Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh đăk lắk

129 27 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẠ THỊ MỸ DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH DAKLAK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Đà Nẵng- Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TẠ THỊ MỸ DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CHI NHÁNH DAKLAK LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đinh Bảo Ngọc Đà Nẵng- Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Cách tiếp cận, phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Bố cục luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 13 1.1 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI13 1.1.1 Khái niệm nguồn vốn huy động NHTM .13 1.1.2 Các hình thức huy động vốn 13 1.1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn 19 1.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM .20 1.2.1 Mục tiêu hoạt động huy động vốn NHTM 20 1.2.2 Công tác tổ chức huy động vốn NHTM 23 1.2.3 Các hoạt động NHTM sử dụng để huy động vốn 24 1.2.4 Tiêu chí phán ánh kết hoạt động huy động vốn NHTM 27 1.2.5 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn NHTM 31 KẾT LUẬN CHƢƠNG 36 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK .37 2.1 KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk 38 2.1.3 Kết tình hình kinh doanh HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk40 2.2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 45 2.2.1 Mục tiêu huy động vốn HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk .45 2.2.2 Công tác tổ chức hoạt động huy động vốn 46 2.2.3 Các hoạt động HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk thực công tác huy động vốn 49 2.2.4 Kết huy động vốn HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk 58 2.2.5 Những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động huy động vốn HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk .75 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 81 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 81 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 87 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 87 3.1.1 Định hƣớng chung huy động vốn HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk 87 3.1.2 Mục tiêu huy động vốn HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk .88 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 89 3.2.1 Khuyến nghị HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk 90 3.2.2 Khuyến nghị HDBank 101 3.2.3 Khuyến nghị ngân hàng nhà nƣớc tỉnh Đăk Lăk 102 KẾT LUẬN CHƢƠNG 103 KẾT LUẬN 104 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Ý nghĩa ATM Máy rút tiền tự động BIDV Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam GDP Tổng sản phẩm quốc nội HDB/HDBank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank – Chi Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Phát triển Thành phố nhánh Đăk Lăk Hồ Chí Minh – Chi nhánh Đăk Lăk HSC Hội sở NHNo&PTNT Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHTM Ngân hàng thƣơng mại TMCP Thƣơng mại cổ phần USD Đô la Mỹ VNĐ Việt nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Tình hình huy động vốn từ năm 2014 - 2016 40 2.2 Tình hình cho vay từ năm 2014 - 2016 42 2.3 Lãi suất huy động số NHTM tháng năm 2017 54 2.4 Số dƣ huy động vốn từ năm 2014 - 2016 58 2.5 Số lƣợng khách hàng gửi tiền từ năm 2014 - 2016 61 2.6 Cơ cấu huy động vốn theo mục đích từ năm 2014 – 2016 63 2.7 Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền từ năm 2014 – 2016 65 2.8 Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn từ năm 2014 – 2016 67 2.9 Cơ cấu huy động vốn theo đối tƣợng từ năm 2014 – 2016 68 2.10 Thị phần huy động từ năm 2014 - 2016 70 2.11 Rủi ro tác nghiệp từ năm 2014 – 2016 71 2.12 Chi phí huy động vốn từ năm 2014 – 2016 71 DANH MỤC HÌNH VẼ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk 39 2.2 Quy trình mở tài khoản 47 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Số hiệu biểu đồ Tên biểu đồ Trang 2.1 Vốn huy động HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk năm 2014-2016 41 2.2 Tình hình cho vay HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk năm 2014 - 2016 43 2.3 Quy mô huy động vốn so với tổng nguồn vốn HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk từ năm 2014-2016 59 2.4 Số lƣợng khách hàng gửi tiền HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk từ năm 2014-2016 61 2.5 Cơ cấu huy động vốn theo mục đích HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk từ năm 2014-2016 63 2.6 Biểu đồ huy động vốn theo loại tiền từ năm 2014 – 2016 66 2.7 Biều đồ huy động vốn theo đối tƣợng từ năm 20142016 69 104 KẾT LUẬN HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk năm qua đạt đƣợc nhiều kết định huy động vốn góp phần tăng trƣởng nguồn vốn chi nhánh, đóng góp to lớn hoạt động ngân hàng nhƣ phát triển kinh tế xã hội địa bàn tỉnh Đắk Lăk Tuy nhiên điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt nhƣ để đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng tín dụng mở rộng thị phần đề ra, chi nhánh cần có biện pháp phù hợp Với mong muốn góp phần hồn thiện phát triển cơng tác huy động vốn chi nhánh, đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề hoàn thành nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa lý luận huy động vốn NHTM Trong trình bày có chọn lọc sở lý luận chung huy động vốn nội dung phân tích tình hình huy động vốn với yếu tố cần phân tích bao gồm bối cảnh, cơng tác tổ chức, giải pháp kết huy động vốn thông qua tiêu chí cụ thể - Phân tích, đánh giá thực trạng tình hình huy động vốn HDBank Chi nhánh Đăk Lăk giai đoạn từ năm 2014-2016 Qua kết đạt đƣợc hạn chế, nguyên nhân trình huy động vốn - Từ thực trạng mục tiêu, định hƣớng chi nhánh, luận văn đƣa số khuyến nghị với NHNN chi nhánh Đăk Lăk HDBank để chi nhánh đạt đƣợc mục tiêu phát triển tốt cơng tác huy động vốn Với thời gian có hạn kiến thức hạn chế, luận văn khó tránh khỏi sai sót định, mong nhận đƣợc góp ý q Thầy, Cơ để luận văn đƣợc hồn thiện PHỤ LỤC PHIẾU GĨP Ý CỦA KHÁCH HÀNG HDBank xin kính chào Quý khách, Với mong muốn phục vụ Quý khách hàng ngày tốt hơn, HDBank kính mong quý khách hàng dành chút thời gian đóng góp ý kiến chất lượng phục vụ chất lượng sản phẩm dịch vụ HDBank Xin quý khách vui lòng điền vào phiếu bỏ vào thùng thư góp ý điểm giao dịch Xin chân thành cảm ơn Thời gian, Giờ…h, ngày…tháng…năm… Tại : HDBank……………… Địa chỉ:……………………… Tỉnh/thành:………………… Câu 1: Quý khách hàng sử dụng giao dịch HDBank? Vui lòng đánh dấu X vào (Có thể chọn nhiều đánh án)  a) Tiết kiệm  b) Cho vay  d) Thanh toán quốc tế   g) Nhận tiền kiều hối  h)  e) Thanh toán nƣớc c) Thẻ f) Đổi tiền Thanh tốn hóa đơn i) Dịch vụ khác, cụ thể Câu 2: Xin quý khách vui lòng cho biết điểm đánh giá quý khách chất lượng sản phẩm dịch vụ chất lượng dịch vụ HDBank, Vui lòng đánh dấu X vào Điểm Nội dung Rất Kém Trung Tốt Rất tốt bình a) Điểm giao dịch b) Cơ sở vật chất điểm giao dịch c) Sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng d) Hoạt động tƣ vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ e) Thời gian chờ đợi f) Thái độ, trình độ nhân viên g) Thời gian xử lý giao dịch h) Quy trình thủ tục i) Lãi suất huy động/phí giao dịch j) Vấn đề khác Câu 3: Xin giải thích rõ ý kiến khách hàng, có, ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 4: Quý khách biết đến HDBank qua kênh nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)  a) Báo chí  d) Radio  b) Truyền hình  e) Tờ rơi c) Internet  f) Ngƣời thân, bạn bè   h) Biển quảng cáo trời  i) Khác, cụ thể Vui lòng cho chúng tơi biết thơng tin Quý khách hàng 1) Quý khách  a) Khách hàng cá nhân 2) Tuổi :   b) a) 18-30 3) Giới tính  4) Nghề nghiệp    Khách hàng doanh nghiệp   a) Nam  a) Nội trợ c) Quản lý  b) 30-45 c) >45 b) Nữ b) Nhân viên d) Chủ doanh nghiệp e) Khác, cụ thể 5) Họ tên: 6) Địa chỉ: 7) Điện thoại: ……………………………………………… 8) Mobie:…………………………………………………… 9) Email:…………………………………………………… Trân trọng cảm ơn hợp tác Quý khách Kính chúc Quý khách sức khỏe,hạnh phúc thành công g) Siêu thị BẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TẠI HDBANK - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK Điểm Rất Nội dung Kém Trung bình Tốt Rất tốt Số Tỷ trọng Số Tỷ trọng Số Tỷ trọng Số Tỷ trọng Số Tỷ trọng KH (%) KH (%) KH (%) KH (%) KH (%) a) Điểm giao dịch 0 0 10 123 61,5 67 33,5 b) Cơ sở vật chất điểm giao dịch 0 0 15 7,5 109 54,5 76 38 1,5 34 17 101 50,5 56 28 14 56 28 59 29,5 65 32,5 79 39,5 90 45 23 11,5 f) Thái độ, trình độ nhân viên 1,5 3,5 82 41 74 37 34 17 g) Thời gian xử lý giao dịch 0,5 46 23 112 56 35 17,5 h) Quy trình thủ tục 0 2,5 36 18 105 52,5 54 27 i) Lãi suất huy động/phí giao dịch 0 0 89 44,5 87 43,5 24 12 j) Vấn đề khác 0 0 0 0 c) Sản phẩm hợp với nhu phù cầu khách hàng d) Hoạt động tƣ vấn thông tin sản phẩm, dịch vụ e) Thời gian đợi chờ (Nguồn: Kết nghiên cứu khách hàng HDBank CN Đăk Lăk tháng 05/2017) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] Võ Thị Thúy Anh, Lê Phƣơng Dung (2009), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất tài [2] Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam năm 2010 [3] Luật Tổ chức Tín dụng năm 2010 [4] Nguyễn Hòa Nhân (chủ biên) (2011), Tài tiền tệ, Nhà xuất tài chính, Đà Nẵng [5] Ngân hàng Nhà nƣớc (2005), Quy chế tiền gửi tiết kiệm, số 1160/2004/QĐ-NHNN, Hà Nội [6] Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (2012), Quy chế mở, sử dụng quản lý tài khoản tiền gửi hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, số 284/2012/QĐ-TGĐ [7] Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Quy chế gửi tiết kiệm số 352/2013/QĐ-TGĐ Websites [8] http://hdbank.com.vn [9] http://www.cafef.vn [10] http://www.tapchinganhang.com.vn ... CHƢƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK .37 2.1 KHÁI QUÁT NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH... CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 87 3.1 ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU VỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT... KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CHI NHÁNH ĐĂK LĂK 89 3.2.1 Khuyến nghị HDBank - Chi nhánh Đăk Lăk 90 3.2.2 Khuyến
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh đăk lắk , Phân tích hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh đăk lắk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn