Giải pháp marketing cho khách sạn dakruco thuộc công ty TNHH MTV cao su đắk lắk

138 13 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ HOÀI THI GIẢI PHÁP MARKETING CHO KHÁCH SẠN DAKRUCO THUỘC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ THỊ HOÀI THI GIẢI PHÁP MARKETING CHO KHÁCH SẠN DAKRUCO THUỘC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU ĐẮK LẮK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ VĂN HUY Đà Nẵng, năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING DỊCH VỤ 1.1 KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING DỊCH VỤ 1.1.1 Khái niệm đặc điểm dịch vụ 1.1.2 Khái niệm đặc điểm Marketing dịch vụ 1.2 MARKETING KHÁCH SẠN VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT CƠ BẢN TRONG MAKETING KHÁCH SẠN 1.2.1 Marketing khách sạn 1.2.2 Những đặc trƣng marketing khách sạn 1.3 TIẾN TRÌNH MARKETING 11 1.3.1 Phân tích hội thị trƣờng 11 1.3.2 Phân đoạn thị trƣờng lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 13 1.3.3 Định vị sản phẩm, dịch vụ 16 1.3.4 Các giải pháp Marketing – mix dịch vụ khách sạn 18 1.3.5 Xây dựng ngân sách Marketing 31 1.3.6 Tổ chức thực kiểm tra 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG 33 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI KHÁCH SẠN DAKRUCO THUỘC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU ĐẮK LẮK 34 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ KHÁCH SẠN DAKRUCO THUỘC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU ĐẮK LẮK 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Khách sạn Dakruco .35 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Khách sạn giai đoạn 2013-2016 39 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI KHÁCH SẠN DAKRUCO THUỘC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU ĐẮK LẮK 43 2.2.1 Đánh giá việc phân đoạn thị trƣờng – Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu định vị thị trƣờng Khách sạn Dakruco 43 2.2.2 Các giải pháp Marketing Khách sạn Dakruco .45 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG THỰC HIỆN GIẢI PHÁP MARKETING CỦA KHÁCH SẠN DAKRUCO 66 2.3.1 Những thành tựu kết đạt đƣợc 66 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 67 2.4 XÂY DỰNG NGÂN SÁCH MARKETING 70 KẾT LUẬN CHƢƠNG 71 CHƢƠNG GIẢI PHÁP MARKETING CHO KHÁCH SẠN DAKRUCO THUỘC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU ĐẮK LẮK 72 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 72 3.1.1 Mục tiêu kinh doanh Khách sạn Dakruco năm tới 72 3.1.2 Mục tiêu marketing Khách sạn Dakruco 72 3.2 PHÂN TÍCH CƠ HỘI THỊ TRƢỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU CHO KHÁCH SẠN DAKRUCO 73 3.2.1 Phân tích hội thị trƣờng 73 3.2.2 Phân đoạn thị trƣờng Lựa chọn thị trƣờng mục tiêu 84 3.3 GIẢI PHÁP MARKETING CHO KHÁCH SẠN DAKRUCO 86 3.3.1 Giải pháp sản phẩm, dịch vụ 86 3.3.2 Giải pháp giá 90 3.3.3 Giải pháp phân phối 92 3.3.4 Giải pháp chiêu thị (xúc tiến) 93 3.3.5 Giải pháp ngƣời 95 3.3.6 Giải pháp quy trình dịch vụ 97 3.3.7 Giải pháp sở vật chất 98 3.4 XÂY DỰNG NGÂN SÁCH MARKETING 99 3.5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA 100 3.5.1 Tổ chức thực 100 3.5.2 Kiểm tra 101 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT FOC Free of charge MTV Một thành viên MICE Meeting Incentive Conference Event OTA Online Travel Agent PR Public Relations TA Travel Agent TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Cơ cấu tổ chức lao động Khách sạn Dakruco 2013, 2014, 2015, 2016 36 2.2 Doanh thu dịch vụ Khách sạn Dakruco từ 2013-2016 39 2.3 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn giai đoạn 2013 – 2016 42 2.4 Các loại phòng Khách sạn Dakruco 46 2.5 Mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ lƣu trú 466 2.6 Mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ ăn uống khách sạn 477 2.7 Mức độ hài lòng khách hàng dịch vụ gia tăng Khách sạn 49 2.8 Các loại giá phòng đƣợc áp dụng khách sạn Dakruco 52 2.9 Mức độ hài lòng khách hàng mức khách hàng nhận đƣợc 54 2.10 Các kênh thông tin để khách hàng biết đến khách sạn Dakruco 56 2.11 Mức độ hài lòng khách hàng hiệu nhân viên khách sạn trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng 63 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.12 Mức độ hài lòng khách hàng sở vật chất tiện lợi Khách sạn 65 3.1 Bảng thống kê lƣợt khách du lịch đến Đắk Lắk năm 2014 – 2015 – 2016 78 3.2 Bảng so sánh công suất - Doanh thu - Giá phòng bình qn Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê với Khách sạn 80 Dakuco năm 2015 - 2016 3.3 Bảng ngân sách Marketing năm 2017 cho Khách sạn Dakruco 100 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Bốn giai đoạn vòng đời sản phẩm 20 1.2 Các kênh phân phối khách sạn 25 2.1 Sơ đồ tổ chức khách sạn Dakruco 35 2.2 Biểu đồ biểu thị doanh thu dịch vụ lƣu trú Khách sạn Dakruco giai đoạn 2013 – 2016 40 2.3 Giá phòng bình quân Khách sạn Dakruco giai đoạn 2013 – 2016 53 2.4 Các kênh phân phối khách sạn Dakruco 55 3.1 Biểu đồ lƣợt khách Việt Nam khách Nƣớc lƣu trú khách sạn giai đoạn 2013 – 2016 77 3.2 Cơng suất phòng bình qn Khách sạn Dakruco qua năm từ 2013 đến 2016 78 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN (theo Biên họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ họp vào ngày 01 tháng 04 năm 2017) Thông tin chung học viên Họ tên học viên: Vũ Thị Hoài Thi Lớp: K30.QTR.ĐL Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Ngày bảo vệ: 01/04/2017 Tên đề tài: Giải pháp marketing cho Khách sạn Dakruco thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Đắk Lắk Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Huy Ý kiến đóng góp nội dung sửa chữa Nội dung chỉnh sửa (nếu TT Ý kiến đóng góp Hội đồng Bổ sung phân tích hoạt động Marketing Tập trung giải pháp Bổ sung phân tích đối thủ cạnh tranh bảo lưu nội dung phải giải trình) Vị trí tham chiếu luận văn chỉnh sửa Tác giả bổ sung phân tích hoạt động marketing Khách sạn, bổ sung chủ Trang 45, 47, yếu giải pháp như: 53, 57, 61 Sản phẩm, giá, kênh phân phối người Tác giả chỉnh sửa bổ sung số nội dung phần đánh giá chung thực trạng thực Trang 66, 67, giải pháp marketing 68 khách sạn Dakruco cho sát với giải pháp marketing Khách sạn Dakruco Tác giả bổ sung phân Trang 80, 81, tích đối thủ cạnh tranh với 82 Khách sạn Dakruco theo yêu cầu hội đồng -Ghi chú: Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Học viên đóng kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện tài liệu sau: Bản giải trình sửa chữa, Biên họp Hội đồng đánh giá luận văn, Bản nhận xét hai phản biện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo Bản giải trình sửa chữa kèm theo hai giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp Cập nhật hệ thống hóa tài liệu tham khảo Tác giả cập nhật lại hệ thống hóa tài liệu tham Trang 4, 5, 6, khảo, sửa chữa lại nội dung tổng quan tài liệu nghiên cứu sửa chữa trích dẫn lại tài liệu tham khảo phù hợp quy định Đà Nẵng, ngày……tháng…….năm…… Học viên Họ tên học viên Xác nhận Người hướng dẫn khoa học Người hướng dẫn khoa học đồng ý với giải trình chỉnh sửa học viên: Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn Khoa Quản lý chuyên ngành kiểm tra xác nhận: Luận văn trình bày theo quy định hình thức chỉnh sửa theo kết luận Hội đồng Ghi chú: -Mẫu ĐT-ThS-LV17 - Học viên đóng kèm luận văn để nộp lưu chiểu Thư viện tài liệu sau: Bản giải trình sửa chữa, Biên họp Hội đồng đánh giá luận văn, Bản nhận xét hai phản biện - Sau nộp lưu chiểu, Học viên nộp Phòng Đào tạo Bản giải trình sửa chữa kèm theo hai giấy xác nhận nộp lưu chiểu luận văn để hoàn thành thủ tục xét tốt nghiệp PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÕ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính thưa Quý khách Xin Quý khách dành chút thời gian quí báu Q khách để hồn thành giúp chúng tơi bảng câu hỏi này, điều giúp ngày nâng cao chất lƣợng dịch vụ nhằm phục vụ tốt nhu cầu Quí khách hàng Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Quý khách Nhân viên khách sạn lịch Nhân viên khách sạn thân thiện nhiệt tình Nhân viên khách sạn ăn mặc gọn gàng chỉnh tề 5 Nhân viên khách sạn cung cấp dịch vụ hiệu Nhân viên khách sạn giao tiếp nhiều ngơn ngữ Nhân viên khách sạn hiểu đáp ứng tốt yêu cầu khách II Phòng nghỉ (Room) Phòng nghỉ yên tĩnh Phòng nghỉ sẻ vệ sinh 10 Gƣờng/nệm/gối thỏa mái 11 Nhiệt độ phòng có chất lƣợng cao 12 Khách sạn có phòng tắm sẻ thoải mái 13 Thiết bị nghe (nhìn) phòng tốt (TV, điện thoại,…) 14 Thiết bị khác phòng đảm bảo hoạt động tốt, đáng tin cậy (nhƣ: tủ lạnh, máy sáy tóc, điều hòa nhiệt độ, két sắt…) Đồng ý ý Nhân viên lễ tân đăng ký nhận phòng/ trả phòng cho khách nhanh chóng Rất đồ ng Bình thƣờng PHÁT BIỂU không dồng ý Không đồng ý PHẦN I: CẢM NHẬN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ Dƣới đây, xin quý khách cho biết cảm nhận chất lƣợng dịch vụ đƣợc cung ứng khách sạn Xin sử dụng thang đo điểm, với điểm không đồng ý điểm đồng ý Quý khách đồng ý mức điểm nào, xin vui lòng khoanh tròn mức điểm I Nhân viên (employees) III Đồ ăn/thức uống (Food and beverage) Rất đồng ý Bình thƣờng Đồng ý dồng ý Khơng đồng ý 16 Đồ ăn/thức uống có tính đa dạng cao 17 Đồ ăn/thức uống có chất lƣợng cao 18 Đồ ăn/thức uống hợp vệ sinh 19 Đồ ăn/ thức uống đƣợc trang trí đẹp mắt 20 Khách sạn cung cấp thực đơn đảm bảo sức khỏe IV Các dịch vụ giá trị gia tăng (Value added services) 21 Khu vui chơi giải trí khách sạn có chất lƣợng tốt 22 Cuộc gọi báo thức đáng tin cậy 23 Dịch vụ giặt/ủi đảm bảo tốt 24 Dịch vụ phòng phục vụ tốt 25 Các dụng cụ thể dục đảm bảo tiêu chuẩn (máy chạy bộ, tạ, dụng cụ bơi lội,…) 26 Bàn thông tin cung cấp dịch vụ hiệu V Giá cảm nhận (Percived price) 27 Giá phòng nghỉ hợp lý 28 Đồ ăn/thức uống đáng đồng tiền 29 Khách sạn đáp ứng nhu cầu khách với mức giá hợp lý VI Cơ sở vật chất 30 Khách sạn có thiết kế sang trọng đại Các khu vực tiền sảnh, nhà hàng, giải trí khách sạn đƣợc 31 thiết kế sang trọng, đem lại thoải mái, dễ chịu cho khách 32 Khách sạn có khơng gian ngồi trời rộng rãi thống mát VII Sự tiện lợi (Convenience) 33 Khách sạn có hồ bơi hoạt động tốt 5 khơng 15 Khách sạn cung cấp miễn phí tốt (trà, cà phê, nƣớc uống, ấm pha trà,…) phòng nghỉ PHÁT BIỂU hàng 34 Các tiện ích chăm sóc cá nhân sẵn có tốt (massage, tắm hơi, câu lạc sức khỏe,…) 35 Khách sạn cung cấp môi trƣờng thỏa mái yên tĩnh 36 Vị trí khách sạn thuận lợi, dễ dàng di chuyển VIII CẢM NHẬN TỔNG THỂ VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 37 Mức độ hài lòng tổng thể Quý khách chất lƣợng dịch vụ đƣợc cung ứng khách sạn: Rất khơng tốt  Khơng tốt  Bình thƣờng  Tốt  Rất tốt  38 Qua nhận đƣợc từ chất lƣợng dịch vụ đƣợc cung ứng từ khách sạn: a Quý khách có ý định giới thiệu khách sạn đến ngƣời khác khơng? b Q khách có ý định khách sạn sử dụng lại dịch vụ khách sạn lần tới không?    Có Có thể có Khơng 39 Nếu có ý kiến đóng góp thêm, xin Q khách vui lòng cho biết: ……………………………………………………………………………………………………… PHẦN II: THƠNG TIN CHUNG 40/ Mục đích Quý khách chuyến lần này: Công việc/Kinh Đi học/Đi Đi tham dự doanh/Công vụ lao động  hội nghị hội  thảo  Đi du lịch, nghỉ  41/ Quý khách chọn Khách sạn Dakruco thông qua: Công ty du  Tạp chí, Internet/ Bạn bè giới 4 lịch  sách báo Website  thiệu Đi thăm họ hàng, bạn bè Mục đích khác   Cơ quan  Khác Xin chân thành cảm ơn chia sẻ thông tin quý khách!  PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA ĐƢỢC PHỎNG VẤN STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC Trƣơng Đức Hùng Giám đốc Khách sạn Sài Gòn Ban Mê, DakLak Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Đắk Lắk Đinh Một Giám đốc Nguyễn Văn Cúc Trƣởng phòng nhân Cơng ty TNHH MTV Cao Su pháp chế DakLak Huỳnh Thế Phúc Trƣởng phòng Nhân Khách sạn Dakruco H’ Lim Giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh DakLak Nguyễn Quốc Hƣng Phó phòng du lịch Phạm Chí Ta Giám đốc Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh DakLak Cơng ty du lịch Cao Ngun Cấn Đình Chính Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh DakLak Nguyễn Trụ Giám đốc Khu du lịch sinh thái Buôn Đôn PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH BẰNG SPSS16.0 Statistics NV1 Nhân viên lễ tân N NV6 Nhân viên NV7 Nhân đăng ký nhận NV3 Nhân NV4 Nhân NV5 Nhân khách sạn viên khách sạn phòng/ trả viên khách viên khách viên khách giao tiếp nhiều hiểu đáp phòng cho NV2 Nhân sạn thân khách nhanh viên khách thiện gọn gàng dịch vụ hiệu kỹ đa ngôn u cầu chóng sạn lịch nhiệt tình chỉnh tề ngữ) khách Valid sạn ăn mặc sạn cung cấp ngơn ngữ (có ứng tốt 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Mean 4.30 4.30 4.30 4.30 3.96 3.04 3.70 Sum 860 860 860 860 793 607 740 Missing Statistics PN7 Thiết bị khác PN1 Phòng nghỉ yên PN3 PN4 Nhiệt độ nghỉ sẻ Gƣờng/nệm/gố phòng có chất tĩnh Valid PN2 Phòng vệ sinh i thỏa mái lƣợng cao PN5 Khách PN6 Thiết bị phòng đảm bảo sạn có phòng nghe (nhìn) hoạt động tốt, đáng tin tắm phòng tốt cậy (nhƣ: tủ lạnh, máy sẻ thoải (TV, điện sáy tóc, điều hòa nhiệt mái thoại,…) độ, két sắt…) 200 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Mean 4.30 4.23 4.30 3.96 3.96 3.96 4.30 Sum 860 846 860 793 793 793 860 Missing Statistics DA1 Khách sạn cung cấp miễn phí tốt (trà, cà phê, nƣớc uống, ấm pha DA2 Đồ trà,…) N Valid DA3 Đồ DA5 Đồ ăn/ ăn/thức uống ăn/thức uống thức uống DA6 Khách sạn phòng có tính đa có chất lƣợng DA4 Đồ ăn/thức đƣợc trang cung cấp thực đơn nghỉ dạng cao cao uống hợp vệ sinh trí đẹp mắt đảm bảo sức khỏe 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Mean 4.30 3.04 3.04 3.96 3.04 3.96 Sum 860 607 607 793 607 793 Missing Statistics DV5 Các dụng cụ thể DV1 Khu N Valid dục đảm vui chơi giải DV2 bảo tiêu trí Cuộc gọi chuẩn (máy khách sạn báo thức DV3 Dịch vụ có chất đáng giặt/ủi đảm lƣợng tốt tin cậy bảo tốt DV4 Dịch vụ chạy bộ, tạ, phòng phục vụ dụng cụ bơi tốt lội,…) DV6 Bàn thông tin cung cấp dịch vụ hiệu 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Mean 2.70 4.30 4.30 4.00 2.66 3.70 Sum 540 860 860 800 533 740 Missing Statistics GI3 Khách sạn đáp ứng GI2 Đồ ăn/thức uống đáng nhu cầu khách với GI1 Giá phòng nghỉ hợp lý N Valid đồng tiền mức giá hợp lý 200 200 200 0 Mean 4.30 4.30 3.96 Sum 860 860 793 Missing Statistics CS2 Các khu vực tiền sảnh, nhà hàng, giải trí khách sạn đƣợc thiết N kế sang trọng, đem lại CS3 Khách sạn có khơng CS1 Khách sạn có thiết kế thoải mái, dễ chịu cho gian trời rộng rãi sang trọng đại khách hàng thoáng mát Valid 200 200 200 0 Mean 3.04 3.07 4.26 Sum 607 614 853 Missing Statistics TL2 Các tiện ích chăm sóc cá nhân sẵn có tốt (massage, tắm TL1 Khách sạn có hồ hơi, câu lạc sức bơi hoạt động tốt N Valid khỏe,…) TL3 Khách sạn cung TL4 Vị trí khách cấp mơi trƣờng thỏa sạn thuận lợi, dễ dàng mái yên tĩnh di chuyển 200 200 200 200 0 0 Mean 2.70 2.07 4.26 3.40 Sum 540 414 853 681 Missing HL Mức độ hài lòng tổng thể Quý khách chất lƣợng dịch vụ đƣợc cung ứng khách sạn: Frequency Valid Bình thƣờng Tốt Rất tốt Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 14 7.0 7.0 7.0 179 89.5 89.5 96.5 3.5 3.5 100.0 200 100.0 100.0 MD Mục đích Quý khách chuyến lần Frequency Percent Valid Percent Valid Công việc/Kinh doanh/Công vụ 60 30.0 30.0 30.0 Đi tham dự hội nghị hội thảo 60 30.0 30.0 60.0 Đi du lịch, nghỉ 66 33.0 33.0 93.0 Đi thăm họ hàng, bạn bè 3.5 3.5 96.5 Mục đích khác 3.5 3.5 100.0 200 100.0 100.0 Total LC Quý khách chọn Khách sạn Dakruco thông qua: Frequency Percent Valid Percent Valid Cumulative Percent Cumulative Percent Công ty du lịch 60 30.0 30.0 30.0 Tạp chí, sách báo 14 7.0 7.0 37.0 Internet/ Website 60 30.0 30.0 67.0 Cơ quan 59 29.5 29.5 96.5 3.5 3.5 100.0 200 100.0 100.0 Khác Total PHỤ LỤC TỔNG HỢP SỐ LIỆU PHÕNG VÀ KHÁCH TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2016 NĂM 2013 2014 2015 2016 TỔNG TỔNG KHU VỰC PHỊNG HIỆN CĨ PHÕNG ĐÃ BÁN DOANH SỐ GIÁ PHỊNG BÌNH QN Khu 41,579 10,661 8,101,542,000 835,916 Khu 11,315 5,334 2,491,426,000 Cả khu 52,894 15,995 Khu 41,579 Khu CƠNG SL KHÁCH NƢỚC NGỒI SL KHÁCH VIỆT NAM 25.64% 5,147 11,234 16,381 513,792 47.14% 1,587 7,484 9,071 10,592,968,000 728,494 30.24% 6,734 18,718 25,452 11,758 8,660,299,000 810,200 28.28% 4,912 15,401 20,313 11,315 7,157 3,267,802,000 502,247 63.25% 1,703 11,138 12,841 Cả khu 52,894 18,915 11,928,101,000 693,678 35.76% 6,615 26,539 33,154 Khu 41,579 11,401 9,043,185,263 872,512 27.42% 2,346 15,481 17,827 Khu 11,315 7,041 3,423,400,685 534,830 62.23% 749 11,660 12,409 Cả khu 52,894 18,442 12,466,585,948 743,588 34.87% 3,095 27,141 30,236 Khu 41,579 12,312 9,830,689,946 878,311 29.61% 3,734 16,331 20,065 Khu 11,315 7,027 3,474,241,850 543,855 62.10% 1,327 11,608 12,935 Cả khu 52,894 19,339 13,304,931,796 756,783 36.56% 5,061 27,939 33,000 SUẤT PHÒNG TỔNG LƢỢT KHÁCH ... marketing Khách sạn Dakruco thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk Chƣơng 3: Giải pháp marketing cho Khách sạn Dakruco thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đề tài Giải pháp. .. TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI KHÁCH SẠN DAKRUCO THUỘC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU ĐẮK LẮK 34 2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ KHÁCH SẠN DAKRUCO THUỘC CÔNG TY TNHH MTV CAO SU ĐẮK LẮK 34 2.1.1... khoảng 60 Nhà khách, khách sạn khoảng 80 nhà nghỉ Trong đó, có khách sạn 01 khách sạn 05 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao Su Đắk Lắk – Cụm Dịch vụ Khách sạn Dakruco (sau gọi tắt Khách Sạn Dakruco) -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp marketing cho khách sạn dakruco thuộc công ty TNHH MTV cao su đắk lắk , Giải pháp marketing cho khách sạn dakruco thuộc công ty TNHH MTV cao su đắk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn