 1.2.3 Đối tƣợng đánh giá 20 1.2.4 Các phƣơng pháp ĐGTT nhân viên 23 1.2.5 Lựa chọn thời điểm ĐGTT nhân viên .27 1.2.6 Thảo luận sử dụng kết đánh giá thành tích 27 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒNMIỀN TRUNG 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒNMIỀN TRUNG 29 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức 29 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Công ty .34 2.1.3 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty từ 2014-2016 .39 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẨN BIA SÀI GỊN – MIỀN TRUNG .41 2.2.1 Nhận thức tầm quan trọng việc ĐGTT nhân viên 42 2.2.2 Thực trạng xác định mục tiêu ĐGTT nhân viên Công ty 43 2.2.3 Thực trạng xác định tiêu chuẩn ĐGTT nhân viên Công ty 44 2.2.4 Thực trạng phƣơng pháp ĐGTT nhân viên Công ty 51 2.2.5 Thực trạng thời điểm ĐGTT nhân viên Công ty 53 2.2.6 Thực trạng đối tƣợng thực ĐGTT nhân viên Công ty 54 2.2.7 Thực trạng phản hồi sử dụng kết ĐGTT nhân viên .56 2.3 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐGTT NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN – MIỀN TRUNG 61 2.3.1 Thành công 61 2.3.2 Hạn chế .62 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 63 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒNMIỀN TRUNG 64 3.1 SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐGTT NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒNMIỀN TRUNG 64 3.1.1 Những định hƣớng mục tiêu Công ty cổ phần Bia Sài GònMiền Trung thời gian tới .64 3.1.2 Định hƣớng nguồn nhân lực Công ty thời gian tới 64 3.1.3 Một số quan điểm tính nguyên tắc xây dựng giải pháp 65 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VỀ CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GỊN – MIỀN TRUNG 65 3.2.1 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu ĐGTT nhân viên .65 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định tiêu chuẩn ĐGTT nhân viên .67 3.2.3 Đổi phƣơng pháp ĐGTT nhân viên Cơng ty .73 3.2.4 Hồn thiện đối tƣợng thực ĐGTT nhân viên Công ty 75 3.2.5 Hồn thiện sách phản hồi sử dụng kết ĐGTT .77 KẾT LUẬN 83 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CP Cổ phần CBCNV Cán công nhân viên ĐGTT Đánh giá thành tích HĐLĐ Hợp đồng lao động MBO Quản trị theo mục tiêu MBA Thạc sĩ Quản trị kinh doanh NNL Nguồn nhân lực NGK Nƣớc giải khát PGS.TS Phó Giáo sƣ Tiến sĩ ThS Thạc sĩ TS Tiến sĩ DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Các mục tiêu công tác đánh giá thành tích 12 1.2 Nội dung tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên 16 1.3 Ƣu, nhƣợc điểm loại tiêu chuẩn đánh giá 18 1.4 Các đối tƣợng thực ĐGTT 20 1.5 ĐGTT nhân viên theo phƣơng pháp so sánh cặp 24 1.6 ĐGTT nhân viên theo phƣơng pháp bảng điểm 25 2.1 Đặc điểm lao động Cơng ty CP Bia Sài GònMiền Trung giai đoạn 2014 - 2016 35 2.2 Đặc điểm tài Cơng ty CP Bia Sài GònMiền Trung giai đoạn 2014 - 2016 37 2.3 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP Bia Sài GònMiền Trung giai đoạn 2014 - 2016 40 2.4 Thông tin mẫu điều tra – cấu chức vụ 41 2.5 Thông tin mẫu điều tra – cấu giới tính 41 2.6 Thơng tin mẫu điều tra – cấu trình độ học vấn 42 2.7 Kết khảo sát - Về mong đợi Cơng ty ghi nhận thành tích 43 2.8 Thực trạng - Mục tiêu công tác ĐGTT nhân viên Công ty 43 2.9 Tiêu chuẩn ĐGTT cấp quản lý Công ty 46 2.10 Tiêu chuẩn ĐGTT nhân viên cấp dƣới Công ty 49 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.11 Thực trạng - Tiêu chuẩn ĐGTT nhân viên Công ty 51 2.12 Thực trạng - Phƣơng pháp ĐGTT Công ty 53 2.13 Kết khảo sát – Nên chọn thời điểm để ĐGTT? 54 2.14 Thực trạng - Kết ĐGTT Công ty 55 2.15 Thực trạng – Hệ thống phản hồi kết ĐGTT Công ty 56 2.16 Quy định hệ số thành tích Cơng ty 57 2.17 Tiêu chuẩn phân loại thành tích để khen thƣởng Cơng ty 58 2.18 Tổng hợp tỷ lệ khen thƣởng Công ty giai đoạn 20142016 59 2.19 Thực trạng – Sử dụng kết ĐGTT vào việc cải thiện thành tích ngƣời lao động Công ty 61 3.1 Kết khảo sát – Nguyện vọng đƣợc tham gia xây dựng tiêu chuẩn ĐGTT thân? 67 3.2 Biểu mẫu đánh giá theo tiêu chuẩn kết thực cơng việc vị trí Trƣởng phòng kế hoạch kinh 70 doanh 3.3 Bảng tiêu chuẩn đánh giá dựa đặc điểm hành vi vị trí Trƣởng phòng kế hoạch kinh doanh 72 3.4 Kết khảo sát - Nên chọn đối tƣợng thực ĐGTT? 76 3.5 Kết khảo sát – Nguyện vọng đƣợc đào tạo, tập huấn để hiểu thực việc ĐGTT đƣợc tốt 77 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 1.1 Một số lỗi thông thƣờng ĐGTT nhân viên 10 1.2 Tiến trình đánh giá thành tích 11 - Sắp xếp hệ thống, lƣu trữ hồ sơ tài liệu, hợp đồng, văn loại giấy tờ khác thuộc phạm vi trách nhiệm đƣợc phân công Quyền hạn: - Khai thác mạng lƣới tiêu thụ phụ trách - Thực nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm đƣợc phân công - Đề xuất vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh bia tƣơi thuộc phạm vi trách nhiệm đƣợc phân công Các mối quan hệ: - Chịu trách nhiệm báo cáo trƣớc: Tổ trƣởng, Trƣởng phòng - Giám sát vị trí công việc: Không - Ủy quyền vắng mặt: Không - Quan hệ đơn vị Công ty - Quan hệ bên ngồi Cơng ty: Các ban ngành, đơn vị liên quan PHỤ LỤC V: BẢNG MƠ TẢ CƠNG VIỆC TRƢỞNG PHỊNG KẾ HOẠCH – KINH DOANH Chức năng: Tham mƣu cho giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh, triển khai thực kế hoạch kinh doanh đề Nhiệm vụ: - Trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch kinh doanh - Quản lý, điều hành hoạt động chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc Công ty tất hoạt động chung phòng theo chức đƣợc phân cơng - Lập triển khai kế hoạch, phƣơng án kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện, cung cấp nguồn vật tƣ – nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất - Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trƣờng đƣa đề xuất kiến nghị - Đào tạo hƣớng dẫn nhân viên thực theo chức nhiệm vụ vị trí cơng việc - Xây dựng tiêu sản lƣợng theo năm, quý, tháng, tuần, cho nhân viên bán hàng tính khả thi - Tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng - Tổ chức xử lý khiếu nại khách hàng - Phân công công việc phù hợp với lực nhân viên - Tham gia xây dựng hệ thống quản lý chất lƣợng - Thực chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc Công ty công việc theo ủy quyền giám đốc Công ty Quyền hạn: - Đề xuất Giám đốc Công ty Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty biện pháp nhằm cải tiến hệ thống bán hàng.\ - Đánh giá đề xuất khách hàng đủ khả trở thành nhà phân phối, đại lý Công ty - Đƣợc quyền yêu cầu phòng, đơn vị Cơng ty cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin cần thiết liên quan đến việc thực chức nhiệm vụ - Đánh giá, nhận xét, đề nghị kỹ luật, khen thƣởng nhân viên dƣới quyền - Điều động, phân công công tác hàng ngày cho nhân viên phòng - Tham mƣu giám đốc cơng ty vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm Các mối quan hệ: - Chịu trách nhiệm báo cáo trƣớc: Giám đốc Công ty - Giám sát vị trí cơng việc: Các nhân viên phòng - Quan hệ với phòng ban, phận Công ty Công ty - Ủy quyền cho cấp dƣới vắng - Quan hệ bên ngồi Cơng ty: Các ban ngành, đơn vị liên quan PHỤ LỤC VI SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CƠNG TY ĐẠI ĐỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SỐT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC CN PHÚ YÊN GIÁM ĐỐC KT-CN GĐ TÀI CHÍNH GĐ KINH DOANH GIÁM ĐỐC CN QUY NHƠN PGĐ NM ĐAKLAK *Ghi chú: + Đƣờng: TC-KT KH-KD KT-CN P P P KH-KD P 03 PX S ẢN XUẤT: +NẤU-LÊN MEN +CHIẾT +ĐỘNG LỰC P TC-HC TC-HC PX SẢN XUẤT: +NẤU-LÊN MEN +CHIẾT +ĐỘNG LỰC P TC -KT P P KT-CN P KH - KD P TC-KT P TC-HC P KT-CN : Đƣờng thể quan hệ đạo trực tiếp + Đƣờng:: Đƣờng thể quan hệ phối hợp 03 PX SẢN XUẤT: +NẤU-LÊN MEN +CHIẾT +ĐỘNG LỰC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Trần Kim Dung (2015), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Tổng Hợp, Thành phố Hồ Chí Minh [2] Nguyễn Thanh Hội (2007), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh [3] Võ Trung Mạnh (2012), Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Tập đồn Viễn thơng Qn đội – Chi nhánh Viettel Kon Tum, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [4] Trần Thị Nhung (2011), Đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty cổ phần Đường Kon Tum, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng [5] Nguyễn Hữu Thân (2006), Quản trị nhân sự, Nhà xuất Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh [6] Nguyễn Quốc Tuấn, Đồn Gia Dũng, Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Phúc Nguyên (2006), Quản trị nguồn nhân lực, Nhà xuất Thống Kê, Thành phố Hồ Chí Minh [7] Trần Đình Văn (2013), Đánh giá thành tích nhân viên văn phòng khu vực miền trung VietNam Airlines, Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng Tiếng Anh [8] Aya Maher (2011), Reforming Government Employees Performance Appraisal System in New Ygypt (After the 25th January Revolution, JETEMS [9] George Ndemo Ochoti (2012), Factors Influencing Employee Performance Appraisal System: A Case of the Minisstry of State for Provincial Administration & Internal Security, Kenya, International Journal of Business and Social Science Website [10] [Ngày truy cập: tháng năm 2017] [11] [Ngày truy cập: tháng năm 2017] [12] [Ngày truy cập: tháng năm 2017] ... CƠNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG 29 2.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN – MIỀN TRUNG 29 2.1.1 Đặc điểm công. .. luận đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện. .. “Hồn thiện cơng tác đánh giá thành tích nhân viên Cơng ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Miền Trung 6 CHƢƠNG NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần bia sài gòn miền trung , Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại công ty cổ phần bia sài gòn miền trung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn