Phân tích tài chính dự án đầu tư tại công ty cổ phần sông ba, thành phố đà nẵng

93 42 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THÁI HÙNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ PHẠM THÁI HÙNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số : 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS HOÀNG TÙNG Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung, kết cấu đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU 1.1 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU 1.1.1 Khái niệm đầu tƣ, dự án đầu tƣ giai đoạn thực dự án đầu 1.1.2 Ý nghĩa hoạt động đầu tƣ doanh nghiệp 13 1.1.3 Phân tích tài dự án đầu 14 1.2 NỘI DUNG BẢN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 17 1.2.1 Quy trình phân tích tài định đầu 17 1.2.2 Ƣớc tính dòng tiền dự án đầu 18 1.2.3 Suất chiết khấu 20 1.2.4 Các tiêu đánh giá hiệu tài dự án 23 1.3 PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU 27 1.3.1 Sự cần thiết phải phân tích rủi ro tài dự án đầu 27 1.3.2 Các phƣơng pháp phân tích rủi ro tài dự án đầu 28 1.4 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU .31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ - MINH HỌA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN THỦY ĐIỆN KRƠNG H’NĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 33 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 2.1.2 Các hoạt động chủ yếu định hƣớng phát triển thời gian đến SBA 35 2.1.3 cấu tổ chức 36 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh SBA từ năm 2014 đến năm 2016 39 2.2 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI SBA – MINH HỌA DỰ ÁN THỦY ĐIỆN KRƠNG H’NĂNG 40 2.2.1 Quy trình nội dung phân tích tài dự án đầu .40 2.2.2 Dự án thủy điện Krông H’năng 42 2.2.3 Đánh giá cơng tác phân tích tài dự án đầuCông ty Cổ phần Sông Ba 59 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 63 3.1 ĐỊNH HƢỚNG MỤC TIÊU NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA .63 3.2 KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦUTẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 63 3.2.1 Tổ chức máy nhân hoạt động hiệu 63 3.2.2 Hồn thiện cơng tác thu thập xử lý thơng tin 65 3.2.3 Hồn thiện nội dung phân tích tài dự án đầu .68 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ (Bản sao) BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN VÀ PHẢN BIỆN (Bản sao) BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (Bản chính) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ B/C : Tỷ số lợi ích chi phí CBNV : Cán nhân viên IRR : Tỷ suất hoàn vốn nội NPV : Giá trị ròng PBP : Thời gian hồn vốn đầu tƣ SBA : Công ty Cổ phần Sông Ba TSCĐ : Tài sản cố định TNDN : Thuế thu nhập doanh nghiệp TMCP : Thƣơng mại cổ phần VAT : Thuế giá trị gia tăng WACC : Chi phí sử dụng vốn bình quân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tóm tắt giai đoạn thực đầudự án 13 2.1 Kết sản xuất kinh doanh Công ty từ năm 2014 đến năm 2016 39 2.2 Hệ thống cơng trình bậc thang thủy điện khai thác sông Ba 44 2.4 Tổng vốn đầudự án thủy điện Krông H’năng 50 2.5 Kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầudự án 51 2.6 Kế hoạch trả nợ vốn lãi vay VDB 51 2.7 Dự kiến giá bán điện doanh thu sản xuất điện dự án 52 2.8 Kế hoạch chi phí khấu hao TSCĐ dự án vào hoạt động 53 2.9 Dự kiến chi phí O&M chi phí sửa chữa lớn phân bổ 54 2.10 Dự kiến kết kinh doanh dự án vào vận hành 56 2.11 Dự kiến dòng tiền dự án 57 2.12 Kết tiêu phân tích hiệu tài dự án 58 3.1 Kết phân tích độ nhạy NPV thay đổi lãi suất vay 75 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ quy trình phân tích tài định đầudự án 17 1.2 Sơ đồ trình mô Monte Carlo 31 2.1 Sơ đồ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba 38 2.2 Sơ họa Thủy điện Krông H’năng bậc thang thủy điện 46 3.1 Sơ đồ tóm tắt bƣớc phân tích tài dự án đầu tƣ SBA 69 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nền kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu, rộng, toàn diện khu vực giới Việt Nam kể từ trở thành thành viên thức Tổ chức thƣơng mại giới (WTO) vào ngày 11/1/2007, nhiều hội để nhanh chóng phát triển kinh tế thị trƣờng, đáp ứng mục tiêu trở thành nƣớc công nghiệp thời gian đến Tuy nhiên, trình hội nhập phát triển đặt nhiều thách thức lớn, đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam Muốn đứng vững, phát triển điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt vòng xốy tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế giới doanh nghiệp Việt Nam cần phải nâng cao ý thức việc nghiên cứu, phát triển, đầudự án sản phẩm mới, tính cạnh tranh, giá trị sử dụng cao so với sản phẩm loại thị trƣờng nhƣng giá thành sản xuất phải thấp hơn, mang lại hiệu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Để đạt đƣợc mục tiêu hạn chế thấp rủi ro, dự án đầu tƣ cần phải đƣợc phân tích, đánh giá tồn diện khía cạnh nhƣ: Phân tích thị trƣờng; phân tích kỹ thuật; phân tích nguồn lực; phân tích đánh giá tác động mơi trƣờng; phân tích kinh tế - xã hội; phân tích tài chính; …Trong điều kiện nguồn lực ngày khan cần phải phân tích, đánh giá nhằm lựa chọn đƣợc dự án tốt nhất, phù hợp với tình hình hoạt động doanh nghiệp loại bỏ dự án không hiệu Việc phân tích, đánh giá phải đƣợc tiến hành thực tất giai đoạn đầudự án Phân tích tài dự án khâu quan trọng, khơng thể thiếu q trình lập dự án đầu tƣ Trên sở kết hợp với thông tin liên quan dự án đƣợc chọn lọc, phân tích tài dự án đánh giá tính khả thi dự án khía cạnh tài trả lời cho câu hỏi: 69 Thu thập xử lý liệu liên quan đến thông số đầu vào dự án đầu tƣ Xây dựng bảng thông số đầu vào dự án đầu tƣ Thiết lập bảng biểu liên quan thu nhập, chi phí, kế hoạch trả nợ vay Tính tốn kết kinh doanh dự án vào vận hành Xây dựng báo cáo dòng tiền dự án Xác định suất chiết khấu dự án Tính tốn, phân tích tiêu hiệu tài dự án (NPV, IRR, B/C, PP) Phân tích rủi ro tài dự án (phƣơng pháp độ nhạy, tình huống, mơ Monte Carlo) Kết luận tính khả thi hiệu tài dự án đầu tƣ Hình 3.1 Sơ đồ tóm tắt bước phân tích tài dự án đầu SBA 70 b Nâng cao tính xác thơng số đầu vào phân tích tài dự án đầu Một yếu tố ảnh hƣởng đến kết phân tích thơng số đầu vào làm sở phân tích tài dự án Cụ thể: Về tổng vốn đầu tư: Dự toán phận kỹ thuật tính tốn thƣờng mức khái tốn chi phí đầu tƣ Do đó, Cơng ty cần tăng cƣờng rà sốt, phân tích, so sánh suất đầudự án tƣơng tự, suất đầu tƣ tối đa theo quy định Nhà nƣớc, phân tích rõ nguyên nhân khác biệt tổng vốn đầudự án tăng, giảm đột biến Đồng thời, cần lƣu ý loại bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) giá trị vốn đầu tƣ loại thuế gián thu, khơng cấu thành chi phí đầudự án đầu tƣ Về nguồn vốn tài trợ: Công ty cần xem xét khả tài trợ nguồn vốn ngân hàng cho dự án đến mức độ nào? Thời gian cho vay kế hoạch trả nợ gốc, lãi vay cho ngân hàng phải phù hợp dòng tiền dự án Về doanh thu: Cần phân tích rõ sản lƣợng điện vào chuỗi số liệu thủy văn phận kỹ thuật tính tốn Chỉ tiêu ảnh hƣởng lớn đến kết phân tích hiệu tài dự án đầu tƣ Sau dự án vào vận hành, Công ty cần thu thập, nghiên cứu lại chuỗi thủy văn thực tế dự án Qua đó, đánh giá xây dựng lại sản lƣợng điện thực tế cho năm phân tích lại hiệu tài dự án để giải pháp xử lý phù hợp Về chi phí: Căn vào quy định nhà nƣớc nhƣ: khấu hao, tiền lƣơng, tiêu hao nguyên vật liệu, bảo dƣỡng, thời gian sửa chữa thƣờng xuyên, sửa chữa lớn… dự án tƣơng tự vào vận hành để xác định loại chi phí cách khách quan, độc lập Về khoản tiền thu khác dự án: Cần tính đến giá trị thu hồi từ tài sản cố định vào năm cuối, vốn lƣu động ròng hàng năm dự án Trong thực 71 tế, chi phí quyền sử dụng đất lâu dài khơng đƣợc tính khấu hao nhƣng kết thúc đời sống dự án Cơng ty lý quyền sử dụng đất thu hồi thêm khoản tiền c Hồn thiện chương trình ứng dụng phân tích tài dự án đầu Để hỗ trợ cho cơng tác phân tích tài dự án đầu tƣ hiệu quả, nhanh chóng xác ứng dụng bảng tính Microsoft Excel ứng dụng phổ biến dễ sử dụng Do đó, Cơng ty cần chuẩn hóa bảng biểu phần mềm Microsoft Excel, phù hợp với đặc thù dự án cần phân tích nhƣ: bảng thơng số đầu vào; bảng kế hoạch trả nợ gốc lãi vay cho ngân hàng; bảng phân bổ vốn đầu tƣ; bảng tính trích khấu hao TSCĐ; bảng dự kiến chi phí; bảng dự kiến doanh thu, sản lƣợng, giá bán; bảng dự kiến kết kinh doanh; bảng phân tích dòng tiền dự án; bảng kết tính tốn tiêu tài dự án;… Việc thiết kế bảng biểu cho hạn chế tối đa sửa chữa thủ cơng, vị trí cần sửa chữa cơng thức Microsoft Excel phải làm khác biệt vị trí khơng cần sửa chữa để dễ theo dõi kiểm sốt d Ước lượng xác dòng tiền dự án đầu Dòng tiền dự án khoản chênh lệch tổng dòng tiền thu vào với tổng dòng tiền chi Cần ý phân biệt khác việc xây dựng báo cáo dòng tiền báo cáo thu nhập Nhƣ vậy, cần phân biệt khác doanh thu khoản thu, chi phí khoản chi Điều khác biệt xảy nguyên tắc kế toán quy định Chẳng hạn, thời điểm ghi nhận doanh thu khác thời điểm thu tiền, ghi nhận khoản chi phí nhƣng khơng chi tiền (chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phân bổ…), ghi nhận khoản thu nhập nhƣng không thực thu tiền Lợi nhuận báo cáo thu nhập đơn hiệu số doanh 72 thu chi phí, báo cáo dòng tiền thể dòng thu dòng chi thật tiền Khi tính tốn dòng tiền dự án, Cơng ty nên phân tích thêm thay đổi vốn ln chuyển dòng dự án Vốn luân chuyển dòng dự án nhƣ: tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho… trừ khoản nợ ngắn hạn Tuy nhiên, sản xuất thủy điện thƣờng xảy khoản thu, khoản nợ kéo dài nên xem thay đổi không e Sử dụng suất chiết khấu hợp lý phân tích tài dự án đầu Khi nghiên cứu tiêu phân tích hiệu tài dự án đầu tƣ, thấy tiêu NPV, IRR, B/C, PBP phụ thuộc vào suất chiết khấu dự án Việc sử dụng suất chiết khấu khơng hợp lý làm thay đổi giá dòng tiền từ âm sang dƣơng ngƣợc lại ảnh hƣởng đến kết luận tính khả thi tài dự án đầu tƣ Vì vậy, Công ty phải xác định xây dựng nguyên tắc thống suất chiết khấu nhƣ cho phù hợp với dự án đầu tƣ để kết phân tích tài dự án đạt đƣợc độ tin cậy cao phản ánh đƣợc đầy đủ chi phí nguồn vốn đầudự án Cơng ty sử dụng phƣơng pháp xác định suất chiết khấu nhƣ nội dung sở lý luận đƣợc trình bày Chƣơng luận văn Công ty nên sử dụng phƣơng pháp chi phí vốn bình qn trọng số (WACC) để xác định suất chiết khấu cho dự án đầu tƣ phù hợp Về phần xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng vốn chủ sở hữu (r csh) đƣợc xác định theo cách sau: - Sử dụng mô hình tăng trưởng cổ tức: Với giả định Cơng ty tỷ lệ tăng trƣởng cổ tức cố định g, giá bán cổ phiếu P0, cổ tức vừa trả D1, suất sinh lời kỳ vọng vốn chủ sở hữu đƣợc xác định theo công thức: 73 rcsh = (D1/P0) + g Chi phí sử dụng vốn Cơng ty suất chiết khấu dự án mức độ rủi ro tƣơng đƣơng Nếu dự án mức độ rủi ro cao thấp rủi ro Cơng ty điều chỉnh tăng giảm suất chiết khấu cho phù hợp Tuy nhiên, điều thực tế khó xác định phức tạp - Sử dụng tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Công ty (ROE – Return On Equity): Chỉ tiêu ROE phản ánh hiệu vốn tự hay đo lƣờng mức sinh lời đầu tƣ vốn chủ sở hữu đƣợc xác định theo công thức sau: rcsh = Lợi tức sau thuế / Vốn tự - Sử dụng tỷ suất sinh lời bình qn ngành: Doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực nắm rõ thơng tin tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành tỷ suất sinh lời bình quân ngành f Sử dụng phương pháp ph n tích rủi ro tài dự án đầu Trong cơng tác phân tích tài dự án đầu tƣ, Công ty chƣa sử dụng phƣơng pháp phân tích rủi ro tài dự án nhƣ tác giả đề cập nội dung sở lý luận Chƣơng luận văn nhƣ: Phƣơng pháp phân tích độ nhạy; phƣơng pháp phân tích tình huống; phƣơng pháp phân tích mơ Monte Carlo Để việc phân tích rủi ro tài dự án đầu tƣ, Công ty cần xác định biến đầu vào, biến đầu ảnh hƣởng lớn đến kết tính tốn tiêu phân tích Chúng ta khơng xem xét biến thay đổi, mang tính chủ quan kiểm sốt đƣợc biện pháp quản lý Những biến dễ thay đổi mang tính khách quan nhƣ: sản lƣợng, lãi suất, giá bán, chịu ảnh hƣởng trực tiếp từ khí hậu, thủy văn thị trƣờng 74 Trong dự án đầu tƣ thủy điện chi phí lãi vay (lãi suất vay vốn) sản lƣợng điện yếu tố ảnh hƣởng quan trọng đến kết tiêu phân tích Trong luận văn này, tác giả trình bày minh họa phƣơng pháp phân tích độ nhạy trƣờng hợp phân tích dự án thủy điện Krông H’năng nhƣ sau: Các bƣớc tiến hành phân tích độ nhạy: Bước 1: Lập danh sách biến nhạy cảm với kết tiêu phân tích tài (trƣờng hợp dự án chọn biến lãi suất vay vốn biến sản lƣợng điện) Bước 2: Cho lần lƣợt biến thay đổi phạm vi định theo số tuyệt đối số tƣơng đối (thay đổi theo tỷ lệ % so với giá trị ban đầu) lập bảng tính lại tiêu hiệu tài dự án đầu tƣ theo biến Sử dụng hàm Table Microsoft Excel để tính Nếu yếu tố tác động đến biến động tiêu NPV cao ta kết luận hiệu dự án nhạy cảm với yếu tố Bước 3: Nhận xét mức độ nhạy cảm hiệu dự án biến số đƣa biện pháp để kiểm sốt rủi ro Ta kết phân tích độ nhạy NPV sau thay đổi biến lãi suất biến sản lƣợng điện dự án thủy điện Krông H’năng nhƣ sau: 75 Bảng 3.1 Kết phân tích độ nhạy NPV thay đổi lãi suất vay sản lượng điện Thay đổi sản lƣợng điện (Tr.Kw Thay đổi lãi suất vay (%) 59,43 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,095 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 27,15 (20,11) (20,13) (20,15) (20,17) (20,19) (20,22) (20,24) (20,26) (20,28) (20,30) (20,32) 28,96 (4,18) (4,20) (4,22) (4,24) (4,27) (4,29) (4,31) (4,33) (4,35) (4,37) (4,39) 30,77 11,75 11,73 11,71 11,68 11,66 11,64 11,62 11,60 11,58 11,56 11,54 32,58 27,68 27,65 27,63 27,61 27,59 27,57 27,55 27,53 27,51 27,48 27,46 34,39 43,60 43,58 43,56 43,54 43,52 43,50 43,48 43,46 43,43 43,41 43,39 36,20 59,53 59,51 59,49 59,47 59,45 59,43 59,41 59,38 59,36 59,34 59,32 38,01 75,46 75,44 75,42 75,40 75,38 75,35 75,33 75,31 75,29 75,27 75,25 39,82 91,39 91,37 91,35 91,33 91,30 91,28 91,26 91,24 91,22 91,20 91,18 41,63 107,32 107,30 107,28 107,25 107,23 107,21 107,19 107,17 107,15 107,13 107,11 43,44 123,25 123,23 123,20 123,18 123,16 123,14 123,12 123,10 123,08 123,06 123,03 45,25 139,17 139,15 139,13 139,11 139,09 139,07 139,05 139,03 139,00 138,98 138,96 Nhận xét: - NPV tỷ lệ thuận với sản lƣợng điện tỷ lệ nghịch với lãi suất vay vốn - Mức độ biến động NPV phụ thuộc lớn vào sản lƣợng điện NPV dƣơng sản lƣợng điện giảm tối đa 15% so với thiết kế Vì vậy, kết luận tiêu NPV (hay hiệu tài chính) dự án nhạy cảm với sản lƣợng điện Chúng ta tính tốn phân tích tƣơng tự tiêu khác nhƣ IRR, PBP, Ngồi ra, Cơng ty áp dụng phƣơng pháp phân tích tình phƣơng pháp phân tích mơ Monte Carlo phân tích rủi ro tài dự án đầu 76 Ở đây, tác giả lƣu ý hai phƣơng pháp nhƣ sau: - Đối với phƣơng pháp phân tích tình huống, thực qua bƣớc: Bước 1: Chọn biến chứa nhiều rủi ro, xếp biến theo kịch khác nhau: tốt, trung bình, xấu Bước 2: Ứng với kịch bản, tính lại tiêu hiệu tài dự án Bước 3: Nhận xét kết phân tích Chấp nhận dự án NPV > bác bỏ dự án NPV < - Đối với phƣơng pháp phân tích mơ Monte Carlo thực qua bƣớc: Bước 1: Xây dựng mô hình tốn học Bước 2: Xác định biến nhạy cảm khơng chắn hay biến rủi ro ánh hƣởng đến kết cần phân tích Bước 3: Xác định phân phối xác suất cho biến nhạy cảm Các phân phối xác suất thông thƣờng nhƣ: phân phối xác suất chuẩn; phân phối xác suất tam giác; phân phối xác suất đều; phân phối xác suất bậc thang Xác định tham số cho phân phối xác suất biến Bước 4: Xác định định nghĩa tƣơng quan biến Việc xác định định nghĩa gồm hai nội dung: xác định biến tƣơng quan đồng biến hay nghịch biến xác định độ mạnh tƣơng quan (hệ số tƣơng quan) Bước 5: Xác định ô dự báo Các ô dự báo thƣờng chứa công thức tham chiếu đến nhiều ô giả thiết Các ô dự báo kết hợp giá trị ô giả thiết kết mong muốn Định nghĩa ô dự báo gán tên cho 77 dự báo, xác định đơn vị trị số dự báo, chọn kích thƣớt hiển thị dự báo Bước 6: Chạy mơ hình mơ phần mềm Crystal Ball để mô Monte Carlo, dự báo dãy tồn kết xảy trƣờng hợp định nghĩa mô hình Trƣớc chạy mơ phỏng, xác định số lần thử tối đa cho lần mô phỏng, chẳng hạn 1.000 lần thử, 10.000 lần thử, 100.000 lần thử… Số lần thử lớn độ xác kết phân tích cao Bước 7: Phân tích kết quả, tức phân tích giá trị thống kê phân phối xác suất 3.2.4 Hƣớng đến tổ chức cơng tác phân tích tài sau dự án đầu tƣ vào hoạt động Bất kỳ giai đoạn dự án đầu tƣ phải đƣợc phân tích tài dự án Hƣớng đến cơng tác phân tích tài sau vào hoạt động công tác cần thiết nhằm so sánh với kết phân tích tài giai đoạn định đầu tƣ để kịp thời phát rủi ro rút kinh nghiệm cho dự án khác Dự án đầuCông ty Cổ phần phần Sơng Ba chủ yếu lĩnh vực thủy điện đòi hỏi cần số vốn đầu tƣ lớn, thời gian thi công dài, từ đến năm đời sống dự án 30 năm Do đó, thơng số đầu vào tính tốn để định đầu tƣ thƣờng nhiều sai khác lớn dự án thức vào vận hành, khai thác Các thơng số thƣờng mức độ sai khác lớn thƣờng sản lƣợng điện theo thiết kế so thực tế Nhƣ phần nội dung phân tích độ nhạy nêu luận văn này, tiêu NPV nhạy cảm với biến thay đổi sản lƣợng điện sản xuất, sản lƣợng điện giảm 15% dự án thủy điện Krơng H’năng theo phân tích NPV bị âm dự án khơng 78 hiệu mặt tài Do đó, cơng tác phân tích, dự báo sản lƣợng điện thực tế dự án cần tiếp tục nghiên cứu cách khoa học, lô gic để phục vụ tiếp cho công tác phân tích tài dự án vào vận hành, đặc biệt dự báo đƣợc sản lƣợng điện cụ thể cho năm Từ đó, Cơng ty giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro đến mức thấp Ngồi ra, số thơng số khác nhƣ: lãi suất vay vốn, kế hoạch trả gốc lãi vay, giá bán điện… ảnh hƣởng trực tiếp đến dòng tiền dự án Vì vậy, Cơng ty cần quan tâm trọng đến công tác phân tích tài sau dự án vào vận hành, khai thác Nếu định hƣớng giúp cho Cơng ty nhìn thấy đƣợc khó khăn mà dự án phải đối diện để giải pháp phù hợp nâng cao hiệu hoạt động qua rút đƣợc nhiều học kinh nghiệm quý báu cho dự án đầu tƣ sau Công ty 79 KẾT LUẬN Doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn hội nhập phát triển kinh tế khu vực giới Nhằm mang lại hiệu đầu tƣ, tạo phát triển bền vững, tối đa hóa giá trị doanh nghiệp cơng tác phân tích tài dự án đầu tƣ bắt buộc doanh nghiệp cần quan tâm từ giai đoạn nghiên cứu ban đầu để định đầu tƣ đắn Vì vậy, cơng tác phân tích tài dự án đầu tƣ cần đƣợc xem trọng thực nghiêm túc để hạn chế thấp rủi ro xảy thực dự án, định đến thành bại hoạt động doanh nghiệp Qua nghiên cứu thực trạng cơng tác phân tích tài dự án đầuCơng ty Cổ phần Sơng Ba, thấy cơng tác phân tích tài dự án đầuCơng ty thời gian qua quan tâm đạt đƣợc kết đáng kể nhƣng nhiều hạn chế Trên sở lý luận kết hợp phân tích thực tế đơn vị, tác giả nêu lên định hƣớng mục tiêu, kết Công ty đạt đƣợc, hạn chế nguyên nhân Đồng thời, tác giả đƣa số khuyến nghị nhằm góp phần hồn thiện cơng tác phân tích tài Cơng ty Cổ phần Sơng Ba, gồm nhóm khuyến nghị sau: Tổ chức máy nhân hoạt động hiệu quả: Công ty cần phải tuyển dụng, đào tạo đội ngũ lao động trình độ chun mơn, kỹ giàu kinh nghiệm để thực hiệu cơng tác lập nhƣ phân tích tài dự án đầu tƣ Với dự án đầu tƣ, Công ty nên thành lập Tổ nghiên cứu dự án Tổng Giám đốc Công ty định thành lập Tổ nghiên cứu dự án bổ nhiệm chủ nhiệm dự án Chủ nhiệm dự án phải chịu trách nhiệm chính, phân cơng rõ trách nhiệm, cơng việc cụ thể thành viên điều hành tất hoạt động Tổ nghiên cứu dự án Các thành viên Tổ cần tăng cƣờng kỹ làm việc nhóm hiệu quả, đáp ứng tiến độ dự án 80 Hồn thiện cơng tác thu thập xử lý thông tin: Khai thác đa dạng nguồn thông tin phục vụ cơng tác phân tích tài dự án đầu tƣ (thơng tin tình hình kinh tế - xã hội; thông tin thị trƣờng đƣợc thu thập chủ yếu từ internet tài liêu liên quan) Công ty cần tăng cƣờng khảo sát, tìm hiểu thơng tin thực tế liên quan đến dự án đầu tƣ Ngoài ra, thông tin đƣợc khai thác thu thập thông qua tiếp xúc vấn trực tiếp chuyên gia Một vấn đề quan trọng Công ty cần xây dựng hệ thống sở liệu thông tin điện tử phục vụ cơng tác phân tích tài dự án đầu tƣ cách nhanh chóng xác Hồn thiện nội dung phân tích tài dự án đầu tƣ: Cơng ty cần sớm ban hành quy trình phục vụ cơng tác phân tích tài dự án đầu tƣ để thực đầy đủ bƣớc phân tích kiểm sốt tốt nội dung, giảm đƣợc thời gian cho công tác Đồng thời, nâng cao tính xác thơng số đầu vào phân tích tài dự án đầu tƣ nhằm cho kết phân tích độ tin cậy cao Các thông số đầu vào cần quan tâm nhƣ: tổng vốn đầu tƣ; nguồn vốn tài trợ; doanh thu; chi phí; khoản tiền thu khác dự án; …Cơng ty cần hồn thiện chƣơng trình ứng dụng phân tích tài dự án đầu tƣ, giúp giảm đáng kể thời gian phân tích, tránh đƣợc sai sót Việc ƣớc lƣợng xác dòng tiền dự án đầu tƣ cần ý phân biệt khác doanh thu khoản thu, chi phí khoản chi Khi tính tốn dòng tiền dự án, Cơng ty nên phân tích thêm thay đổi vốn luân chuyển dòng dự án Việc sử dụng suất chiết khấu hợp lý phân tích tài dự án đầu tƣ quan trọng, ảnh hƣởng đến kết tiêu phân tích hiệu tài dự án Cơng ty nên sử dụng phƣơng pháp chi phí vốn bình qn trọng số (WACC) để xác định suất chiết khấu cho dự án đầu tƣ phù hợp Về phần xác định tỷ suất sinh lời kỳ vọng vốn chủ sở hữu (rcsh) đƣợc xác định theo mơ hình tăng trƣởng cổ tức, sử dụng tỷ suất sinh lời vốn chủ 81 sở hữu Công ty (ROE) sử dụng tỷ suất sinh lời bình qn ngành Cơng ty cần sử dụng phƣơng pháp phân tích rủi ro tài dự án đầu tƣ nhƣ: Phƣơng pháp phân tích độ nhạy; phƣơng pháp phân tích tình huống; phƣơng pháp phân tích mô Monte Carlo để đƣa kết luận cuối tính khả thi mặt tài dự án đầu tƣ Hƣớng đến tổ chức công tác phân tích tài sau dự án đầu tƣ vào hoạt động: Công ty cần quan tâm trọng đến cơng tác phân tích tài sau dự án vào vận hành, khai thác Nếu định hƣớng giúp cho Cơng ty nhìn thấy đƣợc khó khăn mà dự án phải đối diện để giải pháp phù hợp nâng cao hiệu hoạt động, qua rút đƣợc nhiều học kinh nghiệm cho dự án đầu tƣ khác sau Công ty Trong giới hạn đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài, nội dung trình bày luận văn phần đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác phân tích tài dự án đầu tƣ số khuyến nghị chủ yếu góp phần nâng cao hiệu cơng tác Công ty Cổ phần Sông Ba Thông qua nội dung nghiên cứu này, hy vọng Công ty hoạt động lĩnh vực thủy điện tham khảo áp dụng cách phù hợp với tình hình thực tế đơn vị nhằm nâng cao hiệu trình đầudự án Mặc nhiều cố gắng nhƣng hạn chế khả thời gian nghiên cứu nên luận văn không tránh đƣợc sai sót định Tác giả kính mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến Quý Thầy, giáo, nhà quản lý đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ThS Nguyễn Quốc Ấn, TS Phạm Thị Hà, Ths Phan Thị Thu Hƣơng, TS Nguyễn Quang Thu (2006), Thiết lập thẩm định dự án đầu (2006), NXB Thống kê [2] TS Nguyễn Tấn Bình (2009), Quản trị tài chính, NXB Thống kê [3] Bộ Công thƣơng (2014), Thông số 56/2014/TT-BCT, ngày 29/12/2014, Quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện [4] PGS.TS Thái Bá Cẩn (2009), Giáo trình phân tích quản lý dự án đầu tư, NXB Giáo dục [5] Công ty Cổ phần Sơng Ba (2014), Báo cáo tài kiểm tốn năm 2014 [6] Cơng ty Cổ phần Sơng Ba (2015), Báo cáo tài kiểm tốn năm 2015 [7] Công ty Cổ phần Sông Ba (2016), Báo cáo tài kiểm tốn năm 2016 [8] Công ty Cổ phần Sông Ba (2016), Báo cáo dự án đầu Cơng trình thủy điện Krơng H’năng [9] Phan Thị Hồi Dung (2013), Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu cho vay Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [10] TS Đoàn Gia Dũng (2010), Bài giảng quản trị tài chính, Trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng [11] TS Phạm Xuân Giang (2008), Bài giảng thẩm định dự án đầu tư, Trƣờng Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh [12] PGS.TS Vũ Duy Hào, PGS.TS Đàm Văn Huệ (2009), Quản trị tài doanh nghiệp, NXB Giao thông vận tải [13] ThS Đinh Thế Hiển (2006), Lập – thẩm định hiệu tài dự án đầu tư, NXB Thống kê [14] TS Đinh Thế Hiển (2015), Lập thẩm định dự án đầu tư, NXB kinh tế TP Hồ Chí Minh [15] Nguyễn Văn Lành (2012), Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án đầu Tổng cơng ty tài Cổ phần dầu khí Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [16] TS Nguyễn Thanh Liêm, ThS Đoàn Thị Liên Hƣơng, ThS Nguyễn Văn Long (2009), Quản trị dự án, NXB Tài [17] PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt (2004), Giáo trình lập dự án đầu tư, NXB Thống kê [18] TS Nguyễn Hòa Nhân (2013), Giáo trình Tài Doanh nghiệp, NXB Tài Chính [19] GS.TS Bùi Xuân Phong (2006), Quản trị dự án đầu tư, NXB Bƣu Điện [20] Thái Bá Sĩ (2015), Hồn thiện cơng tác thẩm định tài dự án cho vay Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế Đà Nẵng [21] ThS Vũ Thị Thảo, ThS Nguyễn Thị Lệ Huyền, Ths Phạm Thái Hƣng (2002), Đầu thẩm định dự án, NXB Thống kê [22] TS Nguyễn Xuân Thủy, Ths Trần Việt Hoa, Ths Nguyễn Việt Ánh (2004), Quản trị dự án đầu tư, NXB Thống kê [23] PGS.TS Vũ Công Tuấn (2010), Quản trị dự án, NXB Thống kê [24] TS Đoàn Tranh (2014), Quản trị Tài chính, NXB Đà Nẵng [25] TS Đồn Tranh (2014), Hướng dẫn phân tích Excel tập Quản trị Tài chính, NXB Đà Nẵng [26] Nguyễn Ngọc Trân (2010), Phân tích lợi ích chi phí dự án thủy điện Đắkre, tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ theo chƣơng trình giảng dạy Fulbright, Đại học kinh tế TP.HCM ... TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ .31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ - MINH HỌA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN THỦY ĐIỆN KRÔNG H’NĂNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG... nghiệm công tác thực tế SBA, tơi chọn đề tài: Phân tích tài dự án đầu tư Công ty Cổ phần Sông Ba, thành phố Đà Nẵng để nghiên cứu Trong đó, chủ yếu tập trung nội dung phân tích tài dự án đầu tƣ,... TIÊU NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA .63 3.2 KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 63 3.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tài chính dự án đầu tư tại công ty cổ phần sông ba, thành phố đà nẵng , Phân tích tài chính dự án đầu tư tại công ty cổ phần sông ba, thành phố đà nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn