Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty TNHH nến nguyên quang minh

111 32 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ THANH NHÀN HỒN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH NẾN NGUYÊN QUANG MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY TNHH NẾN NGUYÊN QUANG MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng - Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu .2 Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHỆP SẢN XUẤT 1.1 TỔNG QUAN VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò báo cáo kế toán quản trị 1.1.3 Thông tin báo cáo kế toán quản trị 10 1.1.4 Yêu cầu báo cáo kế toán quản trị 11 1.2 NHU CẦU THÔNG TIN KẾ TOÁN CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 12 1.3 HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 14 1.3.1 Hệ thống báo cáo dự toán .14 1.3.2 Hệ thống báo cáo thực 23 1.3.3 Hệ thống báo cáo kiểm soát đánh giá .26 1.3.4 Hệ thống báo cáo phân tích kịch cho việc định 27 KẾT LUẬN CHƢƠNG .31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY TNHH NẾN NGUYÊN QUANG MINH 32 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NẾN NGUYÊN QUANG MINH 32 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành phát triển Cơng ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh .32 2.1.2 Bộ máy quảnCông ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh 33 2.1.3 Bộ máy kế tốn Cơng ty TNHH Nến Ngun Quang Minh 36 2.2 THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH NẾN NGUYÊN QUANG MINH 38 2.2.1 Khái quát hệ thống báo cáo kế toán quản trị Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh .38 2.2.2 Hệ thống báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh 41 2.3 NHU CẦU THƠNG TIN VỀ BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY TNHH NẾN NGUYÊN QUANG MINH 59 2.3.1 Nhu cầu thông tin theo cấp quản trị 59 2.3.2 Nhu cầu thơng tin dự tốn ngân sách .61 2.3.3 Nhu cầu thông tin q trình thực hiện, kiểm sốt đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh 62 2.3.4 Nhu cầu thông tin việc định 63 2.3.5 Nhận xét khả đáp ứng nhu cầu quản trị báo cáo kế toán quản trị Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh 64 2.4 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY TNHH NẾN NGUN QUANG MINH 67 2.4.1 Ƣu điểm 67 2.4.2 Nhƣợc điểm 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2…………………………………………………… 68 CHƢƠNG HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY TNHH NẾN NGUN QUANG MINH 70 3.1 MỤC TIÊU VÀ CƠ SỞ HỒN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY 70 3.1.1 Mục tiêu hoàn thiện báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh .70 3.1.2 Cơ sở hoàn thiện báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh .71 3.2 HOÀN THIỆN BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY 72 3.2.1 Phân loại chi phí theo cách ứng xử .72 3.2.2 Hồn thiện báo cáo dự tốn 74 3.2.3 Hoàn thiện báo cáo thực kiểm soát đánh giá 80 3.2.4 Hồn thiện báo cáo phân tích 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG .89 KẾT LUẬN 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ đầy đủ BH&QLDN Bán hàng quản lý doanh nghiệp CP Chi phí KQHĐKD Kết hoạt động kinh doanh KTQT Kế tốn quản trị NCTT Nhân cơng trực tiếp NVL TT Nguyên vật liệu trực tiếp SXC Sản xuất chung DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang 2.1 Sự phối hợp phận việc lập báo cáo KTQT 40 2.2 Báo cáo dự toán tiêu thụ 44 2.3 Báo cáo dự toán sản xuất 45 2.4 Báo cáo dự tốn chi phí ngun liệu sáp Parafin Quý I 47 2.5 Báo cáo dự toán cung ứng nguyên liệu sáp Parafin 49 2.6 Báo cáo dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 50 2.7 Báo cáo dự tốn chi phí sản xuất chung 51 2.8 Báo cáo dự tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 52 2.9 Báo cáo kết kinh doanh dự tốn 55 2.10 Báo cáo tình hình tiêu thụ sản phẩm quý I 57 2.11 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh quý I 59 2.12 Nhu cầu thông tin theo cấp quản trị 60 3.1 Bảng phân loại khoản mục chi phí theo cách ứng xử 73 3.2 Báo cáo dự tốn chi phí sản xuất chung 75 3.3 Báo cáo dự toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp 75 3.4 Báo cáo dự tốn chi tiết chi phí trụ sở / VP đại diện 76 3.5 Báo cáo dự toán tiêu thụ theo kênh bán hàng khu vực 77 3.6 Báo cáo dự toán kết kinh doanh 79 3.7 Bảng cân đối kế toán dự toán 80 3.8 Báo cáo tình hình tiêu thụ theo kênh bán hàng khu vực 81 3.9 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 83 3.10 Báo cáo phân tích phƣơng án kinh doanh – Sản lƣợng cần để đạt lợi nhuận mục tiêu Báo cáo phân tích chênh lệch lợi nhuận phƣơng pháp tiếp tục sản xuất hay loại bỏ mặt hàng RID1533A Báo cáo phân tích phƣơng án kinh doanh – giảm giá hàng bán 85 3.11 3.12 87 88 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Sơ đồ mối quan hệ thơng tin kế tốn chức quản lý doanh nghiệp 14 1.2 Hệ thống báo cáo dự toán doanh nghiệp sản xuất 16 2.1 Sơ đồ tổ chức máy Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh 33 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức máy kế toán 36 2.3 Sơ đồ hệ thống báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh 39 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế mang tính cạnh tranh cao nhƣ nay, doanh nghiệp cần tạo đƣợc ƣu cạnh tranh, nâng cao hiệu kinh doanh Nhƣ vậy, để tồn phát triển đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải đƣa định kinh doanh phù hợp nhanh chóng Một nguồn thơng tin quan trọng ảnh hƣởng trực tiếp đến định nhà quản trị thơng tin kế tốn quản trị Kế toán quản trị công cụ hỗ trợ to lớn việc cung cấp thông tin giúp nhà quản trị doanh nghiệp có khoa học hiệu cho việc xây dựng kế hoạch, kiểm soát định sản xuất kinh doanh cách xác toàn diện Hệ thống báo cáo quản trị sản phẩm cuối q trình kế tốn, phản hồi hoạt động quản lý, cung cấp thông tin cần thiết cho quản lý doanh nghiệp Do đơn vị có nhu cầu quản lý khác nhau, tổ chức máy quản lý khác lực kế tốn viên khơng đồng nên báo cáo kế toán quản trị đơn vị có đặc thù riêng, đa dạng Hiện nay, việc áp dụng kế toán quản trị trở nên cần thiết rộng rãi hơn, nhiên mức độ quan tâm dành cho kế toán quản trị hạn chế Chƣa phải cơng ty sử dụng đầy đủ hợp lí báo cáo kế tốn quản trị q trình hoạt động Cơng ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh công ty chuyên sản xuất loại nến cao cấp nến thơm Hơn 10 năm hoạt động, sản phẩm Công ty có mặt thị trƣờng nƣớc thơng qua 300 cửa hàng, siêu thị sỉ lẻ, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty ngày đƣợc mở rộng Do nhu cầu cung cấp thông tin quản trị ngày tăng Cũng nhƣ 88 lƣợng tiêu thụ dự kiến 1,021 Phòng Kinh doanh dự báo: với mức giá 40,000 đ/sp, sản lƣợng tiêu thụ dự kiến tăng lên: 1,532 sản phẩm Ta có bảng phân tích 3.12 Bảng 3.12 Báo cáo phân tích phƣơng án kinh doanh – giảm giá hàng bán BÁO CÁO PHÂN TÍCH PHƢƠNG ÁN KINH DOANH (Theo mối quan hệ Chi phí - Khối lƣợng - Lợi nhuận) Phƣơng án : Giảm giá sản phẩm nến thơm 0013 STT I II Chỉ tiêu Sản lƣợng hòa vốn Đơn giá bán Biến phí đơn vị Số dƣ đảm phí Định phí Sản lƣợng hòa vốn Những thay đổi lợi nhuận Số lƣợng Doanh thu Biến phí Số dƣ đảm phí Định phí Lợi nhuận Phƣơng án cũ Phƣơng án Chênh lệch 45,000 23,971 21,029 1,285,439 61 40,000 23,971 16,029 1,285,439 80 (5,000) (5,000) 19 - 1,021 45,945,000 24,474,391 21,470,609 1,285,439 20,185,170 1,532 61,260,000 36,711,587 24,548,414 1,285,439 23,262,975 511 5,315,000 12,237,196 3,077,805 3,077,805 89 KẾT LUẬN CHƢƠNG Sau đề mục tiêu hoàn thiện, dựa sở hoàn thiện báo cáo KTQT nhu cầu, nhận xét nhân tình hình thực tế, tác giả đƣa số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo KTQT Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh Các giải pháp hƣớng đến hoàn thiện nội dung : phân loại chi phí theo cách ứng xử Hồn thiện báo cáo dự toán: thêm nội dung tiêu thụ theo khu vực theo kênh tiêu thụ dự toán tiêu thụ Lập báo cáo chi phí theo cách ứng xử, bổ sung báo cáo chi tiết hai văn phòng, văn phòng đại diện văn phòng trụ sở Bổ sung dự tốn cơng ty chƣa lập báo cáo dự toán vốn tiền báo cáo dự toán bảng cân đối kế toán Thay đổi cách lập báo cáo KQ HĐKD theo phƣơng pháp trực tiếp Hồn thiện báo cáo thực hiện, kiếm sốt đánh giá: báo cáo tình hình doanh thu theo kênh tiêu thụ khu vực, Báo cáo biến động nguyên vật liệu, Báo cáo tổng hợp chi phí SXKD theo cách ứng xử, Báo cáo kết kinh doanh theo phƣơng pháp trực tiếp Hoàn thiện báo cáo phân tích chƣa đƣợc lập cơng ty trƣớc Qua giải pháp trên, báo cáo KTQT thực đƣợc tốt vai trò mình, nhà quản trị doanh nghiệp đƣợc cung cấp thông tin hiệu hơn, góp phần nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 90 KẾT LUẬN Báo cáo kế toán quản trị yếu tố cần thiết cho việc thực chức quản trị nhằm xây dựng dự toán, kiểm sốt đánh giá q trình thực cho việc định Qua nghiên cứu lý luận thực tế Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh, tác giả hoàn thành luận văn với đề tài: “ Hồn thiện báo cáo kế tốn quản trị Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh” Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh xây dựng đƣợc hệ thống báo cáo kế toán quản trị, cung cấp thông tin cho nhà quản trị cấp lãnh đạo Tuy nhiên, mặt hạn chế riêng, số báo cáo chƣa đƣợc lập, số chƣa chi tiết theo yêu cầu nhà quản trị Trên sở nghiên cứu, phân tích lý luận thực tiễn, luận văn giải đƣợc số nội dung sau: Thứ nhất, hệ thống hóa lý luận báo cáo KTQT, làm tiền đề, sở cho việc nghiên cứu thực trạng tìm giải pháp hồn thiện báo cáo KTQT Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh Thứ hai, luận văn tìm hiểu đƣợc thực trạng báo cáo KTQT Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh nhƣ nhu cầu nhà quản trị doanh nghiệp từ đƣa nhận xét đánh giá, thấy đƣợc mặt hạn chế cần hoàn thiện Thứ ba, sở nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế báo cáo KTQT Công ty, luận văn đƣa giải pháp hoàn thiện nhằm giúp cho báo cáo KTQT công ty đƣợc tốt Trong trình nghiên cứu hạn chế kiến thức thời gian nghiên cứu nên luận văn nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến góp ý từ quý Thầy, Cơ để luận văn đƣợc hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Nguyễn Thị Kim Dung(2009), Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty cổ phần May10, Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội [2] Phạm Văn Dƣợc, Huỳnh Lợi (2009), Mơ hình chế vận hành kế tốn quản trị, Nhà xuất tài [3] Nguyễn Thị Diễm Hƣơng (2015), Hoàn thiện báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty Cổ phần Dược Danapha, Đại học kinh tế Đà Nẵng [4] Huỳnh Lợi (2009), Kế tốn quản trị, Nhà xuất giao thơng vận tải [5] Lê Thị Ánh Nguyệt (2013), Xây dựng hệ thống báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty TNHH Khởi Phát, Đại học kinh tế Đà Nẵng [6] Võ Văn Nhị (2011), Hướng dẫn lập, đọc phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kế tốn quản trị, Nhà xuất tài [7] Nguyễn Năng Phúc (2007), Kế toán quản trị doanh nghiệp, Nhà xuất tài [8] Nguyễn Thị Phƣơng (2015), Hồn thiện báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty Cổ phần Khu du lịch Bắc Mỹ An – Furama resort Đà Nẵng, Đại học kinh tế Đà Nẵng [9]Đoàn Ngọc Quế , Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực (2013), Kế tốn quản trị, Nhà xuất kinh tế TP.Hồ Chí Minh [10] Hoàng Kim Sơn (2007), Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho hệ thống siêu thị Medicare, Trƣờng Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh [11] Trƣơng Bá Thanh (2008), Giáo trình Kế tốn quản trị, Nhà xuất Giáo dục [12] Thông tƣ số 53/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 06 năm 2006 Bộ Tài hƣớng dẫn Kế tốn quản trị Doanh nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục Định mức nguyên vật liệu cho nến trụ 0011 STT Nguyên vật liệu ĐVT Định mức Sáp paraffin g 300 Glyceryl monostearate g 72 Axit stearic g Dầu khoáng g Hƣơng g Màu g Tim nến cm 14 Nguồn: Xưởng sản xuất Phụ lục Báo cáo dự tốn chi phí NVL TT tồn cơng ty Ngun vật liệu Q I Quý II Quý III Quý IV Cả năm 6,736,744,261 3,540,763,640 4,845,137,448 6,817,960,774 21,940,606,123 1,789,447,694 940,515,342 1,286,989,635 1,811,020,831 5,827,973,501 Axit stearic 421,046,516 221,297,727 302,821,090 426,122,548 1,371,287,883 Dầu khoáng 368,415,702 193,635,512 264,968,454 372,857,230 1,199,876,897 Hƣơng 315,784,887 165,973,296 227,115,818 319,591,911 1,028,465,912 94,735,466 49,791,989 68,134,745 95,877,573 308,539,774 Tim nến 126,313,955 66,389,318 90,846,327 127,836,765 411,386,365 Bao bì 210,523,258 110,648,864 151,410,545 213,061,274 685,643,941 147,366,281 77,454,205 105,987,382 149,142,892 479,950,759 84,209,303 44,259,545 60,564,218 85,224,510 274,257,577 Đế nhựa 136,840,118 71,921,761 98,416,854 138,489,828 445,668,562 Đế gốm 126,313,955 66,389,318 90,846,327 127,836,765 411,386,365 10,557,741,397 5,549,040,516 7,593,238,844 10,685,022,901 34,385,043,658 Sáp paraffin Glyceryl monostearate Màu Phụ liệu ( kim tuyến, ruy băng, hạt màu ) Đế cốc Tổng Nguồn: Phòng kế tốn Phụ lục Báo cáo dự toán giá thành sản phẩm Quý I STT Tên sản phẩm Số lƣợng SP hoàn thành A Nhóm Nến thơm I Nến trụ Nến trụ 0001 Nến trụ 0002 Nến trụ 0003 ……………………………………… Nến trụ 0011 10 Nến trụ 0012 11 Nến trụ 0013 II Hộp nến Hộp nến thơm 0001 Hộp nến thơm 0002 Hộp nến thơm 0003 ……………………………………… 15 Hộp nến thơm 0018 16 Hộp nến thơm 0019 17 Hộp nến thơm 0020 III Nến mỹ nghệ Nến mỹ nghệ 0001 Nến mỹ nghệ 0002 Nến mỹ nghệ 0003 ……………………………………… 17 Nến mỹ nghệ 0027 18 Nến mỹ nghệ 0028 19 Nến mỹ nghệ 0029 B Nhóm Nến cúng LK1199-HỘP NẾN TAPER LK1328-HOP-TAPER LK1205-LY ……………………………………… 19 LY CHỮ VƢỢNG 20 LY CHỮ VƢỢNG 21 LY CHỮ VƢỢNG C Nhóm R.I.D RID1441- XƠ THIẾC LỚN RID1458- BỘ XÔ THIẾC RID1465-BO-2-LY-VOTIVE ……………………………………… 10 RID - BỘ 6-LY-VOTIVE 11 RID - BỘ XÔ THIẾC NHỎ 12 RID - BỘ 40 TEALIGHT Tổng 289,694 200,017 29,464 26,199 30,584 7,777 4,831 1,155 37,578 9,901 6,622 5,704 1,072 1,048 703 52,099 10,086 9,583 4,844 1,285 778 990 248,803 34,507 33,366 37,559 9,449 6,715 4,700 21,639 3,751 2,453 1,333 719 601 5,893 560,136 Tổng giá thành 8,188,178,337 4,145,095,445 87,228,013 77,561,932 90,544,706 230,241,382 143,013,370 37,599,331 1,112,507,087 296,057,960 258,799,428 222,918,286 191,148,323 193,422,235 129,769,885 2,930,575,806 337,422,295 320,574,103 162,063,562 380,811,132 230,517,672 293,478,446 4,419,543,984 40,863,281 395,122,612 100,075,887 699,345,520 496,996,816 347,897,771 640,635,844 284,322,750 344,956,361 48,660,421 71,439,742 60,486,440 1,565,917,282 13,248,358,165 Quý II Giá thành Số lƣợng đơn vị SP hoàn thành Tổng giá thành 154,740 106,839 15,738 13,994 16,336 4,154 2,580 617 20,072 5,289 3,537 3,047 573 560 376 27,829 5,388 5,119 2,588 686 415 529 132,898 18,432 17,822 20,062 5,047 3,587 2,511 11,559 2,004 1,310 712 384 321 3,148 299,197 4,297,032,110 2,175,283,377 45,775,941 40,703,328 47,516,492 120,827,194 75,051,253 19,731,560 583,826,888 155,366,738 135,814,024 116,984,144 100,311,748 101,505,063 68,101,272 1,537,921,845 177,074,116 168,232,439 85,048,505 199,843,921 120,972,187 154,013,048 2,319,309,818 21,444,432 207,354,369 52,518,312 367,005,948 260,816,410 182,571,487 336,195,998 149,208,278 181,027,880 25,536,253 37,490,496 31,742,368 821,769,698 6,952,537,926 2,961 2,961 2,961 29,605 29,605 32,566 29,901 39,079 39,079 178,254 184,501 184,501 33,454 33,454 33,454 296,409 296,409 296,409 1,184 11,842 2,664 74,013 74,013 74,013 75,790 140,625 36,512 99,296 100,599 265,738 Quý III Giá thành Số lƣợng SP đơn vị hoàn thành 2,909 2,909 2,909 29,086 29,086 31,995 29,377 38,394 38,394 175,128 181,266 181,266 32,867 32,867 32,867 291,212 291,212 291,212 1,163 11,635 2,618 72,716 72,716 72,716 74,461 138,160 35,872 97,555 98,835 261,078 209,026 144,320 21,259 18,903 22,068 5,611 3,486 833 27,114 7,144 4,778 4,116 774 756 508 37,592 7,278 6,914 3,495 927 561 714 179,522 24,898 24,075 27,101 6,818 4,845 3,392 15,614 2,707 1,770 962 519 434 4,252 404,161 Quý IV Giá thành Tổng giá thành 5,846,617,282 2,959,728,729 62,283,549 55,381,663 64,651,772 164,399,600 102,116,051 26,847,106 794,365,107 211,394,710 184,790,944 159,170,679 136,485,924 138,109,569 92,659,786 2,092,523,446 240,930,149 228,900,009 115,718,489 271,911,145 164,596,880 209,552,855 3,155,693,632 29,177,670 282,129,992 71,457,336 499,354,732 354,871,383 248,409,968 457,434,174 203,015,400 246,309,709 34,745,073 51,010,227 43,189,223 1,118,114,270 9,459,745,088 Số lƣợng SP đơn vị hoàn thành 2,930 2,930 2,930 29,297 29,297 32,227 29,590 38,672 38,672 176,399 182,580 182,580 33,106 33,106 33,106 293,324 293,324 293,324 1,172 11,719 2,637 73,243 73,243 73,243 75,001 139,162 36,132 98,263 99,552 262,972 310,495 214,379 31,579 28,080 32,780 8,335 5,178 1,237 40,276 10,612 7,098 6,114 1,149 1,124 754 55,840 10,810 10,271 5,192 1,377 834 1,061 266,668 36,984 35,762 40,256 10,127 7,197 5,038 23,193 4,021 2,629 1,428 771 644 6,316 600,356 Giá thành Tổng giá thành 8,541,515,033 4,323,964,818 90,992,080 80,908,888 94,451,895 240,176,770 149,184,690 39,221,819 1,160,514,051 308,833,469 269,967,154 232,537,668 199,396,765 201,768,801 135,369,722 3,057,036,165 351,982,760 334,407,534 169,056,937 397,243,913 240,464,982 306,142,643 4,610,256,375 42,626,615 412,172,963 104,394,367 729,523,714 518,443,248 362,910,274 668,280,595 296,591,860 359,841,936 50,760,218 74,522,514 63,096,554 1,633,489,826 13,820,052,003 đơn vị 2,881 2,881 2,881 28,814 28,814 31,695 29,102 38,034 38,034 173,489 179,568 179,568 32,560 32,560 32,560 288,485 288,485 288,485 1,153 11,526 2,593 72,035 72,035 72,035 73,764 136,866 35,536 96,642 97,910 258,634 Nguồn: phòng kế tốn Phụ lục Báo cáo dự toán giá vốn STT A I Tên sản phẩm Nhóm Nến thơm Nến trụ Nến trụ 0001 Nến trụ 0002 Nến trụ 0003 Cả năm Giá thành SP Tồn ĐK Giá thành SP Tồn CK Tổng giá thành 7,592,198 3,600,301 132,586 141,473 141,756 Giá vốn 818,817,834 26,873,342,763 26,062,117,127 414,509,544 13,604,072,369 13,193,163,126 8,722,801 286,279,583 277,689,368 7,756,193 254,555,811 246,941,090 9,054,471 297,164,865 288,252,151 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 11 II Nến trụ 0011 Nến trụ 0012 Nến trụ 0013 Hộp nến Hộp nến thơm 0001 Hộp nến thơm 0002 Hộp nến thơm 0003 59,494 43,476 10,391 1,803,740 261,390 87,416 45,178 23,024,138 14,301,337 3,759,933 111,250,709 29,605,796 25,879,943 22,291,829 755,644,946 469,365,363 123,399,816 3,651,213,133 971,652,878 849,371,550 731,610,777 732,680,302 455,107,502 119,650,274 3,541,766,164 942,308,472 823,579,024 709,364,126 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 16 17 III Hộp nến thơm 0018 Hộp nến thơm 0019 Hộp nến thơm 0020 Nến mỹ nghệ Nến mỹ nghệ 0001 Nến mỹ nghệ 0002 Nến mỹ nghệ 0003 177,200 132,900 221,500 2,188,157 160,370 101,575 25,675 19,114,832 19,342,224 12,976,989 293,057,581 33,742,230 32,057,410 16,206,356 627,342,759 634,805,668 425,900,666 9,618,057,261 1,107,409,320 1,052,114,085 531,887,493 608,405,127 615,596,345 413,145,177 9,327,187,838 1,073,827,460 1,020,158,250 515,706,811 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 18 19 B Nến mỹ nghệ 0027 Nến mỹ nghệ 0028 Nến mỹ nghệ 0029 Nhóm Nến cúng LK1199-HỘP NẾN TAPER LK1328-HOP-TAPER LK1205-LY 92,823 49,579 67,328 2,239,229 165,632 140,136 112,678 38,081,113 1,249,810,110 1,211,821,820 23,051,767 756,551,720 733,549,532 29,347,845 963,186,992 933,906,475 441,954,398 14,504,803,808 14,065,088,639 4,086,328 134,111,998 130,191,302 39,512,261 1,296,779,935 1,257,407,810 10,007,589 328,445,903 318,550,992 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 20 21 C LY CHỮ VƢỢNG LY CHỮ VƢỢNG LY CHỮ VƢỢNG Nhóm R.I.D RID1441- XƠ THIẾC LỚN RID1458- BỘ XÔ THIẾC RID1465-BO-2-LY-VOTIVE 167,246 142,626 83,198 2,337,033 213,834 132,463 39,981 69,934,552 49,699,682 34,789,777 64,063,584 28,432,275 34,495,636 4,866,042 2,295,229,914 1,631,127,858 1,141,789,500 2,102,546,611 933,138,288 1,132,135,886 159,701,964 2,225,462,608 1,581,570,802 1,107,082,922 2,040,820,059 904,919,847 1,097,772,713 154,875,904 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 RID - BỘ 6-LY-VOTIVE 11 RID - BỘ XÔ THIẾC NHỎ 12 RID - BỘ 40 TEALIGHT Tổng 115,114 101,012 659,985 12,168,460 7,143,974 234,462,979 227,434,118 6,048,644 198,514,585 192,566,953 156,591,728 5,139,291,077 4,983,359,334 1,324,835,816 43,480,693,182 42,168,025,825 Nguồn : phòng kế tốn Phụ lục Báo cáo giá thành sản phẩm quý I Thực tế STT A I Tên sản phẩm Nhóm Nến thơm Nến trụ Nến trụ 0001 Nến trụ 0002 Nến trụ 0003 Dự toán Biến động số lƣợng Biến động giá thành Số lƣợng SP Tổng giá thành Số lƣợng SP Tổng giá thành Chênh lệch Tỷ lệ Chênh lệch Tỷ lệ hoàn thành hoàn thành 292,608 8,027,326,433 289,694 8,188,178,337 2,914 (160,851,905) 98.04% 202,257 4,244,181,732 200,017 4,145,095,445 2,240 101.12% 99,086,287 102.39% 30,082 80,311,842 29,464 87,228,013 619 102.10% (6,916,170) 92.07% 26,474 70,677,764 26,199 77,561,932 275 101.05% (6,884,167) 91.12% 31,202 83,300,240 30,584 90,544,706 618 102.02% (7,244,466) 92.00% …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 11 II Nến trụ 0011 Nến trụ 0012 Nến trụ 0013 Hộp nến Hộp nến thơm 0001 Hộp nến thơm 0002 Hộp nến thơm 0003 7,544 4,981 1,153 37,668 9,406 6,003 5,705 201,396,996 132,989,518 33,862,033 1,010,967,971 253,628,596 211,557,775 201,042,091 7,777 230,241,382 4,831 143,013,370 1,155 37,599,331 37,578 1,112,507,087 9,901 296,057,960 6,622 258,799,428 5,704 222,918,286 (233) 151 (2) 90 (495) (619) 97.00% 103.12% 99.87% 100.24% 95.00% 90.65% 100.01% (28,844,387) (10,023,851) (3,737,297) (101,539,117) (42,429,364) (47,241,653) (21,876,195) 87.47% 92.99% 90.06% 90.87% 85.67% 81.75% 90.19% …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 16 17 III Hộp nến thơm 0018 Hộp nến thơm 0019 Hộp nến thơm 0020 Nến mỹ nghệ Nến mỹ nghệ 0001 Nến mỹ nghệ 0002 Nến mỹ nghệ 0003 1,077 1,054 654 52,682 10,096 9,698 4,602 173,062,142 175,399,977 108,831,531 2,772,176,730 304,583,044 292,554,524 138,837,522 1,072 191,148,323 1,048 193,422,235 703 129,769,885 52,099 2,930,575,806 10,086 337,422,295 9,583 320,574,103 4,844 162,063,562 (49) 584 10 115 (242) 100.40% 100.56% 93.00% 101.12% 100.10% 101.20% 95.00% (18,086,181) (18,022,258) (20,938,354) (158,399,075) (32,839,251) (28,019,579) (23,226,040) 90.54% 90.68% 83.87% 94.59% 90.27% 91.26% 85.67% …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 18 19 B Nến mỹ nghệ 0027 Nến mỹ nghệ 0028 Nến mỹ nghệ 0029 Nhóm Nến cúng LK1199-HỘP NẾN TAPER LK1328-HOP-TAPER LK1205-LY 1,259 793 986 286,124 34,645 33,589 36,808 336,537,590 212,032,418 263,486,864 4,684,077,437 36,996,856 358,698,716 88,440,949 1,285 380,811,132 778 230,517,672 990 293,478,446 248,803 4,419,543,984 34,507 40,863,281 33,366 395,122,612 37,559 100,075,887 (26) 16 (4) 37,320 138 224 (751) 98.00% 102.00% 99.56% 115.00% 100.40% 100.67% 98.00% (44,273,542) (18,485,254) (29,991,582) 264,533,454 (3,866,425) (36,423,896) (11,634,938) 88.37% 91.98% 89.78% 105.99% 90.54% 90.78% 88.37% …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 20 21 C LY CHỮ VƢỢNG LY CHỮ VƢỢNG LY CHỮ VƢỢNG Nhóm R.I.D RID1441- XÔ THIẾC LỚN RID1458- BỘ XÔ THIẾC RID1465-BO-2-LY-VOTIVE 9,649 7,880 5,834 21,206 2,926 2,183 1,315 644,021,658 525,938,024 389,364,446 566,154,781 199,988,067 276,854,785 43,310,269 9,449 6,715 4,700 21,639 3,751 2,453 1,333 699,345,520 496,996,816 347,897,771 640,635,844 284,322,750 344,956,361 48,660,421 200 1,165 1,133 (433) (825) (270) (17) 102.12% 117.35% 124.11% 98.00% 78.00% 89.00% 98.70% (55,323,862) 28,941,208 41,466,674 (74,481,063) (84,334,683) (68,101,576) (5,350,152) 92.09% 105.82% 111.92% 88.37% 70.34% 80.26% 89.01% …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 RID - BỘ 6-LY-VOTIVE 11 RID - BỘ XÔ THIẾC NHỎ 12 RID - BỘ 40 TEALIGHT Tổng 728 589 6,016 599,938 65,214,923 53,454,216 1,441,758,196 13,277,558,651 719 71,439,742 601 60,486,440 5,893 1,565,917,282 560,136 13,248,358,165 (12) 124 39,802 101.23% (6,224,819) 98.00% (7,032,223) 102.10% (124,159,086) 102.10% 29,200,486 91.29% 88.37% 92.07% 100.22% Nguồn : phòng kế tốn Phụ lục Dự tốn vốn tiền Chỉ tiêu Quý I Quý II Quý III Quý IV Tổng Doanh thu 18,194,356,551 9,718,526,704 13,127,977,056 19,500,781,452 60,541,641,762 Dòng tiền vào 17,543,834,089 11,150,817,493 12,982,516,103 19,101,549,038 60,778,716,724 Thu tiền bán hàng 15,647,146,633 10,905,142,882 12,650,654,006 18,608,588,836 57,811,532,359 - Thu tiền kỳ(86%) 15,647,146,633 8,357,932,965 11,290,060,268 16,770,672,049 52,065,811,915 2,547,209,917 1,360,593,739 1,837,916,788 5,745,720,443 20,866,143 11,145,663 15,055,781 22,364,413 69,432,000 439,068,947 234,528,947 316,806,316 470,595,789 1,461,000,000 Dòng tiền 15,183,043,604 8,001,017,344 10,775,359,890 15,066,488,407 49,025,909,246 Trả tiền mua nguyên vật liệu 10,557,741,397 5,549,040,516 7,593,238,844 10,685,022,901 34,385,043,658 2,300,192,366 1,209,043,184 1,654,439,833 2,328,087,904 7,491,763,287 Trả tiền chi phí sản xuất chung 398,505,059 216,175,608 289,518,658 426,608,471 1,330,807,796 Trả tiền chi phí BH & QLDN 753,017,753 416,961,112 552,141,791 804,815,957 2,526,936,612 Giảm giá, chiết khấu 14,555,485 7,774,821 10,502,382 15,600,625 48,433,313 Chi phí thuế TNDN 94,847,181 50,662,680 68,436,144 101,657,574 315,603,579 Chi phí tài 95,363,311 50,938,371 68,808,554 102,210,764 317,321,000 Chi tiền khác 468,821,053 250,421,053 338,273,684 502,484,211 1,560,000,000 Chi đầu tƣ 500,000,000 250,000,000 200,000,000 100,000,000 1,050,000,000 2,360,790,485 3,149,800,149 2,207,156,214 4,035,060,631 11,752,807,478 - Thu tiền kỳ sau (14%) Thu nợ kỳ trƣớc Doanh thu hoạt động tài Thu tiền khác Trả lƣơng cơng nhân sx Cân đối thu chi 1,436,752,365 Phụ lục Báo cáo biến động nguyên vật liệu quý I năm 2016 BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG NGUYÊN VẬT LIỆU Quý I năm 2016 Nguyên vật ĐVT liệu Mua vào kế hoạch Mua vào thực tế Dùng cho sản xuất Tồn kho đầu kỳ Số Số Số Đơn Số Đơn lƣợng 224,558 giá 30,000 Thành tiền 6,736,744,261 lƣợng 225,000 giá 30,000 Thành tiền 6,750,000,000 lƣợng 222,124 Thành Tồn kho cuối kỳ Số Thành tiền lƣợng 6,663,720,000 164 tiền lƣợng 4,916,690 3,040 Thành tiền 91,196,690 Sáp paraffin kg Glyceryl monostearate Axit stearic kg kg 45,766 15,919 39,100 26,450 1,789,447,694 421,046,516 47,000 16,000 39,000 27,000 1,833,000,000 432,000,000 46,141 15,991 1,799,499,000 431,757,000 73 78 2,840,754 2,107,153 932 87 36,341,754 2,350,153 Dầu khoáng kg 13,348 27,600 368,415,702 15,000 27,600 414,000,000 13,452 371,275,200 81 2,225,778 1,629 44,950,578 Hƣơng kg 1,056 299,000 315,784,887 1,500 299,000 448,500,000 1,002 299,598,000 52 15,556,510 550 164,458,510 Màu kg 515 184,000 94,735,466 500 185,000 92,500,000 543 100,455,000 80 14,802,633 37 6,847,633 Tim nến m 25,263 5,000 126,313,955 30,000 5,000 150,000,000 25,001 125,005,000 121 606,999 5,120 25,601,999 Bao bì kg 4,678 45,000 210,523,258 5,000 45,000 225,000,000 4,132 185,940,000 82 3,668,007 950 42,728,007 Đế cốc 16,842 5,000 84,209,303 20,000 5,000 100,000,000 16,000 80,000,000 104 520,285 4,104 20,520,285 Đế nhựa 114,033 1,200 136,840,118 115,000 1,200 138,000,000 114,162 136,994,400 126 150,883 964 1,156,483 Đế gốm 25,263 5,000 126,313,955 25,000 5,000 125,000,000 25,417 127,085,000 631 3,155,356 214 1,070,356 Tổng 10,410,375,116 10,708,000,000 10,321,328,600 50,551,045 437,222,445 Phụ lục Báo cáo tổng hợp chi phí SXKD theo cách ứng xử Chỉ tiêu A Chi phí NVL TT (Biến phí) B Chi phí NCTT (Biến phí) C Chi phí sản xuất chung Định phí SXC Biến phí SXC D Chi phí bán hàng Định phí Biến phí E Chi phí quản lý doanh nghiệp Định phí Biến phí Tổng cộng Biến phí Định phí Thực tế Dự tốn Chênh lệch Tỷ lệ % Chỉ tiêu I Chi phí bán hàng Định phí Biến phí II Chi phí quản lý doanh nghiệp Định phí Biến phí Tổng cộng Biến phí Định phí Phụ lục Báo cáo chi tiết chi phí trụ sở / VP đại diện Trụ sở /VP đại diện Thực tế Dự tốn Chênh lệch Tỷ lệ % ... luận báo cáo kế toán quản trị doanh nghiệp sản xuất Chương Thực trạng báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh Chương Hoàn thiện báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty TNHH Nến Ngun Quang. .. khả đáp ứng nhu cầu quản trị báo cáo kế toán quản trị Công ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh 64 2.4 ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TỐN QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY TNHH NẾN NGUYÊN QUANG MINH 67 2.4.1... CÔNG TY 70 3.1.1 Mục tiêu hoàn thiện báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty TNHH Nến Nguyên Quang Minh .70 3.1.2 Cơ sở hoàn thiện báo cáo kế tốn quản trị Cơng ty TNHH Nến Nguyên Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty TNHH nến nguyên quang minh , Hoàn thiện báo cáo kế toán quản trị tại công ty TNHH nến nguyên quang minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn