Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

135 29 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  TRẦN THÙY UYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60 34 03 01 Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HOÀI HƯƠNG Đà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC, KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước công bố thông tin tự nguyện 6.1 Các nghiên cứu nước 6.2 Các nghiên cứu Việt Nam CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN 1.1 KHÁI NIỆM VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN 1.2 VAI TRÒ CỦA VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN 1.3 ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY VÀ CÁC YẾU TỐ CẢN TRỞ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN 11 1.3.1.Động lực thúc đẩy 11 1.3.2 Yếu tố cản trở việc công bố thông tin tự nguyện 11 1.4 CÁC LÝ THUYẾT GIẢI THÍCH MỨC ĐỘ CƠNG BỐ THƠNG TIN TỰ NGUYỆN 12 1.4.1 Lý thuyết đại diện (Agency Theory) 12 1.4.2 Lý thuyết tín hiệu (Signaling Theory) 13 1.4.3 Lý thuyết chi phí trị (Political Economy Theory) 14 1.4.4 Lý thuyết chi phí sở hữu ( Property Cost Theory ) 14 1.4.5.Lý thuyết tính hợp lý( Legitimacy Theory) 15 1.4.6 Lý thuyết bên liên quan (Stakeholder Theory) 15 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN 16 1.5.1 Nhóm nhân tố thuộc quản trị công ty 16 1.5.2 Nhóm nhân tố thuộc cấu sở hữu 19 1.5.3 Nhóm nhân tố tiêu tài 20 1.5.4 Nhóm nhân tố khác 21 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN 25 2.1 CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 25 2.1.1 Giả thuyết nghiên cứu liên quan đếnnhóm nhân tố thuộc quản trị công ty 25 2.1.2 Nhóm nhân tố thuộc cấu sở hữu 28 2.1.3 Nhóm nhân tố tiêu tài 30 2.1.4 Nhóm nhân tố khác 31 2.2 ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆNCÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM 34 2.2.1 Đo lường mức độ công bố thông tin tự nguyện công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 34 2.2.2 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam 37 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 39 2.4 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU 41 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 43 3.2 THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 47 3.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 51 3.3.1 Phân tích mối quan hệ biến độc lập với mức độ công bố thông tin tự nguyện 51 3.3.2 Kiểm định giả thiết tính tin cậy mơ hình hồi qui .58 3.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cơng bố thơng tin tự nguyện từ kết mơ hình hồi quy 66 3.4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN ĐỐI VỚI TỪNG NHĨM THƠNG TIN 70 3.4.1 Nhóm thông tin chung doanh nghiệp chiến lược (VnCSI) 70 3.4.2 Nhóm thơng tin tài thị trường vốn (VnFCMI) 72 3.4.3 Nhóm thơng tin hoạt động tương lai (VnFLI) 74 3.4.4 Nhóm thơng tin báo cáo trách nhiệm xã hội (VnCSRI) 76 3.4.5 Nhóm thơng tin quản lý cao cấp (VnDSMI) 78 CHƯƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN 83 4.1 HÀM Ý CHÍNH SÁCH 83 4.2 KẾT LUẬN 87 4.2.1 Đóng góp luận văn 87 4.2.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC, KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT VnDI: Chỉ số mức độ công bố thông tin tự nguyện VnCSI: Chỉ số mức độ công bố thơng tin tự nguyện nhóm thơng tin chung doanh nghiệp chiến lược VnFCMI: Chỉ số mức độ công bố thơng tin tự nguyện nhóm thơng tin tài thị trường vốn VnFLI: Chỉ số mức độ cơng bố thơng tin tự nguyện nhóm thơng tin hoạt động tương lai VnDSMI: Chỉ số mức độ công bố thơng tin tự nguyện nhóm thơng tin quản lý cấp cao HĐQT: Hội đồng quản trị DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Bảng tóm tắt đo lường nhân tố tác động 39 3.1 Bảng thống kê mô tả số mức độ công bố thông tin tự nguyện 43 3.2 Bảng mô tả biến độc lập 48 3.3 Kiểm định T-test VnDI với hai nhóm tỷ trọng thành viên hội đồng quản trị không tham gia điều hành 52 3.4 Kiểm định T-test VnDI với diện quản lý 53 3.5 Kiểm định T-test VnDI với hai nhóm tỷ lệ sở hữu quản lý 53 3.6 Kiểm định T-test VnDI vớisự diện nhà nước 54 3.7 Kiểm định T-test VnDI vớihai nhóm tỷ lệ sở hữu nhà nước (20%) 54 3.8 Kiểm định T-test VnDI với hai nhóm tỷ lệ sở hữu nhà nước (50%) 54 3.9 Kiểm định T-test VnDI với diện nước sở hữu 56 3.10 Kiểm định T-test VnDI với hai nhóm tỷ lệ nước ngồi sở hữu 56 3.11 Kiểm định T-test VnDI với diện thành viên nữ hội đồng quản trị 57 3.12 Kiểm định T-test VnDI với loại ngành công nghiệp 57 3.13 Bảng hệ số tương quan biến 63 sở hữu 3.14 Bảng mô tả kết hồi quy đa biến 67 3.15 Bảng mô tả kết hồi quy VnCSI 72 3.16 Bảng mô tả kết hồi quy VnFCMI 74 3.17 Bảng mô tả kết hồi quy VnFLI 76 3.18 Bảng mô tả kết hồi quy VnCSRI 79 3.19 Bảng mô tả kết hồi quy VnDSMI 81 3.20 Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện 83 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình Tên hình Trang 3.1 Biểu đồ phân phối nhân tố mức độ độc lập HĐQT 59 3.2 Biểu đồ phân phối nhân tố tỷ lệ sở hữu nhà quản lý 59 3.3 Biểu đồ phân phối nhân tố tỷ lệ thành viên nữ tham gia HĐQT 59 3.4 Biểu đồ phân phối nhân tố tỷ lệ sở hữu nhà nước 60 3.5 Biểu đồ phân phối nhân tố tỷ lệ sở hữu nước 60 3.6 Biểu đồ phân phối nhân tố tỷ suất sinh lời 60 3.7 Biểu đồ phân phối nhân tố tỷ suất nợ 60 3.8 Biểu đồ phân phối tổng doanh thu 61 3.9 Biểu đồ phân phối logarit tự nhiên tổng doanh thu 61 3.10 Biểu đồ phân phối phần dư mơ hình VnDI 66 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Minh bạch thông tin nguyên tắc thị trường chứng khoán đồng thời sở cho nhà đầu đưa định mua bán chứng khoán Đối với thị trường chứng khốn non trẻ Việt Nam, việc minh bạch hố thơng tin chưa trở thành thói quen bình thường công ty niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khốn, điều gây khó khăn nhiều cho nhà đầu để nhận định, phân tích đầu có hiệu Ngày nay, hòa chung với phát triển thị trường chứng khoán giới, thị trường chứng khốn Việt Nam có bước phát triển đáng kể, Nhà nước có quy định bắt buộc thông tin cần công bố, nhiên chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thơng tin người sử dụng Chính vậy, số doanh nghiệp hướng tới việc công bố thông tin tự nguyện nhằm thu hút nhà đầu tư, có nhiều tác giả nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện công ty niêm yết quốc gia, nghiên cứu nhân tố khác như: quy mô doanh nghiệp, khả sinh lời, chủ thể kiểm tốn, đòn bẩy tài chính, Những năm gần đây, Việt Nam có nghiên cứu vấn đề này, nhiên số lượng nghiên cứu hạn chế Do đó, để tìm hiểu rõ mức độ công bố thông tin tự nguyện công ty niêm yết chịu ảnh hưởng nhân tố nào, chọn đề tài: "Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam" Mục tiêu nghiên cứu Nhằm tìm hiểu trả lời cho câu hỏi nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện báo cáo thường niên doanh 16 VNL 0,000 0,133 0,250 0,150 0,000 0,132 17 HAR 0,545 0,533 0,778 0,850 0,500 0,684 18 SMC 0,636 0,733 0,500 0,800 1,000 0,707 19 LCG 0,818 0,500 0,300 0,762 0,000 0,600 20 DGW 0,455 0,500 0,250 0,381 1,000 0,464 21 VRC 0,300 0,267 0,200 0,250 0,000 0,246 22 BTP 0,545 0,667 0,300 0,476 0,500 0,491 23 KDC 0,600 0,400 0,400 0,667 0,500 0,534 24 POM 0,625 0,333 0,375 0,350 0,000 0,380 25 BVH 0,636 0,500 0,500 0,762 0,000 0,600 26 PAN 0,800 0,667 0,400 0,857 1,000 0,724 27 ASM 0,727 0,467 0,600 0,600 0,500 0,586 28 BMC 0,500 0,267 0,000 0,300 0,000 0,302 29 CMC 0,100 0,000 0,000 0,150 0,000 0,071 30 D2D 0,300 0,267 0,200 0,250 0,000 0,246 31 DTT 0,182 0,333 0,375 0,300 0,000 0,286 32 FIT 0,600 0,400 0,600 0,571 0,500 0,534 33 HAG 0,636 0,500 0,286 0,857 1,000 0,649 34 HTL 0,000 0,154 0,125 0,150 0,000 0,111 35 KSH 0,273 0,133 0,000 0,100 0,000 0,121 36 LM8 0,364 0,300 0,500 0,400 0,000 0,377 37 SCD 0,182 0,333 0,375 0,300 0,000 0,286 38 SHI 0,333 0,133 0,000 0,333 0,000 0,263 39 SSC 0,455 0,500 0,250 0,381 1,000 0,464 40 SVC 0,545 0,667 0,300 0,476 0,500 0,491 41 TLG 0,727 0,800 0,400 0,750 1,000 0,707 42 TPC 0,455 0,300 0,200 0,550 0,000 0,396 43 TSC 0,364 0,333 0,200 0,300 0,500 0,310 44 VNE 0,600 0,400 0,600 0,571 0,500 0,534 45 VPK 0,300 0,467 0,778 0,600 0,500 0,536 46 VTO 0,500 0,375 0,100 0,000 0,000 0,207 47 NCT 0,364 0,333 0,200 0,300 0,500 0,310 48 NTP 0,800 0,667 0,600 0,762 1,000 0,724 49 PPC 0,400 0,500 0,375 0,500 0,500 0,462 50 QBS 0,364 0,333 0,200 0,350 0,000 0,310 51 AAA 0,273 0,286 0,200 0,550 0,000 0,351 52 AMV 0,000 0,200 0,300 0,300 0,500 0,236 53 BCC 0,727 0,800 0,400 0,750 1,000 0,707 54 BKC 0,273 0,313 0,286 0,095 0,000 0,211 55 CKV 0,333 0,133 0,000 0,333 0,000 0,263 56 CTA 0,000 0,077 0,000 0,050 0,000 0,037 57 CX8 0,400 0,250 0,250 0,300 0,000 0,288 58 DHP 0,200 0,200 0,143 0,100 0,000 0,148 59 BTS 0,182 0,400 0,000 0,350 0,000 0,263 60 EID 0,455 0,313 0,300 0,524 1,000 0,433 61 HCC 0,727 0,800 0,400 0,750 1,000 0,707 62 HLC 0,455 0,300 0,200 0,550 0,000 0,396 63 HTC 0,364 0,333 0,200 0,300 0,500 0,310 64 ITQ 0,600 0,400 0,300 0,714 0,500 0,534 65 KSK 0,300 0,308 0,400 0,421 0,000 0,481 66 G20 0,250 0,313 0,300 0,050 0,000 0,196 67 LAS 0,364 0,333 0,200 0,300 0,500 0,310 68 MCF 0,625 0,333 0,375 0,350 0,000 0,380 69 NBC 0,455 0,500 0,250 0,381 1,000 0,464 70 NHC 0,455 0,313 0,300 0,524 1,000 0,433 71 PCE 0,364 0,333 0,200 0,300 0,500 0,310 72 PHP 0,556 0,625 0,250 0,750 0,500 0,600 73 SAF 0,400 0,000 0,000 0,100 0,000 0,105 74 VIT 0,273 0,438 0,286 0,000 0,000 0,211 75 TAC 0,455 0,313 0,300 0,571 0,500 0,433 76 ASA 0,200 0,000 0,000 0,100 0,000 0,070 77 CSM 0,778 0,667 0,571 0,800 1,000 0,736 78 DAD 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 0,019 79 DHC 0,364 0,400 0,300 0,500 0,500 0,414 80 DLR 0,500 0,375 0,100 0,000 0,000 0,207 81 FDT 0,222 0,133 0,000 0,381 0,000 0,263 82 HHC 0,300 0,000 0,300 0,250 0,000 0,204 83 TKU 0,455 0,133 0,300 0,000 0,000 0,172 84 L35 0,400 0,000 0,000 0,100 0,000 0,105 85 MAS 0,273 0,313 0,286 0,095 0,000 0,211 86 MTP 0,300 0,000 0,300 0,150 0,000 0,167 87 OCH 0,364 0,467 0,200 0,500 0,500 0,414 88 PSD 0,100 0,267 0,100 0,000 0,000 0,103 89 PVS 0,778 0,667 0,571 0,750 1,000 0,717 90 SCJ 0,273 0,267 0,100 0,333 0,000 0,254 91 SDP 0,400 0,250 0,200 0,300 0,000 0,278 92 SJ1 0,556 0,625 0,375 0,700 0,500 0,600 93 SVN 0,200 0,200 0,143 0,100 0,000 0,148 94 TV3 0,636 0,533 0,000 0,650 0,500 0,518 95 VC6 0,100 0,267 0,100 0,000 0,000 0,103 96 VFR 0,455 0,500 0,250 0,381 1,000 0,464 97 VNT 0,333 0,133 0,000 0,333 0,000 0,263 98 VXB 0,364 0,400 0,300 0,500 0,500 0,414 99 VTV 0,273 0,500 0,600 0,000 0,500 0,300 10 WCS 0,200 0,000 0,300 0,200 0,000 0,167 ... 31 2.2 ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 34... lường mức độ công bố thông tin tự nguyện cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam 34 2.2.2 Đo lường nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện cơng ty niêm yết thị trường. .. Cơ sở lý luận công bố thông tin tự nguyện nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện Chương 2: Thiết kế nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn