Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh quảng nam hiện nay

125 25 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG VÂN ANH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN Ở TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẶNG VÂN ANH GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN Ở TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Mã số: 60 22 03 01 N ƣờ ƣớn n o ọ TS LÊ THỊ TUYẾT BA Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG 1.1 ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG 1.1.1 Quan niệm đạo đức 1.1.2.Giá trị đạo đức truyền thống 12 1.2 VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG HIỆN NAY .25 1.2.1 Quan niệm giáo dục đạo đức 25 1.2.2 Vai trò giáo dục đạo đức truyền thống 26 KẾT LUẬN CHƢƠNG .29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN Ở TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY 31 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN Ở TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .31 2.1.2 Điều kiện kinh tế 32 2.1.3 Ảnh hƣởng mơi trƣờng văn hóa – xã hội 34 2.2 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN Ở TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY 37 2.2.1 Những mặt tích cực giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên tỉnh Quảng Nam 37 2.2.2 Những hạn chế giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên tỉnh Quảng Nam nguyên nhân 49 2.3 NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN Ở TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY 57 2.3.1 Những bất cập giáo dục đạo đức trƣờng học thân sinh viên 57 2.3.2 Tác động tiêu cực kinh tế thị trƣờng q trình tồn cầu hóa đến giá trị đạo đức truyền thống 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG .66 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN Ở TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY 67 3.1 NHỮNG ĐỊNH HƢỚNG CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN HIỆN NAY 67 3.1.1 Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh giáo dục đạo đức .67 3.1.2 Quan điểm Đảng phát triển ngƣời toàn diện 70 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN Ở TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY 75 3.2.1 Giáo dục truyền thống tốt đẹp dân tộc quê hƣơng Quảng Nam 75 3.2.2 Đổi nội dung hình thức giáo dục đạo đức .77 3.2.3 Phát huy vai trò gia đình với tƣ cách mơi trƣờng giáo dục 83 3.2.4 Coi công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên nhiệm vụ thƣờng xuyên nhà trƣờng 85 3.2.5 Xây dựng môi trƣờng xã hội lành mạnh cho sinh viên 87 KẾT LUẬN CHƢƠNG .93 KẾT LUẬN 94 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Nhận thức sinh viên giá trị đạo đức truyền thống dân tộc 42 2.2 Cần lƣu giữ giá trị đạo đức truyền thống Việt Nam 42 2.3 Nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thối đạo đức giới trẻ Việt Nam 54 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết củ đề tài Trong đƣờng lối cách mạng Việt Nam, Đảng ta khẳng định: ngƣời vừa mục tiêu, vừa động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Đảng chủ trƣơng lấy việc phát huy nguồn lực ngƣời làm yếu tố cho phát triển nhanh bền vững Quan điểm đặt cho trình phát triển nguồn nhân lực nƣớc ta nhiều nhiệm vụ to lớn, đặc biệt việc chăm lo giáo dục hệ trẻ, giáo dục đạo đức đóng vai trò quan trọng Thông qua giáo dục, ngƣời học cách điều chỉnh hành vi, hoàn thiện dần nhân cách Đặc biệt, đạo đức truyền thống có vai trò quan trọng việc giáo dục hệ trẻ - chủ nhân tƣơng lai đất nƣớc Trong lịch sử phát triển dân tộc, giá trị đạo đức truyền thống làm nên cốt cách, tinh thần sức mạnh Việt Nam Những giá trị đạo đức truyền thống mang tính ổn định, bền vững nhƣng khơng phải thành, bất biến mà vận động, biến đổi với vận động, biến đổi lịch sử Khi lịch sử bƣớc sang thời kỳ giá trị đạo đức truyền thống cũ lại đƣợc thẩm định, chắt lọc đổi cho phù hợp Đồng thời, giá trị dần đƣợc hình thành làm cho hệ thống giá trị truyền thống dân tộc ngày phong phú Hiện nay, tác động đa chiều kinh tế thị trƣờng đòi hỏi mặt, phải quan tâm tới phát triển kinh tế - xã hội, tạo sống đầy đủ cho nhân dân, mặt khác trì phát huy giá trị đạo đức truyền thống, đặc biệt cho hệ trẻ Trong xu phát triển hội nhập quốc tế, niên, sinh viên đứng trƣớc thời cơ, thuận lợi nhƣng phải sẵn sàng đối mặt với thách thức, khó khăn Việc tiếp thu thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến giới mở rộng giao lƣu hội nhập quốc tế giúp niên, sinh viên có nhận thức, tƣ phát triển, thị hiếu thẩm mỹ nâng lên Tuy nhiên, trình giao lƣu hội nhập với việc xây dựng kinh tế thị trƣờng mảnh đất màu mỡ nảy sinh lối sống ích kỷ, vụ lợi, thói hƣ tật xấu, tệ nạn xã hội ngày, tác động đến đời sống tinh thần phá vỡ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống Mặt trái chế thị trƣờng tạo phận khơng nhỏ lớp ngƣời xã hội nói chung, phận niên, sinh viên nói riêng có lối sống chạy theo đồng tiền, bng thả, quay lƣng với văn hóa, với truyền thống dân tộc Trƣớc thay đổi đời sống kinh tế - xã hội, thang giá trị đạo đức ngƣời có nhiều biến đổi theo hai hƣớng tích cực tiêu cực Bên cạnh việc đổi nội dung, phƣơng pháp, chƣơng trình số mơn học, hình thức dạy học bƣớc đƣợc cải tiến, hình thức đào tạo ngày đa dạng phong phú việc nâng cao cơng tác giáo dục trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống cần đƣợc quan tâm cách mức nhƣ cần phải có Hiện nay, hầu hết sinh viên giữ đƣợc phẩm chất tốt đẹp cha ông ta nhƣ yêu nƣớc, đồn kết, tơn sƣ trọng đạo, hiếu học, kính thầy, yêu bạn, lối sống giản dị, chăm chỉ.Tuy nhiên, phận khơng nhỏ sinh viên quan tâm đến thân nhu cầu trƣớc mắt, sống thực dụng, ý chí vƣơn lên, học đòi lối sống xa hoa, hƣởng thụ, thiếu trung thực học tập, tha hóa nhân cách, sa vào tệ nạn xã hội.Thực tế đòi hỏi cần phải tăng cƣờng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên, tạo mơi trƣờng khích lệ sinh viên tham gia xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phòng chống tệ nạn, định hƣớng để sinh viên phấn đấu rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức xã hội Xuất phát từ lý trên, chọn vấn đề “Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên tỉnh Quảng Nam nay” làm luận văn Thạc sĩ Với mục đích nghiên cứu cách tổng thể đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Quảng Nam bối cảnh Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu Trên sở nghiên cứu làm sáng tỏ quan niệm đạo đức lịch sử triết học phân tích thực trạng giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên trƣờng Đại học Cao đẳng Quảng Nam nay, đề tài xây dựng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Quảng Nam giai đoạn 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất, nghiên cứu vấn đề lý luận chung đạo đức giáo dục đạo đức Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng nhận thức công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên Quảng Nam Thứ ba, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Quảng Nam giai đoạn Đố tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Lý luận chung đạo đức giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Quảng Nam - Phạm vi nghiên cứu: Vấn đề giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên Quảng Nam từ đến năm 2020 (dự kiến khảo sát sinh viên từ trƣờng Đại học Quảng Nam, Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam Trƣờng Cao đẳng Y tế Quảng Nam) Cơ sở lý luận p ƣơn p áp n ên ứu - Cơ sở lý luận: Chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam văn hóa, [52] Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 7, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội [53] Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 8, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội [54] Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 9, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội [55] Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 10, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội [56] Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 12, Nxb, Chính trị quốc gia, Hà Nội [57].Phạm Đình Nghiệp (2002), Giáo dục lý tưởng cho niên nay, Nxb, Thanh niên, Hà Nội [58] Nguyễn HồngPhong (1963), Tìm hiểu tính cách dân tộc, Nxb, Khoa học Hà Nội [59] Nguyễn Duy Quý (Chủ biên) (2006), Đạo đức xã hội nước ta vấn đề giải pháp, Nxb, Chính trị Quốc gia, Hà Nội [60] Tơ Huy Rứa (2005),“Quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân nhân dân”, Tạp chí cộng sản, (22) [61] Lê Thi (1997), Vai trò gia đình việc xây dựng nhân cách người Việt Nam, Nxb, Phụ nữ, Hà Nội [62] Trần Trƣờng Thành (biên tập), Niên giám thống kê 2015, Tổng cục thống kê - cục thống kê Quảng Nam [63] Văn Tùng (1980), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên, Nxb,Thanh niên, Hà Nội [64].Lê Thị Hoài Thanh (2002), Quan hệ biện chứng truyền thống đại giáo dục đạo đức cho niên Việt Nam nay, Luận án tiến sĩ triết học [65] Võ Minh Tuấn (2004), Ý thức đạo đức sinh viên Việt Nam nay,Luận án tiến sĩ triết học, Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Quốc gia [66].Huỳnh Khải Vinh – Nguyễn Thanh Tuấn (1997), Bàn khoan dung văn hóa, Nxb, Chính trị Quốc gia, Hà Nội ... giáo dục giá trị đạo đức bối cảnh Tuy nhiên, chƣa có đề tài sâu nghiên cứu cách hệ thống giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên tỉnh Quảng Nam, lý chọn đề tài Giáo dục giá trị đạo. .. đạo đức truyền thống cho sinh viên Quảng Nam nay làm luận văn tốt nghiệp 8 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG 1.1 ĐẠO ĐỨC VÀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG... trạng giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên trƣờng Đại học Cao đẳng Quảng Nam nay, đề tài xây dựng số giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Quảng Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh quảng nam hiện nay , Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh quảng nam hiện nay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn