Ảnhhưởng của các nhân tố tam giác gian lận đến sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

129 34 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ TỊNH QUYÊN ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ THUỘC “TAM GIÁC GIAN LẬN” ĐẾN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Đà Nẵng - Năm 2017 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ TỊNH QUYÊN ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ THUỘC “TAM GIÁC GIAN LẬN” ĐẾN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Ngƣờ ƣớng ẫn o ọ : TS P ạm Hoà Hƣơng Đà Nẵng - Năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tá g ả Võ Tịn Quyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài .3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THUỘC TAM GIÁC GIAN LẬN ĐẾN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC LOẠI SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .9 1.2 LÝ THUYẾT GIẢI THÍCH HÀNH VI GÂY RA SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BCTC 14 1.2.1 Lý thuyết Tam giác gian lận (The Fraud Triangle) 15 1.2.2 Lý thuyết đại diện (The Agency Theory) 18 1.3 TỔNG HỢP CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BCTC TỪ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 20 1.3.1 Nhóm yếu tố Áp lực 20 1.3.2 Nhóm yếu tố Cơ hội 21 1.3.3 Nhóm yếu tố Thái độ biện hộ 22 1.3.4 Yếu tố khác .23 KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25 2.1 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 25 2.1.1 Nhóm yếu tố áp lực 25 2.1.2 Nhóm yếu tố Cơ hội 29 2.1.3 Thái độ biện hộ 31 2.1.4 Yếu tố khác .32 2.2 ĐO LƢỜNG SAI PHẠM TRỌNG YẾU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 33 2.2.1 Đo lƣờng sai phạm trọng yếu BCTC 33 2.2.2 Đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến sai phạm trọng yếu BCTC 34 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .40 2.4 CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU 40 KẾT LUẬN CHƢƠNG 41 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 3.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA MẪU NGHIÊN CỨU .42 3.2 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN BIẾN VÀ KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN CỦA CÁC BIẾN 48 3.2.1 Phân tích mối quan hệ tƣơng quan biến phụ thuộc biến độc lập 48 3.2.2 Kiểm định tƣơng quan biến độc lập 52 3.2.3 Kiểm định phân phối chuẩn 55 3.3 PHÂN TÍCH HỒI QUY LOGITIC ĐA THỨC 55 KẾT LUẬN CHƢƠNG 70 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM CHÍNH SÁCH 71 4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 71 4.2 HÀM CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 72 4.2.1 Đối với kiểm toán độc lập 73 4.2.2 Đối với đối tƣợng khác sử dụng thông tin BCTC 75 4.2.3 Đối với công ty niêm yết 76 4.2.4 Đối với Hội kiểm toán viên hành nghề .76 4.2.5 Đối với quan quản lý Nhà nƣớc 77 4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 78 KẾT LUẬN 80 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản s o) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT BCTC TTCK Báo cáo tài Thị trƣờng chứng khốn HĐQT Hội đồng quản trị DANH MỤC CÁC BẢNG Số ệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến sai phạm trọng yếu BCTC 39 3.1 Thống kê mô tả Sai phạm trọng yếu 42 3.2 Thống kê mô tả biến phụ thuộc biến độc lập định tính 44 3.3 Thống kê mô tả biến định lƣợng 45 3.4 Mối quan hệ tƣơng quan biến phụ thuộc biến độc lập định tính 49 3.5 Kiểm định mối tƣơng quan biến phụ thuộc biến độc lập định tính 51 3.6 Kiểm định mối tƣơng quan biến độc lập biến phụ thuộc biến độc lập với 53 3.7 Kiểm định đa cộng tuyến 54 3.8 Độ phù hợp mơ hình 56 3.9 Mức độ phù hợp mơ hình Pseudo R-Square 56 3.10 Mức độ tƣơng quan hệ số Chi-Square 57 3.11 Ƣớc lƣợng tham số 58 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Số ệu hình vẽ 1.1 Tên hình Tam giác gian lận Trang 15 MỞ ĐẦU Tín ấp t ết ủ đề tà Trong bối cảnh thị trƣờng chứng khoán tăng trƣởng mạnh thời gian gần đây, hàng loạt công ty kéo “lên sàn” tính minh bạch trung thực BCTC nhận đƣợc quan tâm lớn Tuy nhiên, khơng mà sai phạm BCTC giảm mà ngày có xu hƣớng gia tăng Cụ thể, sai phạm trọng yếu công ty nhƣ công ty cổ phần Bạch Tuyết, công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long hay công ty Cổ phần Gỗ Trƣờng Thành gây tác động không nhỏ nhà đầu tƣ Hành vi gian lận gây sai phạm trọng yếu BCTC rõ ràng tác động tới lợi ích đến khơng nhà đầu tƣ mà đến khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng hay chí đối thủ cạnh tranh nhà nƣớc Dù động khai khống hay khai thiếu lợi nhuận để hƣớng doanh nghiệp cá nhân đến mục tiêu “mong muốn” sẵn sàng bỏ qua hậu mà đem lại cho đối tƣợng khác Đã có nghiên cứu trƣớc gian lận BCTC Việt Nam nhƣ “Đánh giá rủi ro gian lận Báo cáo tài cơng ty niêm yết Việt Nam” Trần Thị Giang Tân (2014) hay “Nghiên cứu sai sót Báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trƣờng chứng khoán Việt Nam” Nguyễn Trần Nguyên Trân (2014) Tuy nhiên, nghiên cứu Nguyễn Trần Nguyên Trân (2014) tập trung vào việc nhận diện rủi ro sai sót dựa vào mơ hình Beneish (1999) nghiên cứu Trần Thị Giang Tân (2014) tập trung vào công ty niêm yết Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cơng ty có chênh lệch lợi nhuận trƣớc sau kiểm tốn khơng phân biệt chênh lệch tăng hay giảm Từ đó, đề tài “Ảnh hƣởng nhân tố thuộc “tam giác gian lận” ... VÕ TỊNH QUYÊN ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ THUỘC TAM GIÁC GIAN LẬN” ĐẾN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ... ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ THUỘC TAM GIÁC GIAN LẬN ĐẾN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC LOẠI SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Theo chuẩn mực kiểm tốn Việt Nam (VSA)... TAM GIÁC GIAN LẬN ĐẾN SAI PHẠM TRỌNG YẾU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC LOẠI SAI PHẠM TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH .9 1.2 LÝ THUYẾT GIẢI THÍCH HÀNH VI GÂY RA SAI PHẠM TRỌNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnhhưởng của các nhân tố tam giác gian lận đến sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Ảnhhưởng của các nhân tố tam giác gian lận đến sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn