Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á – chi nhánh đăklăk

1,137 30 0
  • Loading ...
1/1,137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2019, 15:54

ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ TH THU PHƯƠNG PHÂN TÍCH HOT ð NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG TMCP ðÔNG Á CHI NHÁNH ðK LK LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG ðà N ng 2017 ðI HC ðÀ NNG TR NG ðI HC KINH T LÊ TH THU PHƯƠNG PHÂN TÍCH HOT ð NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG TMCP ðÔNG Á CHI NHÁNH ðK LK LU N VĂN THC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã s ᄂ: 60.34.02.01 Ng i h ng dn khoa h ᄂ c: TS ð ᄂ NG TÙNG LÂM ðà N ng - 2017 LI CAM ðOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thc chưa t ng ñ c cơng b b t kỳ cơng trình khác Ngư i cam ñoan Lê Th Thu Phương MC LC M ðU 1 Tính cp thi tc tài M c tiêu nghiên c ᄂ u ði t ng phm vi nghiên c ᄂ u Phương pháp nghiên c ᄂ u B c t Nhp Kh'u Vit Nam CN Ngũ Hành Sơn, luHn văn thc sn qu2n tr kinh doanh, ði hOc ðà Ntng [6] LuHt Ngân hàng Nhà n 0c Vi ᄂ t Nam (2010), [7] LuHt t ch ᄂ c tín d ng (2010), s 47/2010/QH12 [8] Ngân hàng TMCP ðông Á CN ðăklăk, Báo cáo k t qu2 hot ñ'ng kinh doanh c a chi nhánh năm 2013 2015 [9] Ngân hàng TMCP ðông Á (2016), Thông báo 111/TB-DAB-HðQT, V/v ChB đo hot đng kinh doanh tồn ngân hàng tháng cui năm 2016 giai ñon 2016- 2020 [10] Ngân hàng TMCP ðông Á (2015), HD-QLCL-039, H 0ng dCn thc hin ch tl ng ph1c v1 ti Ngân hàng TMCP ðông Á [11] Ngân hàng TMCP ðông Á (2015), HD-DVKH-025, H 0ng dCn tip nhn xE lý h sơ dch v1 khách hàng ti DongABank [12] Tr>n Th Minh Thanh (2014), Phân tích tình hình cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng TMCP Công thương Vit Nam CN Ngũ Hành Sơn, luHn văn thc sn qu2n tr kinh doanh, ði hOc ðà Ntng [13] NguyGn ðP Ph ng Vn (2015), Hồn thin hot đng cho vay tiêu dùng ti Ngân hàng TMCP ð ᄉ u tư Phát tri ᄉ n Vit Nam Chi nhánh ðăklăk, luHn văn thc sn qu2n tr kinh doanh, ði hOc ðà Ntng ... QUAN V CHO VAY TIÊU DÙNG CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI 1.1.1 Khái ni ᄂ m cho vay tiêu dùng 1.1.2 ði t ng c a cho vay tiêu dùng 1.1.3 ðc ñim c a cho vay tiêu dùng. .. 3.1.3 ðnh h 0ng hot ñ'ng cho vay tiêu dùng c a Ngân hàng TMCP ðông Á – CN ðăklăk 67 3.2 GI:I PHÁP HOÀN THI*N HOT ð!NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NGÂN HÀNG TMCP ðÔNG Á – CN ðĂKLĂK 68... DUNG, TIÊU CHÍ ðÁNH GIÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOT ð!NG CHO VAY TIÊU DÙNG TI NHTM 21 1.3.1 M c đích phân tích 21 1.3.2 N'i dung phân tích 21 1.3.3 Phương pháp phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á – chi nhánh đăklăk , Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á – chi nhánh đăklăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn