Phân tích tính ổn định của các thành phần dòng tiền đến dự báo dòng tiền của các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

139 18 0
  • Loading ...
1/139 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:55

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ HOÀNG LINH PHÂN TÍCH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA CÁC THÀNH PHẦN DỊNG TIỀN ĐẾN DỰ BÁO DỊNG TIỀN CỦA CÁC CƠNG TY TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Đà Nẵng, năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lê Thị Hoàng Linh MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu: Phƣơng pháp nghiên cứu 5 Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA DÕNG TIỀN 11 1.1 VAI TRÕ CỦA BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ TRONG DỰ BÁO TÀI CHÍNH 11 1.1.1 Các khái niệm có liên quan 11 1.1.2 Đặc điểm khoản mục Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ 12 1.1.3 Vai trò Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ dự báo tài 15 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA DÕNG TIỀN ĐẾN DỰ BÁO DÕNG TIỀN TRONG TƢƠNG LAI 17 1.2.1 Mơ hình Angela Frino, Richard Heaney David Service (2005) 17 1.2.2 Mơ hình C S Agnes Cheng Dana Hollie (2007) .19 1.3 CÁC THÀNH PHẦN DÕNG TIỀN ĐỐI VỚI DỰ BÁO DÕNG TIỀN TRONG TƢƠNG LAI 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNGVIỆT NAM 25 2.2 PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 26 2.3 THIẾT KẾ MÔ HÌNH VÀ CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU 27 2.4 THIẾT KẾ ĐO LƢỜNG CÁC BIẾN 30 2.5 CHỌN MẪU VÀ THU THẬP DỮ LIỆU 32 2.6 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 KẾT LUẬN CHƢƠNG .35 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC THÀNH PHẦN DÕNG TIỀN CỦA CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT HÀNG TIÊU DÙNG .36 3.2 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 39 3.3 KẾT QUẢ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 42 3.3.1 Kết hồi quy mơ hình dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh từ dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ 42 3.3.2 Kết hồi quy mơ hình dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh từ thành phần dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ 48 3.3.3 Kết hồi quy mơ hình dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh từ thành phần dồn tích kết hợp với dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ 57 3.3.4 Kết hồi quy mơ hình dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh từ thành phần dòng tiền kết hợp với biến dồn tích gộp khứ 67 3.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 75 KẾT LUẬN CHƢƠNG .80 CHƢƠNG CÁC KHUYẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 81 4.1 MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 81 4.2 ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ CỦA LUẬN VĂN 83 4.3 MỘT SỐ GỢI Ý NGHIÊN CỨU TRONG TƢƠNG LAI .84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT FASB Hội đồng chuẩn mực kế tốn tài Mỹ FEM Mơ hình tác động cố định HNX Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh OLS Ƣớc lƣợng bình phƣơng bé REM Mơ hình tác động ngẫu nhiên VAS Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng Trang bảng 1.1 Tổng hợp nhân tố ảnh hƣởng đến dòng tiền tƣơng lai doanh nghiệp 3.1 Thống kê mô tả liệu công ty ngành sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 36 3.2 Ma trận tƣơng quan dòng tiền hoạt động kinh doanh thành phần dòng tiền 40 3.3 Ma trận tƣơng quan biến mô hình dự báo dòng tiền từ thành phần dồn tích 41 3.4 Kết hồi quy OLS mơ hình dự báo sở dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông tin chung) 43 3.5 Kết hồi quy OLS mơ hình dự báo sở dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông tin chi tiết) 44 3.6 Kết hồi quy FEM mơ hình dự báo sở dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông tin chung) 45 3.7 Kết hồi quy FEM mơ hình dự báo sở dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông tin chi tiết) 46 3.8 Kết hồi quy REM mơ hình dự báo sở dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông tin chung) 47 3.9 Kết hồi quy REM mơ hình dự báo sở dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông tin chi tiết) 48 3.10 Kết hồi quy OLS mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông tin chung) 49 Số hiệu Tên bảng Trang Kết hồi quy OLS mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền hoạt động kinh doanh q khứ (thơng 50 bảng 3.11 tin chi tiết) 3.12 Kết hồi quy FEM mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông 52 tin chung) 3.13 Kết hồi quy FEM mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông 53 tin chi tiết) 3.14 Kết hồi quy REM mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông 54 tin chung) 3.15 Kết hồi quy REM mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền hoạt động kinh doanh q khứ (thơng 55 tin chi tiết) 3.16 Kết hồi quy OLS mơ hình dự báo sở thành phần dồn tích kết hợp với dòng tiền hoạt động kinh doanh 58 khứ (thông tin chung) 3.17 Kết hồi quy OLS mơ hình dự báo sở thành phần dồn tích kết hợp với dòng tiền hoạt động kinh doanh 59 khứ (thông tin chi tiết) 3.18 Kết hồi quy FEM mô hình dự báo sở thành phần dồn tích kết hợp với dòng tiền hoạt động kinh doanh khứ (thông tin chung) 61 Số hiệu Tên bảng Trang Kết hồi quy FEM mơ hình dự báo sở thành phần dồn tích kết hợp với dòng tiền hoạt động kinh doanh 62 bảng 3.19 khứ (thông tin chi tiết) 3.20 Kết hồi quy REM mơ hình dự báo sở thành phần dồn tích kết hợp với dòng tiền hoạt động kinh doanh 64 khứ (thông tin chung) 3.21 Kết hồi quy REM mơ hình dự báo sở thành phần dồn tích kết hợp với dòng tiền hoạt động kinh doanh 64 khứ (thông tin chi tiết) 3.22 Kết hồi quy OLS mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền kết hợp với biến dồn tích gộp 68 khứ (thông tin chung) 3.23 Kết hồi quy OLS mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền kết hợp với biến dồn tích gộp q 69 khứ (thơng tin chi tiết) 3.24 Kết hồi quy FEM mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền kết hợp với biến dồn tích gộp 70 khứ (thông tin chung) 3.25 Kết hồi quy FEM mô hình dự báo sở thành phần dòng tiền kết hợp với biến dồn tích gộp 71 khứ (thông tin chi tiết) 3.26 Kết hồi quy REM mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền kết hợp với biến dồn tích gộp khứ (thông tin chung) 73 Số hiệu Tên bảng Trang Kết hồi quy REM mơ hình dự báo sở thành phần dòng tiền kết hợp với biến dồn tích gộp 73 bảng 3.27 khứ (thông tin chi tiết) 3.28 Kết kiểm định Hausman Test mơ hình 75 3.29 Giá trị hệ số hồi quy điều chỉnh mơ hình (trƣớc xếp) 76 3.30 Giá trị hệ số hồi quy điều chỉnh mơ hình (sau xếp) 78 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ số báo cáo tài quan trọng xem xét đến tình trạng sức khỏe doanh nghiệp, chúng giúp tăng khả đánh giá xác minh bạch, sức mạnh tài Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin để phân tích xu hƣớng tài cơng ty tốt so với Bảng cân đối kế toán báo cáo kết hoạt động kinh doanh loại trừ ảnh hƣởng hoạt động khơng cốt lõi báo cáo dựa sở tiền Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ giúp cho đối tƣợng sử dụng biết doanh nghiệp tạo tiền từ nguồn chi tiêu tiền cho mục đích Trên sở đó, Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin bổ sung để đánh giá hiệu hoạt độngdự báo dòng tiền doanh nghiệp tƣơng lai Nếu dòng tiền thiếu hụt gây khó khăn cho doanh nghiệp việc trì hoạt động sản xuất , ngƣợc lại dòng tiền sử dụng không hiệu gây thừa thãi lại cho thấy vấn đề yếu hoạt động quản trị doanh nghiệp Rất nhiều nghiên cứu cho thấy dòng tiền quan trọng để nhà đầu tƣ, nhà quản lý đánh giá hoạt động doanh nghiệp định kinh tế Việc dự báo phân loại công ty phá sản hay không phá sản đƣợc cải thiện rõ rệt vào dòng tiền hoạt động số tài liên quan đến tiền mặt dòng tiền hoạt động cung cấp trực tiếp thông tin khả thực nghĩa vụ tài theo hợp đồng nhƣ trả lãi vay nợ gốc doanh nghiệp chủ nợ Do đó, việc dự báo xác dòng tiền tƣơng lai từ thu nhập việc làm quan trọng doanh nghiệp OLS Dependent Variable: CFO Method: Panel Least Squares Date: 02/08/17 Time: 17:43 Sample (adjusted): 2012 2015 Periods included: Cross-sections included: 50 Total panel (balanced) observations: 200 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.059080 0.025257 2.339127 0.0204 C_SALES(-1) C_SALES(-2) C_OGS(-1) C_OGS(-2) C_INT(-1) C_INT(-2) C_TAX(-1) C_TAX(-2) C_OTHER(-1) C_OTHER(-2) ACC(-1) ACC(-2) -0.017225 0.029031 -0.046034 0.037952 0.254302 0.803524 -0.553217 -0.813423 -1089.480 1176.227 0.054681 0.077039 0.014740 0.013169 0.025176 0.026622 0.617103 0.543767 0.552897 0.525476 1245.453 829.2087 0.065730 0.068092 -1.168558 2.204528 -1.828486 1.425619 0.412089 1.477699 -1.000578 -1.547973 -0.874767 1.418493 0.831910 1.131406 0.2441 0.0287 0.0691 0.1556 0.6807 0.1412 0.3183 0.1233 0.3828 0.1577 0.4065 0.2593 R-squared 0.154852 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.100618 0.142600 3.802583 112.4760 2.855257 0.001250 0.084358 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.150365 -0.994760 -0.780369 -0.907999 1.709107 FEM Dependent Variable: CFO Method: Panel Least Squares Date: 02/08/17 Time: 17:44 Sample (adjusted): 2012 2015 Periods included: Cross-sections included: 50 Total panel (balanced) observations: 200 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.193298 0.059411 3.253564 0.0014 C_SALES(-1) C_SALES(-2) C_OGS(-1) C_OGS(-2) C_INT(-1) C_INT(-2) C_TAX(-1) C_TAX(-2) C_OTHER(-1) C_OTHER(-2) ACC(-1) ACC(-2) -0.043252 -0.004516 -0.058863 0.031814 -0.164679 0.494105 1.543604 0.783993 -2006.150 -7.886920 0.405008 0.317943 0.019062 0.015813 0.026205 0.031127 0.787478 0.532172 0.672970 0.597319 2121.186 1002.590 0.077193 0.073907 -2.268981 -0.285559 -2.246256 1.022083 -0.209122 0.928468 2.293718 1.312520 -0.945768 -0.007867 5.246691 4.301923 0.0248 0.7756 0.0263 0.3085 0.8347 0.3548 0.0233 0.1915 0.3459 0.9937 0.0000 0.0000 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.578070 0.391564 0.117288 1.898395 181.9431 3.099481 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.084358 0.150365 -1.199431 -0.176953 -0.785650 2.477241 REM Dependent Variable: CFO Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 02/08/17 Time: 17:44 Sample (adjusted): 2012 2015 Periods included: Cross-sections included: 50 Total panel (balanced) observations: 200 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.066923 C_SALES(-1) C_SALES(-2) C_OGS(-1) C_OGS(-2) C_INT(-1) C_INT(-2) C_TAX(-1) C_TAX(-2) C_OTHER(-1) C_OTHER(-2) ACC(-1) ACC(-2) -0.021630 0.026081 -0.047773 0.042201 0.284200 0.808238 -0.302153 -0.705262 -1411.510 1134.939 0.107457 0.114109 0.024545 2.726532 0.0070 0.012899 0.011244 0.021241 0.023011 0.543133 0.461711 0.481379 0.451048 1118.050 709.5668 0.057356 0.058782 -1.676904 2.319454 -2.249098 1.833942 0.523261 1.750529 -0.627682 -1.563608 -1.262474 1.599482 1.873489 1.941220 0.0952 0.0215 0.0257 0.0683 0.6014 0.0817 0.5310 0.1196 0.2084 0.1114 0.0626 0.0537 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.041197 0.1098 Idiosyncratic random 0.117288 0.8902 Weighted Statistics R-squared 0.151336 Mean dependent var 0.069028 Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.096876 S.D dependent var 0.133900 Sum squared resid 2.778857 Durbin-Watson stat 0.001658 0.140899 3.352754 1.822185 Unweighted Statistics R-squared 0.146865 Mean dependent var 0.084358 Sum squared resid 3.838519 Durbin-Watson stat 1.591588 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: MH42 Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f 68.721673 12 Prob 0.0000 Phương trình 4c: CFOt = α + β1C_SALESt-1 + β2C_COGSt-1 + β3C_OEt-1 + β4C_INTt-1 + β5C_TAXt-1 + β6C_OTHERt-1 + β7∑ACCt-1 + β8C_SALESt-1 + β9C_COGSt-1 + β10C_OEt-1 + β11C_INTt-1 + β12C_TAXt-1 + β13C_OTHERt-1 + β14∑ACCt-1 + β15C_SALESt-1 + β16C_COGSt-1 + β17C_OEt-1 + β18C_INTt-1 (4c) + β19C_TAXt-1 + β20C_OTHERt-1 + β21∑ACCt-1 + ε OLS Dependent Variable: CFO Method: Panel Least Squares Date: 02/08/17 Time: 17:46 Sample (adjusted): 2013 2015 Periods included: Cross-sections included: 50 Total panel (balanced) observations: 150 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.040602 C_SALES(-1) C_SALES(-2) C_SALES(-3) C_OGS(-1) C_OGS(-2) C_OGS(-3) C_INT(-1) C_INT(-2) C_INT(-3) C_TAX(-1) C_TAX(-2) C_TAX(-3) C_OTHER(-1) C_OTHER(-2) C_OTHER(-3) ACC(-1) ACC(-2) ACC(-3) 0.060568 0.055811 0.022620 -0.178893 0.074523 -0.040410 0.434892 0.190129 0.162699 0.154506 -0.999189 -0.356906 -7004.923 5556.510 269.3835 -0.014403 0.068752 -0.040318 0.032714 1.241134 0.2168 0.081972 0.030986 0.016870 0.075531 0.042872 0.033357 1.001031 0.924028 0.582003 0.711394 0.692546 0.656199 4389.320 4116.960 1054.263 0.084303 0.084038 0.084509 0.738891 1.801154 1.340792 -2.368465 1.738264 -1.211432 0.434444 0.205761 0.279551 0.217187 -1.442776 -0.543899 -1.595902 1.349664 0.255518 -0.170844 0.818106 -0.477088 0.4613 0.0740 0.1823 0.0193 0.0845 0.2279 0.6647 0.8373 0.7803 0.8284 0.1515 0.5874 0.1129 0.1795 0.7987 0.8646 0.4148 0.6341 R-squared 0.213832 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.105809 0.144183 2.723312 87.81820 1.979502 0.015009 FEM Dependent Variable: CFO Method: Panel Least Squares Date: 02/08/17 Time: 17:47 Sample (adjusted): 2013 2015 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.085134 0.152475 -0.917576 -0.536229 -0.762647 2.138265 Periods included: Cross-sections included: 50 Total panel (balanced) observations: 150 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.244806 0.117079 2.090945 0.0396 C_SALES(-1) C_SALES(-2) C_SALES(-3) C_OGS(-1) C_OGS(-2) C_OGS(-3) C_INT(-1) C_INT(-2) C_INT(-3) C_TAX(-1) C_TAX(-2) C_TAX(-3) C_OTHER(-1) C_OTHER(-2) C_OTHER(-3) ACC(-1) ACC(-2) ACC(-3) -0.024232 0.014685 0.000189 -0.093946 0.005236 0.008960 1.120209 0.949114 0.580503 2.003356 1.374951 0.570055 -4767.600 3473.802 -163.4675 0.649179 0.618774 0.353498 0.104824 0.041179 0.021673 0.092266 0.046427 0.044317 1.776386 0.891820 0.636441 1.017603 0.918375 0.782557 5190.409 5924.863 1369.264 0.113665 0.116054 0.111940 -0.231167 0.356613 0.008704 -1.018202 0.112785 0.202175 0.630611 1.064244 0.912109 1.968700 1.497156 0.728452 -0.918540 0.586309 -0.119384 5.711327 5.331754 3.157919 0.8178 0.7223 0.9931 0.3116 0.9105 0.8403 0.5300 0.2903 0.3644 0.0524 0.1382 0.4684 0.3610 0.5593 0.9053 0.0000 0.0000 0.0022 Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables) R-squared 0.688052 Mean dependent var Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.433168 0.114796 1.080598 157.1433 2.699467 0.000011 0.085134 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.152475 -1.188577 0.176245 -0.634093 2.832914 REM Dependent Variable: CFO Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 02/08/17 Time: 17:47 Sample (adjusted): 2013 2015 Periods included: Cross-sections included: 50 Total panel (balanced) observations: 150 Swamy and Arora estimator of component variances Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0.042753 0.027238 1.569622 0.1189 C_SALES(-1) C_SALES(-2) C_SALES(-3) C_OGS(-1) C_OGS(-2) C_OGS(-3) C_INT(-1) 0.056563 0.056378 0.022509 -0.178246 0.074213 -0.038144 0.456084 0.066892 0.025138 0.013606 0.061561 0.034440 0.027069 0.813608 0.845594 2.242735 1.654377 -2.895436 2.154881 -1.409111 0.560570 0.3993 0.0266 0.1004 0.0044 0.0330 0.1612 0.5760 C_INT(-2) C_INT(-3) C_TAX(-1) C_TAX(-2) C_TAX(-3) C_OTHER(-1) C_OTHER(-2) C_OTHER(-3) ACC(-1) ACC(-2) ACC(-3) 0.194119 0.180503 0.179022 -0.957346 -0.355143 -7279.309 5725.369 260.4509 0.002076 0.075404 -0.039163 0.741449 0.469780 0.575825 0.556289 0.529175 3565.271 3345.837 850.7333 0.068190 0.067730 0.068282 0.261810 0.384229 0.310897 -1.720951 -0.671126 -2.041727 1.711192 0.306149 0.030442 1.113316 -0.573544 0.7939 0.7014 0.7564 0.0876 0.5033 0.0432 0.0894 0.7600 0.9758 0.2676 0.5673 Effects Specification S.D Rho Cross-section random 0.021671 0.0344 Idiosyncratic random 0.114796 0.9656 Weighted Statistics R-squared 0.208892 Mean dependent var 0.080918 Adjusted R-squared S.E of regression F-statistic Prob(F-statistic) 0.100191 0.141777 1.921701 0.019110 S.D dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.149462 2.633181 2.170060 Unweighted Statistics R-squared 0.213370 Mean dependent var 0.085134 Sum squared resid 2.724911 Durbin-Watson stat 2.097008 Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: MH43 Test cross-section random effects Test Summary Cross-section random Chi-Sq Statistic Chi-Sq d.f Prob 86.816016 18 0.0000 ... Thứ nhất, xây dựng kiểm định mơ hình dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh công ty lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam sở dòng tiền thành phần từ hoạt... khứ Thứ hai, xây dựng kiểm định mơ hình dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh công ty lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam sở kết hợp dòng tiền từ hoạt động... sở dồn tích Thứ ba, xác định mơ hình có khả dự báo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh công ty lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam tốt Trên sở mục tiêu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tính ổn định của các thành phần dòng tiền đến dự báo dòng tiền của các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Phân tích tính ổn định của các thành phần dòng tiền đến dự báo dòng tiền của các công ty trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn