Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ tại các khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung

115 31 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ HOÀNG LINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG MỐI QUAN HỆ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ HOÀNG LINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG MỐI QUAN HỆ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐƢỜNG THỊ LIÊN HÀ Đà Nẵng – Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2017 Học viên Võ Hoàng Linh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn: Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CHẤT LƢỢNG MỐI QUAN HỆ .9 1.1 MARKETING KỸ NGHỆ VÀ MARKETING QUAN HỆ TRONG BỐI CẢNH B2B .9 1.1.1 Khái niệm marketing kỹ nghệ (marketing B2B) 1.1.2 Khái niệm khách hàng tổ chức 1.1.3 Bản chất mối quan hệ kinh doanh 1.2 MARKETING MỐI QUAN HỆ (MARKETING RELATIONSHIP) VÀ CHẤT LƢỢNG MỐI QUAN HỆ (RELATIONSHIP QUALITY) 10 1.2.1 Marketing mối quan hệ gì? .10 1.2.2 Chất lƣợng mối quan hệ gì? 11 1.3 MỘT SỐ KHẢO CỨU VỀ CHẤT LƢỢNG MỐI QUAN HỆ .15 1.3.1 Các nghiên cứu khái niệm chất lƣợng mối quan hệ 15 1.3.2 Những nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng mối quan hệ 16 1.4 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 19 1.4.1 Khái niệm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 19 1.4.2 Giới thiệu chung khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 19 1.4.3 Thực trạng liên kết khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 21 CHƢƠNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 23 2.1 ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 23 2.2 PHÁT TRIỂN GIẢ THIẾT NGHIÊN CỨU 28 2.2.1 Giả thuyết mối quan hệ rào cản chuyển đổi chất lƣợng mối quan hệ 28 2.2.2 Giả thuyết mối quan hệ chất lƣợng phục vụ chất lƣợng mối quan hệ 29 2.2.3 Giả thuyết mối quan hệ hiệu truyền thông chất lƣợng mối quan hệ 29 2.3 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 30 2.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.4.1 Nghiên cứu định tính 31 2.4.2 Nghiên cứu định lƣợng 31 2.5 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC .31 2.5.1 Mẫu điều tra 31 2.5.2 Kết cấu bảng câu hỏi khảo sát 33 2.5.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 33 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 3.1 MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA .37 3.1.1 Thu thập liệu 37 3.1.2 Mô tả mẫu khảo sát .38 3.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 42 3.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo thơng qua phân tích Cronbach’s Alpha 42 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .48 3.2.3 Kiểm định tƣơng quan biến độc lập biến phụ thuộc 54 3.2.4 Phân tích hồi quy 56 3.2.5 Tổng hợp kết phân tích hồi quy: 62 3.2.6 Phân tích ANOVA nhân tố Giới tính, độ tuổi, vị trí cơng tác, thâm niên cơng việc đến Chất lƣợng mối quan hệ: 63 3.3 KẾT LUẬN VỀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 66 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 68 4.1 MƠ TẢ NHỮNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 69 4.1.1 Mơ hình đo lƣờng 69 4.1.2 Mơ hình lý thuyết 70 4.2 ĐỀ XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH .74 4.2.1 Nâng cao hiệu truyền thông 74 4.2.2 Tạo rào cản chuyển đổi .75 4.2.3 Nâng cao chất lƣợng phục vụ 77 4.3 HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 80 4.4 HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 81 KẾT LUẬN 82 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH TÊN ĐỀ TÀI (BẢN SAO) DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Tổng hợp định nghĩa chất lƣợng mối quan hệ 12 1.2 Tổng hợp nhân tố tác động lên chất lƣợng mối quan hệ 16 3.1 Thống kê đối tƣợng khảo sát 38 3.2 Kết thống kê tổng nhân tố Hiệu truyền thông lần 43 3.3 Kết thống kê tổng nhân tố Hiệu truyền thông lần 44 3.4 Kết thống kê tổng nhân tố Rào cản chuyển đổi lần 45 3.5 Kết thống kê tổng nhân tố Rào cản chuyển đổi lần 45 3.6 Kết thống kê tổng nhân tố Chất lƣợng phục vụ lần 46 3.7 Kết thống kê tổng nhân tố Chất lƣợng phục vụ lần 47 3.8 Kết thống kê tổng nhân tố Chất lƣợng mối quan hệ 47 3.9 Tổng hợp nhân tố sau hồn thành phân tích Cronbach’s Alpha 48 3.10 Kiểm định KMO biến thuộc nhân tố độc lập 50 3.11 Kết phân tích phƣơng sai trích biến thuộc nhân tố độc lập 51 3.12 Kết xoay nhân tố 52 3.13 Kiểm định KMO biến thuộc nhân tố Chất lƣợng mối quan hệ 53 3.14 Kết phƣơng sai trích 53 3.15 Hệ số tải nhân tố 53 Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.16 Các nhân tố đƣa vào phân tích tƣơng quan 55 3.17 Kết phân tích tƣơng quan 55 3.18 Thống kê mô tả nhân tố hồi quy 56 3.19 Độ phù hợp mơ hình 57 3.20 Phân tích phƣơng sai 57 3.21 Kết mơ hình hồi quy 58 3.22 Mức độ tác động nhân tố 59 3.23 Kiểm tra đa cộng tuyến 60 3.24 Tổng hợp kết phân tích mơ hình hồi quy 62 3.25 Kết kiểm định ANOVA nhân tố Giới tính 63 3.26 Kết kiểm định ANOVA nhân tố Độ tuổi 64 3.27 Giá trị trung bình Chất lƣợng mối quan hệ theo Độ tuổi 64 3.28 Kết kiểm định ANOVA nhân tố Vị trí công việc 65 3.29 Kết kiểm định ANOVA nhân tố Thâm niên cơng việc 66 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 2.1 Mơ hình lý thuyết chất lƣợng mối quan hệ đề xuất 24 2.2 Quy trình thực nghiên cứu 30 3.1 Biểu đồ Tỷ lệ giới tính nam, nữ (%) 39 3.2 Biểu đồ Tỷ lệ độ tuổi (%) 39 3.3 Biểu đồ Tỷ lệ Vị trí cơng việc (%) 40 3.4 Biểu đồ Tỷ lệ Thâm niên công việc (%) 40 3.5 Tỷ trọng ngành nghề sản xuất kinh doanh 41 3.6 Biểu đồ Histogram tần số phân tƣ chuẩn hóa 61 3.7 Mơ hình nghiên cứu cuối 66 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo xu hƣớng kinh tế thị trƣờng ngày phát triển khu cơng nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung phát triển ngày lớn mạnh Các khu công nghiệp đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế nƣớc nhà Tuy nhiên, năm gần đây, việc phát triển Khu công nghiệp bị ảnh hƣởng nhiều tƣ địa phƣơng hóa, dẫn đến cạnh tranh áp lực nội vùng khu cơng nghiệp cận vùng Chính vậy, việc cải thiện chất lƣợng mối quan hệ khu công nghiệp bối cảnh B2B trở thành mối quan tâm hàng đầu So với lý thuyết tảng khác hệ thống sở lý thuyết marketing chất lƣợng mối quan hệ khái niệm lý thuyết mới, đƣợc phát triển khoảng chƣa đến 30 năm gần Lý thuyết thực tiễn marketing trƣớc chủ yếu tập trung vào trao đổi hàng hoá/dịch vụ ngƣời mua ngƣời bán Rất nhiều nghiên cứu chiến lƣợc marketing trƣớc xem xét trao đổi bán-mua nhƣ kiện rời rạc, mối quan hệ nuôi dưỡng phát triển lâu dài Ở Việt Nam, nghiên cứu chất lƣợng mối quan hệ nhà cung cấp khách hàng hạn chế Kết nghiên cứu Nguyen T.T.M., Nguyen, T D., & Barret N.J (2007) cho thấy định hƣớng thị trƣờng định hƣớng học hỏi có tác động trực tiếp lên chất lƣợng mối quan hệ nhà xuất Việt Nam nhà nhập nƣớc họ Hai nghiên cứu khác: Nguyen T.T.M., Nguyen, T D (2010), nghiên cứu chất lƣợng mối quan hệ lĩnh vực xuất Nguyen, T D., Nguyen T.T.M (2011) quan hệ nhà sản xuất hàng hoá với nhà phân phối họ, nghiên cứu chất lƣợng mối quan hệ Websites https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C3%B9ng_kinh_t%E1%BA%BF_tr%E1%B B %8Dng_%C4%91i%E1%BB%83m_Trung_b%E1%BB%99 http://vietccr.vn/xem-tin-tuc/lien-ket-phat-trien-cac-khu-cong-nghiep-vungduyen-hai-mien-trung-default.html http://viipip.com/homevn/?module=listip ... thạc sĩ kinh tế Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực... nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng mối quan hệ 16 1.4 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG 19 1.4.1 Khái niệm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ HOÀNG LINH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG MỐI QUAN HỆ TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số:
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ tại các khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng mối quan hệ tại các khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn