Giảm nghèo trên địa bàn huyện nam trà my, tỉnh quảng nam

127 30 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VIỆT LINH G M NG O TR N ĐỊ N M TR M TỈN N U ỆN QU NG N M LUẬN VĂN T ẠC SĨ QU N LÝ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN VIỆT LINH G M NG O TR N ĐỊ N M TR M TỈN N U ỆN QU NG N M LUẬN VĂN T ẠC SĨ QU N LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 N ọ TS N N Đà Nẵng - Năm 2017 T Ị THU THỦY LỜ C M ĐO N Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác N Nu m on nV t n C C M ĐẦU 1 Tính cấp t ết ủ ề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đố t ợng phạm vi nghiên cứu P ên ứu ơn p áp n Ý n ĩ ko Kết cấu củ ề tài ọc thực ti n củ ề tài Tổng quan tài li u nghiên cứu C ƯƠNG CƠ S 1.1 N LÝ LUẬN VỀ G N VẤN ĐỀ C UN VỀ N M NG VÀ O Ả N 1.1.1 Khái ni m nghèo 1.1.2 Nguyên nhân nghèo 13 1.1.3 Khái ni m giảm nghèo 17 1.1.4 Vai trò giảm nghèo 18 1.2 NỘI DUNG GIẢM NGHÈO 18 1.2.1 Hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề 1.2.2 ớng dẫn n n èo làm ăn ôn tá k u ến nông, khuyến lâm 1.2.3 Chính sách tín dụn 18 20 u ã ộ nghèo 1.2.4 Chính sách dạy nghề, tạo vi c làm o n 20 ời nghèo 21 1.2.5 Hỗ trợ hộ nghèo qua sách an sinh xã hội 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢN ƯỞN ĐẾN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO 25 ớc 26 1.3.2 Các nguồn lực thực hi n giảm nghèo 27 1.3.1 Cơ ế sách củ n n 1.3.3 Ý thứ v ơn lên t ân n ời nghèo 1.3.4 Tr n ộ ân tr p on tụ t p quán 1.4 N N Ả N C 28 29 ỘT SỐ HUY N MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NAM ẾT 29 1.4.1 n n m ủ u nP 1.4.2 n n m ảm n èo 30 n ủ u nNm 31 U N C Ư N 35 C ƯƠNG T ỰC TRẠNG G N M TR 2.1 Sơn M M NG O TR N ĐỊ N QU NG N M TỈN U ỆN 36 Á QUÁT Đ ỀU KI N TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI C TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM A NAM 36 2.1.1 Đ ều ki n tự nhiên 36 2.1.2 Đ ều ki n kinh tế - xã hội 39 2.2 THỰC TRẠN N TR N ĐỊA BÀN HUY N NAM TRÀ MY TRONG THỜI GIAN QUA 44 2.2.1 Thực trạn n èo ị àn u 2.2.2 Số ộ n èo t ếu ụt ị vụ ã ộ t o 2.2.3 N u ên n ân n 2.3 THỰC TRẠN èo u C N TÁC n N m Trà uẩn n N m Trà Ả N n èo làm ăn ôn tá nông, khuyến lâm 2.3.3 Thực trạng sách tín dụn 2.3.4 Cơn tá 50 k u ến 53 u ã ộ nghèo tạo nghề, giải vi làm 55 o n ời nghèo 57 2.3.5 Thực trạng thực hi n sách an sinh xã hộ nghèo 47 48 2.3.1 Thực trạng hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề ớng dẫn n ều 45 TR N ĐỊA BÀN HUY N NAM TRÀ MY TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.2 Công tác 44 ối với hộ 59 2.4 ĐÁN Á VỀ CÔNG TÁC GIẢ N TR N ĐỊA BÀN HUY N 64 NAM TRÀ MY 2.4.1 Những thành công 66 2.4.2 Những hạn chế 67 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 68 ẾT U N C Ư N C ƯƠNG GI N M TR 3.1 QU I PHÁP GI 70 M NGHÈO TRÊN ĐỊ N U ỆN QU NG N M M TỈN N Đ ỂM, M C T U, ĐỊN 71 ƯỚNG GIẢ N C HUY N NAM TRÀ MY 71 ểm 71 3.1.2 Mục tiêu 72 3.1.1 Qu n 3.1.3 Địn ớng 72 3.2 MỘT SỐ GIẢ P ÁP ĐẨY MẠNH GIẢM NGHÈO TẠ TRÀ UY N N N TỚ 73 3.2.1 Giải pháp hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề 73 3.2.2 Đẩy mạn ôn Y TR N T Ờ ôn tá tác khuyến nông, khuyến lâm ớng dẫn n n èo làm ăn 74 3.2.3 Nâng cao hi u sách tín dụn u ã ộ nghèo 76 3.2.4 Đẩy mạn làm o n ời nghèo 78 3.2.5 Đẩy mạnh sách an sinh xã hộ ối với hộ nghèo 79 3.2.6 Một số giả p áp k 83 3.3 MỘT SỐ tạo nghề, giải vi ẾN N Ị 88 ơn 88 3.3.1 Đối vớ trun 3.3.2 Đối vớ ẾT U N C Ư N KẾT LUẬN sở n n àn tỉnh Quảng Nam 90 92 93 N M CT L ỆU T MK O QU ẾT ĐỊN G O ĐỀ T LUẬN VĂN ( ả s ) G Ấ ĐỀ NG N Ị N ỌP O VỆ LUẬN VĂN Ộ ĐỒNG ĐÁN N ẬN XÉT CỦ P N ỆN N ẬN XÉT CỦ P N ỆN NG TRÌN C ỈN G Á LUẬN VĂN ( ả s ) SỬ LUẬN VĂN CÁC T BCHTW BHYT BTC BTXM CN CP CT DTTS HDNN HU KT&PT KT-XH Đ-TB&XH NHCSXH NQ NXB ODA PA QĐ QLBV TC THCS TQVN TT TTg TW UBND WTO V ẾT TẮT n ấp àn trun n ảo ểm tế ộ tà n ê tôn măn Côn n p C n pủ C ơn tr n ân tộ t ểu số ộ ồn n ân ân u n ủy n tế p át tr ển n tế ã ộ o ộn t ơn n ã ô N ân àn n sá ã ộ N ị qu ết N uất ản Vốn “ ỗ trợ phát triển thức" P ơn án Qu ết ịn Quản l ảo v T Trun ọ sở Tổ quố V t N m T ôn t T ủ t ớn Trun Ươn n n ân ân Tổ ứ t ơn mạ t ế DANH M C CÁC B NG Số ệ ả T 2.1 Tà ấ 2.2 C ỉ TàM 2.3 L 2011-2015 2.4 T 2015-2016 2.5 Số ệố 2015 2.6 T ố 2.7 T ố ả 2.8 T ố NmTàM 2.9 T 2.10 T ố ả Trang ệ NmTàM ăm 2015 - ệ ệ Nm àm ệ NmTàM ăm ọ 43 ăm 44 2011-2015 45 ệ NmTàM ệ NmTàM ị 46 ị ự ự 2011-2015 sả ấ ệ ệ 47 ảm 50 52 m 52 2011- 54 sả T 2015 T ệ NmTàM ệ ệ 39 42 ệ NmTàM 2.11 2.12 37 m ố q ăm 2011- 2.13 2015 56 ... TẾ - XÃ HỘI C TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM A NAM 36 2.1.1 Đ ều ki n tự nhiên 36 2.1.2 Đ ều ki n kinh tế - xã hội 39 2.2 THỰC TRẠN N TR N ĐỊA BÀN HUY N NAM TRÀ MY TRONG THỜI... Cơ sở lý lu n giảm nghèo C ơn 2: Thực trạng giảm n èo ồm thị, kết 03 ơn : ịa bàn huy n N m Trà , tỉn Quản N m C ơn 3: ột số giải pháp giảm n èo ịa bàn huy n N m Trà , tỉn Quảng Nam T ng quan... nghèo Cá n ên n ớn , èo số l u ớng giảm nghèo ên 30a/2008/NQứu án n t ự t ớng nghiên cứu ịa ề tài ề lý lu n sách giảm nghèo sách giảm nghèo bền vững Vi t Nam; thực trạng thực hi n sách giảm nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giảm nghèo trên địa bàn huyện nam trà my, tỉnh quảng nam , Giảm nghèo trên địa bàn huyện nam trà my, tỉnh quảng nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn