Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh kon tum

135 16 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRÀ THANH TRÍ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRÀ THANH TRÍ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH TỈNH KON TUM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 Nƣ ƣ n n o ọ GS TS V Đà Nẵng - Năm 2017 U N TIẾN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 12 1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 12 1.1.1 Một số khái niệm 12 1.1.2 Đặc điểm nguồn nhân lực ngành Du lịch 18 1.1.3 Ý nghĩa việc phát triển NNLDL 24 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 25 1.2.1 Xác định cấu NNL 25 1.2.2 Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho NNL 26 1.2.3 Nâng cao kỹ nghề nghiệp cho NNL 28 1.2.4 Nâng cao trình độ nhận thức cho NNL 29 1.2.5 Nâng cao động thúc đẩy NNL 30 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 34 1.3.1 Trình độ phát triển kinh tế phát triển du lịch 34 1.3.2 Trình độ phát triển giáo dục đào tạo 34 1.3.3 Tốc độ gia tăng dân số 34 1.3.4 Các sách kinh tế - xã hội vĩ mô 35 1.3.5 Các nhân tố tác động từ bên 35 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH TỈNH KON TUM 37 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA TỈNH KON TUM ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 37 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 37 2.1.2 Đặc điểm kinh tế 41 2.1.3 Đặc điểm xã hội 45 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH TỈNH KON TUM THỜI GIAN QUA 48 2.2.1 Thực trạng cấu NNLDL tỉnh Kon Tum 52 2.2.2 Thực trạng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ NNLDL tỉnh Kon Tum 57 2.2.3 Thực trạng trình độ kỹ nghề nghiệp NNLDL 59 2.2.4 Thực trạng trình độ nhận thức nguồn nhân lực du lịch tỉnh Kon Tum 65 2.2.5 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực du lịch tỉnh Kon Tum 67 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 70 2.3.1 Thành công hạn chế 70 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH TỈNH KON TUM 73 3.1 CĂN CỨ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Quan điểm mục tiêu phát triển du lịch Kon Tum .73 3.1.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực 76 3.1.3 Một số yêu cầu xây dựng giải pháp 79 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH TỈNH KON TUM 80 3.2.1 Hoàn thiện cấu nguồn nhân lực 80 3.2.2 Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ nguồn nhân lực 83 3.2.3 Nâng cao trình độ kỹ NNL 85 3.2.4 Phát triển trình độ nhận thức NNL 86 3.2.5 Nâng cao động lực thúc đẩy nguồn nhân lực 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DTLS : Di tích lịch sử GDP : Tổng sản phẩm quốc nội LĐ : Lao động LK : Lượt khách NLĐ : Người lao động NNL : Nguồn nhân lực NNLDL : Nguồn nhân lực Du lịch QLNN : Quản lý nhà nước UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Kon Tum qua năm 2011 - 2016 41 2.2 Cơ cấu kinh tế tỉnh Kon Tum qua năm 2011 - 2016 42 2.3 Các cơng trình hạ tầng du lịch tỉnh Kon Tum đầu tư qua năm 2011-2016 43 2.4 Các dự án phát triển du lịch địa bàn tỉnh Kon Tum 44 2.5 Dân số trung bình phân theo giới tính phân theo thành thị, nơng thôn tỉnh Kon Tum qua năm 2011 – 45 2016 2.6 Lao động phân theo giới tính phân theo thành thị, nông thôn tỉnh Kon Tum qua năm 2010 - 2016 46 2.7 Quy mô lao động ngành Du lịch tỉnh Kon Tum qua năm 2011 - 2016 48 2.8 Tình hình phát triển ngành Du lịch tỉnh Kon Tum qua năm 2011 -2016 50 2.9 Tình hình sở lưu trú du lịch sở kinh doanh lữ hành địa bàn tỉnh Kon Tum qua năm 2011 - 51 2016 2.10 Cơ cấu lao động du lịch tỉnh Kon Tum phân theo theo độ tuổi giới tính năm 2016 56 2.11 Thực trạng trình độ chun mơn, nghiệp vụ lao động ngành Du lịch tỉnh Kon Tum năm 2016 57 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.12 Mức độ đáp ứng kỳ vọng chất lượng công việc 61 2.13 Kết khảo sát kỹ nghề nghiệp nhân lực Du lịch 62 2.14 Kết đánh giá trình độ nhận thức nhân lực du lịch 66 2.15 Thu nhập bình quân tháng lao động ngành Du lịch tỉnh Kon Tum qua năm 2011 – 2016 68 3.1 Mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 75 3.2 Nhu cầu nhân lực ngành Du lịch đến năm 2020 78 3.3 Nhu cầu nhân lực ngành Du lịch đến năm 2020 theo ngành nghề 79 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Vị trí địa lý tỉnh Kon Tum 37 2.2 Tăng trưởng khách du lịch đến Kon Tum qua năm 2011 – 2016 49 2.3 Cơ cấu lao động du lịch theo địa giới 53 2.4 Cơ cấu lao động theo lĩnh vực hoạt động 54 2.5 Thâm niên công tác nhân lực sở lưu trú 64 [23] Trần Hương Thanh (2010), Các biện pháp tâm lý nâng cao tính tích cực lao động cán bộ, cơng chức quan hành nhà nước nay, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội [24] Thủ tướng Chính phủ (2013), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội [25] Thủ tướng Chính phủ (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội [26] Thủ tướng Chính phủ (2013), Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 [27] Võ Xuân Tiến (2010), “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà nẵng, số 5, tr 40 [28] Trần Phương Trình (2006), Tạo động lực làm việc, NXB Trẻ, TP.HCM [29] Trần Phương Trình (2007), Tuyển người, NXB Trẻ, TP.HCM [30] Nguyễn Đức Tuy (2014), Giải pháp phát triển du lịch bền vững Tây Nguyên, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Khoa học xã hội, Hà Nội [31] UBND tỉnh Kon Tum (2008), Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Kon Tum giai đoạn 2007 – 2015, định hướng đến năm 2020, Kon Tum [32] UBND tỉnh Kon Tum (2016), Báo cáo tình hình thực quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2016 kế hoạch triển khai thực quy hoạch giai đoạn 2016-2020, Kon Tum [33] UBND tỉnh Kon Tum (2010), Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 – 2020, Kon Tum [34] UBND tỉnh Kon Tum (2016), Quyết định phê duyệt đề án “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020”, Kon Tum Tiếng Anh [35] Denney G Rutherford & Michael J O’Fallon (2011), Hotel management and operations, Jonh Wiley&Sons, New York [36] Gerald Shortt (1994), “Attitude of tourism planners: amolication for human resource development”, Published Tourism Management, 15(6), pp 444-450 [37] Ranee Esichikul (1996), Human resource development in the tourism sector in ThaiLan, Submitted in flulfilment of th requirements for the Degree of Doctor of Business Administration at the University of Strathclyde, The Scottish Hotel School; The Strathclyde Business School; University of Strathclyde Glasgow, United Kingdom ... đề lý luận phát triển nguồn nhân lực; Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch tinh Kon Tum; Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch tỉnh Kon Tum Tổng quan... định sách xây dựng phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tơi chọn đề tài Phát triển nguồn nhân lực ngành Du lịch tỉnh Kon Tum làm luận văn... du lịch Kon Tum .73 3.1.2 Phương hướng phát triển nguồn nhân lực 76 3.1.3 Một số yêu cầu xây dựng giải pháp 79 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH DU LỊCH TỈNH KON TUM
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh kon tum , Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh kon tum

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn