Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su krong búk

121 16 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀO THỊ HỮU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BÚK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Ðà Nẵng – Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀO THỊ HỮU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BÚK LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Ðà Nẵng – Năm 2017 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Quan điểm tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM, VAI TRÕ, NGUYÊN TẮC CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.1 Nguồn nhân lực đào tạo nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò quan trọng đào tạo nguồn nhân lực 11 1.1.3 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực 13 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 14 1.2.1 Xác định nhu cầu đào tạo 14 1.2.2 Xác định mục tiêu đào tạo 16 1.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo 17 1.2.4 Xây dựng nội dung, chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 18 1.2.5 Xác định kinh phí đào tạo 22 1.2.6 Tổ chức quản lý đào tạo 23 1.2.7 Đánh giá kết đào tạo 25 1.3 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÂY CAO SU ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 28 1.3.1 Tính mùa vụ 28 1.3.2 Độ tuổi giới tính ngƣời lao động 29 1.3.3 Tính đa dạng đặc thù công việc 29 TÓM TẮT CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BÚK 32 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 32 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển 32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý Công ty 33 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực công ty 36 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty thời gian qua 44 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 46 2.2.1 Thực trạng đánh giá nhu cầu đào tạo 47 2.2.2 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo 50 2.2.3 Lựa chọn đối tƣợng đào tạo 51 2.2.4 Thực trạng việc xác định nội dung chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 54 2.2.5 Thực trạng kinh phí cho đào tạo 57 2.2.6 Thực trạng tổ chức quản lý trình đào tạo 58 2.2.7.Thực trạng đánh giá kết đào tạo 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRONG BUK 61 2.3.1 Những thành công 61 2.3.2 Những tồn hạn chế 61 2.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 63 TÓM TẮT CHƢƠNG 64 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂNLỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BÚK 65 3.1 CƠ SỞ TIỀN ĐỀ CHO VIỆC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 65 3.1.1 Các dự báo thay đổi môi trƣờng hoạt động doanh nghiệp tƣơng lai 65 3.1.2 Mục tiêu chiến lƣợc phát triển nghành địa phƣơng 66 3.1.3 Mục tiêu, nhu cầu NNL công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk đến năm 2020, 2025 66 3.2 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU KRONG BUK TRONG THỜI GIAN TỚI 68 3.2.1 Hoàn thiện xác định nhu cầu đào tạo 68 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo 70 3.2.3 Hoàn thiện việc xác định đối tƣợng đào tạo 72 3.2.4 Hồn thiện nội dung chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo 72 3.2.5 Hoàn thiện việc lập quản lý dự tốn kinh phí đào tạo 76 3.2.6 Hồn thiện cơng tác tổ chức quản lý q trình đào tạo 78 3.2.7 Hồn thiện công tác đánh giá kết đào tạo 79 3.2.8 Chính sách sau đào tạo 80 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81 3.3.1 Đối với Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam 81 3.3.2 Đối với Tỉnh DakLak 81 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CB DN : : Chế biến Doanh nghiệp DV : D ịch vụ ĐVT : Đơn vị tính ĐT : Đào tạo HC – NS : Hành – Nhân KT – SX : Kỹ thuật – Sản xuất MTV : Một thành viên NNL : Nguồn nhân lực NT : N ông trƣờng TC – KT : Tài – kế tốn TNHH : Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 1.1 Đánh giá hiệu đào tạo theo mơ hình Kirkpatrick 26 2.1 Tình hình lao động cơng ty qua năm 37 2.2 Cơ cấu lao động theo trình độ 38 2.3 Cơ cấu lao động theo giới tính 39 2.4 Cơ cấu lao động theo độ tuổi 40 2.5 Nguồn lực sở vật chất Công ty 42 2.6 Quy mơ diện tích vƣờn suất trồng Cơng ty 43 2.7 Bảng tóm tắt tình hình tài sản nguồn vốn 44 2.8 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 46 2.9 Nhu cầu đào tạo công ty 49 2.10 Mục tiêu đào tạo cho đối tƣợng cần đào tạo 50 2.11 Số lƣợng cấu lao động đƣợc đào tạo 53 2.12 Số lƣợng lao động theo phƣơng pháp đào tạo 56 2.13 Mức chi cho đào tạo cơng ty 57 2.14 Tỷ trọng chi phí đào tạo/tổng doanh thu 57 2.15 Mức độ đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo 60 2.16 Tình hình kiểm tra kết thực cơng việc sau đào tạo 60 3.1 Xác định nhu cầu đào tạo ngƣời lao động 70 3.2 Nội dung đào tạo cơng ty 73 DANH MỤC CÁC HÌNH Số hiệu hình Tên hình Trang 1.1 Trình tự xây dựng chƣơng trình đào tạo 14 2.1 Sơ đồ máy tổ chức Công ty 34 2.3 Quy trình đào tạo nguồn nhân lực Cơng ty 47 □ Trung cấp □ Chứng ngắn hạn □ Tập huấn, bồi dƣỡng Khóa đào tạo, bồi dƣỡng có hữu ích với cơng việc anh/ chị khơng ? □ Rất hữu ích □ Hữu ích □ Ít hữu ích □ Khơng hữu ích Sự phù hợp thời gian đào tạo với kiến thức đào tạo, bồi dƣỡng ? □ Thời gian nhiều □ Thời gian phù hợp □ Thời gian 10 Kinh phí tham gia khóa đào tạo bồi dƣỡng: □ Tự túc □ Công ty hỗ trợ phần □ Công ty hỗ trợ 100% 11 Mức độ tạo điều kiện (kinh phí, thời gian) tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng quan anh/ chị: □ Rất tốt □ Tốt □ Trung bình □ Yếu □ Kém 12 Sự phù hợp chƣơng trình đào tạo với công việc Anh/Chị? □ Rất phù hợp □ Khá phù hợp□ Bình thƣờng □ Ít phù hợp□ Khơng phù hợp 13 Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu công việc Anh/Chị sau đƣợc đào tạo? □ Thƣờng xun □ Thỉnh thoảng □ Khơng có 14 Khả làm việc sau tham gia khóa đào tạo, bồi dƣỡng: □ Tốt nhiều □ Không đổi 15 Nếu không xin cho biết ý ? □ Tốt □ Khơng hữu ích cho cơng việc □ Khơng có nhu cầu □ Khơng có thời gian □ Tài □ Lý khác 16 Trong tƣơng lai Anh/ Chị có muốn tham gia khóa đào tạo không? □ Rất muốn □ Muốn □ Không muốn □ Không muốn □ Rất không muốn 17 Nếu đƣợc đào tạo Anh/ Chị chọn phƣơng pháp đào tạo sau đây? □ Đào tạo nơi làm việc □ Đào tạo bên nơi làm việc 18 Hình thức đào tạo mà Anh/Chị lựa chọn? □ Chƣơng trình dài hạn ( Sau đại học – Đại học – Cao đẳng – Trung cấp) □ Chứng ngắn hạn □ Tập huấn, bồi dƣỡng □ Hƣớng dẫn trực tiếp công việc 19 Để đào tạo tốt nguồn nhân lực cơng ty, Anh/Chị có ý kiến góp ý đề xuất khác: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Một lần xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/ chị giúp chúng tơi hồn thành phiếu điều tra này! Phụ lục 2: Mẫu bảng câu hỏi đánh giá hài lòng nhân viên với chƣơng trình đào tạo PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG VỚI CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Họ tên anh/chị: Phòng ban: Chức vụ: Đã tham gia khoá đào tạo về: Thời gian đào tạo: Nơi đào tạo: Nhằm đánh giá hiệu nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo ngày tốt để đáp ứng theo nhu cầu thực tiễn cơng việc, xin anh/chị vui lòng trả lời câu hỏi dƣới (đánh dấu "x" vào ô đánh giá thích hợp theo thang điểm) 1: Rất khơng đồng ý 2: Không đồng ý 3: Đồng ý 4: Rất đồng ý Nội dung đánh giá Mức độ 1 Đánh giá chung chất lƣợng khoá học Chƣơng trình xứng đáng với thời gian tiền bạc bỏ ra? Có ý nghĩa thực tiễn Phù hợp với cơng việc làm Chuẩn bị chu đáo kỹ lƣỡng Hấp dẫn, hút Phƣơng pháp giảng dạy Giảng dạy rõ ràng dễ hiểu Giảng viên có kinh nghiệm thực tế phù hợp Giảng viên quan tâm đến việc tiếp thu học học viên Phân bổ thời gian cho nội dung hợp lý Kết hợp tốt phƣơng pháp giảng dạy, tạo hứng thú cho học viên Cách tổ chức khoá học Thời gian hợp lý Địa điểm hợp lý Tài liệu học tập đầy đủ Đề nghị công ty nên tổ chức khoá đào tạo vào lần sau: Anh/chị kiến nghị chƣơng trình đào tạo nên có thay đổi lần sau? Cảm ơn đóng góp anh/chị! Phụ lục 3: Kết khảo sát "Phiếu đánh giá hài lòng nhân viên với chƣơng trình đào tạo" (mẫu Phụ lục 2) Nội dung đánh giá Tỷ lệ chọn 1 Đánh giá chung chất lƣợng khố học Chƣơng trình xứng đáng với thời gian tiền bạc bỏ ra? Có ý nghĩa thực tiễn Phù hợp với công việc làm Chuẩn bị chu đáo kỹ lƣỡng Hấp dẫn, hút Phƣơng pháp giảng dạy Giảng dạy rõ ràng dễ hiểu Giảng viên có kinh nghiệm thực tế phù hợp Giảng viên quan tâm đến việc tiếp thu học học viên Phân bổ thời gian cho nội dung hợp lý Kết hợp tốt phƣơng pháp giảng dạy, tạo hứng thú cho học viên Cách tổ chức khoá học Thời gian hợp lý Địa điểm hợp lý Tài liệu học tập đầy đủ Phụ lục 4: Mẫu câu hỏi đánh giá hiệu đào tạo Họ tên học viên: …………………………………………………………… Phòng/Bộ phận: ……………………………………………………………… Tên khóa học Họ tên giảng viên Thời gian đào tạo 1.Anh/ chị có phải mục tiêu khóa học khơng? A Đúng B Khơng Nguyên nhân anh/chị tham gia khóa học này? Nhu cầu công vuêc Cấp yêu cầu Nhu cầu thăng tiến Húng thú sở thích cá nhân Nguyên nhân khác Anh chị thấy thời gian đào tạo có phù hợp không? A Quá dài B Vừa phải C Không đủ Đề nghị đánh dấu “x” vào cột tƣơng ứng 4.Nội dung đào tạo có ích cho anh/chị cơng việc sau 5.Lần đào tạo có vƣợt q mong đợi Anh/chị Giảng viên giảng dạy dễ hiểu Giảng viên có kiến thức chuyên nghành khóa học Giáo trình đƣợc soạn có nội dung liên quan tới công việc Cơ sở hạ tầng trang thiết bị đảm bảo đƣợc hiệu cao Rất đồng ý Đồng ý Không đồng ý 10 Cấp ủng hộ anh/chị tham gia khóa học 11 Mất thời gian đào tạo cho khóa học xứng đáng 12 Anh/ chị có đề nghị khóa đào tạo khơng 13 Anh/ chị thấy nội dung đào tạo phù hợp với công việc 14 Anh/ chị ứng dụng nội dung khóa học vào công việc Phụ lục : Mẫu bảng câu hỏi đánh giá lực cá nhân PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN Họ tên anh/chị: Phòng ban: Chức vụ: Để đánh giá nhu cầu đào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu thực tiễn công việc, xin anh/chị vui lòng tự đánh giá lực thân theo mẫu sau (cho điểm vào ô đánh giá theo thang điểm:1: Hiểu 2: Có thể áp dụng/có thể làm 3: Thành thạo/làm tốt sắc) 4: Xuất Cấp độ yêu cầu Đối tƣợng Nhóm lực lực Tự đánh giá Cán quản lý Năng lực phát triển chiến lƣợc Chính trị Hoạch định Quyêt đoán Tổ chức Trách nhiệm Năng lực làm việc với ngƣời khác Giao tiếp Đàm phán Ảnh hƣởng Cấp Mức đánh giá độ đạt Cấp độ yêu cầu Đối tƣợngNhóm lực lực Tự đánh giá Tiếp thu Hợp tác Làm việc nhóm Quản lý xung đột Năng lực làm việc chuyên môn Lập kế hoạch Ra định Giải vấn đề Quản lý công nghệ Quản trị thay đối Uy tín Năng động sáng tạo Kiến thức tiêu biểu Quản trị doanh nghiệp Quản trị tài Quản trị nguồn nhân lực Quản trị dự án Luật lao động Năng lực cá nhân Chủ động Cầu tiên Trung thực Cấp đánh giá Mức độ đạt Cấp độ yêu cầu Đối tƣợng Nhóm lực lực Tự đánh giá Nhân viên văn phòng Năng lực phát triển chiến lƣợc Chính trị Hoạch định Quyêt đoán Tổ chức Trách nhiệm Năng lực làm việc với ngƣời khác Giao tiếp Ảnh hƣởng Tiếp thu Hợp tác Làm việc nhóm Quản lý xung đột Năng lực làm việc chuyên môn Lập kế hoạch Ra định Giải vấn đề Quản lý công nghệ Quản trị thay đối Uy tín Năng động, sáng tạo Cấp Mức đánh giá độ đạt Cấp độ yêu cầu Đối tƣợng Nhóm lực lực Tự đánh giá Kiến thức tiêu biểu Kiến thức chung quản trị doanh nghiệp Kiến thức chung phục vụ cơng việc phòng/ban/tổ Kiến thức chun biệt cho công việc Luật lao động Năng lực cá nhân Chủ động Cầu tiến Trung thực Kỹ sƣ Năng lực phát triển chiến lƣợc Chính trị Hoạch định Quyêt đoán Tổ chức Trách nhiệm Năng lực làm việc với ngƣời khác Giao tiếp Ảnh hƣởng Cấp Mức đánh giá độ đạt Cấp độ yêu cầu Đối tƣợngNhóm lực lực Tự đánh giá Tiếp thu Hợp tác Làm việc nhóm Quản lý xung đột Năng lực làm việc chuyên môn Lập kế hoạch Ra định Giải vấn đề Quản lý công nghệ Quản trị thay đối Uy tín Năng động, sáng tạo Kiến thức tiêu biểu Kiến thức chung phục vụ công việc tổ/đội Kiến thức chuyên biệt cho công việc Luật lao động, an toàn lao động Năng lực cá nhân Chủ động Cầu tiến Trung thực Cấp đánh giá Mức độ đạt Cấp độ yêu cầu Đối tƣợng Nhóm lực lực Tự đánh giá Công nhân Năng lực phát triển chiến lƣợc trực tiếp Chính trị sản xuất Tổ chức Trách nhiệm Năng lực làm việc với ngƣời khác Giao tiếp Tiếp thu Hợp tác Làm việc nhóm Quản lý xung đột Năng lực làm việc chuyên môn Lập kế hoạch Ra định Giải vấn đề Quản lý công nghệ Quản trị thay đối Uy tín Năng động, sáng tạo Kiến thức tiêu biểu Kiến thức chung phục vụ công việc tổ/đội Cấp Mức đánh giá độ đạt Cấp độ yêu cầu Đối tƣợng Nhóm lực lực Tự đánh giá Kiến thức chuyên biệt cho công việc Luật lao động, an toàn lao động Năng lực cá nhân Chủ động Cầu tiến Trung thực Cảm ơn hợp tác anh/chị! Cấp Mức đánh giá độ đạt ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRÔNG BÚK 32 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƢỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ... đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chƣơng Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cao su Krông Buk Chƣơng Giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn. .. lý trình đào tạo 58 2.2.7.Thực trạng đánh giá kết đào tạo 59 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU KRONG BUK
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su krong búk , Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su krong búk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn